Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

dr. Molnár László – MDSZ/HSFF szakmai igazgató/professional director

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "dr. Molnár László – MDSZ/HSFF szakmai igazgató/professional director"— Előadás másolata:

1 dr. Molnár László – MDSZ/HSFF szakmai igazgató/professional director
Növekedés és egészségfejlesztés Európában 2020-ig, és azt követően/Growth and health-enhancing in Europe until 2020 and beyond dr. Molnár László – MDSZ/HSFF szakmai igazgató/professional director

2 Öregedő Európa/Aging Europe
A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje (az Európai Bizottság fehér könyve, 2012) / Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions (White Paper of EC, 2012) Távlat/ Perspective: 2060 Megállapítások/Observations: A születéskor várható élettartam a férfiak esetében 2060-ra további 7,9 évvel, a nők esetében pedig 6,5 évvel növekedhet 2010-hez képest. / By 2060, the life expectancy at birth for males is projected to increase by 7.9 years and by 6.5 years for females, when compared to 2010. A 60 éven felüliek száma minden évben kb. 2 millióval növekszik, ami csaknem kétszer több, mint a 90-es évek végén, és a 2000-es évek elején. Ezzel szemben az aktív munkaképes korúak (20–59 éves) száma az elkövetkező évtizedekben minden évben csökkenni fog. / This is reflected in an annual increase of around two million people aged 60+, almost twice as high as in the late 1990s and early 2000s. By contrast, the number of people of prime working age (20-59) will fall every year over the coming decades. Mindez csökkenti a gazdasági növekedés lehetőségét, és nyomást gyakorol az államháztartásokra. A nyugdíjak az állami kiadások egyre nagyobb részét, jelenleg átlagosan a GDP több mint 10 %-át teszik ki, amely 2060-ban az EU egész területén 12,5 %-ra emelkedhet- / It is reduces the economic growth potential and exercises pressure on public finances. Pensions represent a very large and rising share of public expenditure: more than 10% of GDP on average today, possibly rising to 12,5 % in 2060 in the EU as a whole. A nyugdíjkorhatár emelése segít fenntartani, sőt akár növelni a bérpótlási arányok (a korábbi keresethez viszonyított nyugdíj) későbbi szintjét. / Working to a higher age may help maintain or even increase the future level of replacement rates. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

3 Öregedő Európa/Aging Europe
Eszközök/Tools: a nyugdíjkorhatár összekötése a várható élettartam növekedésével/ link the retirement age with increases in life expectancy; a korkedvezményes nyugdíjrendszerekhez való hozzáférés és a munkaerő-piacról való más korai kilépési lehetőségek korlátozása / restrict access to early retirement schemes and other early exit pathways a munkában eltöltött idő meghosszabbítása az egész életen át tartó tanuláshoz való könnyebb hozzáférés révén / support longer working lives by providing better access to life-long learning az idősebb munkavállalók számára foglalkoztatási lehetőségek biztosítása az aktív és egészséges öregkor támogatása révén / developing employment opportunities for older workers by supporting active and healthy ageing a nők és férfiak nyugdíjkorhatárának egyenlővé tétele / equalise the pensionable age between men and women. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

4 Öregedő Európa/Aging Europe
Milyen munkaerőre van/lesz szükség az EU-ban?/What kind of labour force needed in the EU? Az Európai Unió 1. válasza/The answer no. 1 of the European Union: Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai referenciakerete/Key competences for lifelong learning – European Reference Framework (2006) az anyanyelven folytatott kommunikáció/communiction in the mother tongue idegen nyelveken folytatott kommunikáció/communication in foreign languages matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén/Mathematical competence and basic competences in science and technology digitális kompetencia/digital competence a tanulás elsajátítása/learning to learn szociális és állampolgári kompetencia/social and civic comeptences a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia/sense of initiative and entrepreneurship a kulturális tudatosság és kifejezőkészség/Cultural awareness and expression The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

5 Hol van az egészség?/Where is health?
A szociális kompetencia része: „A szociális kompetencia kapcsolódik az egyéni és társadalmi jól-léthez, és megköveteli annak megértését, ahogyan az egyén saját ideális fizikai és mentális egészségét biztosítani tudja, ideértve ennek a maga és családja, illetve közvetlen társadalmi környezete számára szolgáló forrásként való felismerését, valamint annak ismeretét, ahogyan az egészséges életvitel mindehhez hozzá tud járulni.” It is the part of the field of social competence: ‚Social competence is linked to personal and social well-being which requires an understanding of how individuals can ensure optimum physical and mental health, including as a resource for oneself and one’s family and one’s immediate social environment, and knowledge of how a healthy lifestyle can contribute to this.’ The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

6 Öregedő Európa/Aging Europe
Milyen munkaerőre van/lesz szükség az EU-ban?/What kind of labour force needed in the EU? Az Európai Unió 2. válasza/The answer no. 2 of the European Union: Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)/European qualifications framework for lifelong learning (EQF) – 2008 Középpontban a tanulási kimenetek/learning outcomes in the focus: a tudás/knowledge (elméleti és/vagy tárgyi(faktuális) szempontból írja le/described as theoretical and/or factual. a készségek/skills (kognitív - logikai, intuitív és kreatív gondolkodás használata - és gyakorlati - kézügyesség valamint módszerek, anyagok, eszközök és műszerek használata - szempontból írja le/described as cognitive - involving the use of logical, intuitive and creative thinking -, and practical - involving manual dexterity and the use of methods, materials, tools and instruments) a kompetencia/competences (a felelősség és az autonómia szempontjából írja le/described in terms of responsibility and autonomy.) Az EKKR 8 egységes európai referenciaszintet határoz meg, és ún. szintleírásokat alkalmaz/EQF sets eight common European reference levels, and use - so called – descriptors. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

7 Az EU2020 stratégia/EU 2020 strategy
Az Európa 2020 a következő évtizedre szóló európai uniós növekedési stratégia / Europe 2020 is the EU's growth strategy for the coming decade. Célja, hogy változó világunkban az EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív legyen (prioritások). / In a changing world, it wants the EU to become a smart, sustainable and inclusive economy (priorities). E három, egymást kölcsönösen erősítő prioritás azt hivatott elősegíteni, hogy az Unióban és a tagállamokban magas legyen a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erősödjön a társadalmi kohézió. / These three mutually reinforcing priorities should help the EU and the Member States deliver high levels of employment, productivity and social cohesion. Az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlat- és energiapolitika területén, melyeket 2020-ig kíván megvalósítani. / Concretely, the Union has set five ambitious objectives - on employment, innovation, education, social inclusion and climate/energy - to be reached by 2020. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

8 Az EU2020 stratégia/EU 2020 strategy
A stratégia 5 kiemelt célja: Foglalkoztatás/Employment Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot/75% of the year-olds to be employed K+F/R&D Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a fejlesztésbe kell fektetni./3% of the EU's GDP to be invested in R&D Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás/Climate change and energy sustainability Oktatás/Education A korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni. El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen./Reducing the rates of early school leaving below 10%. At least 40% of 30-34–year-olds completing third level education. Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent./At least 20 million fewer people in or at risk of poverty and social exclusion The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

9 Hol van az egészség?/Where is health?
Az egészségtudatos életvezetés ma még marginális kérdés az EU-ban, de hamarosan az egyik legfontosabb tényező lesz. / Healthy lifestyle nowadays is a marginal issue in the EU, but probably will be on of the most important factors soon. Az egészségtudatos életvezetés kérdését az EU-ban a gazdaság oldaláról kell megközelíteni, a növekedés és a foglalkoztatás eszközeként kell rá tekinteni. / The issues related to healthy lifestyle has to be approached as an economical question in the EU, as a tool of growth and employment. Az egészségtudatos életvezetésre ösztönzés egyik legkézenfekvőbb formája az egészségfejlesztő testmozgás (HEPA). / One of the most evident form to motivate citizens to healthy lifestyle is health-enhancing physical activity (HEPA). The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

10 HEPA A HEPA ágazatközi kérdés az EU-ban/HEPA is a cross-sectoral issue in the EU. Az érintett ágazatok/sectors concerned: egészségügy/health, sport/sports, köznevelés/public education, felsőoktatás/higher education, turizmus/tourism, várostervezés/urban planning, (tömeg)közlekedés/ (public) transport, társadalmi befogadás/social inclusion Az EU-ban a HEPA a sport 2007-es uniós hatáskörré válásával vált meghatározó feladattá/HEPA became a dominant task in the EU after sports became a new competence of the EU in 2007. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

11 A sport útja az EU-ban/The path of sports in the EU
(2006 – az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról / Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning) 2007 – Lisszaboni szerződés (hatályba lépés: 2009 december)/ Lisboa Treaty (entered into force in December 2009) 2007 – Az Európai Bizottság fehér könyve a sportról/European commission’s White Paper on sports (2008 – Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról/Recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning) 2008 – Az EU testmozgásra vonatkozó iránymutatásai - Ajánlások az egészségjavító testmozgás támogatására irányuló politikai intézkedésekre / EU Physical Activity Guidelines -Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing Physical Activity 2011 – A Tanács állásfoglalása a sportra vonatkozó uniós munkatervről ( ) / Resolution of the Council on the European Union Work Plan for Sport ( ) 2011 Az Európai Bizottság közleménye a sport európai dimenziójának fejlesztéséről / Communication of EC on Developing the European Dimension in Sport 2012 – A Tanács következtetései az egészségfejlesztő testmozgás népszerűsítéséről / Conclusions of the Council on promoting health-enhancing physical activity (HEPA) 2013 – – A Tanács ajánlása az egészségvédő testmozgás ágazatközi előmozdításáról / Recommendation of the Council on promoting health-enhancing physical activity across sectors 2014 –– A Tanács állásfoglalása a sportra vonatkozó uniós munkatervről ( ) / Resolution of the Council on the European Union Work Plan for Sport ( ) The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

12 Aktualitások napjainkban/Nowadays issues
2014 júliusáig minden uniós tagállamnak ki kellett jelölnie a HEPA nemzeti kapcsolattartó pontját. / All the member states had to nominate a national focal point for HEPA until July 2014. Magyarországon az EMMI és az MDSZ képviselője a nemzeti kapcsolattartó pont. / In Hungary the representative of the Ministry of Human Resources and HSSF is the registered national focal point. 2014 májusában a tagállamokban lezajlottak Európai Parlamenti választások, és most alakul újjá az Európai Bizottság is. / European Parliament elections were held in member states in May this year, European Commission is under renewal just now. 2014 július óta Olaszország tölti be az EU Tanácsának elnöki pocízióját 6 hónapig, utána Lettország, Luxemburg, Hollandia és Szlovákia következik/ Since July 2014 Italy is the president of the Council of the European Union for 6 months, the next member states in the rank: Latvia, Luxembourg, the Netherlands, Slovakia. Miért olyan fontosak ezek a fejlemények?/Why these circumstances are so important? Azért, mert a tagállamok kijelölt képviselői, és az EU intézményei fogják megvalósítani a es uniós sport munkatervet. / Because the member states representatives, and the EU institutions will implement the Work Plan for Sport The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

13 Az uniós sport munkaterv/The Work Plan for Sport
Legalább két izgalmas pontja van a minőségi testnevelés szempontjából/It has at least two exciting point in the point of wiew of quality PE. 1. Feladat/Task no.1.: Szakértői csoporti ajánlások kidolgozása az iskolai testnevelés – ideértve a koragyermekkori motoros készségeket is – előmozdítása céljából, és hogy értékes interakciókra kerüljön sor a sportágazattal, a helyi hatóságokkal és a magánszektorral. / Preparation of Expert Group recommendations to encourage physical education in schools, including motor skills in early childhood, and to create valuable interactions with the sport sector, local authorities and the private sector. Meddig? /Till when? 2015 első fele/ 1st half of 2015 (!!!) Hol?/Where? Az Európai Bizottság HEPA szakértői munkacsoportjában / in the Expert Group on HEPA of EC Kik a szakértői munkacsoport tagjai?/Who are the members of this Expert Group? Többnyire a tagállamok sportért/oktatásért felelős minisztériumai által delegált képviselők. (Tudják, hogy az Önök országaiban kik ők?) / Representatives nominated mostly by the ministries responsible for sport/education of the member states (Do you know who they are in your countries?) The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

14 Az uniós sport munkaterv/The Work Plan for Sport
Legalább két izgalmas pontja van a minőségi testnevelés szempontjából/It has at least two exciting point in the point of wiew of quality PE. 2. Feladat/Task no.2.: A sportképesítések nemzeti képesítési keretrendszerekbe való – és az európai képesítési keretrendszert hivatkozási alapul vevő – beépítésével kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje és jelentés a jelenlegi helyzetről. / Exchange of best practices and report on the state of play concerning the inclusion of sport qualifications in NQFs (national qualification framworks) with a reference to EQF (European Qualification Framework) Meddig ?/Till when? 2016 második fele/2nd half of 2016 Hol?/Where? Az Európai Bizottság emberi erőforrás menedzsment szakértői munkacsoportjában / in the Expert Group on Human Resource Management in Sport of EC Kik a szakértői munkacsoport tagjai?/ Who are the members of this Expert Group? Többnyire a tagállamok sportért/oktatásért felelős minisztériumai által delegált képviselők. (Tudják, hogy az Önök országaiban kik ők?) / Representatives nominated mostly by the ministries responsible for sport/education of the member states (Do you know who they are in your countries?) The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

15 A közeljövő feladatai a minőségi testnevelés kapcsán/The tasks of the near future related to quality PE Az uniós sport munkatervből eredő feladatok. / Issues derived from the Work Plan for Sport A sport uniós hatáskörré válásából fakadó, az oktatást érintő feladatok. / Issues derived from the existence of sports as a competence of EU. Feladatok az EU szintjén/ Tasks on EU level: Olyan HEPA szakértői munkacsoporti ajánlások elfogadása a testnevelés területén, amelyek figyelembe veszik a tagállamok közös érdekeit és eltérő hagyományait, és alkalmasak a minőségi testnevelési (ideértve a fizikai fittség mérési) rendszerek megvalósítására tagállami szinten. / To accept HEPA Expert Group recommendations together, considering each other interests and different traditions in order to be able to start implementation of quality PE (including physical fitness assessment) systems in member states Vita kezdeményezése az Európai Unió Tanácsában, az Európai Bizottságban és az Európai Parlamentben az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlás felülvizsgálatáról azért,hogy létrejöhessen egy új kulcskompetencia-terület, amit egészséges életvezetésnek nevezünk. / Initiate debate in the Council of the EU, the European Commission and European Parliament on supervising the recommendation on key competences for lifelong learning in order to create a new field of key competence, called : healthy, or health-conscious lifestyle. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

16 Miért lehet szükség egy új kulcskompetenciára/Why do we need a new field of key competence?
Azért, mert bár a jelenlegi ajánlás 8 kulcskompetencia-területet tartalmaz, gyakorlatilag csak egy mondatot találunk benne az egészséges életvezetésről, a szociális kompetencia részeként. Ha erős többséget akarunk összehozni a politikában a minőségi testnevelés mögött párhuzamos és összehasonlítható fizikai fittség-mérési és fizikai aktivitás nyomon követési rendszereket szeretnék a tagállamokban meg kell mutatnunk a politikai döntéshozóknak hogy mit és miért szeretnénk fejleszteni, és hogy akarjuk a hatásokat mérni, hasonlóan más kompetenciaterületekhez. Because altough the current recommendation contains 8 field of key competencies, in the document there is only on sentence about healthy lifestyle, as a (marginal) part of social competences. If we want to create a strong majority behind quality PE in politics, we want establish parrallel PE and comparable assessment and monitoring systems in physical fitness and physical activity in the EU member states we must show policy makers what and why we want to develop, and how we want to assess the effects, similar to other fields a competence. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

17 Miért lehet szükség egy új kulcskompetenciára
Miért lehet szükség egy új kulcskompetenciára?/Why do we need a new field of key competence? Álláspontunk szerint amit ki kell találnunk ehhez, az nem más mint az állampolgárok tudásának, készségeinek, attitűdjének rendszere a fizikai aktivitáshoz kapcsolódóan, az egész életen át tartó tanulás részeként, és az EU 2020 stratégia oktatási prioritásához kapcsolódóan. And – in our opinion - what we want to figure out, is nothing else, but the system of knowledge, skills and attitudes of citizens related to physical activity as a part of lifelong learning, and as a part of education priority of EU 2020 strategy. Ne felejtsük el: az EU 2020 stratégia és az egész életen át tartó tanulás alapvetően a gazdasági növekedési célokat és a foglalkoztatást szolgálja. Egyszerűen az a feladatunk, hogy a politikai döntéshozóknak megmutassuk a közvetlen kapcsolatot a fizikai aktivitás (közte a testnevelés) és a növekedés között. Don’t forget: EU2020 strategy and the EU system of lifelong learning is basically for economical growth and employment. We must only show policy makers the direct relationship between physical acticity (including PE) and economical growth. . The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

18 Mire van szükség tagállami szinten
Mire van szükség tagállami szinten?/What do we need at member states level? Az EU 2020 stratégiához illeszkedő tagállami stratégiák elfogadására és megvalósítására az egészségfejlesztő testmozgás (közte a testnevelés) területein, mely a közös európai uniós fellepés sikeréhez is hozzájárulhat Accept and implement strategies in the field of health-enhancing phyiscal activity (including: physical education), that take into consideration the EU 2020 strategy, and which should contribute to the succes on EU level MIÉRT MOST VAN SZÜKSÉG STRATÉGIÁKRA? WHY DO WE NEED STRATEGIES NOW? The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

19 A pénz miatt/Because of money
Az EU 7 éves időszakban tervezi meg a költségvetését. / EU always applies a 7 years period in budget planning. A hétéves időszak alkalmazandó mind a központi uniós programokban, mind az EU kohéziós politikájában, amely a strukturális alapokon keresztül valósít meg fejlesztéseket. / 7 years period applied in central EU programmes, and also in the cohesion policy of the EU, which implement the developments through structural funds. Jelenleg a következő hétéves időszak elején tartunk. / Now we’re at the beginning of the upcoming 7 years period ( ) A között elérhető forrásokat az EU2020 stratégia célkitűzései szerint szabad felhasználni. / Resources available between allowed to use only for the targets of EU 2020 strategy. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

20 A források tervezése az EU kohéziós politikájában/Planning of resources in the cohesion policy of EU
Minden tagállam aláírta, vagy hamarosan alá fogja írni a partnerségi megállapodást az Európai Bizottsággal a következő hét évre. / All the member states has signed, or will sign soon the partnership agreement with the EC for the next 7 years. A következő lépés a tagállami operatív programok elfogadása az Európai Bizottság által. /The next step is the acceptance of the operative programs of all the member states by the EC. Az elfogadást követően a tagállamok az elfogadott operatív programok tartalmának megfelelő pályázatokat hirdetnek meg a potenciális kedvezményezettek számára. / After the acceptance of the OP’s, member states submit call for proposals for the potential beneficiaries. Például: Magyarország múlt héten összesen 21,9 milliárd euró fejlesztési célú felhasználására kötött partnerségi megállapodást E.g.: Hungary has signed its partnership agreement last week to spend 21,9 billion EUR for developments. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

21 Az EU központi programjai/The central programmes of the EU
ERASMUS + A hétéves futamidejű program 14,7 milliárd eurós költségvetésből gazdálkodhat, ami 40%-os emelkedést jelent a jelenleg rendelkezésre álló kerethez képest. / The seven year programme will have a budget of €14.7 billion; a 40% increase compared to current spending levels, reflecting the EU's commitment to investing in these areas. Az Erasmus+ hét, az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika terén korábban indított és jelenleg is működő uniós programot fog majd össze, és új elemként a sportot is beemeli a támogatott területek közé. / Erasmus+ brings together seven existing EU programmes in the fields of Education, Training, and Youth; it will for the first time provide support for Sport. Integrált programról lévén szó, az Erasmus+ a korábbinál több lehetőséget teremt az oktatási, képzési, ifjúságpolitikai és sportágazat közötti együttműködésre. / As an integrated programme, Erasmus+ offers more opportunities for cooperation across the Education, Training, Youth, and Sport  sectors and is easier to access than its predecessors, with simplified funding rules. The Hungarian School Sport Federation (HSSF) – a nationwide sport federation that has been founded in focuses on the promotion of physically active lifestyle and health-enhancing physical activity.

22 Köszönöm a figyelmüket!/Thank you for your attention!
Köszönöm a figyelmüket!/Thank you for your attention!


Letölteni ppt "dr. Molnár László – MDSZ/HSFF szakmai igazgató/professional director"

Hasonló előadás


Google Hirdetések