Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás – politológia, filozófia, néprajz

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás – politológia, filozófia, néprajz"— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás – politológia, filozófia, néprajz
Tóth Máté

2 Filozófia és politológia?
A két tudományterületnek közös gyökerei vannak Platon: Állam c. utópiája. Az ideális állam modelljét próbálta megalkotni. A konkrét görög történelem problémáit is felveti, A lehető legjobb államról alkotott elképzeléseit írja le. Az államot is három részre tagolhatónak gondolta: Az uralkodó rend. a legbölcsebbek (az oktatók, vagy filozófusok rendje) Az őrök rendje. gondoskodnak az állam külső és belső védelméről (katonák rendje) A többi polgár: A közösség ellátását dolgoznak (földművesek rendje) A filozófiának mindennel vannak közös gyökerei!

3 Filozófia A filozófia területei:
A világegyetem, az élet, a természet létezésének oka és célja (metafizika, ontológia) A történelem rendezőelvei (történelemfilozófia) A tudás és a megismerés lehetőségei (episztemológia, tudományfilozófia, logika) Szépség, művészet, nyelv mibenléte (esztétika, nyelvfilozófia) Jogi-politikai normák természete (jogfilozófia, politikafilozófia) A cselekedetek helyessége, helytelensége (etika) Transzcendencia (vallásfilozófia)

4 Filozófia A filozófia ágai:
Keleti és nyugati filozófia A filozófiai tájékoztatás sajátossága, hogy: Az elemzés tárgya is könyvtári dokumentum. Tájékoztatás szempontjából egyaránt van jelentősége a forrásokról és az azokról szóló szövegekről való tájékoztatásnak. Az avulási idő rendkívül lassú!

5 Szakkönyvtárak Nemzeti könyvtár Országos szakkönyvtárak
Országgyűlési könyvtár Egyetemi könyvtárak Bölcsészettudományi karok, állam- és jogtudományi karok könyvtárai PTE BTK Filozófiai-Politológiai Szakkönyvtár

6 Kézikönyvek Filozófiai alapművek:
Segédletek (lexikonok, enciklopédiák, kronológiák, összefoglalók) Filozófiatörténetek (teljes, korszak-monográfia) Szöveggyűjtemények Egy-egy szerző összegyűjtött írásai Szerzői monográfiák

7 Kézikönyvek Enciklopédiák, lexikonok:
Dictionary of the History of Ideas. Philip P. Wiener, New York Négykötetes angol nyelvű alapmű ABC-rendben tárgyalja a filozófia fogalmait, rendkívül bőven. A szakmabelieknek és az érdeklődőknek egyaránt jó segédlet. Filozófiai kisenciklopédia. A Nyugat filozófiája és filozófusai. Budapest, Kossuth kiadó, 1993. ABC rendben valamennyi filozófiai fogalom részletes kifejtése. Kifejezetten a Nyugati filozófiára koncentrál a mű.

8 Kézikönyvek Filozófia (szerk. Boros Gábor) Budapest, Akadémiai kiadó, 2010 Az európai filozófia története első történeti rész: az egyes korszakok filozófiája Második rész: kortárs filozófiai irányzatok rövid esszék formájában. Részletes tárgymutató.

9 Kézikönyvek Filozófiatörténetek: Átfogó:
Störig, Hans Joachim: A Filozófia világtörténete. Bp. Helikon kiadó, 1997. Eredetije: Kleine Weltgesichte der Philosophie Átfogó ismertetés a filozófia történetéről. Nem a szakfilozófusokhoz szól. Több mint ismereterjesztő írás.

10 Kézikönyvek Szöveggyűjtemények
Grayling A. C. Filozófiai kalauz. Akadémiai kiadó, szerk. Forrai Gábor. Az eredetije angolul jelent meg: Philosophy: A Guide through the Subject. Oxford University Press Szöveggyűjtemény, amely végigmegy a filozófiai korszakokon. A Nyugati filozófiára koncentrál Arab filozófia szöveggyűjtemény I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 1997.

11 Online segédletek Online enciklopédiák:
A Dictionary of Philosophical Terms and Names Philosophen und Logiker Stanford Encyclopedia of Philosophy

12 Folyóiratok Magyar Filozófiai Szemle (1957) Világosság
A MTA II. o. Filozófiai Bizottságának folyóirata, akadémiai szakfolyóirat. 1957. óta Világosság A Tudástársadalom Alapítvány kiadásában jelenik meg.

13 Adatbázisok Magyar nyelvű filozófiai irodalom:
A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár közös szolgáltatása

14 Szakmai szervezetek Hazai szakmai szervezetek:
MTA Filozófiai Kutatóintézete Magyar Filozófiai Társaság Magyar Fenomenológia Egyesület Filozófiai vitakör

15 Honlapok, online források
Filozófia Timeline Open Directory Project Philosophy Discussion Group Directory of Online Hungarian Philosophers

16 Politológia A politikával, a közélettel és annak jelenségeivel foglalkozó elemző tudományág A politológusok a politikai események okát igyekeznek feltárni, amelyekből igyekeznek következtetéseket is levonni. Az egyik régibb és legújabb tudomány. A civilizáció kezdetétől fogva folyamatosan fejtettek ki tudományos állításokat a politikáról. A politológia a 20. század derekán alakult ki az Egyesült Államokban Kötődik a demokráciához Európában a II. világháború után, Kelet-Európában a rendszerváltás után terjedt el. gyorsabb az avulási idő a többi társadalomtudományhoz képest!

17 Szakkönyvtárak Szakkönyvtárak: OGYK Egyetemi könyvtárak
Pl. ELTE Állam és Jogtudományi Kar Könyvtára PTE-BTK Filozófia és Politológia szakkönyvtár OGYK Az Országgyűlési Könyvtár prézens, tehát állományát nem kölcsönző könyvtárként az állam- és jogtudomány, a társadalomtudományok, a politika, a magyar történelem, valamint a legújabb kori egyetemes történelem országos feladatkörű, tudományos, nyilvános szakkönyvtára és információs központja.

18 Kézikönyvek Bihari Mihály, Pokol Béla: Politológia, Bp. Nemzeti tankönyvkiadó, 2009. Az elmúlt évek legátfogóbb politológiai munkája Egy 18 évvel ezelőtt megjelent politológiai mű átdolgozott változata Politika és politikatudomány, szerkesztette Gallai Sándor, Török Gábor. Budapest, Aula Kiadó 2005. Goodin, Robert E. - Klingemann, Hans-Dieter (szerk.) A politikatudomány új kézikönyve, Budapest, Osiris 2003.

19 Folyóiratok Politikatudományi szemle (1992) Kommentár Magyar kisebbség
Az MTA Politikatudományi Bizottsága és az MTA Politikai Tudományok Intézetének folyóirata A szakma egyetlen referált „akadémiai” folyóirata Kommentár Magyar kisebbség Médiakutató Demokrátor

20 Adatbázisok PRESSDOK Az adatbázis a hazai politikai, gazdasági és részben jogi sajtóban megjelent cikkek szelektív feltárásával épül. Követhetők általa a belpolitikai és gazdasági folyamatok, a vezető politikai, gazdasági, kulturális személyiségek nyilatkozatai. Kb. 150 napi- és hetilapot, folyóiratot tartalmaz.

21 Adatbázisok HUNDOK Az adatbázis forrása az Országgyűlési könyvtár állományában megtalálható kb. 50 mértékadó külföldi, nyugat- és kelet-közép-európai, amerikai, kanadai és ausztráliai napi- és hetilap. A kiválasztott cikkekről rövid tartalmi leírás készül. A feltárt cikkek bemutatják, mit tart fontosnak a világ Magyarországról és a kelet-közép-európai régió politikai és gazdasági eseményei közül.

22 Adatbázisok Világpolitikai információ
100 külföldi politikai és gazdasági szakfolyóiratban megjelent cikk, valamint gyűjteményes mű, tanulmánykötet részletes (annotált) feltárásával készült szakirodalmi adatbázis. Jelenleg közel címet tartalmaz. Havonta átlagosan 200 tétellel bővül. Az adatbázis kezdő éve: 1988. Az 1998 előtt beérkezett folyóiratokból, tanulmánykötetekből feldolgozott tanulmányok (összesen kb ) cédulaformában kereshetők vissza.

23 Adatbázisok T. Ház adatbázis
A képviselők nevét, mandátumának kezdetét, frakció- és bizottsági tagságát, választókerületét, iskolai végzettségét, foglalkozását tartalmazza. A bizottsági ülések jegyzőkönyveinek tartalommutatója a bizottság nevét, az ülés idejét és témáját rögzíti. A házelnökhöz benyújtott irományokról az iromány jelzetét, a benyújtás időpontját, a benyújtó nevét, az iromány műfaját és témáját rögzíti.

24 Adatbázisok Parlamenti Információs Rendszer
Az Országgyűlés munkája során képviseli az állampolgárok érdekeit, megjeleníti a társadalomban meglévő különböző politikai véleményeket mindenkire kötelező törvényeket fogad el. Működésének követelménye a nyilvánosság, ami biztosítja, hogy az állampolgárok értesüljenek a közérdekű ügyekről, és feltétele annak, hogy részt vehessenek a közügyek megvitatásában és eldöntésében. A nyilvánosság segíti elő a kormány parlamenti ellenőrzését is.

25 Honlapok Országos Választási Iroda honlapja
MTA Politikai tudományok intézete Vision Consulting Vokscentrum

26 Szakmai szervezetek American Political Science Association
A politikatudomány első szakmai szervezete (1903) Magyar Politikatudományi Társaság A legjelentősebb hazai politológiai szakmai szervezet International Political Science Association A legjelentősebb nemzetközi szakmai szervezet European Consortium for Political Research A poitikai kutatások európai központja

27 Néprajz Def.~ a történeti-társadalmi tudományok egyik ága, amely a népi kultúra vizsgálatával foglalkozik (1980): Feltételez: közkultúrát vagy magaskultúrát és mellette a hagyományos népi/ paraszti kultúrát így jött létre, nagyon sokat változott. (szélesedett, differenciálódott)

28 Néprajz Kialakulása: 18. sz. vége népdalgyűjtés – romantika
Csokonai: Egy csikóbőrös kulacshoz; Petőfi „népdalai” 19. sz. II. fele – Kisfaludy Társaság A néprajz tudománnyá válása; 20. sz. II. fele új feladatokkal szembesült a néprajztudomány hagyományos területek, változásvizsgálat, egyéniségkutatás statikus – dinamikus

29 Néprajz Három fő kutatási ág: Tárgyi néprajz
etnográfia foglalkozik vele; a néprajz szó is az etnográfia tükörfordítása! Szellemi néprajz, vagy folklór folklorisztika; Társadalmi néprajztudomány társadalomnéprajz;

30 Néprajz Határtudományok: történelem, szociológia, irodalomtudomány,
kulturális antropológia, földrajz, DE építészet, művészettörténet, zenetudomány is!

31 Szakkönyvtárak A szakkönyvtárak a legjelentősebb kutatóhelyek könyvtárai. Ezek építik a jelentős adatbázisokat is: Néprajzi Múzeum MTA Néprajzi Kutatóintézet Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Hagyományok Háza MTA Zenetudományi Intézet

32 Gyűjtemények Néprajzi Múzeum Könyvtára
MTA Néprajzi Kutatóintézet Könyvtára MTA Zenetudományi Intézet Hagyományok Háza Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre) Megyei múzeumok Helyi múzeumok

33 Gyűjtemények Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre) www.skanzen.hu
Komplex szolgáltató intézmény Kiállítások, programok, múzeumpedagógia, rendezvényhelyszín, kutatás támogatása

34 Szövegközlések Magyar Népköltési gyűjtemény (MNGY) –
(I-XIV. kötetig) Kriza János: Vadrózsák (XI-XII. kötet) 1989-től Új Folyama MNGY Voigt Vilmos XV-XX. kötetig jelent meg eddig Kodály Zoltán: Nagyszalontai gyűjtés; Új magyar népköltési gyűjtemény (ÚMNGY) főleg mesék, mondák; 1940-től napjainkig Pl. Ámi Lajos meséi

35 Tipológiák: Népmese: Népzene: Propp: A mese morfológiája
Magyar mesekatalógus (a mai napig készül) – típusszámok a szüzsék alapján; Népzene: Magyar Népzene Tára – I-V. alkalomhoz kötött dallamok pl. V. Siratók; VI- népdaltípusok szerint (a mai napig készül)

36 Monográfiák, összefoglalások
A Magyarság Néprajza. I-IV.(1. kiadás Bp., ) Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Bp., 1979. Voigt Vilmos (szerk.): A magyar folklór. Bp., Osiris tankönyv 1998. Magyar Néprajz I-VIII. ( )

37 Kézikönyvek Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. I-V. Bp., A magyar néprajz alapvető fogalmai Irodalom a szócikkek után

38 Néhány klasszikus Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. Bp., (Reprint kiadás. 1. kiadás 1907.) Újságíró stílus, nem teljeskörű

39 Néhány klasszikus Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra.
Néprajzi kalauz Ismeretterjesztő szintű képes áttekintés Valamennyi témára kitér Több kiadás

40 Néhány klasszikus Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; (1868-1873)
Egy-egy tájegység néprajza: Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; ( ) folyó szöveg rajzokkal reprint 1982 Györffy István: Nagykunsági krónika Néprajz, irodalom, szociográfia határterülete Jankó János: Kalotaszeg magyar népe 1892, Budapest Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Bp

41 További segédletek Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Bp., 1975. ha egy-egy néprajzi kistájról rövid tömör infot keresünk, akkor ez jó; elhelyezkedése, rövid története, lakói. Barabás Jenő (szerk.): A magyar néprajzi atlasz. I-XI. Bp., térképlapokon ábrázolja egy-egy tárgy formája, elnevezése

42 További segédletek Király István – Szerdahelyi István: Világirodalmi Lexikon pótkötet. Bp., Gazdag a néprajzi anyaga is Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete

43 Adatbázisok Egyes falvak, vidékek műtárgyai Múzeumok műtárgyai
Néprajzi Múzeum adatbázisa – szolgáltatások – on-line adatbázisok Gyűjteményenként is lekereshető Külön gyűjtés-, készítés- és használat helye szerint. Valamennyi tárgyról leírás Keresés valamennyi mezőre Beregi Múzeum műtárgyai

44 Adatbázisok Szabadtéri Néprajzi Múzeum
– Kutass a Múzeumban Fotó- és diagyűjtemény – Magyar Népi építészeti archívum (települések, ill. konkrét címek szerinti lekereshetőség) Néprajzi Látványtár Műtárgy gyűjtemény

45 Adatbázisok Néptánc adatbázisok (www.db.zti.hu)
ZTI Néptánc Adatbázis Filmtár Elsősorban szakmabelieknek szól Táncnév, tánctípus, tánc altípus Megye, gyűjtők neve, adatközlő, gyűjtés ideje Archív filmfelvételek, zene nélkül! ZTI Néptánc Adatbázis Motívumtár Ez is szakmabelieknek szól Táncjelírással lejegyzett motívumok

46 Adatbázisok A Hagyományok háza adatbázisai
Folklórdokumentumok Keresőrendszere autentikus Kárpát-medencei népzenei, néptánc-, népszokás- és egyéb folklórfelvételek audiovizuális tartalom Martin György és Lajtha László hagyatéka, Kallós Zoltán gyűjteménye a Fonó Budai Zeneház Utolsó óra című gyűjtéssorozat anyagai Érdeklődő nagyközönség és szakmabeliek számára

47 Folyóiratok Ethnographia Néprajzi Hírek
Magyar Néprajzi Társaság (1890) Néprajzi Hírek Magyar Néprajzi Társaság (1971)

48 Folyóiratok A Néprajzi Múzeum folyóiratai: Akadémiai kiadó
Néprajzi Értesítő 2004-ig került digitalizálásra Tabula Inkább kulturális antropológia a fókusza Akadémiai kiadó Acta Ethnographica Hungarica A tartalomjegyzékhez a hozzáférés ingyenes

49 Linkgyűjtemények NELLI – Néprajzi és Etnológiai Linkek Listája
Néprajz.lap.hu

50 Bibliográfia Bibliográfiai rendszer
Nincs teljes retrospektív néprajzi bibliográfia ig részletenként (Sándor István) ; (válogatott); (teljes); Egyetemes Philológiai Közlönyben, az Ethnographia A Néprajzi Múzeum 1988-tól kurrens szakterületi bibliográfia évente/kétévente. Pl.: Magyar folklór: A folklorisztika általános bibliográfiája.


Letölteni ppt "Tájékoztatás – politológia, filozófia, néprajz"

Hasonló előadás


Google Hirdetések