Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás – politológia, filozófia, néprajz Tóth Máté

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás – politológia, filozófia, néprajz Tóth Máté"— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás – politológia, filozófia, néprajz Tóth Máté toth.mate@feek.pte.hu

2 Filozófia és politológia?  A két tudományterületnek közös gyökerei vannak  Platon: Állam c. utópiája.  Az ideális állam modelljét próbálta megalkotni.  A konkrét görög történelem problémáit is felveti,  A lehet ő legjobb államról alkotott elképzeléseit írja le. Az államot is három részre tagolhatónak gondolta: Az uralkodó rend. a legbölcsebbek (az oktatók, vagy filozófusok rendje) Az ő rök rendje. gondoskodnak az állam küls ő és bels ő védelmér ő l (katonák rendje) A többi polgár: A közösség ellátását dolgoznak (földm ű vesek rendje)  A filozófiának mindennel vannak közös gyökerei!

3 Filozófia  A filozófia területei: A világegyetem, az élet, a természet létezésének oka és célja (metafizika, ontológia) A történelem rendez ő elvei (történelemfilozófia) A tudás és a megismerés lehet ő ségei (episztemológia, tudományfilozófia, logika) Szépség, m ű vészet, nyelv mibenléte (esztétika, nyelvfilozófia) Jogi-politikai normák természete (jogfilozófia, politikafilozófia) A cselekedetek helyessége, helytelensége (etika) Transzcendencia (vallásfilozófia)

4 Filozófia  A filozófia ágai: Keleti és nyugati filozófia  A filozófiai tájékoztatás sajátossága, hogy: Az elemzés tárgya is könyvtári dokumentum. Tájékoztatás szempontjából egyaránt van jelent ő sége a forrásokról és az azokról szóló szövegekr ő l való tájékoztatásnak. Az avulási id ő rendkívül lassú!

5 Szakkönyvtárak  Nemzeti könyvtár  Országos szakkönyvtárak Országgy ű lési könyvtár  Egyetemi könyvtárak Bölcsészettudományi karok, állam- és jogtudományi karok könyvtárai PTE BTK Filozófiai-Politológiai Szakkönyvtár

6 Kézikönyvek Filozófiai alapm ű vek:  Segédletek (lexikonok, enciklopédiák, kronológiák, összefoglalók)  Filozófiatörténetek (teljes, korszak-monográfia)  Szöveggy ű jtemények  Egy-egy szerz ő összegy ű jtött írásai  Szerz ő i monográfiák

7 Kézikönyvek Enciklopédiák, lexikonok:  Dictionary of the History of Ideas. Philip P. Wiener, New York Négykötetes angol nyelv ű alapm ű ABC-rendben tárgyalja a filozófia fogalmait, rendkívül b ő ven. A szakmabelieknek és az érdekl ő d ő knek egyaránt jó segédlet.  Filozófiai kisenciklopédia. A Nyugat filozófiája és filozófusai. Budapest, Kossuth kiadó, 1993. ABC rendben valamennyi filozófiai fogalom részletes kifejtése. Kifejezetten a Nyugati filozófiára koncentrál a m ű.

8 Kézikönyvek  Filozófia (szerk. Boros Gábor) Budapest, Akadémiai kiadó, 2010 Az európai filozófia története els ő történeti rész: az egyes korszakok filozófiája Második rész: kortárs filozófiai irányzatok rövid esszék formájában. Részletes tárgymutató.

9 Kézikönyvek Filozófiatörténetek: Átfogó:  Störig, Hans Joachim: A Filozófia világtörténete. Bp. Helikon kiadó, 1997. Eredetije: Kleine Weltgesichte der Philosophie Átfogó ismertetés a filozófia történetér ő l. Nem a szakfilozófusokhoz szól. Több mint ismereterjeszt ő írás.

10 Kézikönyvek Szöveggy ű jtemények  Grayling A. C. Filozófiai kalauz. Akadémiai kiadó, 1997. szerk. Forrai Gábor. Az eredetije angolul jelent meg: Philosophy: A Guide through the Subject. Oxford University Press. 1995. Szöveggy ű jtemény, amely végigmegy a filozófiai korszakokon. A Nyugati filozófiára koncentrál  Arab filozófia szöveggy ű jtemény I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 1997. http://mek.niif.hu/03400/03418/03418.htm

11 Online segédletek Online enciklopédiák:  A Dictionary of Philosophical Terms and Names http://www.philosophypages.com/dy/index.htm  Philosophen und Logiker http://www.philosophenlexikon.de/index.htm  Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/

12 Folyóiratok Magyar Filozófiai Szemle (1957)  A MTA II. o. Filozófiai Bizottságának folyóirata, akadémiai szakfolyóirat.  1957. óta  http://minerva.elte.hu/mfsz/ http://minerva.elte.hu/mfsz/ Világosság  A Tudástársadalom Alapítvány kiadásában jelenik meg.  http://www.vilagossag.hu/ http://www.vilagossag.hu/

13 Adatbázisok  Magyar nyelv ű filozófiai irodalom: A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár közös szolgáltatása http://bodza.bibl.u- szeged.hu:9802/human/p hilobibl http://bodza.bibl.u- szeged.hu:9802/human/p hilobibl

14 Szakmai szervezetek Hazai szakmai szervezetek:  MTA Filozófiai Kutatóintézete http://www.phil-inst.hu/magyar.html  Magyar Filozófiai Társaság http://www.mft-hps.hu/  Magyar Fenomenológia Egyesület http://www.fenomenologia.hu/  Filozófiai vitakör http://filozofia.wplanet.hu/

15 Honlapok, online források  Filozófia Timeline http://www.wadsworth.com/philosophy_d/special_features/timeline/tim eline.html http://www.wadsworth.com/philosophy_d/special_features/timeline/tim eline.html  Open Directory Project http://www.dmoz.org/Society/Philosophy//  Philosophy Discussion Group https://www.researchgate.net/group/Philosophy  Directory of Online Hungarian Philosophers http://www.personal.ceu.hu/students/03/Istvan_Aranyosi/Hungarian_P hilosophers.html http://www.personal.ceu.hu/students/03/Istvan_Aranyosi/Hungarian_P hilosophers.html

16 Politológia  A politikával, a közélettel és annak jelenségeivel foglalkozó elemz ő tudományág  A politológusok a politikai események okát igyekeznek feltárni, amelyekb ő l igyekeznek következtetéseket is levonni.  Az egyik régibb és legújabb tudomány.  A civilizáció kezdetét ő l fogva folyamatosan fejtettek ki tudományos állításokat a politikáról.  A politológia a 20. század derekán alakult ki az Egyesült Államokban Köt ő dik a demokráciához Európában a II. világháború után, Kelet-Európában a rendszerváltás után terjedt el.  gyorsabb az avulási id ő a többi társadalomtudományhoz képest!

17 Szakkönyvtárak  Szakkönyvtárak: Egyetemi könyvtárak Pl. ELTE Állam és Jogtudományi Kar Könyvtára PTE-BTK Filozófia és Politológia szakkönyvtár  OGYK Az Országgy ű lési Könyvtár prézens, tehát állományát nem kölcsönz ő könyvtárként az állam- és jogtudomány, a társadalomtudományok, a politika, a magyar történelem, valamint a legújabb kori egyetemes történelem országos feladatkör ű, tudományos, nyilvános szakkönyvtára és információs központja.

18 Kézikönyvek  Bihari Mihály, Pokol Béla: Politológia, Bp. Nemzeti tankönyvkiadó, 2009. Az elmúlt évek legátfogóbb politológiai munkája Egy 18 évvel ezel ő tt megjelent politológiai m ű átdolgozott változata  Politika és politikatudomány, szerkesztette Gallai Sándor, Török Gábor. Budapest, Aula Kiadó 2005.  Goodin, Robert E. - Klingemann, Hans-Dieter (szerk.) A politikatudomány új kézikönyve, Budapest, Osiris 2003.

19 Folyóiratok  Politikatudományi szemle (1992) Az MTA Politikatudományi Bizottsága és az MTA Politikai Tudományok Intézetének folyóirata A szakma egyetlen referált „akadémiai” folyóirata http://www.poltudszemle.hu/  Kommentár http://www.kommentar.info.hu/  Magyar kisebbség http://www.hhrf.org/magyarkisebbseg/  Médiakutató http://www.mediakutato.hu/  Demokrátor http://www.demokrator.hu/

20 Adatbázisok PRESSDOK  Az adatbázis a hazai politikai, gazdasági és részben jogi sajtóban megjelent cikkek szelektív feltárásával épül.  Követhet ő k általa a belpolitikai és gazdasági folyamatok, a vezet ő politikai, gazdasági, kulturális személyiségek nyilatkozatai.  Kb. 150 napi- és hetilapot, folyóiratot tartalmaz.

21 Adatbázisok HUNDOK  Az adatbázis forrása az Országgy ű lési könyvtár állományában megtalálható kb. 50 mértékadó külföldi, nyugat- és kelet- közép-európai, amerikai, kanadai és ausztráliai napi- és hetilap.  A kiválasztott cikkekr ő l rövid tartalmi leírás készül.  A feltárt cikkek bemutatják, mit tart fontosnak a világ Magyarországról és a kelet-közép-európai régió politikai és gazdasági eseményei közül.

22 Adatbázisok Világpolitikai információ  100 külföldi politikai és gazdasági szakfolyóiratban megjelent cikk, valamint gy ű jteményes m ű, tanulmánykötet részletes (annotált) feltárásával készült szakirodalmi adatbázis.  Jelenleg közel 27 000 címet tartalmaz.  Havonta átlagosan 200 tétellel b ő vül.  Az adatbázis kezd ő éve: 1988.  Az 1998 el ő tt beérkezett folyóiratokból, tanulmánykötetekb ő l feldolgozott tanulmányok (összesen kb. 69 000) cédulaformában kereshet ő k vissza.

23 Adatbázisok T. Ház adatbázis  A képvisel ő k nevét, mandátumának kezdetét, frakció- és bizottsági tagságát, választókerületét, iskolai végzettségét, foglalkozását tartalmazza.  A bizottsági ülések jegyz ő könyveinek tartalommutatója a bizottság nevét, az ülés idejét és témáját rögzíti.  A házelnökhöz benyújtott irományokról az iromány jelzetét, a benyújtás id ő pontját, a benyújtó nevét, az iromány m ű faját és témáját rögzíti.

24 Adatbázisok Parlamenti Információs Rendszer www.parlament.hu  Az Országgy ű lés munkája során képviseli az állampolgárok érdekeit, megjeleníti a társadalomban meglév ő különböz ő politikai véleményeket mindenkire kötelez ő törvényeket fogad el.  M ű ködésének követelménye a nyilvánosság, ami biztosítja, hogy az állampolgárok értesüljenek a közérdek ű ügyekr ő l,  és feltétele annak, hogy részt vehessenek a közügyek megvitatásában és eldöntésében. A nyilvánosság segíti el ő a kormány parlamenti ellen ő rzését is.

25  Országos Választási Iroda honlapja http://www.valasztas.hu/  MTA Politikai tudományok intézete http://www.mtapti.hu/  Vision Consulting http://www.visionpolitics.hu/  Vokscentrum http://vokscentrum.hu Honlapok

26 Szakmai szervezetek  American Political Science Association A politikatudomány els ő szakmai szervezete (1903) http://www.apsanet.org/  Magyar Politikatudományi Társaság http://www.mptt.hu/ A legjelent ő sebb hazai politológiai szakmai szervezet  International Political Science Association A legjelent ő sebb nemzetközi szakmai szervezet http://www.ipsa.org/site/  European Consortium for Political Research A poitikai kutatások európai központja http://www.ecprnet.eu/

27 Néprajz  Def.~ a történeti-társadalmi tudományok egyik ága, amely a népi kultúra vizsgálatával foglalkozik (1980): Feltételez: közkultúrát vagy magaskultúrát és mellette a hagyományos népi/ paraszti kultúrát így jött létre, nagyon sokat változott. (szélesedett, differenciálódott)

28 Néprajz  Kialakulása: 18. sz. vége népdalgyűjtés – romantika  Csokonai: Egy csikóbőrös kulacshoz;  Petőfi „népdalai” 19. sz. II. fele – Kisfaludy Társaság  A néprajz tudománnyá válása; 20. sz. II. fele új feladatokkal szembesült a néprajztudomány  hagyományos területek,  változásvizsgálat, egyéniségkutatás  statikus – dinamikus

29 Néprajz  Három fő kutatási ág: Tárgyi néprajz  etnográfia foglalkozik vele;  a néprajz szó is az etnográfia tükörfordítása! Szellemi néprajz, vagy folklór  folklorisztika; Társadalmi néprajztudomány  társadalomnéprajz;

30 Néprajz  Határtudományok: történelem, szociológia, irodalomtudomány, kulturális antropológia, földrajz, DE építészet, művészettörténet, zenetudomány is!

31 Szakkönyvtárak  A szakkönyvtárak a legjelentősebb kutatóhelyek könyvtárai.  Ezek építik a jelentős adatbázisokat is: Néprajzi Múzeum MTA Néprajzi Kutatóintézet Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Hagyományok Háza MTA Zenetudományi Intézet

32 Gyűjtemények  Néprajzi Múzeum Könyvtára  MTA Néprajzi Kutatóintézet Könyvtára  MTA Zenetudományi Intézet  Hagyományok Háza  Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)  Megyei múzeumok  Helyi múzeumok

33 Gyűjtemények  Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre) www.skanzen.hu Komplex szolgáltató intézmény  Kiállítások, programok, múzeumpedagógia, rendezvényhelyszín, kutatás támogatása

34 Szövegközlések  Magyar Népköltési gyűjtemény (MNGY) – 1872-1924. (I-XIV. kötetig) Kriza János: Vadrózsák (XI-XII. kötet) 1989-től Új Folyama MNGY  Voigt Vilmos  XV-XX. kötetig jelent meg eddig  Kodály Zoltán: Nagyszalontai gyűjtés;  Új magyar népköltési gyűjtemény (ÚMNGY) főleg mesék, mondák; 1940-től napjainkig Pl. Ámi Lajos meséi

35 Tipológiák:  Népmese: Propp: A mese morfológiája Magyar mesekatalógus (a mai napig készül) – típusszámok a szüzsék alapján;  Népzene: Magyar Népzene Tára – I-V. alkalomhoz kötött dallamok pl. V. Siratók; VI- népdaltípusok szerint (a mai napig készül)

36 Monográfiák, összefoglalások  A Magyarság Néprajza. I-IV.(1. kiadás Bp., 1933-1937)  Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Bp., 1979.  Voigt Vilmos (szerk.): A magyar folklór. Bp., Osiris tankönyv 1998.  Magyar Néprajz I-VIII. (1988-2001)

37 Kézikönyvek  Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. I- V. Bp., 1977-1982. http://mek.niif.hu/02100/ 02115/html/ http://mek.niif.hu/02100/ 02115/html/ A magyar néprajz alapvető fogalmai Irodalom a szócikkek után

38 Néhány klasszikus  Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. Bp., 1984-1987 (Reprint kiadás. 1. kiadás 1907.) Újságíró stílus, nem teljeskörű http://mek.niif.hu/01600/0 1671/html/index.html http://mek.niif.hu/01600/0 1671/html/index.html

39 Néhány klasszikus  Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi kalauz Ismeretterjesztő szintű képes áttekintés Valamennyi témára kitér Több kiadás

40 Néhány klasszikus  Egy-egy tájegység néprajza: Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; (1868-1873)  folyó szöveg rajzokkal  reprint 1982 Györffy István: Nagykunsági krónika  Néprajz, irodalom, szociográfia határterülete Jankó János: Kalotaszeg magyar népe 1892, Budapest Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Bp. 1989.

41 További segédletek  Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Bp., 1975. ha egy-egy néprajzi kistájról rövid tömör infot keresünk, akkor ez jó; elhelyezkedése, rövid története, lakói.  Barabás Jenő (szerk.): A magyar néprajzi atlasz. I-XI. Bp., 1979-1992. térképlapokon ábrázolja egy-egy tárgy formája, elnevezése

42 További segédletek  Király István – Szerdahelyi István: Világirodalmi Lexikon. 1-18.+ pótkötet. Bp., 1970-1996. Gazdag a néprajzi anyaga is  Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete http://www.tankonyvtar.hu/neprajz/magyar- neprajz-080903-91 http://www.tankonyvtar.hu/neprajz/magyar- neprajz-080903-91

43 Adatbázisok  Egyes falvak, vidékek műtárgyai  Múzeumok műtárgyai Néprajzi Múzeum adatbázisa  www.neprajz.hu – szolgáltatások – on-line adatbázisok www.neprajz.hu  Gyűjteményenként is lekereshető  Külön gyűjtés-, készítés- és használat helye szerint.  Valamennyi tárgyról leírás  Keresés valamennyi mezőre Beregi Múzeum műtárgyai

44 Adatbázisok  Szabadtéri Néprajzi Múzeum www.skanzen.hu – Kutass a Múzeumban www.skanzen.hu  Fotó- és diagyűjtemény – Magyar Népi építészeti archívum (települések, ill. konkrét címek szerinti lekereshetőség)  Néprajzi Látványtár  Műtárgy gyűjtemény www.tajhaz.hu

45 Adatbázisok  Néptánc adatbázisok (www.db.zti.hu)www.db.zti.hu ZTI Néptánc Adatbázis Filmtár  Elsősorban szakmabelieknek szól  Táncnév, tánctípus, tánc altípus  Megye, gyűjtők neve, adatközlő, gyűjtés ideje  Archív filmfelvételek, zene nélkül! ZTI Néptánc Adatbázis Motívumtár  Ez is szakmabelieknek szól  Táncjelírással lejegyzett motívumok

46 Adatbázisok  A Hagyományok háza adatbázisai Folklórdokumentumok Keresőrendszere  autentikus Kárpát-medencei népzenei, néptánc-, népszokás- és egyéb folklórfelvételek  audiovizuális tartalom  Martin György és Lajtha László hagyatéka,  www.hagyomanyokhaza.hu www.hagyomanyokhaza.hu  Kallós Zoltán gyűjteménye  a Fonó Budai Zeneház Utolsó óra című gyűjtéssorozat anyagai  Érdeklődő nagyközönség és szakmabeliek számára

47 Folyóiratok  Ethnographia Magyar Néprajzi Társaság (1890)  Néprajzi Hírek Magyar Néprajzi Társaság (1971) http://www.neprajzitarsasag.hu/kiadvanyok.html

48 Folyóiratok  A Néprajzi Múzeum folyóiratai: Néprajzi Értesítő  2004-ig került digitalizálásra  www.neprajz.hu www.neprajz.hu Tabula  Inkább kulturális antropológia a fókusza  Akadémiai kiadó Acta Ethnographica Hungarica  A tartalomjegyzékhez a hozzáférés ingyenes  http://www.akademiai.com/content/119698/ http://www.akademiai.com/content/119698/

49 Linkgyűjtemények  NELLI – Néprajzi és Etnológiai Linkek Listája http://www.etnologia.mta.hu/index.php/hu/nelli- neprajzi-etnografiai-linkek-listaja http://www.etnologia.mta.hu/index.php/hu/nelli- neprajzi-etnografiai-linkek-listaja  Néprajz.lap.hu

50 Bibliográfia  Bibliográfiai rendszer Nincs teljes retrospektív néprajzi bibliográfia 1850-1960-ig részletenként (Sándor István)  1850-70; 1945-1955 (válogatott); 1945-54 (teljes); 1955-1960  Egyetemes Philológiai Közlönyben, az Ethnographia A Néprajzi Múzeum 1988-tól kurrens szakterületi bibliográfia évente/kétévente.  Pl.: http://mek.niif.hu/00000/00026/00026.htmhttp://mek.niif.hu/00000/00026/00026.htm Magyar folklór: A folklorisztika általános bibliográfiája.


Letölteni ppt "Tájékoztatás – politológia, filozófia, néprajz Tóth Máté"

Hasonló előadás


Google Hirdetések