Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Darányi Ignác Terv 2012-ben induló támogatási jogcímei (I-II

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Darányi Ignác Terv 2012-ben induló támogatási jogcímei (I-II"— Előadás másolata:

1 A Darányi Ignác Terv 2012-ben induló támogatási jogcímei (I-II
A Darányi Ignác Terv 2012-ben induló támogatási jogcímei (I-II. tengely) Kárpáti Zoltán Környezetpolitikai referens VM – Agrárfejlesztési Főosztály Környezetgazdálkodási Osztály

2 Fiatal mezőgazdasági gazdák induló támogatása
Célja: a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez jövedelempótló jelleggel, egy alkalommal a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra támogatás biztosítása. Kedvezményezettek: 18 és 40 év közötti, megfelelő szakirányú képesítéssel illetve végzettséggel rendelkező olyan agrárszakemberek, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodni mezőgazdasági üzem vezetőjeként. Rendelkezésre álló keretösszeg: a jogcímre átcsoportosítást kezdeményeztünk, amelynek jóváhagyása esetén 4 Mrd Ft áll rendelkezésre. A támogatás összege és mértéke: a gazdaságnak a kötelező működtetési időszak 4. évére vállalt üzemméretét alapul véve – eurónak megfelelő forintösszeg lehet. A támogatás megnyitása: I. félév. 2

3 Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása
Célja: az intézkedés keretében a gazdák lehetőséget kapnak arra, hogy a tulajdonukban lévő gazdaságot olyan módon adják át adásvétel vagy ajándékozás formájában fiatal gazdáknak, hogy egy meghatározott időszakban ennek ellentételezésére, jövedelempótló jelleggel rendszeres juttatásban részesülnek. Kedvezményezettek: az a személy lehet, aki legalább 55 éves, a mezőgazdasági tevékenységet őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként végzi, a gazdaság átadás időpontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, az átadást megelőzően legalább tíz évig mezőgazdasági tevékenységet folytatott és rendelkezik saját tulajdonú gazdasággal, továbbá úgy határoz, hogy véglegesen felhagy a mezőgazdasági tevékenységével. 3

4 Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása
Kedvezményezettek: A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a gazdaságot egy olyan mezőgazdasági termelőnek kell átvennie, aki a jogszabályoknak megfelelően bejegyzett mezőgazdasági termelő, aki mint magánvállalkozó fő tevékenységeként végzi a mezőgazdasági termelést. Az átadás időpontjában még nem töltötte be a 40. életévét, és legalább középfokú vagy felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik. A gazdaságátadó munkavállalója bizonyos feltételek teljesítése esetén szintén részesülhet támogatásban. Rendelkezésre álló keretösszeg: a támogatás keretösszege a későbbiekben kerül meghatározásra. A támogatás összege és mértéke: a támogatás összege és mértéke a későbbiekben kerül meghatározásra. A támogatás megnyitása: I. félév. 4

5 GAZDANET-program Célja: a mezőgazdasági üzemek összteljesítménye számítógép alkalmazásával, és a világhálóra történő rácsatlakozás elősegítésével javuljon. Kedvezményezettek: támogatás igénybe vételére jogosult az az ügyfél regisztrációval rendelkező mezőgazdasági termelő, akinek a mezőgazdasági üzemmérete a támogatási kérelem benyújtásakor a 4 európai méretegységet nem haladja meg. Rendelkezésre álló keretösszeg: 11 156 659 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 3,3 milliárd forint. A támogatás összege és mértéke: egy ügyfél részére legfeljebb 300 eurónak megfelelő forintösszegű, de legfeljebb 90 ezer Ft támogatás nyújtható. A támogatás megnyitása: I. félév. 5

6 A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás
Célja: az intézkedés célja a fiatal erdők állománynevelési tevékenységeinek támogatása révén a fiatal erdők fafaj-összetételének és faállomány szerkezetének optimális kialakítása, a faállomány növekedési és fejlődési feltételeinek biztosítása és javítása, a kedvező egészségi állapot megőrzése, ezáltal a faanyagtermelés minőségi feltételeinek javítása. Kedvezményezettek: támogatás igénybevételére jogosult az az erdőgazdálkodó, akit az erdészeti hatóság erdőgazdálkodóként nyilvántart, és aki legalább 20 hektár olyan erdőrészlet területén gazdálkodik, amely magán- vagy önkormányzati tulajdonban van. Rendelkezésre álló keretösszeg: a támogatás keretösszege a későbbiekben kerül meghatározásra. A támogatás összege és mértéke: a támogatás mértékének meghatározása erdőrészletenként, területi kategóriák megállapításán keresztül történik. A támogatás megnyitása: I. félév. 6

7 A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások (ÉLIP)
Célja: a támogatás célterületei a versenyképesség javítása és a termékszerkezet átalakítása, valamint az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására, az energiafelhasználás racionalizálására, továbbá üzemirányítás korszerűsítésére és vágópont létesítése. Kedvezményezettek: KKV vagy nagyvállalat (KKV-nál nagyobb fő közötti munkavállalói létszám, millió euró közötti árbevétel); egyéni vállalkozó; egyéni cég jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági vállalkozás, vagy szövetkezet. Az ügyfél lehet mezőgazdasági vállalkozó; élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozás. 7

8 A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások (ÉLIP)
Rendelkezésre álló keretösszeg: mezőgazdasági termelők esetében 3 milliárd forint, nem mezőgazdasági termelők esetében 2 milliárd forint, összesen 5 milliárd forint. A támogatás összege és mértéke: egy vállalkozás által igényelhető maximális támogatás 100 millió forint. A támogatás megnyitása: I. félévében. 8

9 A kertészet korszerűsítése és mezőgazdasági utak fejlesztése jogcímek II. felében kerültek kihirdetésre Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet (a továbbiakban: rendelet) Célja: a rendelet 1. mellékletben meghatározott, a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítésére és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása (1. célterület), b) a rendelet 2. mellékletben meghatározott, a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása (2. célterület), c) az a) és b) pontban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátását biztosító beruházások megvalósítása(3. célterület). Valamint új építés, bővítés, valamint a meghatározott technológiai elemekkel történő felújítás esetén támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott bármely tevékenység komplett, új, első üzembe helyezésű technológiai rendszer beépítésével valósul meg. 9

10 Kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások
Kedvezményezettek: támogatás igénybevételére jogosult a) az a mezőgazdasági termelő, aki a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3, vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, b) a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalatai, valamint c) a kertészeti ágazatban és burgonya ágazatban működő termelői csoport. Az ügyfél mezőgazdasági üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai méretegységet. Nem vonatkozik ez a szabály a fenti felsorolás b)-c) pontjában meghatározott ügyfelekre és az induló vállalkozásra. Rendelkezésre álló keretösszeg: eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 4 milliárd forint. A támogatás összege és mértéke: egy ügyfélnek legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható. Támogatási kérelem benyújtása: január között. 10

11 Mezőgazdasági utak fejlesztése 2012-ben
Célja: természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával külterületi mezőgazdasági út építéséhez, felújításához, szélesítéséhez, valamint a beruházással érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, és azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények létesítéséhez, felújításához forgalomtechnikai eszközök beszerzése. Kedvezményezettek: támogatás igénybevételére jogosult a helyi önkormányzat, valamint a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet. Rendelkezésre álló keretösszeg: eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 3,0 milliárd forint. A támogatás összege és mértéke: a támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb eurónak megfelelő forintösszeg. Támogatási kérelem benyújtása: január között. 11

12 212. Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók részére (KAT)
Célja: A KAT intézkedés hozzájárul a gyepterületek megőrzéséhez, jövedelem-kiegészítést biztosít a kedvezőtlen adottságú területeken a mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére. Kedvezményezettek: A támogatás igénybevételére nem jogosult költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam tulajdoni hányada 50% felett van. A támogatás összege és mértéke: A 1257/1999/EK rendelet 19. cikk: 85,9 euró, a 20. cikk alapján: 10,94 euró hektáronként. (A támogatás összege a terület nagyságától függően csökkenő.) Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási és egyben kifizetési kérelmeket minden évben az egységes elektronikus kérelem részeként kell benyújtani.

13 213. Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken
Célja: Az intézkedés célja a vonatkozó uniós jogszabályokban felsorolt indikátorfajok, valamint kijelölt élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése az azt létrehozó, illetve fenntartó környezetkímélő földhasználati módok fenntartásával. Kedvezményezettek: Az a terület támogatható, amely a.) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 területen, az Irányító Hatóság által kiadott közleményben felsorolt fizikai blokkban helyezkedik el és b.) amelyet az adott gazdálkodási év teljes időtartama alatt gyepként hasznosítanak. Forráskeret: A teljes forráskeret 34,6 %-a még rendelkezésre áll. A támogatás összege és mértéke: 38 euró/ha Támogatási kérelem benyújtása: Minden évben az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig van lehetőség pályázásra.

14 214 B. Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése Célja: Az intézkedés célja az őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának a fajta eredeti tartási és takarmányozási körülményeihez hasonló feltételek közötti megőrzése, illetve tenyésztésben történő megőrzése. Kedvezményezettek: Őshonos mezőgazdasági haszonállatot tartó gazdálkodók, akik vállalják, hogy betartják az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendeletben megfogalmazott előírásokat. A támogatás összege és mértéke: 8 és 284 euró/egyed között összeg, állatfajtától és minősítéstől függően. Támogatási kérelem benyújtása: április 1. és 30. között.

15 214 C. Genetikai erőforrások megőrzése Őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése alintézkedés
Célja: Az intézkedés célja a mezőgazdasági genetikai erőforrások általános értelemben vett megőrzésének, jellemzésének, begyűjtésének és hasznosításának megvalósítása, beleértve a jelenleg génbankok keretében megőrzött gyűjtemények internet alapú nyilvántartását, továbbá a tájékoztatási, ismeretterjesztési és tanácsadói tevékenységek támogatását is. Kedvezményezettek: a) in vitro megőrzés célprogramban: a tenyésztési hatóság, illetve a vele génmegőrzési feladatok ellátásra szerződött kutatóintézetek, mesterséges termékenyítő állomások és embrió előállító állomások, b) ex situ megőrzés célprogramban: az állat tartója, c) tenyésztésszervezés célprogramban: tenyésztőszervezetek vagy azok szövetségei, d) tájékoztatás célprogramban: tenyésztőszervezetek, vagy azok szövetségei, oktatási vagy kutatási intézmények.

16 214 C. Genetikai erőforrások megőrzése Őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése alintézkedés
Forráskeret: A teljes forráskeret 59 %-a még rendelkezésre áll. A támogatás összege és mértéke: Célprogramtól és tevékenységtől függően 2 és euró között. Támogatási kérelem benyújtása: április 1. és május 2. között (tervezet). Az intézkedés 5 éves, megnyitására a közötti időszakban egy alkalommal kerül sor.

17 216. Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás
Célja: Az intézkedés keretében az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések alapján vállalt kötelezettségek teljesítéshez kapcsolódó, illetve azt elősegítő beruházások, a gazdaságok területén megvalósított Natura 2000 program vagy egyéb, magas természeti értékű területek közjóléti értékét növelő beruházások támogathatók. Kedvezményezettek: A támogatás igénybevételére azon kérelmezők jogosultak, akik az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeiről szóló külön jogszabály alapján a tervezett beruházással érintett területre vonatkozóan a területazonosítási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkeznek. A támogatás igénybevételére azon Natura 2000 területek földhasználói is jogosultak, akik a művelethez kapcsolódó földterület hasznosításával összefüggésben felmerülő kiadásokat, illetve kockázatokat viselik, ha a területileg érintett nemzeti park igazgatóság igazolja, hogy a tervezett beruházás természetvédelmi értéke az adott területen magas.

18 216. Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás
A támogatás összege és mértéke: A támogatás maximális mértéke a földhasználati intézkedéseknél az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb: a) sövénytelepítés esetén 300 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter; b) mezővédő fásítás esetén 800 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter; c) füves mezsgye létesítése esetén 30 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter; d) ültetvény sorközgyepesítése esetén 310 eurónak megfelelő forintösszeg/ha; e) környezetvédelmi célú gyeptelepítés esetén 310 eurónak megfelelő forintösszeg/ha; f) természetvédelmi célú gyeptelepítés esetén 310 eurónak megfelelő forintösszeg/ha; g) rovarteleltető bakhát létesítése esetén 30 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter.

19 216. Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás
A támogatás maximális mértéke eszközbeszerzés esetén az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb: a) kerítések esetében: 315 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter; b) madárvédelmi berendezések esetében a vonatkozó rendelet 2. számú mellékletben az egyes berendezési típusokra megállapított euró összegnek megfelelő forintösszeg /berendezés. Forráskeret: A teljes forráskeret 21,8 %-a még rendelkezésre áll. Támogatási kérelem benyújtása: Minden évben a június 1. és június 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

20 221. Mezőgazdasági területek első erdősítése
Célja: Az intézkedés fő céljai közé tartozik az ország erdővel borított területének növelése, az erdők környezetvédelmi, társadalmi, közjóléti és gazdasági szerepének növelése és az erdészeti szektor fejlesztésével a vidéki foglalkoztatottság arányának növelése. Kedvezményezettek: Földhasználók, de a többségi állami tulajdonú társaságok csak első kivitelre kaphatnak támogatást. A támogatás összege és mértéke: Az első kivitel, valamint az ápolási támogatás függ a tervezett célállománytól, és attól, hogy az adott terület géppel járható-e. A támogatás 853 euró/ha és euró/ha közötti összeg. Forráskeret: A teljes forráskeret 11,8 %-a még rendelkezésre áll. Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási kérelmeket – mint minden évben – 2012-ben is május 1-je és június 30-a között lehet beküldeni az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatósághoz.

21 222. Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken
Célja: Az agrár-erdészeti rendszerek olyan extenzív földhasználati rendszerek, amelyekben ugyanazon a földterületen fákat nevelnek és mezőgazdasági tevékenységet is folytatnak, kialakítva a mezőgazdasági és erdőterületek mozaikjait. Az intézkedés fő céljai a biodiverzitás növelése, mozaikos tájszerkezet kialakítása, valamint a hagyományos fás-legelők fenntartása. Kedvezményezettek: Mezőgazdasági termelők. Nem adható támogatás: a) karácsonyfatelepre; b) bot-, vessző- és díszítőgally-termelést szolgáló fás terület kialakítására; c) fás szárú energetikai célú ültetvényre; e) 50% feletti állami tulajdonú területre; f) az 50% feletti állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezet vagy központi költségvetési szerv kérelmező részére.

22 222. Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken
A támogatás összege és mértéke: A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege: a) gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1050 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg; b) meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre 740 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg. Forráskeret: A teljes forráskeret 34,9 %-a még rendelkezésre áll. Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak minden év május 1-jétől június 30-ig tart.

23 225. Erdő-környezetvédelmi kifizetések
Célja: A támogatás önkéntes alapú, és a kötelező előírásokon túlmutató erdő-környezetvédelmi kötelezettségeket vállalók részére adható 9 különböző célprogramon keresztül. Kedvezményezettek: Erdőgazdálkodók: magánszemélyek, önkormányzatok, valamint ezek társulásai, többségi állami tulajdonú szervezetek nem támogathatók. A támogatás összege és mértéke: Célprogram előírásaitól függően min. 36 maximum 200 euró/ha. Természetkímélő anyagmozgatás célprogram esetén a kiközelített faanyag után 12,45 euró/m3, de legfeljebb50 m3-nek megfelelő euró/ha (A támogatási egységárak a folyamatban lévő módosítás szerint megemelésre kerülnek!) Forráskeret: A teljes forráskeret 50,2 %-a még rendelkezésre áll. Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási kérelmeket minden évben október 1. és 31. között lehet benyújtani.

24 226. Erdészeti potenciál helyreállítása
Célja: Természeti katasztrófák (hó, jég, szél, belvíz, fagy, aszály, tűz, illetve árvíz által okozott erdőkárok) által károsított erdők erdészeti potenciáljának helyreállításának támogatása. Kedvezményezettek: Erdőgazdálkodók. A támogatás összege és mértéke: euró/ha, de támogatási kérelmenként minimum 400, maximum 873 euró/ha támogatási összeg adható. (A folyamatban lévő módosítás jóváhagyásával 2365 euró/ha értékre fog emelkedni). Forráskeret: A teljes forráskeret 73 %-a még rendelkezésre áll. Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási kérelmeket minden évben november 1. és 30. között lehet benyújtani.

25 227. Nem termelő beruházások erdőterületen Szerkezetátalakítás alintézkedés
Célja: A megfelelő szintű elegyesség, több szintes állományszerkezet kialakítása az erdőkben, az erdők természetességének javítása, biológiai sokféleségének megőrzése és növelése, valamint egészségi állapotának javítása. Kedvezményezettek: A támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által az erdőtörvény alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó.

26 227. Nem termelő beruházások erdőterületen Szerkezetátalakítás alintézkedés
A támogatás összege és mértéke: a) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 1400 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként; b) tarvágást követő szerkezetátalakításnál ba) fafajcsere esetén 1019 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként, bb) fafajcsere, tuskózás, gyökérfésülés esetén 1670 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként, bc) fafajcsere, fainjektálás vagy tuskókenés esetén 2090 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként; c) állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 496 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként. Forráskeret: A teljes forráskeret 62,9 %-a még rendelkezésre áll. Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak minden év május 1-jétől június 30-ig tart.

27 224. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
Célja: Az intézkedés célja a vonatkozó uniós jogszabályokban felsorolt, a kijelölés alapjául szolgáló fajok, valamint élőhelyek kedvező természeti helyzetének megőrzése és fenntartása a fenntartható erdőgazdálkodási tevékenység által. Kedvezményezettek: A rendelet-tervezet alapján támogatás igénybevételére az az erdőgazdálkodó lesz jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervvel. Kizárólag azon területekre adható támogatás, amely a MePAR adatbázisban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint Natura 2000 területként lehatárolásra került, és az Irányító Hatóság által kiadott közleményében felsorolt fizikai blokkban helyezkedik el.

28 224. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
A támogatás összege és mértéke: Minimális mértéke 40 euró/ha/év, maximális mértéke 200 euró/ha/év. Forráskeret: Tekintettel arra, hogy induló jogcímről van szó, még a teljes forráskeret rendelkezésre áll. Támogatási kérelem benyújtása: 2012-től évente az egységes területalapú támogatási kérelem részeként lehet pályázni.

29 További információk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján érhetők el:

30 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A Darányi Ignác Terv 2012-ben induló támogatási jogcímei (I-II"

Hasonló előadás


Google Hirdetések