Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYAR FELSŐOKTATÁS BOLOGNA KIHÍVÁSAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYAR FELSŐOKTATÁS BOLOGNA KIHÍVÁSAI"— Előadás másolata:

1 A MAGYAR FELSŐOKTATÁS BOLOGNA KIHÍVÁSAI
A TANÍTÓKÉPZÉSBEN Nagyné Árgány Brigitta „Oktatás és társadalom” Doktori Iskola I. évf

2 A felsőoktatásba jelentkezők száma év/ezer fő (Forrás: OFIK)

3 A pedagógusképzésekre jelentkezők száma év/ezer fő (Forrás: OFIK)

4 A pedagógusképzésben és a felsőoktatásban résztvevők száma nappali tagozaton (Forrás: Varga J.)

5 Az összes jelentkezőből a pedagógusképzésekre jelentkezők aránya százalékban

6 A pedagógusképzésekre felvettek száma év/ezer fő (Forrás: OFIK)

7 A tanító szak a „népszerűségi” listán (Forrás:OFIK)
A nappali tagozatos alapképzésre, az első helyre beadott jelentkezések alapján: hely (1806 jelentkező) hely ( 1270 jelentkező) hely ( 782 jelentkező) ? ( 952 jelentkező)

8 Kép a 30-as évekből

9 A tanítóképzés hagyománya Magyarországon – történeti áttekintés
1958. A tanítóképzők felsőfokúvá válása 1975.A felsőfokú intézetek főiskolákká válása 158/1994/XI.7.sz. kormányrendelet: a tanító szakra vonatkozó képesítési követelmények 1995. A képzési idő négy évre emelkedett – műveltségterületi képzés 2000. Intézményi integráció Mindvégig „zsákutcás” jelleg!

10 Nyilatkozatok és elvek rövid összefoglalása
Bolognai Nyilatkozat (1999): kétciklusú képzés; közvetlenül alkalmazható tudás; mobilitás; LLL; kreditrendszer; minőségbiztosítás; EU identitás; sokszínűség. Prágai nyilatkozat (2001) Berlin (2003) Bergen(2005)

11 Felsőoktatásunk és a Bologna-folyamat
Az új képzési szerkezet felépítése Helyzetkép Megoldandó feladatok A megindult modernizációs folyamat hibái

12 A munka világával való kapcsolat – piackutatás, társadalmi igények
A pedagógus szakokra felvettek száma a 70-es évektől folyamatosan emelkedett. A pedagógusképzés a 80-as évekre a felsőoktatás legnagyobb képzési ágává vált. Társadalmi változások és következményeik 90-es évek: 1.5-szeres munkaerőtöbblet a pedagógusoknál a prognózisok szerint; a diplomás álláskeresők között vezetnek a tanítók (forrás: OFIK)

13 Kutatási eredmények megállapításai
A pedagógusi képesítéssel rendelkezők fele nem pedagógusként helyezkedik el. Legmagasabb arányban az óvó- és tanító végzettségűek dolgoznak pedagógus-munkakörben a pedagógus végzettséget szerzettek közül (62%). A pedagógus végzettségűek közül az óvó- és tanítóképző főiskolát végzettek magasabb arányban foglalkoztatottak, mint a nem pedagógus főiskolát végzettek.

14 A munkanélküliek aránya alacsonyabb a főiskolát végzett pedagógusok esetében, mint a más szakokon diplomát szerzettek között. A pedagógus-munkakörben dolgozó óvó- és tanítóképzőt végzettek keresete az ugyanilyen végzettségű, nem pedagógus-munkakörben dolgozók keresetének 77%-a. Munkaidőben mutatkozó különbségek: az óvodapedagógusok és a tanítók a nem pedagógus- munkakörben dolgozók munkaidejének 77%-át érték el. (A tanároknál ez 62%.) A főiskolai pedagógus szakokra a gyengébb képességű középiskolások jelentkeznek, akik alacsonyabbra értékelik a munkához jutásuk valószínűségét.

15 Belépési követelmények – kimeneti kompetenciák
A BA szint belépési követelményei (2006.szept.) – tanító szak Kimeneti ismeretek, képességek, kompetenciák (Magyar Közlöny); végzettséget és szakképzettséget ad: felsőoktatási alapfokozatú diploma és tanító szakképzettség Az új alapképzésben 133 szak 2006-ban. Ebben a tanítóképzés helye: X. Pedagógus képzési terület 2. Tanító alapszak

16 Helyzetelemzés a jelenlegi állapotokat figyelembe véve – a KE CSVM PFK BA mintatantervének vizsgálata a Bologna-elveket alapul véve A képzési szerkezet vizsgálata: modulok, tantárgyak száma, kreditek összege és a képzési összkredithez viszonyított aránya; Vizsgált elvek: gyakorlatiasság, sokszínűség-differenciáltság, EU ismeretek, képességek fejlesztése, időarányok, informatikai és idegen nyelvi képzés, korai specializáció, hallgatók terheltsége, hallgatói mobilitás, oklevélmellékletek.

17 Tények: Az alapképzés teljesítéséhez a 240 kredit biztosított.
A gyakorlati képzés aránya 16,6% (!) Összesen (műv.területtől függően) tantárgyi elnevezés; Szakmai elméleti modulok és műveltségterületi modulok oktatásának kezdete: 1. félév;

18 Értelmiségi léttel kapcsolatos tárgyak: 5-8. félév;
EU identitás erősítése: Uniós és állampolgári ismeretek; Sokszínűség, differenciáltság: Interkulturális nevelés, Integrált-inklúzív nevelés, Differenciáló pedagógia; Képességfejlesztés: Önismeret, Beszédtechnika; Magas a gyakorlati jegyek és a kollokviumok száma; A számítástechnika 4 féléves tantárgy;

19 És megállapítások: A gyakorlati képzés kevesebb, mint a fele pl. az elméleti szakmai modul kreditszámainak. (89k.:40k)(Gyakorlatorientáltság!) A képzés még mindig túl sok tantárgyi elnevezést tartalmaz. Megmaradt a túl korai specializáció. Az értelmiségi létet megalapozó tárgyak nem a képzés elején szerepelnek, hanem a közepén, illetve a végén.

20 Egy tárgy utal csak az EU- ra, a képzés végén, szabadon választható tárgyként.
A képességfejlesztéssel kapcsolatos tárgyak száma nőtt, de még mindig kevés a kommunikációs képességeket fejlesztő tárgy. Még mindig túl sok a lexikális tudásra alapozó tárgy. Aránytalanul sok elmélet, minimális gyakorlat mellett. A hallgatók egyenlőtlen terhelése, amely pl. a mobilitásnak is gátja lehet.

21 A tanítóképzésben történt eddigi folyamatok a Bologna elveket alapul véve:
Négyéves időkeret, 240 kredit, végzettség és szakképzettség, gyakorlatban alkalmazható tudás. A kreditrendszer és az ETR bevezetésre került. Lehetséges az intézmények közötti kreditátvitel (de „macerás”). Az intézmények támogatják a hallgatói/oktatói mobilitást.

22 Törekednek a megfelelő minőségbiztosításra.
Bevezetésre kerültek az oklevélmellékletek. A képzés „zsákutcás” jellege mérséklődhet. A felsőfokú szakképzésekből lehetséges az átmenet a tanítóképzésbe a kreditek max. 30%-ának beszámításával.

23 Kihívások – feladatok, lehetőségek
folyamatos tartalmi megújulás (szakburjánzás?); magasabb színvonalú és nagyobb súlyú gyakorlati képzés; a szakirányú továbbképzések újragondolása, számuk növelése; a mobilitási lehetőségek optimálisabb kihasználása; a karok szervezeti felépítésének átalakítása; szakmai tudományos műhelyek kialakítása;

24 infrastrukturális fejlesztések;
régióban egyedülálló képzések létrehozása és megtartása; a határon túli fiatalok nagyobb arányú fogadása; idegen nyelvű képzések; a közoktatás felé irányuló szolgáltatási szerep megerősítése; egy egyetemen belül a lineáris modell kialakítása; elhelyezkedési lehetőségek bővülése; bevételek növelése.

25 Kritikus pontok a tanítóképzésben
anyagi problémák; a finanszírozott képzési létszámok megszabása; az állami normatív támogatás folyamatos csökkenése; továbbra is elaprózódott képzési struktúra; tandíj; a nagyobb egyetemek „elszívó” hatása; a fejlesztések költségei; „csőjelleg”?

26 Összegzés a felsőoktatás, a tanítóképzés modernizációja elindult;
alapvető feltételek jelen vannak; további változások szükségesek; átmeneti időszak és nehézségei: növekvő és értelmetlen elvárások, csökkenő lehetőségek, megbecsületlenség, szervezetlenség és következetlenség, gazdasági kiszolgáltatottság, feltételek hiánya, burkolt intézkedések, tisztázatlan törvényi előírások alkalmazása.

27 Hungarikumok (válogatás)


Letölteni ppt "A MAGYAR FELSŐOKTATÁS BOLOGNA KIHÍVÁSAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések