Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola."— Előadás másolata:

1 Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Alapítva: 2003 Iskolavezető: Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár

2 A doktori iskola és az ahhoz kapcsolódó kutatási programok azt célozza meg, hogy feltárja a közép-európai térség jövőbeli együttműködési irányait, azokat ösztönző, s gátló tényezőket. Célja továbbá keresni a gazdasági, társadalmi és intézményi kapcsolatok beágyazásának feltételeit, hiszen ha a társadalom különféle szereplőiben egyre erőteljesebb az egymásra utaltság igénye, annál élőbbek lehetnek a jövőbeli kooperációk, s azok sikereik tartóssá válhatnak, segítve ezzel magát az európai integrációt. Az együttműködések lehetséges dimenziója a regionális szintű kapcsolatok megjelenése és kiterjesztése. Szükséges tehát kutatni a jelenlegi és a jövőbeli térségi együttműködéseket. Mindezek azonban csak egy megfelelő jogi környezetben válhatnak stabillá, így nélkülözhetetlen az állami szintű, a területi, és a közösségi jogintézmények tanulmányozása, azok összevetése. Nem hagyhatók ki ezekből a politikai intézményrendszerre vonatkozó vizsgálatok, ugyanis a térség országai az államszocializmus összeomlása után a pruláris demokrácia intézményrendszerének kialakításában érdekeltek. Az Iskola tudományos küldetése

3

4 KövetelményKreditértékTeljesítés javasolt időintervalluma Tantervi oktatás, vizsgák letétele67első négy félév Disszertáció alapkutatásai, évente beszámoló (önértékelés) alapján témavezető ellenjegyzésével és javaslata alapján 24félévente 3+3+3+3+6+6 Oktatásban és/vagy kutatásban való részvétel min. 30 max. 45 hat féléven keresztül, de min. négy féléven át Publikáció és konferencia részvételmin. 44, ill.59 és több abszolutóriumhoz min. 20 kredit Abszolutórium: tantárgyi vizsgák sikeres teljesítése + előrehaladás a disszertációban (min. négy félév teljesítmény) + oktatás/kutatás+ min. publikáció 120 minimálisan négy félév, maximálisan hat félév Szigorlatra bocsátás: disszertáció leadása, munkahelyi vita sikeres lebonyolítása, átdolgozott disszertáció és a tézisek leadása 180 (hiányzó publikációk, oktatás/kutat ás igazolása) minimálisan hat félév, maximálisan 12 félév Követelmények és előrehaladás rend az értekezés megvédéséig (nappali és levelező képzés esetén )

5 Egyéni képzés Min. egy év, két félév, képzésben való részvétel két év, négy félév lehetőség a képzésben publikációs előírások betartása konferencián való részvétel kutatásban való részvétel, annak igazolása oktatásban való részvétel igazolása éves munkaterv és beszámoló témavezetővel való ellenjegyzés disszertáció beadása 5 éven belül

6 KövetelményKredit A minimális félévi kredit pont20 Félévente ajánlott kredit30 Az abszolutóriumhoz szükséges kredit nagysága120 Az abszolutórium letételéhez szükséges krediteket, az alábbiak szerint lehet megszerezni: a képzési tervben előírt vizsgák letételével, a kutatófórumok (konzulensek) követelményeinek teljesítésével, az oktatásban való részvétellel, a kutatásban való részvétellel, a tudományos publikációk és előadások tartásával. Abszolutórium: tanulmányok zárása

7 Oktatásban való részvétel felsőoktatásban szakmai témához kapcsolódó folyamatos oktatási tevékenység (előadások, szemináriumok) igazolás a fogadó intézménytől az oktatásban való részvételről, tanszékvezetői vélemény a munkáról és az aktivitásról (önértékeléshez évente) témavezető ellenjegyzése, hogy az oktatás megfelelt a szakmai tudományos programhoz tantárgyi program benyújtása az éves önértékelésekhez elérhető minimális kredit 30, maximális 45 kredit nappali képzésben előadás egy szemeszteren át 4 kredit/tantárgy, gyakorlat 2 kredit/tantárgy, max: 8 kredit/félév, távoktatás, levelező képzés értékelhető, egységesen 2 kredit/tantárgy

8 Kutatási programban való részvétel kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, vagy valamilyen elismert (akkreditált) kutatóhelyen bonyolított kutatási programban való részvétel igazolás a program vezetőtől a részvételre: feladat megnevezése, részvétel időtartama, kutatási produktum (részjelentés, résztanulmány, adatfeldolgozás, interjúk, stb.) min. 5 kerdit/program eredményességgel változhat önálló kutatási program elnyerése (pl. OTKA Ifjúsági Pályázat és más országos program) és bonyolítása, annak jellege szerint min. 20 kreditpont, eredményességgel változhat nemzetközi programban való részvétel (több ország részvétele, finanszírozás nem Magyarországról történik) min. 15 kreditpont, eredményességgel változhat

9 Publikációs követelmények négy magyar nyelven megjelent folyóiratcikk, könyvrészlet, egyéb publikációs teljesítmény (jegyzet, konferencia előadás (itthon és külföldön), poszter) kettő idegen nyelven megjelent folyóiratcikk, könyvrészlet, egyéb publikációs teljesítmény (jegyzet, konferencia előadás (itthon és külföldön), poszter) a szigorlatra bocsátás feltétele, hogy minimálisan nyolc igazolt, dokumentált (közlemény másolata, pontos irodalmi leírással) beadásra kerüljön egy magyar nyelvű cikkben megjelent hivatkozás 0,5 kreditértékű, idegen nyelven és itthon megjelent hivatkozás 1 kreditértékű, idegen nyelven és külföldön megjelent hivatkozás 2 kreditértékű, elérhető maximális kreditpont: 12 (ezzel csökkenthető a publikációs kredit, de annak száma nem!) a TVSz-ban pontosan meghatározásra kerültek a publikációs formák és azok tartalma, ezeket kérjük figyelembe venni TANULMÁNYOZANDÓ A TVSZ 1. ÉS 2. FÜGGELÉKE A FOLYÓIRATOK BESOROLÁSÁRÓL!!!!!!!!

10 Konferencián való részvétel minimálisan négy konferencián való előadással igazolt részvétel, poszter-előadás nem számítható be ebből minimálisan egy konferencia külföldön és idegen nyelven tartott előadás folyamatos tájékoztatás e-mailen és faliújság a konferenciákról az Iskola részéről részvétel igazolása: előadás a meghívóval, publikációval és lehetőség szerint szakmai visszajelzéssel részvétel önfinanszírozásban, illetve támogatások igénybevételével (Universitás- Győr Alapítvány, más támogatási formák keresése, iskola belső pályázata)

11 Külföldi tanulmányút Külföldön oktatásban való részvétel (tantárgy címe, tematikája, igazolás a tanszékvezetőtől a oktatásról), konkrét kutatási programban (program címe, időtartama, témavezetője és annak igazolása a részvételről, feladatok pontos leírása) való részvétel kétszeres szorzóját adja az oktatási és kutatási krediteknek Külföldön tartott egyetemi előadások, vagy egy-egy szeminárium értékkésre kerül, megfelelő igazolás alapján, beszámítható az oktatásnál Képzésben való részvétel kiválthatja a tantervi oktatás egyes tantárgyait, igazolás szükséges a stúdiumokról, azokon való részvétel eredményességéről Az egyéni kutató munkához kapcsolódó külföldi tanulmányút elszámolható kutatásban való részvételként, időtartamtól függ annak mértéke (1 hónapnál rövidebb 6 kredit, 1-3 hónap között 10 kredit, 3 hónapnál hosszabb 14 kredit) Külföldön nyári egyetemen, vagy speciális szemináriumon való részvétel elszámolható kutatómunkának, az akkreditált felsőoktatási intézmény igazolását (ajánlott kreditértéket) elfogadjuk

12 FélévFeladatok I. félévTantervi oktatásban való aktív részvétel, témaorientált feladatvállalás, házi előadások tartása, konzulenssel kapcsolat kiépítés, folyamatos irodalom feldolgozás, egy-két szakmai konferencián való részvétel hallgatóként, érdeklődőként, kutatásba való bekapcsolódás keresése, lehetőség szerint oktatásban való részvétel II. félévTantervi oktatásban való aktív részvétel, témaorientált feladatvállalás, házi előadások tartása, végleges disszertáció téma meghatározása, első tématerv összeállítása, konzulens véglegesítése, szakmai konzultáció folyamatos szervezése, kutatási program kidolgozása, minimálisan egy konferencia előadás és egy publikáció előkészítése, megjelentetése, konferenciákon való részvétel III. félévTantervi oktatásban való részvétel, témaorientált feladatvállalás, házi előadások tartása (idegen nyelven), témához kapcsolódó szakirodalom gyűjtése és feldolgozása, folyamatos kapcsolat a konzulenssel, kutatási program véglegesítése, minimálisan kettő konferencián (külföldön/idegen nyelven) előadás és egy publikáció előkészítése, megjelentetése, konferenciákon való részvétel l Javasolt és egyben ideális előrehaladási ütemterv I.

13 IV. félévTantervi oktatásban való részvétel, témaorientált feladatvállalás, házi előadások tartása (csak idegen nyelven), témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozása, ebből történő publikáció, folyamatos kapcsolat a konzulenssel, kutatási program megvalósítása, minimálisan kettő konferencián előadás (külföldön/idegen nyelven) és idegen nyelvű publikáció előkészítése, megjelentetése, konferenciákon való részvétel. Disszertáció végeleges felépítésének kidolgozása. V. félévA témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozása, 40-50 oldalas irodalom összegző tanulmány formájában, kutatási program folytatása, hazai jelentősebb (folyóirat, tanulmánykötet) előkészítése. VI. félévKutatási program összegzése, minimálisan az abszolutórium teljesítése, legalább négy publikáció (ebből kettő idegen nyelven) megjelentetése. Ideális eset munkahelyi vitára való előkészítés, annak bonyolítása. VII. és a többi félév Kutatási program összegzése, disszertáció összeállítása, szigorlatra való jelentkezés (180 kredit teljesítése), szigorlat, sikeres védés. Javasolt és egyben ideális előrehaladási ütemterv II.


Letölteni ppt "Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések