Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I. 1. Tringli István: Az újkor hajnala

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I. 1. Tringli István: Az újkor hajnala"— Előadás másolata:

1 I. 1. Tringli István: Az újkor hajnala
A történelem tanulása I. 1. Tringli István: Az újkor hajnala

2 Bevezetés Hagyományos korszakolás A korszakolás tökéletlensége
Kora középkor 1301-ig (Árpád-ház) Érett és kései középkor 1526-ig (vegyesházi királyok) A korszakolás tökéletlensége Minden történeti képződménynek saját időrendje van Példák, köztük a bárói tisztségbe jutás A történeti korszak egy definíciója: egy vagy több egykorú intézmény korábbi vagy későbbi időtartamhoz képest eltérően működik Az ‘átmeneti kor’ értelmetlensége

3 A két zavaros idő közötti különbség
Albert halála után a dinasztiaválasztás (Habsburg vagy Jagelló) osztja meg a politikai elitet Két évtizeden át polgárháború Az ország maga oldja meg a maga okozta válságot II. Lajos halála után is a trónbetöltés (a Habsburgok vagy János, erdélyi vajda) osztotta meg a közvéleményt, a döntő azonban az oszmán birodalom erőfölénye volt Következménye az ország három részre szakítása

4 1440 és 1541 között a középkori intézmények működtek
Az új a rendiség megerősödése és az újkori állam létrejötte Summa: a korszak jelentős részben középkor, de ekkor találkozni az újkor számos jelenségével, innen ‘Az újkor hajnala’ cím A könyv hangsúlyosan politikatörténettel foglalkozik, mégpedig a külföldit és a magyart összekapcsolva

5 ? Mit nevezünk általában középkornak? Mit nevezünk általában újkornak?
Kiket nevezünk báróknak 1440 és 1541 között?

6 I. A zavaros idők… (1.) A zavaros idők A Hunyadiak kora (1440-1490)
Két, egymástól eltérő kor Az első, az apáé a késő középkor legviharosabb ideje, „tempora disturbiorum” (kb ) [a másodikra itt nem tér ki TI] Párhuzamai: Károly, II. Károly, a Zsigmond elleni lázadás 1403-ban A polgárháború jellemzői, területenként eltérő tartama Summa: a hatalom a hatalmaskodások sora lett, politikai köntösben – a mai szemlélőnek, az egykorú megítélés Istent és/vagy a sorsot tartotta az okozónak Eseménytörténeti példák, külföldi párhuzamok

7 ? Mikor uralkodott Károly, II. Károly, Zsigmond?
Ki volt Thuróczy János és mit írt? Mikor készült a műve, mikor jelent meg? Mit jelent Magyarország középkori történetében: egyházi méltóság, világi méltóság? Mi a hatalmaskodás? Melyek a ‘nagyobb hatalmaskodás’ (‘actus maioris potentiae’) esetei? Kiket nevezünk főpapoknak? Kik a familiárisok?

8 Megtalálta a térképen Egert, Selmecbányát, Jászót, Szepes vármegyét, Kőszeget, Bátaszéket, Losoncot, Szamobort, a Szepességet, Erdélyt, Szlavóniát? Mi a ‘rózsák háborúja’ név eredete? Mikor uralkodott Podjebrád György? El tudja helyezni a 15. századi Ausztriát és Csehországot a térképen?

9 (2.) Zsigmond és Albert örökségének sorsa
Zsigmond örökségét Szent István, Szent Vencel koronájának országai, és a német-római birodalom alkotják, örököse pedig Albert lett A Habsburgok két ágra oszlása a 14. században, az ágak területei Csehországi Habsburg-Jagelló trónviszály a katolikus-huszita megoszlás mentén Ausztria, Csehország és Magyarország először közös uralkodó alatt

10 Zsigmond és Albert öröksége: ha fiú, azaz örökös születik, kiskorúsága idején kilenc fős tanács igazgassa (3 magyar, 3 cseh, 2 ausztriai és egy prágai) Erzsébet anyakirályné VI. Albert herceget akarja gyámnak Magyarország: a közös tanács helyett a bárok a lengyel III. Ulászlót választják, aki magyar királyként IV. A döntésből utóbb belviszály, kettős koronázás majd polgárháború támad A birodalom választói V. Frigyes herceget akarják, aki császárként III. A cseh korona országai ismét megoszlanak, egy részük elfogadja Utószületett Lászlót királynak

11 ? Hol helyezkedik el a 15. században Luxemburg, Brandenburg, Morvaország, Szilézia, Horvátország, Stájerország, Karintia, Krajna, Tirol, Elő-Ausztria, a Tengermellék, Lengyelország, Litvánia? Kik volt Albert és Lipót, a Habsburg-ágak névadói? Mi tartozott a stájer illetve a tiroli ághoz? Hol van Neszmély, Prága, Bécsújhely? Mikor uralkodott Szent Vencel? A prágai nem számít csehnek?

12 Miért ült 1742-1745 között a császári trónon VII. Károly?
Ki az a Kottanner Jánosné, mi a művének a címe? Kik a német-római birodalom választófejedelmei a 15. század közepén?

13 (3.) Magyarország két pártra szakadása
Ulászló támogatói A rendi érdekek érvényesítését a királyválasztással elérni akarók: a főpapok és a bárók többsége, a nem Erzsébet-párti főuraknál familiáris szolgálatot teljesítő nemesek Néhány jómódú nemes, továbbá bizonyos, a nemesség és a báróság határán álló, a Jagellókkal rokonszenvező személyek A csoportosulás vezetője Rozgonyi Simon, egri püspök, meghatározó világi alakjai a nádor Hédervári Lőrinc, a Délvidék védelméért felelős Tallóci-testvérek, Újlaki Miklós, Hunyadi János

14 Erzsébet (V. László) támogatói
[a csoport eredetéről nem ír] A csoport élén az esztergomi érsek, Szécsi Dénes áll, kiemelkedő alakjai Brankovics György, Cillei Ulrich, Garai László, Jiskra Brankovics illetve a Cilliek felemelkedése Zsigmond korában, dinasztikus kapcsolatuk A „cseh uralom”, „huszita uralom” kifejezés helytelensége A polgárháború eseménytörténetéből Erzsébet és Frigyes egyezsége a bátaszéki és a szamobori ütközet

15 A Cilleiek önálló politikája: megegyezés Ulászlóékkal
Jiskra területe nem hódítható meg [ennek okairól később] Cesarini bíboros teljesíti három feladatát Egyházi ügyek Béketeremtés a magyar királyok között A győri béke 1442-ben Az 1444 tavaszán tartott országgyűlés Oszmánellenes háború előkészítése Az iglói fegyverszünet

16 ? Milyen rétegei vannak a nemességnek a 15. század közepén, azaz kik „a nemesség és a báróság határán álló személyek”? Hol van Raguza, Hunyad, Szörény, Sopron, Zólyom, Igló, Szerbia, Cilli, Ortenburg, valamint Liptó, Sáros, Zemplén vármegyék? Ki volt Lazarevics István? Melyek a Garam-vidéki bányavárosok? Mit jelent a vikárius?

17 Mit jelent a bíboros? Milyen fajtái vannak?
Mi a prágai compacta? Főbb ponjtai? Mettől meddig tartott és miért jelentős a Bázelben is ülésező zsinat? Mi a nádor feladata?

18 (4.) Magyarország és az Oszmán Birodalom
Timur Lenk győzelme töri meg a felemelkedést 1402-ben Az oszmán gyengülés egy következménye a tatai megállapodás bizonyos szerb várak átadásáról A magyar-oszmán viszony három szakasza Támadás: Ütközőállamok: az 1420-as évek második feléig Közvetlen védekezés a végvárrendszer segítségével: az 1520-as évekig; az „alsó rézek” kialakítása Temesvár központtal, Pipo Eseménytörténet: a tatai egyezség, Galambóc ostroma, Nándorfehérvár ostroma

19 ? Ki volt Timur Lenk? Hol van Szamarkand, Ankara, Nándorfehérvár, Galambóc, Macsó, Szendrő, Temesvár, Szörény? Mikor és mekkora területen uralkodott Lazarevics István, Bajezid? Ki volt Ozorai Pipo?

20 (5.) Hunyadi János Származása, a hunyadi birtok
Familiáris szolgálata: Ozorai, Lazarevics, Csáki, Zsigmond király, Újlakiak, Tallóczi Frankó Bárói pályája összeforr az Újlakiéval A védelmi vonal átalakulása: Nándorfehérvártól nyugatra a Tallócziaké, a többi a nándorfehérvári bán és erdélyi vadja Újlaki-Hunyadi párosé, gyakorlatilag Hunyadié Hunyadi évi törökellenes harcai

21 ? Hol van Hunyad, Bosznia, Szrebernik, Havasalföld, a Vöröstorony-szoros, Szentimre (Marosszentimre), Gyulafehérvár, Vaskapu, a Jalomiţa? Hány Vaskapu van?

22 (6.) A támadó stratégia A keresztes eszme újjáéledése
Az évi haditerv Tengeri és szárazföldi felvonulási utak Anyagi fedezet A téli időpont előnye, hátránya A szárazföldi haderő összetétele

23 ? Hol van a Szentföld, Róma, a Dardanellák, a Morava, Krusevac, Nis, a Kunovica-hágó, Drinápoly, a Szlatica-szoros, Rumélia? Mi a különbség a szoros és a hágó között? Mi a bulla?

24 (7.) A váradi béke és a várnai csata
A szultáni ajánlat előnye Brankovics György illetve Ulászló számára: önálló ország, azaz az oszmán-magyar határ megszűnte Hunyadi „sikerdíja”: Brankovics (részben Lazarevicstől örökölt) magyarországi birtokai A magyar nemesség (=köznemesség) háborúpárti Királyi eskü Cesariniék előtt az áprilisi országgyűlésen Megbízólevél a drinápolyi tárgyalásokra Nemzetközi haditerv: szárazföldi harc, tengeri blokád

25 A második karamán lázadás
II. Murád szultán aláírja az előzetes békét Drinápolyban (június 12.) Brankovics és Ulászló képviselőivel, majd a karamánokkal is, végül lemond A szerb és a magyar uralkodó érdekei különválnak Hunyadi újabb sikerdíja: a bulgáriai királyság A király megesküszik a háború megindítására Szegeden (augusztus 4.) Brankovics és Hunyadi esküje a béke megtartására Váradon, augusztus 15. A hadjárat a hitszegés szimbóluma lett

26 ? Hol van/volt Várad, Várna, a Hellészpontosz, Anatólia, Szeged, Albánia, Karamánia, Orsova, Viddin, Nikápoly, Boszporusz, Gallipoli, Velence? Mikor és miért jött létre a Sárkány-rend? Mikor volt az első karamán lázadás?

27 (8.) A király nélkül maradt ország
Ulászló halálával vége a második lengyel-magyar perszonálúniónak Lengyelo.: az öcs, Kázmér (IV.) követi Magyaro.: halálával a belviszály alapját vesztette, a nádor közreműködésével V. László az évi ogy-en „futottak még”: a burgundi hercegi család (Jó Fülöp, vagy Merész Károly), mert támogatták Ulászló törökellenes politikáját Cillei Ulrich és Brankovics György: tekintettel birtokaikra, valamelyikük megválasztásával Magyarország egy déli, délnyugati országcsoport tagja lett volna Magyar király megválasztása

28 Az 1445. évi ogy egyéb végzéseiből
A választás feltételei Terminus Ulászló életben létére (1445. május 30.) III. Frigyes átadja a gyermek V. Lászlót és a Szent Koronát – ha nem, a rendek választhatnak új királyt, azaz a dinasztikus öröklés és a rendi választás egyidejű érvényben tartása Az évi ogy egyéb végzéseiből A béke fenntartása érdekében Hét kapitány a rend fenntartására: a hatalmasoknak jogi alapot adni A személyek és a területek társítása Csak Jiskra nem volt Ulászló-párti Erdély és Szlavónia nem került szóba, mert ott a hatalmi helyzet egyértelmű

29 Garai László visszakapja a macsói bánságot
Az Albert utáni birtokadományok érvényesítésének elhalasztása a béke fenntartása érdekében Garai László visszakapja a macsói bánságot Új pecsét készítése: „Magyarország közösségének pecsétje” Oka: király híján sem királyi pecsét, a felső szintű ítélkezés azonban nem állhat meg Előképei 1385 1401 Summa: a király személyétől függetlenül létező hatalom megjelenítése E hatalom birtokosa elméletileg az ország, gyakorlatilag kevesek

30 Az uralom az országtanács kezébe kerül
A pecsét használata: Szimbóluma: az ország jelképe, azaz hármas halmon kettős kereszt E szimbólum egyéb alkalmazása, például pénzverés során Az uralom az országtanács kezébe kerül Az országtanács összetétele A (királyi) tanács összetétele Háborús események A Nyugat-Dunántúlon (1445) A szlavóniai polgárháború ( ) Hunyadi sikertelen beavatkozása (1446)

31 Hol feküdt Burgundia? Mikor uralkodott (Jó) Fülöp hg, (Merész) Károly hg? Hol van Kassa? Ki volt Csák Máté? Mi történt 1385-ben, illetve 1401-ben, azaz miért volt szükség új pecsétre? Mitől hiteles egy oklevél? Hol van Rákos mezeje?


Letölteni ppt "I. 1. Tringli István: Az újkor hajnala"

Hasonló előadás


Google Hirdetések