Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Voltak, vannak és lesznek emberek, akik nem tudnak lépést tartani a változásokkal.  Rendszeres szociális segély  Szociális munka.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Voltak, vannak és lesznek emberek, akik nem tudnak lépést tartani a változásokkal.  Rendszeres szociális segély  Szociális munka."— Előadás másolata:

1 Voltak, vannak és lesznek emberek, akik nem tudnak lépést tartani a változásokkal.  Rendszeres szociális segély  Szociális munka

2 Szociális munka – segítő hivatás  Az emberi szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen feltételek megteremtésében segít az embereknek, akik erre önmaguk erejéből nem képesek.  Segít, hogy az erőtlenek jövedelemhez, lakhatáshoz, táplálékhoz, használati tárgyakhoz, értelmes és hasznos tevékenységhez, gondoskodáshoz, működőképes emberi kapcsolatokhoz, fejlődéshez és jogokhoz jussanak.  A szociális munkás szerepe a kliens életében az, hogy az átmenetileg vagy tartósan fennálló szociális problémáiban lehetőleg olyan segítséget adjon, amely lehetővé teszi számára, hogy úgy élhessen, mint mások.

3 Értékeink  Egyenjogúság  Társadalmi szolidaritás  Igazságosság a társadalmi javak elosztásában  Önrendelkezéshez való jog  Emberi méltóság  Titoktartás  A problémával küzdők pozitív megkülönböztetése

4 Értékeink  A szociális munkás hivatása az, hogy a lemaradók, a botladozók hátrányait és szenvedéseit csökkentse.  A szociális munkás hivatása az, hogy a lemaradók, a botladozók hátrányait és szenvedéseit csökkentse.

5 Értékeink  Kiegyenlítse a hátrányokat  Védelmezze az önmaguk védelmére képteleneket  Motiválja a reményvesztetteket, a szükséges változtatásokra  Közvetítsen a kliensek és környezetük közötti

6 Igénybevevők - kliensek  Kliensek azok, akik segítséget kérnek, vagy azok, akiket a társadalom arra kötelez, hogy igénybe vegyék a szociális munkások szolgáltatásait. Ilyen klienseink a rendszeres szociális segélyezettek.

7 Adatok  A tartósan munka nélkül élők száma 630.400 fő  Regisztrált álláskereső 424.600 fő rendszeres szociális segélyben részesülő 145.800 fő 145.800 fő Nem regisztrált álláskereső, de rendszeres szociális segélyezett 60.000 fő

8 Út a rendszeres szociális segélyig 1997-től a szociális törvény jelentősen bővítette a jogosultak körét:  Munkanélküli ellátásokból kikerült aktív korúak, súlyosan egészségkárosodottak, tartós munkanélküliek  A kérelmezők nem rendelkeznek jövedelemmel, vagyonnal  Az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 80 %-át

9 Út a rendszeres szociális segélyig  Együttműködési kötelezettség vizsgálata, de ez még fakultatív  2000-től együttműködési kötelezettség  2006-tól „családi segély”  2007-től a jogosultak köre kibővül az álláskeresési támogatásban részesülőkkel

10 A segélyre jogosultak fő jellemzői  A leghátrányosabb helyzetűk  Az ellátottak száma folyamatosan emelkedik  Életkorukat tekintve – fiatalok, középkorúak  Nagy arányban vannak az egyedül élők, gyermektelenek  Az egészségkárosodottak aránya csökken

11 A munkanélküliségről  A munkahely elvesztése súlyos csapásokkal jár az egyének és családjaik számára.  A legáltalánosabb következmény a rendszeres jövedelem csökkenése vagy megszűnése, a teljes elszegényedés és az ezzel járó létbizonytalanság.  Lelkileg legalább ennyire megrázó a fölöslegesség és értéktelenség átélése, a jövő kilátástalanná válása.  A munkanélküliség hatással van az egészségi állapotra is: a hosszú ideig fennálló stressz-hatás testi és lelki betegségek kiváltó tényezője lehet.  A közvetlen, egyéni veszteségek mellett megrendítők a munkanélküliek családját érintő következmények is.

12 Rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka jellemzői  A rendszeres szociális segélyezettekkel végzett tevékenység nem más, mint a munkanélküliek segítése abban, hogy minél könnyebben, minél kevesebb anyagi, érzelmi és kapcsolati veszteséggel vészeljék át a munkanélküliség átmeneti állapotát, minél hamarabb találjanak megfelelő állást.

13 A rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka jellemzői  A munkaerőpiacra való visszasegítés időben elhúzódó folyamat, hiszen a rendszeres szociális segélyezettek nagy része évek óta inaktív, ráadásul a tartós munkanélküliség okaként vagy következményeként összetett problémákkal küzd.  A probléma rendezése nem azonnal és nem kizárólag egy szervezettől várható. Eredményt csak akkor lehet elérni, ha ebben a sokszereplős modellben a különböző szervezetek saját szolgáltatásaikkal járulnak hozzá a nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci helyzetének javításához. Szereplők: igénybe vevő + önkormányzat + munkaügyi szervek + szociális intézmény

14 Rendszeres szociális segély  A segélyre való jogosultság feltétele, az együttműködés 1997-től szerepel a szociális törvényben  A rendszeres szociális segély alapvető fontosságú jellemzője, hogy a megélhetéshez nyújtott pénzbeli segély mellé szolgáltatásokat is hozzárendel.

15 A rendszeres szociális segélyezettekkel végzett munka jellemzői  A segély feltételéül szabott kötelező együttműködés az igénybe vevők oldaláról nézve mindenképpen kényszer. A program tartalmán, szakmai elvein és a közreműködők szakmai hozzáállásán múlik, hogy ez a kényszerhelyzet hogyan tud lehetőséggé, pozitív élethelyzet-változássá és aktív együttműködéssé válni.  Az együttműködési kötelezettségen alapuló beilleszkedést segítő program támogató (szupportív), képességfejlesztő (edukatív) és kontroll elemeket egyaránt tartalmaz.

16 Rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapítása  Kérelem benyújtása a helyi önkormányzathoz.  A jogosultság megállapítása.  Kapcsolatfelvétel az együttműködésre kijelölt szervezettel.

17 Az együttműködésre kijelölt szervezet lehet:  családsegítő szolgálat,  egyéb szociális intézmény,  az önkormányzat foglalkoztatást végző szervezete,  a munkaügyi központ,

18 Az együttműködésre kijelölt szervezet feladatai  A települési önkormányzatnak helyi rendeletében nevesítenie kell az együttműködésre kijelölt szervet.  Az együttműködés intézményi feltételeinek megteremtése valamennyi önkormányzat számára kötelező.  Együttműködő szervként csak olyan intézmény jelölhető ki, ahol adottak a feladatellátás feltételei.  A kijelölt szerv szerepe az, hogy végigkísérje, koordinálja a folyamatot, amely ideális esetben az elsődleges munkaerőpiacra történő belépéssel zárul.

19 Az együttműködés eljárási szabályai, lépései: 1.Kérelem benyújtása. 2.Feltételek teljesülése:  A segély megállapításáról szóló határozatot meg kell küldeni az együttműködésre kijelölt szervnek. A határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az igénybe vevőnek fel kell keresnie a kijelölt szervet.  Ha kliens nem jelentkezik a nyilvántartásba vételre, akkor a mulasztás okát vizsgálnia szükséges, és a vizsgálat eredményét a kijelölt szerv az önkormányzat felé köteles jelezni.  A nem foglalkoztatott személyt a jogerős határozat alapján – az együttműködésre kijelölt szervnél történő megjelenéskor – nyilvántartásba veszik. 3. Nyilvántartásba vétel az együttműködésre kijelölt szervezettel.

20 Az együttműködés eljárási szabályai, lépései: 4.Tájékoztatás, esetfelmérés,együttműködési megállapodás megkötése.  Az esetfelelős tájékoztatja a nem foglalkoztatott személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről.  A programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól.

21 Az együttműködés eljárási szabályai, lépései: 4. Esetfelmérés, a probléma definiálása  A képességek, adottságok felmérése  A helyzet- és állapotfelmérés során a szociális munkás elsősorban arra keresi a választ, hogy az igénybe vevő milyen mozgósítható erőforrásokkal rendelkezik, és milyen korlátok nehezítik munkaerő-piaci reintegrációját.

22 Esetfelmérés  A felmérés kiterjed a szolgáltatást igénybe vevő  bevonható erőforrásaira,  intézményi kapcsolataira,  a foglalkoztathatóságot meghatározó egyéb tényezőkre,  hogy az állásvesztés milyen hatással volt a segélyezettre.  A felmérés során vizsgálják a személyes tényezőket, a környezeti adottságokat.

23 Esetfelmérés A személyes tényezők négy csoportra bonthatók.  Demográfiai tényezők;  Egészségi állapot;  Lélektani tényezők, mentális állapot;  Az egyén változásokkal, változtatásokkal kapcsolatos attitűdje. A környezeti adottságok három csoportra bonthatok.  Társas kapcsolatok;  Intézményes kapcsolattartás, támogatottság;  A munkaerő-piaci jellemzők.

24 Esetfelmérés  A helyzet- és állapotfelmérés eszköze az irányított interjú és a segítő beszélgetés. Színtere az intézmény, vagy családlátogatás esetén a segélyezett otthona.

25 Beilleszkedést segítő program  A beilleszkedést segítő program alatt az igénybe vevő kondícióihoz igazított, személyre szabott cselekvési, gondozási tervet értünk.  A beilleszkedési terv a közösen megfogalmazott probléma megoldásának – a rövid és hosszú távú célok megvalósítását segítő –, rövid és hosszú távú lépéseinek bemutatása, eszközök, módszerek, technikák mellérendelésével.

26 Beilleszkedési program célja  Elsődleges cél:  a visszatérés segítése a munkaerőpiacra, a segélyezett munkába állítása.  Másodlagos cél:  a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek társas kapcsolatainak javítása,  az izoláció oldása,  a pszichés támogatás,  az életminőség romlásának megakadályozása,  a hátrányos helyzetből adódó nehézségek kezelése.

27 A beilleszkedési program típusai  tanácsadás (jogi, pszichológiai, életvezetési, álláskeresési stb.),  csoportos képességfejlesztő, életmódformáló foglalkozás,  munkavégzésre felkészítő foglalkozás,  oktatásban, képzésben való részvétel stb.

28 A beilleszkedési program meghatározása célmegjelölés alapján  munkaerőpiacra való visszatérést segítő programok,  megváltozott helyzethez való alkalmazkodást segítő programok,  tartós munkanélküliség okozta traumák feldolgozását segítő  hátrányos helyzetből adódó problémák leküzdését szolgáló programok, programok,  izoláció oldását segítő programok,  mentális állapotot javító szolgáltatások stb.

29 A program szervezet szerinti csoportosítása  Önkormányzatoknál  Munkaügyi központoknál  Családsegítő szolgálatoknál

30 Beilleszkedési programok a családsegítő szolgálatoknál Családsegítő szolgálatoknál:  Munkaképesség-javító programok:  munkára és pályára állítási,  pályakorrekciós csoportfoglalkozások,  munkavállalási és munkakeresési tréningek, tanfolyamok,  Egyéni foglalkozások,egyéni esetkezelés  Képességfejlesztés,  Szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló programok,

31 Beilleszkedési programok a családsegítő szolgálatoknál  Közösségi szakmai programok, – csoportfoglalkozások: önismereti, önsegítő, rehabilitációs, reintegrációs, személyiségfejlesztő, mentálhigiénés, motivációs, orientációs, kommunikációs tréning,  Tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, mentális, munkaügyi, pedagógiai, pszichológiai, rehabilitációs.

32 Az együttműködési terv tartalma A beilleszkedési tervnek tartalmaznia kell  az együttműködő felek jogait, kötelezettségeit,  nyilatkozatait,  konkrétumokat arról, hogy az egyén milyen típusú programban vesz részt, ennek módját, feltételeit;  az egyes szervekkel való kapcsolattartás módját, gyakoriságát;  az együttműködési megállapodás megszegésének következményeit.

33 A beilleszkedési tervet módosítani kell  Amennyiben a kitűzött célok határidőre nem teljesülnek.  Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő helyzetében változás következik be (például előre nem látható események).  Amikor a szolgáltatást igénybe vevő ezt alapos indokkal alátámasztva kéri.  Ha a kapcsolattartás gyakoriságát változtatni kell.

34 Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei és következményei  Nem jelenik meg, nem kerül nyilvántartásba.  A beilleszkedési programról a megállapodást nem köti meg.  A beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti.

35 Megszegés esetei  Ha nem teszi meg az általa vállalt feladatokat a program sikeres végrehajtása érdekében.  Ha a számára felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el.  A szankcióban részesített személyek különböző időtartamok eltelte után válhatnak újból jogosulttá a segélyre.

36 Beilleszkedési program teljesülése Értékelés, lezárás  A beilleszkedési tervben foglaltak teljesítését az együttműködésre kijelölt szervnek legalább évente értékelnie kell. Az értékelésben a megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása által várható eredményt vetik össze a tényleges eredménnyel.

37 Az együttműködés kimenetei  munkavállalás: elhelyezkedés az elsődleges munkaerőpiacon vagy támogatott foglalkoztatásba kerülés,  képzésbe kerülés (támogatott),  más ellátásba kerülés,  jogosultsági feltételek megszűnése,  az együttműködés megszakadása.

38 A tevékenység adminisztrációja  Az intézmények különböző dokumentációs formákat, nyomtatványokat alakítottak ki maguknak.  Az intézmények mindennapi munkája dönti el, hogy az adminisztráció melyik formáját használják.

39 Egyénekkel végzett szociális munka  információadás a munkaerőpiacról;  átképzésben való részvételre motiválás;  állásközvetítésben való közreműködés;  alkalmi munkavállalás elősegítése;  a motiváció és együttműködés kialakítása és fenntartása;  javaslattétel a csoportos foglalkozásban való részvételre;  életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás.

40 Csoportokkal végzett szociális munka 1) Álláskereső klub – álláskeresés segítése csoportmunka keretben. 2) Álláskeresési készségek erősítése, csoportosan. 3) Munkavégzésre felkészítő csoporttréning. 4) Személyes hatékonyságát fejlesztő tréning. 5) Képzésbe-juttatás.

41 A segítő kapcsolatban legfontosabb eszközünk a bizalmon alapuló, személyre szóló, megerősítő kapcsolat. A segítő kapcsolatban legfontosabb eszközünk a bizalmon alapuló, személyre szóló, megerősítő kapcsolat.  Az együttműködés folyamatában meghatározó a kapcsolati elem.  Nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk, és az együttműködési programot úgy tervezzük, hogy abban minden igénybe vevővel „ott kezdhessünk, ahol ő tart”, és a különböző szolgáltatási elemek személyre szóló kombinációját az egyéni helyzethez és szükségletekhez alakítsuk.


Letölteni ppt "Voltak, vannak és lesznek emberek, akik nem tudnak lépést tartani a változásokkal.  Rendszeres szociális segély  Szociális munka."

Hasonló előadás


Google Hirdetések