Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu A szakképzés rendszere 2014. Friss diplomával a magyar egészségügyi rendszerben Dr. Forrai-Werling.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu A szakképzés rendszere 2014. Friss diplomával a magyar egészségügyi rendszerben Dr. Forrai-Werling."— Előadás másolata:

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu A szakképzés rendszere 2014. Friss diplomával a magyar egészségügyi rendszerben Dr. Forrai-Werling Márta Ph.D. igazgatóhelyettes PTE ÁOK Szak-és Továbbképző Központ

2 www.aok.pte.hu Szakképzés formája 1. / Támogatott szakképzés 2. / Költségtérítéses szakképzés Központi gyakornoki rendszerben Oktatói utánpótlás (2011.) Támogatott rezidensi rendszerben Munkaviszony az adott felsőoktatási intézménnyel Mindkét forma központi gyakornoki ügyintézést kap Munkaviszony az akkreditált egészségügyi szolgáltatóval

3 www.aok.pte.hu Főbb szempontok Központi gyakornoki rendszerRezidensi rendszer Munkaviszony A felsőoktatási intézménnyelAz akkreditált egészségügyi szolgáltatóval Támogatás Központilag odaítéltTámogatás igénylés ; nyilatkozat alapján Alaptámogatás mértéke Törzsképzés ideje alatt: - bér és járulékai - képzési normatíva - mentor, tutor díja Szakgyakorlati idő alatt: - bér és járulékai - képzési normatíva Törzsképzés ideje alatt: - képzési normatíva - mentor, tutor díja Szakgyakorlati idő alatt: - képzési normatíva Többlettámogatási lehetőség 1. HIÁNYSZAKMÁK esetében: Kjt. H1 50 % a! a szakképzés teljes idejére HIÁNYSZAKMÁK esetében: Kjt. H1 50 % a! a szakképzés teljes idejére Többlettámogatási lehetőség 2. Akkreditációs fokozattól függő időtartamra (max.: 6-12 hó) helyettesítési bértámogatás folyósítása Támogatás címzettje Felsőoktatási intézmény és Egészségügyi szolgáltató (munkahely)

4 www.aok.pte.hu Támogatott rezidens kapcsolata Rezidens Felsőoktatási intézmény (pl. PTE) Akkreditált képzőhely (pl. PTE KK, kórházak) Szakképzési jogviszony Munkáltatói jogviszony Grémiumvezető, Mentor Tutor Rezidens Szövetség

5 www.aok.pte.hu Központi (egyetemi utánpótlás) gyakornok kapcsolata Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi gyakornok (egyetemi utánpótlás) Grémiumvezető Mentor Tutor Gazdasági Igazgatóság Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály Szak- és Továbbképző Központ Képzőhely Rezidens Szövetség

6 www.aok.pte.hu Hiányszakmák 2014.  ANESZTEZOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA  CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT  GYERMEKFOGÁSZAT (FOGORVOSI DIPLOMÁVAL)  GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA  IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN  INFEKTOLÓGIA  MEGELŐZŐ ORVOSTAN ÉS NÉPEGÉSZSÉGTAN  NEUROLÓGIA  NUKLEÁRIS MEDICINA  ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA  ORVOSI MIKROBIOLÓGIA  ORTOPÉDIA – TRAUMATOLÓGIA  OXYOLÓGIA- ÉS SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN  PATOLÓGIA  PSZICHIÁTRIA  RADIOLÓGIA  SUGÁRTERÁPIA  TRANSZFÚZIOLÓGIA  TÜDŐGYÓGYÁSZAT

7 www.aok.pte.hu Pécsi Tudományegyetem régiójában betölthető szakképzési keretszámok 2014. Támogatott rezidensi keretszámok Szakorvos201 Klinikai szakpszichológus4 Költségtérítéses képzés keretszámai Szakorvos50 Szakfogorvos34 Szakgyógyszerész90 Klinikai szakpszichológus50

8 www.aok.pte.hu PTE központi gyakornok helyek (oktatói utánpótlás) általános orvosok részére 2014. HIÁNYSZAKMA – álló nagybetűvel SZAKFŐHELYE CSECSEMŐ ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT1Gyermekklinika Fizikális medicina és rehab. orvoslás1Idegsebészeti Klinika Fül-orr-gégészet1Fül-orr-gége és Fej-Nyak Sebészeti Klinika Háziorvostan17CSOI/Szak- és Továbbképző Központ Kardiológia1Szívgyógyászati Klinika NEUROLÓGIA1Neurológiai Klinika NUKLEÁRIS MEDICINA 1 Nukleráis Medicina Intézet ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA1Immunológiai és Biotechnológia Intézet ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA 1 Laboratóriumi Medicina Intézet OXYOLÓGIA-SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN 1 Sürgősségi Tanszék PATOLÓGIA 1 Patológiai Intézet RADIOLÓGIA 1 Radiológiai Klinika Reumatológia 1 Reumatológiai és Immunológiai Klinika Szívsebészet1Szívgyógyászati Klinika

9 www.aok.pte.hu PTE Klinikai Központ meghirdetett rezidenshelyei általános orvosoknak 2014. SZAKKÉPESÍTÉSFŐSZERVEZETI EGYSÉG ANAESTH. ÉS INT. TERÁPIA2Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Intézet Bőrgyógyászat2Bőr, Nemikórtan és Onkodermatológiai Klinika CSECSEMŐ ÉS GYERMEKGYÓGY.1Gyermekgyógyászati Klinika Fül-orr-gégegyógyászat1Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Klinika Idegsebészet1Idegsebészeti Klinika Kardiológia1Szívgyógyászati Klinika Kardiológia1I. sz. Belgyógyászai Klinika Klinikai onkológia1Onkoterápiás Intézet ORTOPÉDIA-TRAUMATOLÓGIA1MSI Traumatológiai és Kézsebészeti Kl. Tanszék OXYOLÓGIA ÉS SÜRGŐSSÉGI O.TAN2SBO PSZICHIÁTRIA1Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika RADIOLÓGIA2Radiológiai Klinika SUGÁRTERÁPIA1Onkoterápiás Intézet Összesen 17 HIÁNYSZAKMA – álló nagybetűvel

10 www.aok.pte.hu fogorvosi végzettséggel PTE régiójában fogorvosi végzettséggel megpályázható szakképzési helyek 2014. Szak Egyetemi utánpótlás (központi gyakornok) Költségtérítéses Dentoalveoláris sebészet GYERMEKFOGÁSZAT Konzerváló fogászat és fogpótlástan Paradontológia Fogszabályozás 4 34 HIÁNYSZAKMA – álló nagybetűvel

11 www.aok.pte.hu gyógyszerészi végzettséggel PTE régiójában gyógyszerészi végzettséggel megpályázható szakképzési helyek 2014. Szak Központi gyakornok (oktatói utánpótlás) Költségtérítéses Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés 290 Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerkészítés Gyógyszertári minőségbiztosítás Fitoterápia Farmakológia, farmakoterápia Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet Gyógyszertechnológia Gyógyszerellenőrzés Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia

12 www.aok.pte.hu klinikai szakpszichológus végzettséggel PTE régiójában klinikai szakpszichológus végzettséggel megpályázható szakképzési helyek 2014. Szak Egyetemi utánpótlás (központi gyakornok) Támogatott rezidens Költségtérítéses Kilinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia 1 450 Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia 1

13 www.aok.pte.hu A Rendszerbevételi eljárásról CSAK központi gyakornokoknak és a PTE KK támogatott rezidenseinek!  Jelentkezni lehet több helyre és több szakra is (maximum 5!)  Legalkalmasabb, legfelkészültebb kiválasztása  Megfelelő készségek, ismeretek ellenőrzése  Összesített pontszám alapján alakul ki a sorrend  Egyeztetett egyetemi szabályzat alapján zajlik a központi gyakornokok rendszerbe lépés  Hozott (70) és szerzett (30) pontok, többletpontok (10)

14 www.aok.pte.hu A pontszámítás módja (1.) Az egyetemi alapképzésből hozott pontok számítása  a./ Az I.- VI. képzési év szigorlati eredményeinek átlaga, szorozva 6-al: maximum 30 pont  b./ Az öt szakspecifikus vizsga 1,2-del súlyozott érdemjegyeinek összege: maximum 30 pont  c./ Az egyetemi záróvizsga 2,0-del súlyozott érdemjegye: maximum 10 pont Összesen: maximum 70 pont

15 www.aok.pte.hu Szakter ü let ( á ltal á nos orvos) Szakspecifikus vizsga eredm é nyek Anaesthesiol ó gia é s intenz í v ther á pia aneszteziol ó gia é s int. Ter á pia é lettangy ó gyszertanseb é szetbelgy ó gy á szat Arc –á llcsont-sz á jseb é szet f ü l-orr-g é ge gy ó gy á szator á lis medicinaradiol ó giaseb é szettraumatol ó gia Belgy ó gy á szat belgy ó gy á szatgyermekgy ó gy á szatgy ó gyszertanpatol ó giak ó r é lettan Bőrgy ó gy á szat bőrgy ó gy á szatbelgy ó gy á szatgyermekgy ó gy á szatmikrobiol ó giapatol ó gia Csecsemő- é s gyermekgy ó gy á szat gyermekgy ó gy á szatk ó r é lettanpatol ó giabelgy ó gy á szatseb é szet Fizik á lis medicina hum á n anat ó miapatol ó giaseb é szetortop é diatraumatol ó gia Foglalkoz á s orvostan belgy ó gy á szathum á n k ö zeg é szs é gtanigazs á g ü gyi orvostank ó r é lettantraumatol ó gia F ü l-Orr-G é ge gy ó gy á szat f ü l-orr-g é ge gy ó gy á szathum á n anat ó mia é lettanneurol ó giapatol ó gia Gasztroenterol ó gia belgy ó gy á szatgyermekgy ó gy á szatgy ó gyszertanpatol ó giak ó r é lettan Geri á tria belgy ó gy á szatneurol ó giapszichi á triak ó r é lettanseb é szet Gyermek é s ifj ú s á g pszichi á tria Neuropszichol ó giapszichi á triagyermekgy ó gy á szatneurol ó giagy ó gyszertan Gyermekseb é szet seb é szetgyermekgy ó gy á szattraumatol ó giaurol ó giak ó r é lettan H á ziorvostan belgy ó gy á szatseb é szetgyermekgy ó gy á szatneurol ó giapszichi á tria Infektol ó gia belgy ó gy á szatmikrobiol ó giapatol ó giagy ó gyszertank ö zeg é szs é gtan Idegseb é szet é lettanhum á n anat ó miapatol ó gianeurol ó giaradiol ó gia Igazs á g ü gyi Orvostan patol ó giaigazs á g ü gyi orvostanpszichi á triatraumatol ó giaradiol ó gia Kardiol ó gia belgy ó gy á szatgyermekgy ó gy á szatgy ó gyszertanpatol ó giak ó r é lettan Megelőző orvostan hum á n k ö zeg é szs é gtanmikrobiol ó giapatol ó giaorvosi genetikak ó r é lettan Neurol ó gia hum á n anat ó mia é lettangy ó gyszertanpszichi á trianeurol ó gia Nukle á ris medicina biofizikaradiol ó giabelgy ó gy á szatbiok é miahum á n anat ó mia Ortop é dia-traumatol ó gia ortop é diatraumatol ó giaseb é szetradiol ó giapatol ó gia Orvosi laborat ó riumi diagnosztika klinikai biok é miabiok é miapatol ó giamikrobiol ó giaimmunol ó gia alapjai Orvosi mikrobiol ó gia mikrobiol ó giahum á n k ö zeg é szs é gtanpatol ó giabelgy ó gy á szataneszteziol ó gia é s int. ter á pia Oxyol ó gia neurol ó giagyermekgy ó gy á szataneszteziol ó gia é s int. ter á piatraumatol ó giabelgy ó gy á szat Patol ó gia molekul á ris sejtbiol ó giapatol ó giaradiol ó giabelgy ó gy á szatgyermekgy ó gy á szat Pszichi á tria Neuropszichol ó gianeurol ó giabelgy ó gy á szat é lettanpszichi á tria Radiol ó gia radiol ó giapatol ó giabelgy ó gy á szatseb é szettraumatol ó gia Reumatol ó gia belgy ó gy á szatneurol ó giaortop é diaradiol ó giatraumatol ó gia Seb é szet seb é szetbelgy ó gy á szathum á n anat ó miapatol ó giak ó r é lettan Sug á rter á pia radiol ó giabelgy ó gy á szatseb é szetpatol ó giaf ü l-orr-g é ge gy ó gy á szat Szem é szet belgy ó gy á szatgyermekgy ó gy á szatneurol ó giaradiol ó giaszem é szet Sz í vseb é szet seb é szetbelgy ó gy á szat é lettanpathol ó giaaneszteziol ó gia é s int. ter á pia Sz ü l é szet-nőgy ó gy á szat sz ü l é szet-nőgy ó gy á szathum á n anat ó mia é lettanseb é szetgyermekgy ó gy á szat Transzf ú ziol ó gia molekul á ris sejtbiol ó giaimmunol ó gia alapjaipatol ó giabelgy ó gy á szatorvosi genetika T ü dőgy ó gy á szat belgy ó gy á szatk ó r é lettanpathol ó giamikrobiol ó giaradiol ó gia Urol ó gia urol ó giaseb é szetbelgy ó gy á szatsz ü l é szet-nőgy ó gy á szataneszteziol ó gia é s int. ter á pia

16 www.aok.pte.hu Az egyetemi alapképzésből hozott pontok számítása  a./ Az I.- VI. képzési év szigorlati eredményeinek átlaga, szorozva 6-al: maximum 30 pont  b./ Az öt szakspecifikus vizsga 1,2-del súlyozott érdemjegyeinek összege: maximum 30 pont  c./ Az egyetemi záróvizsga 2,0-del súlyozott érdemjegye: maximum 10 pont Összesen: maximum 70 pont A pontszámítás módja (1.)

17 www.aok.pte.hu A pontszámítás módja (2.) A szerzett pontok számítása:  A rendszerbevételi meghallgatáson elért pontszám: maximum 30 pont

18 www.aok.pte.hu A pontszámítás módja (3.) A többletpontok számítása: maximum 10 pont!  Ph.D. fokozat: 10 pont  Egyetemi évek alatt végzett tudományos tevékenység ( tételekként 1-5 pont )  Szakspecifikus választható kurzus teljesítése (maximum 4 pont) 1 pont  Szakspecifikus diplomamunka 2 pont  Demonstrátorság az adott szakból évente 1 pont  Egészségügyi munkavégzés (mentőtiszt, orvosi) 1-2 pont  Nyelvvizsga (a diplomakiadási feltételen túl)  angol, német, francia, olasz, spanyol, latin vagy orosz nyelvből középfok „C” típus 2 pont  felsőfok „C” típus, vagy orvosi szakfordítói diploma 3 pont  A munkáltató által igazolt korábbi szakmai kapcsolat (pl. a.feld.) 2 pont

19 www.aok.pte.hu Szakorvosképzés struktúrája  Törzsképzési gyakorlat [24 hónap]  Szakgyakorlat [legtöbb szak esetén 36 hónap] Képzés csak akkreditált képzőhelyen történhet!

20 www.aok.pte.hu Törzsképzési gyakorlat  Sürgősségi betegellátási gyakorlat:  1 1/2 hó gyakorlat Intenzív Terápiás Osztályon  3 hó SBO gyakorlat (II. vagy III. progresszivitás)  2 hét transzfúziós tanfolyam  1 hónap OMSZ mentőgyakorlat  Szakspecifikus törzsképzés  Tanfolyamok  1 hó törzsképzési tanfolyam KÖTELEZŐ!

21 www.aok.pte.hu Támogatott rezidensképzés  Támogatás-igénylés részletes indoklással és mellékletek beküldésével történik (munkáltató kezdeményezi)  A támogatás odaítéléséről Bizottság dönt  Legfeljebb az illető által elsőként választott szakképzésben meghatározott ideig (DE szakváltás lehetséges)  Támogatás feltétele a rendszeres jelentéstétel

22 www.aok.pte.hu ADMINISZTRATÍV TEENDŐK II. Támogatott rezidens  Munkára irányuló jogviszonyt létesít az állást hirdető intézménnyel (kórház)  Jelentkezik a szakterületi grémiumvezetőnél: •mentorának kijelölése, •a szakképzési teendők megbeszélése, •a részképzések beosztása  Szakképzési jogviszonyt létesít az általa választott orvosképzést folytató egyetemmel

23 www.aok.pte.hu ADMINISZTRATÍV TEENDŐK I. A központi gyakornokként (egyetemi utánpótlás) szakképzésben résztvevő szakképzendő: És! PTE KK támogatott rezidensi helyet pályázó  Jelentkezési lapot ad be augusztus 1.-ig  Rendszerbevételi eljáráson értesítés szerint megjelenik  Sikeres felvételt követően: szakképzési szerződést köt az egyetemmel: 1.) munkaszerződés 2.) szakképzési szerződés (elfogadott egyéni szakképzési munkaterv, munkahelyi kinevezés

24 www.aok.pte.hu ADMINISZTRATÍV TEENDŐK IV. Költségtérítéses képzésben résztvevő  A térítéses képzési keretszámon belül munkára irányuló jogviszonyt létesít az állást hirdető intézménnyel (egyetem, kórház)  Jelentkezik a grémiumvezetőnél a mentor kijelölése, a szakképzési teendők megbeszélése érdekében  Szakképzési jogviszonyt létesít az egyetemmel, és képzési díjat rendszeresen befizeti

25 www.aok.pte.hu Határidők  Központi gyakornok és KK rezidensi helyre pályázók jelentkezés: augusztus 1.  Rendszerbevételi meghallgatások: augusztus – szeptember (értesítés szerint)  Szervezett képzés kezdete: november 1.  Szakképzési állások betölthetők: december 31.

26 www.aok.pte.hu Támogatottak bére és kiegészítési lehetőségek  Alapilletmény: közalkalmazotti bértábla szerint  Hiányszakma esetén: 50 % - os bérkiegészítés  Markusovszky és egyéb ösztöndíj: nettó 100 000 forinttól  Egyéb kereset-kiegészítésre beadható pályázatok (pl. TÁMOP)

27 www.aok.pte.hu Rendeletek  122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről  16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól  22/2012.(IX.14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről  EMMI Miniszteri utasítás: Az egyes szakorvosi alap-és ráépített szakképesítések során a szakvizsgára bocsátás feltétleként elvégzendő beavatkozások, műtétek, vizsgálatok

28 www.aok.pte.hu Elérhetőségeink PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ 7624 Pécs, Szigeti u. 12.  72 / 512 – 681  postgradualis.kepzes@aok.pte.hupostgradualis.kepzes@aok.pte.hu  http://szti.pte.hu www.aok.pte.hu - adminisztrációwww.aok.pte.hu

29 Háziorvosi szakképzés PTE ÁOK Családorvostani Intézet 7623 Pécs, Rákóczi u. 2.  72/504-206  kalmar.zoltanne@pte.hu  www.aok.pte.hu www.aok.pte.hu Családorvostani Intézet

30 www.aok.pte.hu

31

32 ALAPNYILVÁNTARTÁS (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal) Alapnyilvántartási szám: A/szám= pecsétszám Országos Egészségbiztosítási Pénztár diploma Végzettség jelentése

33 www.aok.pte.hu BETEGELLÁTÓ TEVÉKENYSÉGET KIZÁRÓLAG PhD hallgató Kizárólag oktató

34 www.aok.pte.hu MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁS (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal: www.eekh.hu) Működési nyilvántartási szám: M/szám= pecsétszám Betegellátó tevékenységet folytatok! Egyéni kezdeményezésre!

35 www.aok.pte.hu Orvosok Folyamatos Továbbképzésének Elektronikus indeXe www.oftex.hu) A működési nyilvántartás megújításának (aktív 5 évente) feltétele a továbbképzési kötelezettség teljesítése. A továbbképzési pontok nyilvántartását az egyetemek végzik, az egységes OFTEX portálon keresztül, ahová a regisztráció egyéni kezdeményezésre történik.


Letölteni ppt "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu A szakképzés rendszere 2014. Friss diplomával a magyar egészségügyi rendszerben Dr. Forrai-Werling."

Hasonló előadás


Google Hirdetések