Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzés rendszere 2013. Friss diplomával a magyar egészségügyi rendszerben Dr. Forrai-Werling Márta Ph.D. igazgatóhelyettes PTE ÁOK Szak-és Továbbképző.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzés rendszere 2013. Friss diplomával a magyar egészségügyi rendszerben Dr. Forrai-Werling Márta Ph.D. igazgatóhelyettes PTE ÁOK Szak-és Továbbképző."— Előadás másolata:

1 A szakképzés rendszere 2013. Friss diplomával a magyar egészségügyi rendszerben Dr. Forrai-Werling Márta Ph.D. igazgatóhelyettes PTE ÁOK Szak-és Továbbképző Igazgatóság

2 Szakképzés formája 1. / Támogatott szakképzés 2. / Költségtérítéses szakképzés Központi gyakornoki rendszerben Egyetemi utánpótlás (2011.) Támogatott rezidensi rendszerben Munkaviszony az adott felsőoktatási intézménnyel Mindkét forma központi gyakornoki ügyintézést kap Munkaviszony az akkreditált egészségügyi szolgáltatóval

3 Főbb szempontok Központi gyakornoki rendszerRezidensi rendszer Munkaviszony A felsőoktatási intézménnyelAz akkreditált egészségügyi szolgáltatóval Támogatás Központilag odaítélt Támogatás igénylés, nyilatkozat alapján Alaptámogatás mértéke Törzsképzés ideje alatt: - bér és járulékai - képzési normatíva - mentor, tutor díja Szakgyakorlati idő alatt: - bér és járulékai - képzési normatíva Törzsképzés ideje alatt: - képzési normatíva - mentor, tutor díja Szakgyakorlati idő alatt: - képzési normatíva Többlettámogatási lehetőség 1. HIÁNYSZAKMÁK esetében: Kjt. H1 50 % a! a szakképzés teljes idejére HIÁNYSZAKMÁK esetében: Kjt. H1 50 % a! a szakképzés teljes idejére Többlettámogatási lehetőség 2. Akkreditációs fokozattól függő időtartamra (max.: 6-12 hó) helyettesítési bértámogatás folyósítása Támogatás címzettje Felsőoktatási intézmény és Egészségügyi szolgáltató (munkahely)

4 Támogatott rezidens kapcsolata Rezidens Felsőoktatási intézmény (pl. PTE) Akkreditált képzőhely (pl. PTE KK, kórházak) Szakképzési jogviszony Munkáltatói jogviszony Grémiumvezető, Mentor Tutor Rezidens Szövetség

5 Központi (egyetemi utánpótlás) gyakornok kapcsolata Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi gyakornok (egyetemi utánpótlás) Grémiumvezető Mentor Tutor Gazdasági Igazgatóság Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály Szak- és Továbbképző Igazgatóság Képzőhely Rezidens Szövetség

6 Hiányszakmák 2013.  anesztezológia és intenzív terápia  csecsemő- és gyermekgyógyászat  gyermekfogászat (fogorvosi diplomával)  gyermek-és ifjúságpszichiátria  igazságügyi orvostan  infektológia  megelőző orvostan és népegészségtan  neurológia  nukleáris medicina  orvosi laboratóriumi diagnosztika  orvosi mikrobiológia  ortopédia – traumatológia  oxyológia- és sürgősségi orvostan  patológia  pszichiátria  radiológia  sugárterápia  transzfúziológia  tüdőgyógyászat

7 Pécsi Tudományegyetem régiójában betölthető szakképzési keretszámok 2013. Támogatott rezidensi keretszámok Szakorvos201 Klinikai szakpszichológus4 Költségtérítéses képzés keretszámai Szakorvos80 Szakfogorvos34 Szakgyógyszerész90 Klinikai szakpszichológus40

8 rezidensi PTE Klinikai Központ megpályázható támogatott rezidensi álláshelyei 2013. Szakképesítés fő ANESZTETZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA1 CSECSEMŐ ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT1 Fül-orr-gégegyógyászat1 ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA1 ORTOPÉDIA-TRAUMATOLÓGIA1 OXYOLÓGIA ÉS SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN1 PATOLÓGIA1 PSZICHIÁTRIA1 RADIOLÓGIA1 Reumatológia1 Szívsebészet1 Szülészet és nőgyógyászat1 Összesen:12 ÁLLÓ NAGYBETŰ – hiányszakma

9 általános orvos PTE régiójában általános orvos végzettséggel megpályázható központi gyakornoki helyek 2013. ÁLLÓ NAGYBETŰ – hiányszakma Pályázati hely szakmánkénti bontásbanKözponti gyakornok Arc állcsont szájsebészet1 Belgyógyógyászat1 CSECSEMŐ ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT1+1 Fül-Orr-Gégegyógyászat1 Gyógyszerész2 Házorvostan17 Idegsebészet1 INFEKTOLÓGIA1 Klinikai szakpszichológia2 MEGELŐZŐ ORVOSTAN1 NUKLEÁRIS MEDICINA1 ORTOPÉDIA - TRAUMATOLÓGIA1 OXIOLÓGIA SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN1 Sebészet1 Urológia1 ÖSSZESEN:32

10 fogorvosi végzettséggel PTE régiójában fogorvosi végzettséggel megpályázható szakképzési helyek 2013. ÁLLÓ NAGYBETŰ - hiányszakma Szak Központi gyakornok (egyetemi utánpótlás) Költségtérítéses Dentoalveoláris sebészet GYERMEKFOGÁSZAT Konzerváló fogászat és fogpótlástan Paradontológia Fogszabályozás 4 34

11 klinikai szakpszichológus végzettséggel PTE régiójában klinikai szakpszichológus végzettséggel megpályázható szakképzési helyek 2013. Szak Egyetemi utánpótlás Támogatott rezidens Költségtérítéses Kilinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia 1 420 Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia1

12 A Rendszerbevételi eljárásról CSAK központi gyakornokoknak és a PTE KK támogatott rezidenseinek!  Jelentkezni lehet több helyre és több szakra is (maximum 5!)  Legalkalmasabb, legfelkészültebb kiválasztása  Megfelelő készségek, ismeretek ellenőrzése  Összesített pontszám alapján alakul ki a sorrend  Egyeztetett egyetemi szabályzat alapján zajlik a központi gyakornokok rendszerbe lépés  Hozott (70) és szerzett (30) pontok, többletpontok (10)

13 Az egyetemi alapképzésből hozott pontok számítása  a./ Az I.- VI. képzési év szigorlati eredményeinek átlaga, szorozva 6-al: maximum 30 pont  b./ Az öt szakspecifikus vizsga 1,2-del súlyozott érdemjegyeinek összege: maximum 30 pont  c./ Az egyetemi záróvizsga 2,0-del súlyozott érdemjegye: maximum 10 pont Összesen: maximum 70 pont A pontszámítás módja (1.)

14 Szakter ü let ( á ltal á nos orvos) Szakspecifikus vizsga eredm é nyek Anaesthesiol ó gia é s intenz í v ther á pia aneszteziol ó gia é s int. Ter á pia é lettangy ó gyszertanseb é szetbelgy ó gy á szat Arc –á llcsont-sz á jseb é szet f ü l-orr-g é ge gy ó gy á szator á lis medicinaradiol ó giaseb é szettraumatol ó gia Belgy ó gy á szat belgy ó gy á szatgyermekgy ó gy á szatgy ó gyszertanpatol ó giak ó r é lettan Bőrgy ó gy á szat bőrgy ó gy á szatbelgy ó gy á szatgyermekgy ó gy á szatmikrobiol ó giapatol ó gia Csecsemő- é s gyermekgy ó gy á szat gyermekgy ó gy á szatk ó r é lettanpatol ó giabelgy ó gy á szatseb é szet Fizik á lis medicina hum á n anat ó miapatol ó giaseb é szetortop é diatraumatol ó gia Foglalkoz á s orvostan belgy ó gy á szathum á n k ö zeg é szs é gtanigazs á g ü gyi orvostank ó r é lettantraumatol ó gia F ü l-Orr-G é ge gy ó gy á szat f ü l-orr-g é ge gy ó gy á szathum á n anat ó mia é lettanneurol ó giapatol ó gia Gasztroenterol ó gia belgy ó gy á szatgyermekgy ó gy á szatgy ó gyszertanpatol ó giak ó r é lettan Geri á tria belgy ó gy á szatneurol ó giapszichi á triak ó r é lettanseb é szet Gyermek é s ifj ú s á g pszichi á tria Neuropszichol ó giapszichi á triagyermekgy ó gy á szatneurol ó giagy ó gyszertan Gyermekseb é szet seb é szetgyermekgy ó gy á szattraumatol ó giaurol ó giak ó r é lettan H á ziorvostan belgy ó gy á szatseb é szetgyermekgy ó gy á szatneurol ó giapszichi á tria Infektol ó gia belgy ó gy á szatmikrobiol ó giapatol ó giagy ó gyszertank ö zeg é szs é gtan Idegseb é szet é lettanhum á n anat ó miapatol ó gianeurol ó giaradiol ó gia Igazs á g ü gyi Orvostan patol ó giaigazs á g ü gyi orvostanpszichi á triatraumatol ó giaradiol ó gia Kardiol ó gia belgy ó gy á szatgyermekgy ó gy á szatgy ó gyszertanpatol ó giak ó r é lettan Megelőző orvostan hum á n k ö zeg é szs é gtanmikrobiol ó giapatol ó giaorvosi genetikak ó r é lettan Neurol ó gia hum á n anat ó mia é lettangy ó gyszertanpszichi á trianeurol ó gia Nukle á ris medicina biofizikaradiol ó giabelgy ó gy á szatbiok é miahum á n anat ó mia Ortop é dia-traumatol ó gia ortop é diatraumatol ó giaseb é szetradiol ó giapatol ó gia Orvosi laborat ó riumi diagnosztika klinikai biok é miabiok é miapatol ó giamikrobiol ó giaimmunol ó gia alapjai Orvosi mikrobiol ó gia mikrobiol ó giahum á n k ö zeg é szs é gtanpatol ó giabelgy ó gy á szataneszteziol ó gia é s int. ter á pia Oxyol ó gia neurol ó giagyermekgy ó gy á szataneszteziol ó gia é s int. ter á piatraumatol ó giabelgy ó gy á szat Patol ó gia molekul á ris sejtbiol ó giapatol ó giaradiol ó giabelgy ó gy á szatgyermekgy ó gy á szat Pszichi á tria Neuropszichol ó gianeurol ó giabelgy ó gy á szat é lettanpszichi á tria Radiol ó gia radiol ó giapatol ó giabelgy ó gy á szatseb é szettraumatol ó gia Reumatol ó gia belgy ó gy á szatneurol ó giaortop é diaradiol ó giatraumatol ó gia Seb é szet seb é szetbelgy ó gy á szathum á n anat ó miapatol ó giak ó r é lettan Sug á rter á pia radiol ó giabelgy ó gy á szatseb é szetpatol ó giaf ü l-orr-g é ge gy ó gy á szat Szem é szet belgy ó gy á szatgyermekgy ó gy á szatneurol ó giaradiol ó giaszem é szet Sz í vseb é szet seb é szetbelgy ó gy á szat é lettanpathol ó giaaneszteziol ó gia é s int. ter á pia Sz ü l é szet-nőgy ó gy á szat sz ü l é szet-nőgy ó gy á szathum á n anat ó mia é lettanseb é szetgyermekgy ó gy á szat Transzf ú ziol ó gia molekul á ris sejtbiol ó giaimmunol ó gia alapjaipatol ó giabelgy ó gy á szatorvosi genetika T ü dőgy ó gy á szat belgy ó gy á szatk ó r é lettanpathol ó giamikrobiol ó giaradiol ó gia Urol ó gia urol ó giaseb é szetbelgy ó gy á szatsz ü l é szet-nőgy ó gy á szataneszteziol ó gia é s int. ter á pia

15 A szerzett pontok számítása:  A rendszerbevételi meghallgatáson elért pontszám: maximum 30 pont A pontszámítás módja (2.)

16 A pontszámítás módja (3.) A többletpontok számítása: maximum 10 pont  Ph.D. fokozat: 10 pont  Egyetemi évek alatt végzett tudományos tevékenység ( tételekként 1-5 pont )  Szakspecifikus választható kurzus teljesítése (maximum 4 pont) 1 pont  Szakspecifikus diplomamunka 2 pont  Demonstrátorság az adott szakból évente 1 pont  Egészségügyi munkavégzés (mentőtiszt, orvosi) 1-2 pont  Nyelvvizsga (a diplomakiadási feltételen túl)  angol, német, francia, olasz, spanyol, latin vagy orosz nyelvből középfok „C” típus 2 pont  felsőfok „C” típus, vagy orvosi szakfordítói diploma 3 pont  A munkáltató által igazolt korábbi szakmai kapcsolat (pl. a.feld.) 2 pont

17 Szakorvosképzés struktúrája  Törzsképzési gyakorlat [24 hónap]  Szakgyakorlat [legtöbb szak esetén 36 hónap] Képzés csak akkreditált képzőhelyen történhet!

18  Sürgősségi betegellátási gyakorlat:  1 1/2 hó gyakorlat Intenzív Terápiás Osztályon  3 hó SBO gyakorlat (II. vagy III. progresszivitás)  2 hét transzfúziós tanfolyam  1 hónap OMSZ mentőgyakorlat  Szakspecifikus törzsképzés  Tanfolyamok – 1 hó törzsképzési tanfolyam KÖTELEZŐ! Törzsképzési gyakorlat

19 Támogatott rezidensképzés  Támogatás-igénylés részletes indoklással és mellékletek beküldésével történik (munkáltató kezdeményezi)  A támogatás odaítéléséről Bizottság dönt  Legfeljebb az illető által elsőként választott szakképzésben meghatározott ideig (DE szakváltás lehetséges)  Támogatás feltétele a rendszeres jelentéstétel

20 ADMINISZTRATÍV TEENDŐK I. A központi gyakornokként (egyetemi utánpótlás) szakképzésben résztvevő szakképzendő: És! PTE KK támogatott rezidensi helyet pályázó  Jelentkezési lapot ad be augusztus 1.-ig  Rendszerbevételi eljáráson értesítés szerint megjelenik  Sikeres felvételt követően: szerződést köt az egyetemmel: 1.) munkaszerződés 2.) szakképzési szerződés (elfogadott egyéni szakképzési munkaterv, munkahelyi kinevezés)

21 ADMINISZTRATÍV TEENDŐK II. Támogatott rezidens  Munkára irányuló jogviszonyt létesít az állást hirdető intézménnyel (kórház)  Jelentkezik a szakterületi grémiumvezetőnél: • mentorának kijelölése, • a szakképzési teendők megbeszélése, • a részképzések beosztása  Szakképzési jogviszonyt létesít az általa választott orvosképzést folytató egyetemmel

22 ADMINISZTRATÍV TEENDŐK IV. Költségtérítéses képzésben résztvevő  A térítéses képzési keretszámon belül munkára irányuló jogviszonyt létesít az állást hirdető intézménnyel (egyetem, kórház)  Szakképzési jogviszonyt létesít az egyetemmel, és képzési díjat rendszeresen befizeti  Jelentkezik a grémiumvezetőnél a mentor kijelölése, a szakképzési teendők megbeszélése érdekében

23  Központi gyakornok és KK rezidensi helyre pályázók jelentkezés: augusztus 1.  Rendszerbevételi meghallgatások: augusztus – szeptember (értesítés szerint)  Szervezett képzés kezdete: november 1.  Szakképzési állások betölthetők: december 31. Határidők

24 Támogatottak bére és kiegészítési lehetőségek  Alapilletmény: közalkalmazotti bértábla szerint  Hiányszakma esetén: 50 % - os bérkiegészítés  Markusovszky ösztöndíj: nettó 100 000 Ft  Egyéb kereset-kiegészítésre beadható pályázatok (pl. TÁMOP)

25 Rendeletek  122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről  16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól  22/2012.(IX.14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről  EMMI Miniszteri utasítás: Az egyes szakorvosi alap-és ráépített szakképesítések során a szakvizsgára bocsátás feltétleként elvégzendő beavatkozások, műtétek, vizsgálatok

26 Elérhetőségeink PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Igazgatóság 7624 Pécs, Szigeti u. 12.  72 / 512 – 681  postgradualis.kepzes@aok.pte.hupostgradualis.kepzes@aok.pte.hu  http://szti.pte.hu www.aok.pte.hu - adminisztrációwww.aok.pte.hu

27 Háziorvosi szakképzés PTE ÁOK Családorvostani Intézet 7623 Pécs, Rákóczi u. 2.  72/504-206  kalmar.zoltanne@pte.hu  www.aok.pte.hu www.aok.pte.hu Családorvostani Intézet

28


Letölteni ppt "A szakképzés rendszere 2013. Friss diplomával a magyar egészségügyi rendszerben Dr. Forrai-Werling Márta Ph.D. igazgatóhelyettes PTE ÁOK Szak-és Továbbképző."

Hasonló előadás


Google Hirdetések