Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mózes é s a Vör ö s tenger kett é választása Mózes és a Vörös tenger kettéválasztása Igazság vagy a képzelet szülem é nye?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mózes é s a Vör ö s tenger kett é választása Mózes és a Vörös tenger kettéválasztása Igazság vagy a képzelet szülem é nye?"— Előadás másolata:

1 Mózes é s a Vör ö s tenger kett é választása Mózes és a Vörös tenger kettéválasztása Igazság vagy a képzelet szülem é nye?

2 Első k é rd é s: A dokumentumok é s régészeti leletek egyertelműen ezt bizonyítják! A Bibliában szereplő alakok valóban léteztek?

3 Izsák fia, Jákob, egy kutat fúrt a Sychar mell é, ahol 1000 é vvel k é sőbb J é zus a samariai nőh ö z szólt. A helyi beduinok é s zsidók a mai napig Jákob kútjának nevezik. A k é p 1884-ben k é sz ü lt. Még mindig fennáll, egy görögországi kolostor kútjának részeként Ábrahámnak volt egy fia, Izsák

4 1880 K é p Ráchel sírjáról •Jakab összeházasodott Ráchellel. •Több fiúgyermeket nemzettek, megemlítjük közülük Lévit és Józsefet •LÉVI fia KOHATH, ennek fia pedig AMRAM •Jakab összeházasodott Ráchellel. •Több fiúgyermeket nemzettek, megemlítjük közülük Lévit és Józsefet •LÉVI fia KOHATH, ennek fia pedig AMRAM

5 1865-ös fotó : József sírja Palesztinában Jakab kedvenc fiàt, Józsefet a saját testvérei adták el rabszolgának Egyiptomban. De Józsefből fáraó lett! 400 évvel később Mózes, József utasítása alapján, magával vitte ennek maradványait, mikor a zsidók elhagyták Egyiptomot.

6 Mózes nagyon szerette az é desapját ! Ez a világ leghosszabb sírja! Mózes apjának, AMRAM-nak a sírja

7 Mózes testv é re, Áron segített kivezetni 2-3 millió zsidót Egyiptomból. Mózes testvére, Áron segített kivezetni 2-3 millió zsidót Egyiptomból. Petra romvárost k ö r ü lvevő hegyek k ö z ü l a legjelentősebbek : Jabal Haroun, Áron Hegye, vagy a bibliai Hor hegy. 1350 m é terrel a tengerszint felett a legmagasabb hegycsúcsnak számít ebben a t é rs é gben; a helyi emberek számára szent hely é s úgy tartják, hogy Mózes testv é re, Áron itt halt meg é s itt volt eltemetve. Mózes IV, 20:28 „És Móezes levetkezteté Áront az ő ruháiból, és felöltözteté azokba Eleázárt, az ő fiát. És meghala Áron ott a hegynek tetején, Mózes pedig és Eleázár leszálla a hegyről.”

8 F ö ldrajz – A V ö r ö s tenger! Gulf of Aqaba Land of Goshen

9 They traveled from Goshen exiting at Nuweiba beach via Succoth through this wadi

10 Nuweiba Part Műholdfelv é tel wadiról, amely az egyed ü li kivezető útvonal a Nuweiba Parthoz!

11 Látk é p : Nuweiba Tengerpart

12

13

14 Tengerparti látk é p

15 Nuweiba part az Aqaba szorosnál, valószínűleg innen szelt é k át a tengert Eg é sz nagy tengerpart 2 millió ember számára, nemde? Mindig azon csodálkoztam, hogyan állíthatta meg az egyiptomiakat az a tűzoszlop azon az é jjelen. Csak ker ü lje ki! Ó nem uram! Azok a hegyek túl meredekek voltak ahhoz, hogy szekereikkel ker ü lőutat tegyenek meg!

16 M é lytengeri vizsgálatai során, Wyatt egy víz alatti term é szetes hidat fedezett fel a Nuweiba part é s Szaud-Ar à bia partja k ö z ö tt

17 Isten kett é osztotta a tengert egy keleti vihar segíts é g é vel, amely a felszínre hozta a föld alatti term é szetes hidat. Mózes úgy kelt át, mint a szárazf ö ldön. És ily módon kelt át rajta 2-3 millió ember. Exodus 14:21-22 „És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert és kétfelé válának a vizek. És szárazon menének az Izráel fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobbkezök és balkezök felől.”

18 A Biblia alapján a fáraó katonái lovaskocsin k ö vett é k őket original picture of Pharaoh ’ s chariots EX. 14:23-28 23 Az Égyiptombeliek pedig utánok nyomulának és bemenének a Faraó minden lovai, szekerei és lovasai a tenger közepébe. 24 És lőn hajnalkor, rátekinte az Úr az Égyiptombeliek táborára a tűz- és felhőoszlopból és megzavará az Égyiptombeliek táborát. 25 És megállítá szekereik kerekeit és nehezen vonszoltatá azokat. És mondának az Égyiptombeliek: Fussunk az Izráel elől, mert az Úr hadakozik érettök Égyiptom ellen. 26 És szóla az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tengerre, hogy a vizek térjenek vissza az Égyiptombeliekre, az ő szekereikre s lovasaikra. 27 És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, és reggel felé visszatére a tenger az ő elébbi állapotjára; az Égyiptombeliek pedig eleibe futnak vala, és az Úr beleveszté az égyiptomiakat a tenger közepébe. 28 Visszatérének tehát a vizek és elboríták a szekereket és a lovasokat, a Faraónak minden seregét, melyek utánok bementek vala a tengerbe; egy sem marada meg közülök.

19 Tehát Wyatt eldöntötte, hogy lemerül és körülnéz. Találják ki, mit talált…

20 Egyiptomi lovaskocsik kerekeit! Az itt talált leletek: kerekek, lovaskocsi részei, valamint emberek és lovak maradványai. A szaud-arábiai partrészen is találtak ilyen maradványokat a búvárok.

21 1987 óta, Ron Wyatt három arannyal futtatott kereket talált a tenger m é ly é n. A korallok nem nőnek/fejlődnek az aranyon, ez é rt k ö nnyen é szrevehető volt a tengerfen é ken, ámbár az arannyal borított fa szerkezet nem bírta ki az idő próbáját. A j ö vőben kamerákkal, mini robotbuvárokkal próbálnak további kutatásokat v é gezni a tenger legm é lyebb r é szein is.

22 Korállal berakott kerekek a szaudi partr é szről, melyek t ö k é letesen egyeznek Tutankhamon lovasszekereinek kerekeivel.

23 Korállal borított kerék é s annak tengelye Exodus 14:25 „ É s meg á ll í t á szekereik kerekeit é s nehezen vonszoltat á azokat.”

24 A tenger mélyén talált ásványi anyaggé alakult csontmaradv à ny, melyet a stockholmi egyetem vizsgélt meg. Az analízisek kimutatták, hogy egy 165-170cm magas férfi csontjáról van A koralltól és ásványi anyagoktól megkövesedett csonton nem végezhettek precízebb analíziseket, ennek ellenére tudjuk, hogy egy ókori férfiról van szo.

25 Salamon oszlopai Mikor Ron Wyatt elősz ö r látogatott Nuweiba 1978-ban, egy f ö níciai stílusú oszlopot talált a vízben. Sajnos az oszlopon l é vő feliratok már lekoptak, ez é rt nem é rtett é k az oszlop l é tez é s é nek ok à t, eg é szen 1984-ig, amikor is egy második gránitoszlopra leltek a szaudi parton – ez ugyanúgy n é zett ki, mint az els ö, a feliratok kiv é tel é vel, amelyek m é g olvashatóak voltak!

26 Ron Wyatt 2 oszlopot talált, melyeket Salamon király a k é t partra helyezett, a V ö r ö s-tenger átkel é s é nek eml é k é re Föníciai betűkkel (régi héber), a következő feliratokat találták: Mizraim (Egyiptom); Salamon; Edom; halál; fáraó; Mózes; és Yahweh, rámutatva arra, hogy Salamon állíttatta fel az oszlopokat a nagy csoda emlékére. Szaud-Arábia nem fogadja a turistákat és talán az illegális látogatoktól tart, ezért a hatóságok eltávolították az oszlopokat és ezek helyére zászlót állítottak.

27 Átkeltek a V ö r ö s-tengeren é s Szaud-Arábiába jutottak, ahol az archeológusok v é lem é nye szerint is a Sínai Szent Hegy található. InnenInnen Itt jegyezte le Mózes a Tízparancsolatot.

28

29 Arábiában talált héber feliratok

30 További bizonyít é kot az arab partr é szen találtak, mint p é ldául: aranyozott borjúbőr, oszlopok, oltárok

31 A szikla ketté- hasadt és kit ö rt belőle a víz … Erről tanúskodik a Horeb szikla is. A Biblia szerint Mózes k é tszer ü t ö tt a sziklára, amely vizet adott az eg é sz n é pnek.

32 KÉTELKEDNI LEHET, DE HELYETTE INKÁBB… „ Hagyjad az Úrra a te utadat, é s bízzál benne, majd ő teljesíti.” (Zsoltárok 37:5)


Letölteni ppt "Mózes é s a Vör ö s tenger kett é választása Mózes és a Vörös tenger kettéválasztása Igazság vagy a képzelet szülem é nye?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések