Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Galilei pere. Az inkvizíció  Az inkvizíció irányítója a Szent Hivatal (Sanctum Officium) volt.  Az 1215. évi lateráni zsinat állandósította, egyúttal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Galilei pere. Az inkvizíció  Az inkvizíció irányítója a Szent Hivatal (Sanctum Officium) volt.  Az 1215. évi lateráni zsinat állandósította, egyúttal."— Előadás másolata:

1 Galilei pere

2 Az inkvizíció  Az inkvizíció irányítója a Szent Hivatal (Sanctum Officium) volt.  Az 1215. évi lateráni zsinat állandósította, egyúttal a püspökök irányítása alá helyezte.  1233-tól főinkvízitorok tevékenykednek, részben a domonkosok, részben a ferencesek közül kerültek ki.  Az inkvizíciós eljárás titokban folyt: a vádló és a tanúk ismeretlenek maradtak a vádlott előtt, s nevük nem került jegyzőkönyvbe. A bűnök tagadása esetén tortúrát alkalmaztak (1252-től).  Az inkvízició vagy egyházi átkot, kiközösítést (interdictum, excimmunicatio), különféle vezeklési formákat, vagy (a világi hatalom útján) büntetést szabott ki: fogságot, visszaeséskor befalazást, végül máglyahalált.  Az inkvizíciót az egyház 1542-ben megszüntette, és helyébe III. Pál pápa (1534-1549) a Sanctum Officiumot állította fel az ellenreformáció érdekében. Végleges eltűnésére vagy az abszolutizmusokig, ill. a reformáció és a felvilágosodás hatásáig, vagy a polgári átalakulás koráig kellett várni.  Magyarországon az inkvizíció nem túl erőteljesen s lényegében csak a 13-15. sz. között működött. A tatárjárás után elsősorban a zsidók, a muzulmán böszörmények, a jászok, a kunok valamint a görögkeleti egyház híveinek katolikus hitre térítését szolgálta, kegyetlenebb eszközök alkalmazása nélkül. A 14-15. sz.-ban már nagyobb súlyt kapott az eretnekmozgalmak (bogumilok, flagellánsok, valdensek, husziták), s mellettük a templárius lovagok üldözése, mind erőszakosabb módszerekkel. Az inkvizíció nálunk is a domonkos renddel erősödött meg, de az 1400-as években a délvidéki és erdélyi husziták ellen a ferencesek, különösen Marchiai Jakab és Kapisztrán János alkalmazták. Az ellenreformáció Magyarországon már nem vetette be az inkvizíciót.

3 Geocentrikus vagy heliocentrikus világkép?  Galilei elkezdte hirdetni a kopernikuszi tanokat, a heliocentrikus modell nem csak matematikai eszköz, hanem valóságos leírás.  Az Egyház a kopernikuszi modellt mint matematikai modellt támogatta  Galilei levelet küldött Castellinek. Ebben fejtette ki először nézetét a szerinte helyes írásmagyarázatról a természeti jelenségekkel kapcsolatban  Néhány fiatal dominikánus félreértette Galileit, és eretnekség vádjával elküldték levelének egy másolatát az egyházi Törvényszékhez  A vizsgálóbíró megállapította, hogy a levélben nem található tévtan, "csak néhány alkalmatlan szó és sértő kijelentés"

4 Kiállás a nézetei mellett  Galilei nem elégedett meg azzal a helyzettel, hogy hipotézisként lehet a kopernikuszi elméletet kezelni, el akarta érni, hogy nyilvánítsák ki, hogy a heliocentrikus rendszer nem ellentétes a Biblia "helyes" értelmezésével.  A Biblia helyes értelmezése körüli viták miatt 1616-ban Rómába ment.  Az a döntés született, hogy a heliocentrikus világnézetet csak elméleti lehetőségként, matematikai modellként lehet tanítani  Galilei ebbe kénytelen volt belenyugodni és a heliocentrikus világnézetet csak elméleti lehetőségként való tanítását elfogadni (ezen ígéretének megszegése lett alapja a későbbi pernek)

5 Cristiano Banti Galilei a római inkvizíció előtt By Cristiano Banti - http://www.law.umkc.edu/faculty/p rojects/ftrials/galileo/galileotrial.jpg

6 Szakad a húr  1623-ban VIII. Orbán pápa kérte Galileit, hogy addig ne terjessze a vitás nézetet, amíg nincs szükségszerű bizonyítéka.  Galilei párbeszédes értekezést írt a pápával folytatott vitákról. A pápa gondolatait gyakran elferdítve egy képzeletbeli személy szájába adta, aki önmagával is többször ellentmondásba került, és az olvasóban egy bolond benyomását keltette.  Galilei 1632. szeptember 23-án megkapta az idézést, hogy haladéktalanul jelenjék meg az inkvizíció főfelügyelője előtt  az inkvizíció 1633-ban perbe fogta.  A per során Galilei kénytelen volt visszavonni a Föld mozgására vonatkozó tanait  "Súlyos tévedés és eretnekség gyanúja" miatt betiltotta Galilei könyvét, őt pedig megeskették, hogy többé nem védi a heliocentrikus rendszert. Az ítélet életfogytiglani házi őrizet volt

7 Galilei esküje „Ezért, el akarván űzni Eminenciátok, valamint minden hű keresztény gondolatából ezt az erős gyanút, mely joggal támadt felőlem, igaz szívvel és nem színlelt hűséggel eskü által megtagadom, megátkozom és megvetem az említett hibákat és eretnekségeket, és általában minden bármiféle más hibát, eretnekséget és szektát, melyek ellentétesek a Szent Egyházzal; és esküszöm, hogy a jövőben soha többé nem fogok sem mondani, sem pedig állítani szóban vagy írásban olyan dolgokat, melyek miatt hasonló gyanú támadhatna felőlem. Ha pedig megismernék bármilyen eretneket vagy olyan valakit, aki az eretnekségben gyanús, őt feljelentem ezen Szent Hivatalnál, vagy pedig az inkvizítornál, avagy pedig azon hely ordiariójánál, ahol éppen tartózkodom. Esküszöm továbbá és ígérem, hogy teljesítem és szem előtt tartom mindazokat a büntetéseket, melyeket ezen Szent Hivatal kiszabott vagy ki fog szabni reám; ha pedig bármiképpen megsérteném ezen ígéreteimet és eskümet, melytől Isten mentsen, alávetem magam minden kínnak és büntetésnek, melyeket a szent kánonok, valamint más általános és egyedi törvények hirdetnek és kiszabnak a hasonlóan vétkezők ellen. Isten engem úgy segéljen, és az ő Szent Evangéliuma is, melyet saját kezemmel érintek. Én, a fentnevezett Galileo Galilei esküvel megtagadtam, megesküdtem, megígértem és köteleztem magam, mint fent; és az igazság hiteléül saját kezemmel aláírtam ezen írást az eskümről, és szóról szóra elmondtam Rómában, Minerva kolostorában, a mai napon 1633. június 22-én.”


Letölteni ppt "Galilei pere. Az inkvizíció  Az inkvizíció irányítója a Szent Hivatal (Sanctum Officium) volt.  Az 1215. évi lateráni zsinat állandósította, egyúttal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések