Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Pázmány által alapított nagyszombati egyetem A magyar rendek és a Habsburg-dinasztia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Pázmány által alapított nagyszombati egyetem A magyar rendek és a Habsburg-dinasztia."— Előadás másolata:

1 A Pázmány által alapított nagyszombati egyetem A magyar rendek és a Habsburg-dinasztia

2 A nagyszombati jezsuita templom belseje Katolikus újjászületés  A XVI. század, a reformáció százada  A török a katolikus egyház bűne is  Az egyházi szervezet szétesik De a klérus tagjait továbbra is kinevezték (esztergomi érs. Nagyszombaton székel)  A Habsburg-dinasztia viszont a katolikus egyházat támogatta  Az erőszakos fellépést  bécsi béke és az 1608-as ogy. tv.-ek   Más módszerek, eszközök  kedvezmények, birtokadományok,  hivatalok és udvari kegyek

3 Pázmány Péter Loyola Ignác Katolikus újjászületés kezdete  Mely okok vezettek a katolikus egyház megerősödéséhez?  1619-ben a vakbuzgó, jezsuita neveltetésű II. Ferdinánd (1619-1637) kerül trónra.  A rendek nagy része visszatér a kat. val. a kompromisszum érdekében (udvar és a rendek közötti k.) (Bethlennek is ez volt a nagy gondja)  Pázmány Péter jezsuita szerzetes, később esztergomi érsek munkássága

4 Pázmány, a politikus  Pázmány (1570-1637) esztergomi érsek  Rendkívül művelt és nyugodt ember  A politikai helyzet  kedvez az erőszakos ellenreformációnak  bécsi béke és az 1608-as ogy. tv.-ek  A lélek megnyerésével, s  erőszakkal képzelte el katolikus megújulást  a „cuius regio eius religio” elv  Elsősorban a főurak megnyerésére törekedett,  és érvelésében arra is hivatkozott, hogy a protestantizmus veszélyes a nemességre nézve, mivel - különösen a kálvinizmus - az engedetlenség és az önállóság szellemét erősíti meg a népességben (a nem kiváltságosakban). Szerinte a rekatolizáció (visszatérés) az uralkodó iránti hűség kifejezése is egyben

5 Pázmány politikája  Pázmány és a „protestáns taktika”  Jelentős a szerepe az oktatásnak  1620-tól a ny-i országrészben sorra létesültek a jezsuita rendházak (benne iskola is)  Nagyszombaton (1635) egyetemet alapít (az ELTE jogelődje)  Nagy súlyt fektettek a könyvnyomtatásra, (pl.: 1626. Káldi György megj. az első magyar nyelvű kat. bibliaford.)  Pázmány maga is több művet adott ki, melyben ékes magyarsággal és tiszta logikával érvelt - sokszor igen polémikus hangnemben - a katolikus hit, és a szétszakadozott ország általa legjobbnak vélt útiránya mellett  Barokk épületek (főleg templomok, az első a nagyszombati jezsuita templom) épülnek, barokk freskókkal. A csillogó pompájú templomok erőt és hatalmat sugároztak, lenyűgözték az embereket.

6 Káldi György … …és Bibliája

7 Pázmány: Isteni igazságra vezérlő kalauz (1613) Nagyszombat látképe Egyik legnevezetesebb ellenfelének, a kálvinista Alvinczi Péternek így írt egy alkalommal Pázmány Péter: „Noha talán nem karddal, hanem pennával, nem vérrel, hanem téntával kellene énellenem hadakoznod.” A katolikus megújulás „képei”

8

9 Esterházy Miklós Katolikus rendi politika  Katolikus főnemesség XVII. sz. első felének legjelentősebb képv.  Esterházy Miklós nádor (1625-45)  Politikájának fő motívumai:  Feltétlen Habsburg hűség  Az ország egyesítése és a török kiűzése  Önálló magyar hadsereg  Változás a XVII. sz. közepén  30 éves háború vége – de nincs török elleni  A Habsburgok fő ellenségnek a franciákat tekinti

10 Zrínyi Miklós Zrínyi fellépése  Zrínyi Miklós (1620-1664), a szigeti hős dédunokája  A politizálás új vezére lett, de  elméleti és gyakorlati tevékenysége is jelentős A török kiűzése  Magyarországnak jelentős szerepet kell vállalnia  saját, önálló hadsereggel (Esterházy hatása)  Nemcsak jó hadvezér, hanem kitűnő költő is  Elméleti tev.: műveiben a nemzet erőinek ösz- szefogására lelkesítette kortársait, megfogalmazta a felkészülés gyakorlati feladatait  Szigeti veszedelem,  Mátyás király életéről való elmélkedés,  Az török áfium elleni való orvosság

11  Gyakorlati tevékenysége  Az önálló magyar állam megteremtése  II. Rákóczi Györgytől várja  Jelentős szerepet szán a királyi Mo.-nak is  saját, nemzeti hadsereg (Esterházy példája)  ha ,  újabb elnyomás réme  Erdély bukása után  a magyar függetlenségi törekvések bázisa is elesett Zrínyi Miklós politikája

12 Zrínyi, mint politikus  Zrínyi (horvát bánként) a török elleni küzdelem szószolója  De az udvar békét kíván  Ezért a nádorválasztáson Zrínyi veszít (Wesselényi győz)  Erdélyi események  Hadat kívánnak küldeni  ’61 augusztus, meg is valósul  Török válasz:  Köprülü Ahmed támadása ’63 jún. Budára ér (120 000 fő)  1663 Párkány, keresztény vereség  elesett Érsekújvár majd Nyitra és Léva

13  A vereségért a rendek az udvart teszik felelőssé  Zrínyi fővezéri kinevezését követelik  1663 szeptemberben meg is kapja  Zrínyi támadást tervez  1664 tele – eszéki híd felégetése  A török utánpótlását veszélyeztette Zrínyi, a hadvezér Zrínyi, mint fővezér

14 1663 Érsekújvár török vilajet-székhely lett …

15 Zrínyi támadása  Ostrom alá fogja Kanizsát  Zrínyi sikerei féltékennyé teszi az udvart  Leváltják  Montecuccoli  Császári parancs el kell vonulnia Kanizsa alól  Újzrínyi-várat a török lerombolja  A török vérszemet kap és  támad A visszavonuló keresztény sereg Szentgotthárdnál tönkre veri a törököt

16 Újzrínyi-vár Az eszéki híd felégetése

17 A szentgotthárdi diadal Raimond Montecuccoli herceg a szentgotthárdi győző

18 Zrínyi „rejtélyes” halála

19 A Wesselényi-féle mozgalom  Fényes győzelem  gyalázatos béke  a vasvári béke, mintha a török győzött volna  Erőviszonyok megváltoztak  Erdély, török, franciák  rendek ellen fordul  általános felháborodás  Zrínyi Péter szövetségi ajánlatot tesz XIV Lajos francia királynak a Habsburgok ellen  Wesselényi Ferenc nádor vez. (1666) rendi szervezkedés indul, † után Zrínyi Péter és Nádasdy Ferenc áll a mozgalom élére  Célja: erdélyi típ. (vazallus)állam létrehozása (behódolás a töröknek)  Kibontakozása:  1670 - Zrínyi fegyveres felkelésre hívja birtokainak jobbágyait  a Felvidéken I. Rákóczi Ferenc a vallási szervezi mozgalmat

20 Wesselényi Ferenc nádor I. Rákóczi Ferenc A vezérlő fejedelem édesapja I. Lipót magyar király

21 A mozgalom lefolyása  Az udvar tudott a szervezkedésről  A „minél tovább tart, annál jobb” elv  Zrínyi és Frangepán Bécsbe megy hűségűket bizonyítani  I. Rákóczi Ferenc sereget gyűjt, és fegyveres harcban győz  De néhány hét alatt leverik  az udvar a kollektív megtorlás mellett dönt  1671 - Zrínyi, Nádasdy, Frangepán  hóhér  †  A rendi jogok megsértése: osztrák bíróság  A 100-nál több † ítélet, de a többség „megúszta” vagyonvesztéssel, várfogsággal, váltságdíjjal (pl.: Báthory Zsófia 400 000 arany a fiáért)  A megtorlást az ország is megérzi  abszolút kormányzást vezetnek be !!!jogeljátszás.ppt!!!jogeljátszás.ppt

22 Nádasdy Ferenc országbíró Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben Zrínyi Péter horvát bán

23 A Lipóti Abszolutizmus (1671-1681)  Felfüggeszti a rendi alkotmányt  A nemesség „eljátszotta jogait”  Nyílt abszolutizmus vezet be  A nádori tisztséget törvénytelenül  tölti be  Helyette teljhatalmú főkormányzó  Végváriak elbocsátása és külföldi zsoldosok fogadása  Külföldiek vezető beosztásban  Protestánsok fanatikus üldözése, lelkészeiknek és tanítóiknak törvényszék elé állítása és gályarabságra küldése  Vagyonos nemesek üldözése (pénzügyi helyzet javítása)  Szinte elviselhetetlen súlyú adók erőszakos kivetése és (behajtása) (előbb 4-ről 100 forintra (irreális), majd 1/4-ére csökkentette)  A katonák és tábornokok embertelen fosztogatásai és öldöklései

24 1672-es adópátens

25 A kuruc mozgalom kezdete  A Lipóti Abszolutizmus következménye  Az udvar a csapást  csak a rendekre mérte  ezzel az udvar az egész társadalommal került szembe  A kuruc mozgalom  Nemesek és végvári vitézek alkották kezdetben (bujdosók)  Később szökött jobbágyok  Bölcsője  Erdély,  Hódoltság és a  Királyi Magyarország északkeleti (Ung, Bereg, Észak-Tiszántúl) területén volt

26 kurucok A kuruc mozgalom kezdete  Két csoport jött létre  Protestáns kisnemesek  Az elbocsátott végvári katonák Be-be törtek a királyi Magyarországra  1677 francia fellépés – Apafi támogatja a bujdosókat Wesselényi Pál és Teleki Mihály a vezetők  Nincs egység

27  Fordulat  1678, Thököly Imre kerül a mozgalom élére  Thököly mozgalma (1678-85) !!!Thököly.ppt!!!Thököly.ppt  Thököly ösztönösen tehetséges hadvezér és jó szervező  Első győzelmét 1679-ben érte el, amikor Szikszónál legyőzött egy császári csapatot, ezzel megnőtt a tekintélye  1680 - a kurucok a Szoboszlói gyűlésén főgenerálissá nevezték ki  Gyors sikerek és kudarcok  Portyázó taktika  állandó hadsereg  Thököly elfoglalja Északkelet-Magyarországot (Szepesség, bányavárosok) A kuruc mozgalom fellendülés

28 A Thökölyek ősi fészke Thököly 10 dukátosa 1683

29  Lipót válasza  Békés hátországra volt szüksége  1681, soproni ogy. összehívása  A rendi alkotmány visszaállítása  adórendszer   szabad vallásgyakorlás  Nádorválasztás (Esterházy Pál, 1681-1713)  Amnesztia a felkelőknek  Ezzel Lipót a nemesség sérelmét orvosolta Thököly Imre Zrínyi Ilona A kuruc mozgalom hatása

30  Lipót a nemesség sérelmét orvosolta  A kurucok  érik be ezzel  mert nem róluk szóltak a rendelkezések  Létrejön a Thököly kuruc állama  Porta támogatásával, Kassa központtal  Szepesi kamara  közigazgatás megszervezése  Rákóczi-birtokok Thököly kelte (Zrínyi Ilona kezével) Thököly állama Thököly sikere tetőpontján

31 Kurucok rajtütésre készülnek (a lesvetés)


Letölteni ppt "A Pázmány által alapított nagyszombati egyetem A magyar rendek és a Habsburg-dinasztia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések