Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ETT alapítások eddigi tapasztalatai Előadó: dr. Fekete Katalin Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ETT alapítások eddigi tapasztalatai Előadó: dr. Fekete Katalin Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok."— Előadás másolata:

1 Az ETT alapítások eddigi tapasztalatai Előadó: dr. Fekete Katalin Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya 2012. március 21.

2 2 Sajátosságok legalább két tagállam jogalanyai (önkormányzatok, megyék, állam, ezek társulásai stb.) hozhatják létre nem uniós tagállam jogalanya is részt vehet garancia: az uniós jog hatálya (elsődlegesen alkalmazandó) alatt jön létre, nem nemzetközi jog szerint jogi személyiség és teljes jogképesség delegálható önkormányzati hatáskörök! Horizontális alkalmazás (a területi együttműködés mindhárom formájára): Határokon átnyúló Transznacionális Régiók közötti együttműködés Vertikális alkalmazás: Programmenedzsment Projektmenedzsment Uniós és hazai finanszírozású fejlesztések Saját költségvetésű projektek

3 3 Az érintett régiókban élőknek – a közös szabályok hatékonyabbá teszik a mindennapjait. Az európai területi társulások révén lehetővé válik: a jövőbeli növekedés koherens tervezése, a megfelelőbb módon integrált közlekedési rendszerek létrehozása, összehangolt és egymást kölcsönösen kiegészítő innovációs stratégiák kialakítása, gyakorlati együttműködés megvalósítása a helyi és közszolgáltatások nyújtásában, Intézményfenntartás, gazdaságfejlesztési potenciál.

4 4 Jogi háttér Uniós jogszabály: 1082/2006/EK Rendelet az európai területi együttműködési csoportosulásról Hazai jogi háttér: 2007. évi XCIV. törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól

5 5 ETT-k Magyarországon Alapítás: 1.Tagi jóváhagyás megszerzése (KIM) 2.Nyilvántartásba vétel (Fővárosi Törvényszék) Abaúj Abaújban ETT Arrabona ETT Banat-Triplex Confinium ETT Ister-Granum ETT Novohrad-Nógrád ETT Rába-Duna-Vág ETT Ung-Tisza-Túr-Sajó ETT Pons Danubii ETT Karszt Bódva ETT Nyilvántartásba vett ETT-kJóváhagyást kapott ETT-k Békés Arad ETT Bodrogközi ETT Európa Kapu ETT Európai Közös Jövő ETT Gömör-Tornai ETT MASH ETT Pannon ETT Pro Comitatus Zathmariensis ETT

6 6

7 7 Hazai tapasztalatok a jóváhagyási eljárásban Jóváhagyási eljárás megindításához szükséges:  Kérelem (az alakuló EGTC neve, székhelye, célkitűzései és feladatai),  Az egyezmény és alapszabály tagok által aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett eredeti példányai,  A leendő tag felettes szervének a hozzájáruló nyilatkozatát. (jellemzően az önkormányzatok képviselő testületének a hozzájárulását, hogy tagként részt kívánnak venni az ETT-ben) Leggyakoribb hibák: Hiányzik a tagok aláírása, vagy az ügyvédi ellenjegyzés az Alapszabályról, Egyezményről Az alapító dokumentumok rossz minőségű fordítása Elnagyolt célkitűzés (SK, RO) Problémák a közgyűlési szavazati arányokkal - az egyezmény/alapszabály módosításra egyhangú szavazattal történik! Kölcsönös elismerésre vonatkozó szabályok nem megfelelő értelmezése Törvényességi felügyeletre jogosult szerv rossz meghatározása (az ügyész és nem az Állami Számvevőszék) Tisztségviselők megbízatásának az ideje nincs rendezve

8 8 Jóváhagyó hatóságok találkozója Lovasberény, 2012. február 27-28. Cél: -jobb kommunikáció a jóváhagyó hatóságok között, -ETT-k alapításának segítése, a megalakult ETT-k tapasztalatainak megismerése. Résztvevő államok: Ausztria (Burgenland), Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia, Lengyelország + Európai Bizottság Bemutatkozó ETT-k: -RDV ETT -Pannon ETT -Pons Danubii ETT -Banat Triplex Confinium ETT Főbb vitapontok: – a Rendelet eltérő értelmezése, – elhúzódó jóváhagyási eljárások, – az egyes tagállami és nem tagállami eljáró hatóságok beazonosítása, – javaslat arról, hogy az eltérő tagállami jogszabályok elemzésére készüljön egy összehasonlító tanulmány.

9 9 Jóváhagyó hatóságok találkozója Lovasberény, 2012. február 27-28. Konklúziók: Uniós adatbázis a Régiók Bizottsága gondozásában: a hibás nyilvántartásba vételek elkerülése érdekében egy, a jóváhagyó hatóságok megnevezését, elérhetőségét tartalmazó nyilvántartás vezetése; 3. államok jóváhagyási eljárása: a 3. államoknak ki kell alakítaniuk az Európai Területi Társulásban (ETT) részt vevő jogalanyaik tagi jóváhagyásának rendjét, a támogatást kiadó hatóság elnevezését és adatait meg kell küldeniük a Bizottságnak. A Regionális Politikai Főigazgatóság honlapján tegyen közzé erről tájékoztatást. Párbeszéd: a jóváhagyó hatóságok éves találkozójának szakmai támogatása; Szakfordítás: A Fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy jelentősen gyorsítaná a jóváhagyási eljárás folyamatát az alapító dokumentumok hiteles szakfordítása; Kétoldalú megállapodások: Szükséges annak Bizottság általi megvizsgálása, hogy a 3. államok jogalanyainak ETT-ben történő részvételéhez elegendő-e a Határon Átnyúló Programokban két ország között kötött Memorandum of Understanding (egyetértési nyilatkozat);

10 10 Uniós törekvések Területi kohézió A 2007-ben aláírt Lisszaboni Szerződés az Európai Unió eddig vállalt céljain – gazdasági és társadalmi kohézió erősítése – túl egy harmadik célkitűzést is bevezet: a területi kohéziót. A területi kohézió útján a területi együttműködések integrációs szerepének erősödése látszik. A területi kohézió szolgálatába új fejlesztési eszközöket és nagyobb forrásokat állít az EU. Finanszírozás Az európai területi együttműködés kohéziós politikán belüli részaránya növekszik. A javaslat szerint az ETE programok kohéziós forrásokból való részesedése 11,7 milliárd (3,48%) euró, ami növekedést jelent a jelenlegi 8,7 milliárd (2,52 %) euróhoz képest. Integrált Helyi Fejlesztési Kezdeményezések A szubregionális, helyi („local”) szintű, szektorokon átívelő beavatkozások ösztönzése érdekében a Bizottság megerősítené a közösségi tevékenységen alapuló integrált helyi, területi fejlesztési kezdeményezéseket (Community led local development). A helyi fejlesztések tervezési és végrehajtási keretét integrált helyi fejlesztési stratégiák adják. A helyi fejlesztési stratégiákat a LEADER-ből ismert módszertanhoz hasonlóan a valós partnerség elve szerint kialakított helyi akciócsoportoknak kell kidolgozni és végrehajtani. Az Európai Területi Együttműködéseket szabályozó rendelet 9. pontja értelmében ilyen helyi fejlesztési akciók határmenti együttműködések keretében is megvalósíthatók lesznek, amennyiben a helyi fejlesztési akciócsoportban legalább két ország képviselve van, amelyből az egyik EU tagállam. Integrált Területi Beruházások A területi fejlesztés és városfejlesztés több prioritási tengelyhez és programhoz tartozó tevékenységének összehangolására. Ezeket az Operatív Programokban előre kellene rögzíteni, megadva az egyes Integrált Területi beruházásokra szánt pénzügyi allokációt. A tagállam vagy az IH kijelölhet egy vagy több közreműködő szervezetet, beleértve helyi hatóságokat, regionális fejlesztési testületeket, vagy non-profit szervezeteket az ITI irányítására és végrehajtására. A javaslat szerint közreműködő szervezetként az ETT-k is megjelenhetnek. Az Európai Területi Együttműködéseket szabályozó rendelet 10. pontja értelmében Integrált Területi Beruházások határmenti együttműködések keretében is megvalósíthatók lesznek.

11 11 MAKRORÉGIÓK Duna-Stratégia Célja olyan, a Duna-menti országokat érintő stratégia meghatározása, amelynek alapján a kialakuló „Duna Régió” közös európai fejlesztési és kutatási térségként kerülhet meghatározásra. Tagországok: Magyarország Bosznia-Hercegovina Ausztria Horvátország Szlovákia Moldova Szlovénia Montenegro Németország Szerbia Csehország Ukrajna Románia Bulgária CETC - EGTCDuna Stratégia CETC – EGTC Cél: a Transz Európai Hálózat (TEN) 2010. évi felülvizsgálata során a teljes CETC útvonal kerüljön be a nemzetközi közlekedési folyosók közé, mint a Baltikumtól az Adriáig terjedő új észak- déli tengely. Tagországok: - Svédország - Lengyelország - Cseh Köztársaság - Szlovákia - Magyarország - Horvátország - Szlovénia

12 12 Határ menti együttműködési programok Magyarország részvételével 2007-2013

13 13 Szakmai célok Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya ETT jóváhagyások kiadása, információ nyújtás – az ETT honlap folyamatos működtetése (magyar és angol nyelven) www.egtc.gov.huwww.egtc.gov.hu  Jogszabályok  Hazai, külföldi ETT-k  Külföldi együttműködések, kapcsolatok Támogatás: a megalakult ETT-k működési, financiális nehézségeinek kezelése (működési költségek állami támogatás nyújtása – 2011 évre 195 millió Ft, 2012 évre 135 millió Ft) Határon Átívelő Vegyes Bizottságok ülései előkészítése – határmenti területek problémáinak kezelésére Európai Uniós, Európa Tanácsi részvétel, véleményezés Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagok felkészítése plenáris ülések anyagaival Uniós forrásokról tájékoztatás – H-4 Iroda – megyei képviselet Brüsszelben Kormányzati célkitűzés: az ETT segíti a határmenti, elszigetelt területek összekapcsolását, az együttműködésben rejlő társadalmi, gazdasági, kulturális potenciál kiaknázását az uniós források felhasználásával

14 14 Elért eredmények -Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása (nemzetközi szerződés kötéséhez fűzte a határvonalat metsző építkezéseket – uniós források elvesztése) -Keret-megállapodások kötésének előkészítése a jövőbeni fejlesztésekről valamennyi határszakaszon (Ipoly hidakhoz fűződő projektek, egyéb infrastrukturális projektek) -ETT költségvetési támogatás: Az ETT-k alapításának és működésének támogatása szerepelt a 2011. költségvetésben és szerepelt a 2012. költségvetés tervezetében -ETT honlap (www.egtc.gov.hu) -Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Vegyes Bizottságok (jól működik: szlovák, ukrán, osztrák, szlovén határszakaszokon) – a határtérségben jelentkező ágazati problémákban közvetítés a helyi szint és a szaktárcák között -ETE problématérkép a következő, 2014-2020-as uniós költségvetési tervezési periódusra -Határspecifikus programtervezés a 2014-2020-as uniós költségvetési periódusban kiírásra kerülő Határon Átnyúló Együttműködési Programokban

15 15 Jogszabályi változások 2010 decemberétől Nyilvántartás A jogszabályi változások következtében a jóváhagyott ETT tagokról a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vezet nyilvántartást. A nyilvántartás adatai - beleértve az alapszabály és egyezmény tervezeteket – nyilvánosak, azok az interneten a korlátozás nélkül megismerhetők. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: - a jóváhagyással rendelkező kérelmező neve, székhelye - az európai területi társulás neve, székhelye, - az európai területi társulás célkitűzése és feladatai - a jóváhagyás megadásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésének időpontja A Fővárosi Bíróság továbbra is vezeti a már bejegyzett európai területi társulásokról a nyilvántartását. Ez a nyilvántartás a jogszabályi változásoknak köszönhetően szintén az interneten is hozzáférhető. További változások A jogszabályi változás következtében az európai területi társulások annyiban végezhetnek vállalkozási tevékenységet, amennyiben az a térség versenyképességének előmozdítását szolgálja és az az európai területi társulás célját nem veszélyezteti

16 16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Fekete Katalin Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya Tel: 06 1 795 3336 Email: katalin.fekete@kim.gov.hukatalin.fekete@kim.gov.hu


Letölteni ppt "Az ETT alapítások eddigi tapasztalatai Előadó: dr. Fekete Katalin Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések