Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TANULÓSZERZŐDÉS, MINT A DUÁLIS KÉPZÉS MOTORJA Kozmetikus szakmai nap 2012. Szeptember 15. Soproni kereskedelmi és Iparkamara.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TANULÓSZERZŐDÉS, MINT A DUÁLIS KÉPZÉS MOTORJA Kozmetikus szakmai nap 2012. Szeptember 15. Soproni kereskedelmi és Iparkamara."— Előadás másolata:

1 A TANULÓSZERZŐDÉS, MINT A DUÁLIS KÉPZÉS MOTORJA Kozmetikus szakmai nap 2012. Szeptember 15. Soproni kereskedelmi és Iparkamara

2 Főbb jogszabályok 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

3 állam által elismert szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítés 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

4 Tanulószerződés tanulószerződés az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanulói jogviszonyban lévő tanulóval köthető, aki az OKJ-ban meghatározott szakmát tanul.

5 Tanulószerződés kötésére jogosult szervezet Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy egyéb olyan szerv, szervezet (a továbbiakban együtt: gyakorlati képzést szervező szervezet) köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásában szerepel.

6 A tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet a) a köznevelési intézmények kivételével az egészségügyi, művészeti, közművelődési, oktatási és szociális ágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező aa) költségvetési szervként működő intézmény, ab) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, ac) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában működő intézmény, továbbá b) az agrárágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező őstermelő.

7 Képzőhelyek nyilvántartása A nyilvántartásba kérelmére az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy egyéb olyan szerv, szervezet vehető fel, amely rendelkezik az e törvényben, továbbá a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel és vállalja, hogy kötelezően alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervet.

8 Nyilvántartást vezető szerv: A nyilvántartást a tanuló gyakorlati képzését vállaló kérelmező telephelye szerinti területileg illetékes gazdasági kamara vezeti Igénybejelentés nyomtatvány letölthető a www.sopronikamara.hu honlapról www.sopronikamara.hu

9 A tanulószerződés tartalmazza: Nyomtatvány letölthető a honlapról a gyakorlati képzést szervező szervezet arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a tanuló számára – egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen – a szakképzési kerettantervnek megfelelő gyakorlati képzésről és nevelésről gondoskodik.

10 A tanulószerződés tartalmazza: a tanuló arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a) a gyakorlati képzést szervező szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja, b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képessé- geinek megfelelően elsajátítja, c) a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja, d) nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati képzést szervező szervezet jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné.

11 A tanulószerződés tartalmazza: a) a gyakorlati képzést szervező szervezet adatait b) a tanuló természetes személyazonosító adatait c) a szakmai elméleti képzést nyújtó szakképző iskola adatait d) az OKJ-val azonos módon a szakképesítés megnevezését és a képzési időt, e) a gyakorlati képzés helyét, a tanuló gyakorlati képzéséért felelős személyt,

12 A tanulószerződés tartalmazza: f) a tanulót a törvény alapján megillető pénzbeli juttatás összegét, g) az f) pontban meghatározott tanulói juttatás emelésének, csökkentésének a gyakorlati képzést szervező szervezetnél képzésben részt vevő valamennyi tanulóra érvényes egységes feltételeit és szempontrendszerét, továbbá h) a gyakorlati képzést szervező szervezet által a tanuló számára – a jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezményeken felül – biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és nyújtásának feltételeit.

13 A tanulókat megillető egyéb juttatások: A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben: kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások illetik meg.

14 A tanulót megillető pénzbeli juttatás Szakképzési tv. 63. § (1) bek. alapján kötelező Havi mértéke függ a Szakmai és Vizsgakövetel- ményben meghatározott elmélet-gyakorlat arányától. Kozmetikus tanulónál ez az arány 35-65 % Minimum összege: a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese jelenleg:15 345 Ft (63. § (2) bek. c. pont) emelés, csökkentés, megvonás lehetséges Fontos: A tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással lehet teljesíteni. Fontos: A tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással lehet teljesíteni. (63. § (7) bek.)

15 A tanulószerződés megszűnésének egyes esetei: A tanulószerződés megszűnik a) ha a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgát tett, a szakmai bizonyítvány kiállításának napján, b) a szakképző iskolából való kizárással, vagy a tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozott esetekben történő megszűnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait harminc napon belül más szakképző iskolában nem folytatja, c) a gyakorlati képzést szervező szervezet jogutód nélküli megszűnésének napján,

16 A tanulószerződés megszűnésének egyes esetei: d) a gyakorlati képzést szervező szervezetnek a gyakorlati képzésben való részvételtől eltiltó határozata jogerőre emelkedésének napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének a napján, e) közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a közös megegyezésben megjelölt napon, f) rendes felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon, g) rendkívüli felmondás esetén a felmondás közlésének napján, h) a tanuló halála napján.

17 A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki (2012. 01. 01-től hatályos) a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, (2015. 09. 01-től hatályos)b) azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik, (2015. 09. 01-től hatályos) c) büntetlen előéletű, és d) nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

18 A mulasztás A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. Sztv. 39. § (1) bek. A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. Sztv. 39. § (2) bek. A gyakorlati képzést folytató szervezet köteles értesíteni a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskolát a tanuló gyakorlati képzésről való első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor. Sztv. 40. § (1) bek.

19 A foglalkozási napló A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. Sztv. 41. § (1) bek. A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését. Sztv. 41. § (2) bek.

20 A gyakorlati képzés ideje Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

21 A gyakorlati képzést folytató szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére nem kerülhet sor a) az elméleti képzési napokon, b) a szakképző iskola által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló részvétele kötelező, c) a tanuló tanulmányok alatti vizsgája napjain és a tanulmányokat befejező komplex szakmai vizsgája napjain, továbbá d) minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.

22 heti pihenőnapok és a munkaszüneti napok A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe. Az igénybe vett idő helyett – lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.

23 Középtávon elérendő célok: A szakképzés és a szakiskola presztizsének helyreállítása, a vonzerő növelése. A kihullók számának csökkentése, a szakmával rendelkezők növelése, versenyképes és eladható szaktudás biztosítása. Adó fizető állampolgár, középosztályba történő felemelkedés, szakképzett elit, élethossziglan tanulás. A szakképzés szereplőivel történő összefogás, duális képzés lehetőség egy életszerűbb rendszer működtetésére.

24 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

25 Szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek: Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a belföldi székhelyű a) gazdasági társaság b) szövetkezet c) állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, közös vállalat, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat – kivéve a víziközmű-társulatot –, egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat, d) ügyvédi iroda, végrehajtó iroda és szabadalmi ügyvivő iroda, e) közjegyzői iroda, f) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, g) egyéni cég.

26 Kivételek Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, aki adófizetési kötelezettségének átalányadó megfizetésével tesz eleget (a továbbiakban: átalányadózó), szakképzési hozzájárulás tekintetében e törvény alapján nem keletkezik bevallási és elszámolási kötelezettsége, fizetési kötelezettségét az átalányadó megfizetésével teljesíti. (4) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott módon teljesíti a szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségét.

27 Nem köteles szakképzési hozzájárulásra az egyéni vállalkozó a szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját

28 A szakképzési hozzájárulás teljesíthető a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés – ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is – szervezésével,

29 Bevallás és visszatérítés A szakképzési hozzájárulást az 5. § szerinti gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét a) 2012. évre vonatkozóan 440 000 Ft/fő/év összegben meghatározott alapnormatíva alapján, b) a 2012. évet követően a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott alapnormatíva alapján, az erről szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel (a továbbiakban: csökkentő tétel) csökkentheti. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (8. §. (1) bek)280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Kozmetikus esetében évi: 369 864,- Ft Szeptember 1-től emelkedett (éves összeg arányosan számítva) 546 480,- Ft

30 Bevallás és visszatérítés Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségét kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti, és a csökkentő tétel összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, az azt meghaladó részt az állami adóhatóságtól visszaigényelheti. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni. (8. § (2) bek) A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a visszatérítés. (8. § (3) bek)

31 A tanulószerződés gazdálkodó általi, jogellenes felmondásának következménye jogellenesen felmondja köteles az állami adóhatóságnál vezetett számlára visszatéríteni Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa megkötött tanulószerződést az abban foglalt határidő lejárta előtt jogellenesen felmondja, a tanulószerződés alapján e törvény szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére a tanulószerződés felmondásáig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét az Art. önellenőrzésre vonatkozó szabályainak megfelelően a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett számlára visszatéríteni. (8. § (8) bek.)

32 www.sopronikamara.hu

33 Dr. Darázs Andor szakképzési vezető Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Dr. Darázs Andor szakképzési vezető www.sopronikamara.hu e-mail: titkarsag@sopronikamara.hutitkarsag@sopronikamara.hu Tel: 99/523-570


Letölteni ppt "A TANULÓSZERZŐDÉS, MINT A DUÁLIS KÉPZÉS MOTORJA Kozmetikus szakmai nap 2012. Szeptember 15. Soproni kereskedelmi és Iparkamara."

Hasonló előadás


Google Hirdetések