Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzési törvény megvalósítása a vállalati gyakorlati képzés szempontjából.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzési törvény megvalósítása a vállalati gyakorlati képzés szempontjából."— Előadás másolata:

1 A szakképzési törvény megvalósítása a vállalati gyakorlati képzés szempontjából

2 Tanulószerződés A tanulószerződés-módosítás határideje A gazdálkodó szervezeteknek a január 1-je előtt kötött szerződéseket felül kell vizsgálni, hogy azok megfelelnek-e az új szakképzési tv. által támasztott követelményeknek. Szerződésmódosítás kezdeményezésének határideje február 29. Szerződésmódosítás határideje március 31.

3 Tanulószerződés-módosítás A kamara a befogadást követő 30 napon belül – amennyiben tartalmi és formai hibát nem talál – a szerződés egy-egy példányát hitelesítve megküldi a gazdálkodónak, az elméleti képzését biztosító iskolának, valamint a gyakorlati képzésben résztvevő tanulónak.

4 További határidők A tanulószerződést lehetőleg minden év augusztus 15-ig meg kell kötni. Az újonnan kötött tanulószerződéseket a kamara a befogadást követő 10 napon belül – amennyiben tartalmi és formai hibát nem talál – nyilvántartásba veszi, majd hitelesítve megküldi az érintett feleknek. A gazdálkodó a tanulószerződés megkötését, módosítását és megszűnését 5 munkanapon belül bejelenti a kamarának és a megszűnést jelenti az iskolának. A kamara a megszűnést 5 munkanapon belül ezt nyilvántartásán átvezeti.

5 A szakképző iskola haladéktalanul értesíti a tanulói jogviszony megszűnésének napjáról a tanuló gyakorlati képzését szervező szervezetet és a nyilvántartást vezető szervet. Szt. 49. § (3) Esetei: -ha a tanuló sikeres komplex vizsgát tett, a bizonyítvány kiállításának napján, -szakképző iskolából való kizárással, vagy a tanulói jogviszonynak a Köznevelési törvényben szabályozott esetekben történő megszűnésének napján, ha a tanuló az iskolai tanulmányait harminc napon belül más szakképző iskolában nem folytatja A tanuló tanulói jogviszonya szüneteltetésének kezdetéről és végéről a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a gyakorlati képzést szervező szervezetet és a nyilvántartást vezető szervet. Szt. 54. § (2)

6 Tanulószerződés (új) Tanulószerződés módosítás átmeneti időszakra Tanulószerződés módosítás (új) Tanulószerződés felmondása (új) Tanuló-előszerződés és módosítása (új) Együttműködési megállapodás Letölthetőek: január 1-től január 1-től március 31-ig április 1-től április 24-től március 27-től április 16-tól Kidolgozott új formanyomtatványok

7 Tanulószerződés formanyomtatvány

8 Tanulószerződés megszüntetése

9 Rendkívüli felmondás A TSZ felmondása rendes vagy rendkívüli felmondással történhet, melyet írásban kell közölni. A tanuló a kamrával történt egyeztetés után, mely kitér a jogszabálysértés körülményeinek tisztázásra és felmondhatja rendkívüli felmondással. Szt. 51. § A gyakorlati képzést szervező a rendkívüli felmondást indokolni köteles,melyből a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. A felmondással szemben a felek 15 napon belül bírósághoz fordulhatnak, melynek - másodszori évfolyamismétlés kivételével - halasztó hatálya van

10 A tanulószerződés megszűnésének fontosabb elemei A közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a közös megegyezésben megtörtént napon. A rendes felmondás esetén a felmondás közlésétől számított 15. napon. Szt. 49. § (1) e)-f) A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnésével egyidejűleg értesíti a nyilvántartást vezető szervet és a szakképző iskolát a tanulószerződés megszűnéséről. A szerződés megszűnésekor a tanuló részére igazolást állít ki a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett gyakorlati ismeretekről. Szt. 59. § (1)-(2)

11 A fentiekből következik, hogy a kamara által eddig folytatott értesítést fokozatosan kivezetjük a gyakorlatból, hiszen a felek a szerződő felek értesítési kötelezettséget a szakképzési törvény az iskolához, illetve a gazdálkodó szervezethez utalta.

12 Tanuló-előszerződés Tanuló-előszerződés köthető a szakiskolai képzésben részt vevő tanulóval az első szakképzési évfolyamon, a szakképzési kerettantervben az első szakképzési évfolyamra meghatározott gyakorlati képzési idő legfeljebb tíz százalékára. A tanuló pénzbeli juttatásra nem jogosult, a gyakorlati képzést szervező a képzés költségeire támogatásra nem tarthat igényt. Szt. 42. § (6)

13 Együttműködési megállapodás

14 Akkor köthető, ha: a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb, csak az összefüggő szakmai gyakorlat történik külső helyszínen. Ha gyakorlati képzés aránya meghaladja az adott tanévre a szakképzési kerettantervben előírt gyakorlati képzési idő negyven százalékát, együttműködési megállapodás nem köthető. Együttműködési megállapodással folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola. Az együttműködési megállapodás a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

15 Együttműködési megállapodás A szakképző iskola a megállapodás megkötését megelőzően és azt követően folyamatosan ellenőrzi a személyi és tárgyi feltételek meglétét, gondoskodik, hogy a gyakorlati képzés a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon. Szt. 56. § (5)-(6) Új együttműködési megállapodás az Szt. hatálybalépését követően csak az abban foglalt szabályok szerint köthető. Az előzőleg megkötött, hatályos együttműködési megállapodás alapján legkésőbb szeptember 1-jéig folyhat gyakorlati képzés.

16 Együttműködési megállapodásra vonatkozó változások január 1-től a gazdálkodó szervezet és az iskola között létrejött együttműködési megállapodások a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válnak érvényessé. Az együttműködési megállapodásokat a tanulószerződéshez hasonlóan legkésőbb minden év augusztus 15-ig kell megküldeni hitelesítésre és nyilvántartásba vételre.

17 Együttműködés a képzés szereplői között Az iskola, a gazdálkodó szervezet és a kamara közötti együttműködés fontossága megnövekedett szerepet kap. A szerződéskötéshez és megszűnéshez szükséges további információ az iskolától:  A tanuló egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági vizsgálat eredményének közlése.  Tanulói jogviszony megszűnésének és szüneteltetésének esetén haladéktalanul értesíti a gyakorlati képzőt és a kamarát.  A foglalkozási napló bemutatásának hiánya esetén értesíti a kamarát.  15 napon belül értesíti a gazdasági kamarát a tudomására jutott, a gyakorlati képzés biztosításáért kért anyagi hozzájárulásról

18 Gyakorlati képzéssel kapcsolatos nyilvántartásba vétel A nyilvántartást vezető szerv a kamara. Gyakorlati képzést csak a nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező folytathat. A nyilvántartásba vétel kérelemre indul (Tanulószerződés kötési igénybejelentő lap) A nyilvántartást a kamara köteles a weblapján megjelentetni és nyolc napon belül frissíteni. A nyilvántartásba vételi eljárás szabályait kormányrendelet fogja megállapítani.

19 Gyakorlati képzés ellenőrzése A tanulószerződés és együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés komplex szakmai és hatósági ellenőrzését a Ket. alapján a kamara végzi. Az ellenőrzésben részt vesz azon szakképző iskola képviselője, akivel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az ellenőrzést a nyilvántartásba vételi eljárásra irányadó szabályoknak megfelelően kell lefolytatni. A kamara által hozott határozat ellen fellebbezés nyújthat be az iskola is.

20 Bírság kiszabása –tárgyi, személyi feltételek nem megfelelőek –a képzés nem a kerettanterv szerint folyik –a tanulószerződés jogszabályi megfelelősége –a gazdálkodó kötelezettségeinek nem tesz eleget –szakoktató alkalmazási feltételei –maximális csoportlétszám –tanulói terhelés –tanulói juttatások biztosítása –munka és balesetvédelem –foglalkoztatási napló vezetése –egyenlő bánásmód követelményei –nyilvántartásba vétel hiánya A törvény a kamarát felruházta a szankcionálás lehetőségével. A bírság kiszabásának eljárási rendjéről kormányrendelet fog megjelenni. Bírságot szabhat ki az alábbi esetekben:

21 Tanulói juttatás mértéke Tanulószerződés esetén a pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege az alábbi táblázat szerint alakul: A tanulói juttatásokról rendelet van előkészítés alatt. Gyakorlati képzési idő (%-ban) Alap (minimálbér 15 %-a) Ft-ban 801, , , , , ,79 765

22 Egyéb változások a tanulószerződésekkel kapcsolatban A gazdálkodó a tanuló ösztöndíját bankszámlára kell, hogy utalja. A gyakorlati oktató től mestervizsgával kell rendelkezzen. Az első szakképzési évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést iskolai tanműhelyben kell megszervezni. A gyakorlati idő 10%-ára tanuló-előszerződés köthető.

23 Szakképzési hozzájárulás bevallása, visszatérítés A hozzájárulás előlegének összegét havonta, elektronikus úton kell a NAV felé – bevallani és megfizetni, illetve bizonyos feltételek mellett visszaigényelni – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év február 25. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni aki kizárólag tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével teljesíti a kötelezettségét és a havi csökkentő tétel összege meghaladja a havi bruttó kötelezettsége mértékét, a meghaladó részt az előleg bevallás során NAV-tól visszaigényelheti.

24 Szakmacsoportonkénti normatíva Szakmacsoport megnevezése éveshavi Egézségügy Ft Ft Szociális szolgáltatások Ft Ft Oktatás Ft Ft Művészet, Közművelődés kommunikáció Ft Ft Gépészet Ft Ft Elekrotechnika-elektronika Ft Ft Informatiak Ft Ft Vegyipar Ft Ft Építészet Ft Ft Könnyűipar Ft Ft Faipar Ft Ft Nyomdaipar Ft Ft Közlekedés Ft Ft Környezetvédelem-vízgazdálkodás Ft Ft Kögazdaság Ft Ft Ügyvitel Ft Ft Kereskedelm Ft Ft Vendéglátás Ft Ft Egyéb szolgáltatás Ft Ft Mezőgazdaság Ft Ft Élelmiszeripar Ft Ft

25 Szakképzési dokumentumok változásának várható határideje OKJ változás Szakmai és vizsgakövetelmények átdolgozása Kerettanterv: április május július 31.

26 4. Tanulószerződések száma

27 5. Képzőhely ellenőrzések száma

28 Köszönöm a figyelmet! Kontér Mária szakképzési és területfejlesztési vezető


Letölteni ppt "A szakképzési törvény megvalósítása a vállalati gyakorlati képzés szempontjából."

Hasonló előadás


Google Hirdetések