Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Uniós források eredményei és lehet ő ségei a humáner ő forrás és a humáninfrastruktúra területén.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Uniós források eredményei és lehet ő ségei a humáner ő forrás és a humáninfrastruktúra területén."— Előadás másolata:

1 Az Európai Uniós források eredményei és lehet ő ségei a humáner ő forrás és a humáninfrastruktúra területén

2 TÁMOP - Társadalmi Megújulás Operatív Program Célja: emberi er ő források fejlesztése egészségkultúra fejlesztése -> egészséges munkaer ő Munker ő -piaci, társadalmi diszkrimináció csökkentése oktatás, képzés, egészségügy, közm ű vel ő dés eszközrendszerének fejlesztése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

3

4 Prioritások 1.) A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaer ő piacra való belépés segítése és ösztönzése 2.) Az alkalmazkodóképesség javítása 3.) A min ő ségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 4.) A fels ő oktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 5.) A társadalmi befogadás, részvétel er ő sítése 6.) Egészségmeg ő rzés és egészségügyi humáner ő forrás-fejlesztés

5 TIOP – Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Célja humán infrastruktúra területi egyenl ő tlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása közszolgáltatások hatékonyságának növelése

6

7 Prioritások 1.) Az oktatási infrastruktúra fejlesztése A formális, nem-formális és informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése 2.) Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az eü. rendszer struktúrájának hatékonyabbá, jobb min ő ség ű vé tétele 3.) A munkaer ő -piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a szolgáltatások min ő ségének javítása

8 Statisztikai alapadatok- Heves megye Települések száma: 121 (országos átlag: 158) Városok száma: 8 (országos átlag: 13) Lakosság: 311 454 f ő (országos átlag: 503.308) Foglalkoztatottak: 110 041 (országos átlag: 184.502) M ű köd ő vállalkozások: 18 731 (országos átlag: 35.415) Oktatási intézmények száma: 187 (országos átlag: 265)

9 Beérkezett és támogatott pályázatok Heves megyeOrszágos (megye) átlag Beérkezett pályázatok száma2 6683 833 Igényelt támogatási összeg (Ft)267 550 559 676491 860 504 649 Támogatott pályázatok száma1 4022 032 Megítélt támogatási összeg (Ft)132 331 845 080263 787 820 680 Leszerződött pályázatok száma1 2751 871 Szerződéssel lekötött összeg (Ft)125 004 798 345242 326 032 635 Megkezdett kifizetések száma (pályázat) 1 0391 458 Kifizetett támogatási összeg (Ft)62 713 463 723114 811 697 96

10 Beérkezett és támogatott pályázatok (%)

11 Pályázatok számának megoszlása (db) Heves megye/ beérkezett Országos átlag/ beérkezett Heves megye/ támogatott Országos átlag/ támogatott TÁMOP447683210300 TIOP931492886 ÉMOP75818737788

12 Pályázatok számának megoszlása (%)

13 A két legnagyobb támogatott projekt Heves megyében a humáner ő forrásfejlesztés kapcsán TÁMOP 5.2.3-09/1 Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére Heves Hevesi Kistérség Többcélú Társulása: Integrált programok a gyermekszegénység csökkentésére 571 146 875 Ft TÁMOP 4.1.1/A-10/1/KONV Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban Eger Eszterházy Károly Főiskola: Komplex szolgáltatásfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán a minőségi gyakorlati képzés érdekében 436 993 682 Ft

14 A két legnagyobb támogatott projekt Heves megyében a humáninfrastruktúra fejlesztés kapcsán TIOP 1.3.1-07/1-2F A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása Eger Eszterházy Károly Főiskola Líceum a természettudományért 5 003 434 146 Ft. TIOP 2.2.4-09/1 "Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg- szakellátásban" Eger Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Szervezeti és infrastruktúrális megújulás- Markhot Ferenc Kórház 4 417 640 210 Ft

15 A legsikeresebb pályázatok a megyében TÁMOP 3.1.5-09/A-2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 26 db pályázat Heves megyében TÁMOP 6.1.2/A-09/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 18 db pályázat Heves megyében TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 16 db pályázat Heves megyében

16

17 Aktuális pályázati lehet ő ségek (nép szer ű pályázatok) TÁMOP-2.1.3-11/A Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára Célja : a munkaer ő és a vállalkozások versenyképességének növelése alkalmazottak foglalkoztathatóságának növelése, tudásának folyamatos fejlesztése Pályázók: egyéni vállalkozók jogi személyiség ű gazdasági társaságok jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdasági társaságok szövetkezetek

18 Támogatható tevékenységek: szakmai képzések idegen nyelvi képzések a vállalkozás m ű ködésével kapcsolatos képzések számítástechnikai, informatikai képzés Csak olyan képzési program fogadható el, mely akkreditált és vizsgával zárul. Támogatás mértéke: Képzési támogatás esetén: 25%-80%-ig De minimis támogatás esetén: 100 %

19 Támogatás összege : max. 10 millió Ft Benyújtás : 2012. május 1- t ő l folyamatos elbírálás 2012. április 27.(NFÜ közlemény) Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-2.1.3 jel ű, „Munkahelyi képzések támogatása” cím ű kiírások beadási határideje módosulni fog.

20 TÁMOP-6.1.2/11/1 – Egészségre nevel ő és szemléletformáló életmódprogramok – lokális színterek Célja: az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták elterjesztése egészséges éltere nevelés az egészségfejlesztés az életmin ő ség javítása egészségmeg ő rzés

21 Pályázók köre : “A” komponens: önkormányzatok (intézményeik) non- profit szervezetek (civil szervezetek, tömegsportot népszer ű sít ő sportegyesu ̈ letek stb.) „B „ komponens: for-profit szervezetek gazdasági társaságok

22 Támogatható tevékenységek: dohányzás megel ő zést/ leszokást támogató programok drog- és túlzott alkoholfogyasztást megel ő z ő módszereket alkalmazó programok stresszkezel ő, lelki egészség meg ő rzésére irányuló egészségfejlesztési programok az egészséges táplálkozást célzó programok A rendszeres testmozgást el ő segít ő szabadid ő s programok életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok családi életre való felkészülést támogató programok biztonságos szexuális életet el ő segít ő programok els ő segélynyújtási és balesetmegel ő zési programok

23 Benyújtás: „A” komponens: 2012. július 2.- szeptember 14. “B” komponens: 2012. május 29. - 2012. június 29. Folyamatos elbírálás

24 Gyakori kérdések Megkezdhet ő a projekt az elbírálás el ő tt? Természetesen megkezdhet ő, saját felel ő sségre a pályázat beogadása után. Ez azonban nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem garantálja a kívánt összeg elnyerését Mikor kell megkezdeni a projektet? A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felel ő sségre megkezdhet ő. A projekt megkezdését minden esetben a pályázati útmutató szabályozza, leggyakrabban a Támogatási Szerz ő dés megkötését követ ő 3-6-9 hónapon belül meg kell kezdeni.

25 Gyakori kérdések Kik pályázhatnak? Erre a kérdésre nagyon specifikus a válasz, a tanácsadónak és a pályázónak is meg kell alaposan gy ő z ő dnie arról, hogy jogosult-e az adott szervezet pályázatot benyújtani. Itt tisztában kelll lenni KSH kóddal és, az alapító okiratban foglatakkal. Mire pályázhatok? A pályázati kiírás, útmutató minden esetben tájékoztatja a pályázót az elvárt tartalmi elemekr ő l, figyelni kell arra, hogy a kiírás rögzítheti a kötelez ő en vállalandó feladatokat és az ajánlott vállalható feladatokat is. Amikor ezt végigolvasta a pályázó akkor kezdhet el gondolkodni az egyéb tartalmi tevékenységeken.

26 Köszönöm megtisztel ő figyelmüket ! Varga Szabolcs varga.szabolcs.jozsef@szpi.hu 06-20-235-5538


Letölteni ppt "Az Európai Uniós források eredményei és lehet ő ségei a humáner ő forrás és a humáninfrastruktúra területén."

Hasonló előadás


Google Hirdetések