Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Compliance. A szabályok a bank alkalmazottaira és ügynökeire egyaránt vonatkoznak. Ti vagytok a bank „arca” az ügyfél felé! Compliance – magyarul annyit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Compliance. A szabályok a bank alkalmazottaira és ügynökeire egyaránt vonatkoznak. Ti vagytok a bank „arca” az ügyfél felé! Compliance – magyarul annyit."— Előadás másolata:

1 1 Compliance

2 A szabályok a bank alkalmazottaira és ügynökeire egyaránt vonatkoznak. Ti vagytok a bank „arca” az ügyfél felé! Compliance – magyarul annyit tesz: „megfelelés”. Megfelelés a jogszabályoknak és etikai normáknak, ezáltal csökkentve a veszteségeinket (pl. ügyfélpanasz, negatív újságcikk, per, hatósági figyelmeztetés, bírság, kártérítést, legrosszabb esetben a bank vagy ügynöke engedélyének bevonása.) + Felelős hitelezés – még ennél is tovább lépünk: olyan termékeket és olyan módon adunk el ügyfeleinknek, amit barátunknak vagy rokonunknak is ajánlanánk  Képessé tesszük ügyfeleinket információn alapuló döntések meghozatalára, hogy eldönthessék, ajánlatunk értékes-e és anyagilag megengedhető-e számukra;  Termékeink és folyamataink átláthatóak;  Korrekt módon, tisztelettel bánunk ügyfeleinkkel;  Rugalmasan reagálunk az ügyfelet érintő, pénzügyi nehézségeket okozó változásokra. Compliance

3 Általános szabályok  Közérthető ügyfél tájékoztatás: tilos félrevezetni, megtéveszteni (nem csak szándékosan).  Adat- és titokvédelem (személyes adatok, banktitkok, üzleti titkok): tilos kiadni vagy hozzáférhetővé tenni.)  Pénzmosás megelőzés: az ügyfelet legalább egyszer azonosítani kell. A bank felel minden értékesítési pont tevékenységéért, ezért ezeket folyamatosan ellenőrizzük.

4 ...el kell mondani az ügyfélnek: Fizetési számla (lakossági ügyfelek):  Értékesített számlacsomag jellemzői, díjtételek  Társkártyát nem tud szerződéskötéskor igényelni  Egy ügyfélnek csak egy számlája lehet  Az értékesítő és a számlatulajdonos nem egyezhet meg  Számlacsomag feltétele, pl. jóváírás a számlán (ha nem teljesíti a feltételt mi fog történni – korrekciós díj)  Hogyan értesülhet a számlája egyenlegéről, tranzakciókról – kivonat, mobilbank  Hol intézheti a számlájával kapcsolatos ügyeket – jellemzően bankfiókban  A számláján lévő összeghez csak bankkártyával férhet hozzá, így ha egyéb megbízásokat is szeretne adni, akkor ehhez adjon meg bármely Budapest Bank fiókban rendelkezési jogosultságot  Ha a számlát nem kívánja használni, akkor meg kell szüntetnie, különben a díjtételek folyamatosan terhelődnek és hátraléka keletkezik - megszüntetni bankfiókban tudja a számlát  További szolgáltatásokat bankfiókban igényelhet – internet bank, folyószámlahitel Amit mindenképpen... AKTUÁLIS DÍJTÉTELEKET KÖTELEZŐ HIRDETMÉNYBŐL ELMONDANI!

5 Amit mindenképpen......el kell mondani az ügyfélnek: Fizetési számla (vállalkozások):  a számlanyitáskor átadott CD vagy keretszerződés mappa tartalmazza a számlára és a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket, díjakat.  számlacsomag részletes jellemzőit:  számlavezetési díj  tranzakciós díjak  számlacsomag érvényességének feltételeit (pl. 24 hónapos díjmentes utalás NAV célszámlák feltétele a célszámla megkötése )  számlacsomag érvényességi idejét, ha van, és hogy a lejáratkor milyen számlacsomagba kerül  számlacsomag váltás lehetőségét és folyamatát  kivonatküldési mód választás lehetőségét (amennyiben az ügyfél nem kér kivonatot akkor lemond minden további tájékoztatásról Pl.: nem teljesül megbízások)  a számlát vagy szolgáltatást érintő változásokról a fizetési számla kivonaton, a BB honlapon és a bankfiókban értesülhet. AKTUÁLIS DÍJTÉTELEKET KÖTELEZŐ HIRDETMÉNYBŐL ELMONDANI!

6 Amit mindenképpen......el kell mondani az ügyfélnek: Jelzálog hitel  törlesztő részlet összege, futamidő  törlesztő részlet tartalma (tőke, kamat, admin díj)  kamatperiódus  fizetendő díjak:  kamat mértéke (hogyan, mikor változhat)  adminisztrációs díj mértéke (ha van)  Egyéb költségek( földhivatali eljárás, tulajdoni lap, közjegyzői díj, értékbecslési díj stb…)  THM mértéke  előtörlesztés lehetősége, díja  Kamatkedvezmény feltételei AKTUÁLIS DÍJTÉTELEKET KÖTELEZŐ HIRDETMÉNYBŐL ELMONDANI!

7 A Fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló törvény módosul 2015. február 1-től, a módosító törvényt nevezzük „Fair Bank” törvénynek. A jogszabály minden, fogyasztóknak nyújtott hitelre vonatkozik. A fő változások: Módosulnak a hitelszerződés megkötését megelőző felvilágosítás szabályai. A Hpt. árazásról szóló része bekerült a törvénybe, lényegesen módosított formában. o szimmetria elve szigorodik: mindenképpen kell árat csökkenteni egy adott árazási ok csökkenése esetén, nem csak akkor, ha előzőleg emeltünk ugyanazon ok miatt; o lehetséges kamat és kamatfelár típusok és a módosítás okainak szigorú meghatározása; o költségek és díjak definiálása; o változnak a fogyasztó számára hátrányos egyoldalú módosításra vonatkozó értesítési határidők; o díjak módosítása (évente egy alkalommal, április 1-i hatállyal). A hitelszerződések mintaszövegét a honlapon közzé kell tenni – a legjellemzőbb szerződésmintánkat tesszük ki a honlapra. Jelzáloghitel esetében szerződéskötés előtt legalább hét munkanappal át kell adni a szerződés tervezetét – erről az ügyfél nyilatkozatot tesz a szerződésben. Kivétel Az új szabályok egy része a hitelkártyára és a folyószámlahitelre nem vonatkozik: kamatozás, díj, költség megállapítás egyoldalú szerződésmódosítás szabályait nem kell alkalmazni – de a bank úgy döntött, hogy a törvény szellemiségének megfelelve az oklistát módosítja. Fair Banking

8  A jogszabály alapján minden ügyfelet szóban kötelezően tájékoztatni kell a következőkről: az igényelhető hitel lehetséges összegéről, a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről, a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról, a törlesztő részletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, valamint a hitel választható futamidejéről.  A fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében tájékoztatást kell adni: a jövedelemarányos törlesztő részlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat számításának módjáról, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett vagy gépjármű vásárlására nyújtandó hitelnél a kitettség értékére vonatkozó előírásról.  Kamattípustól függően az alábbiakról kell tájékoztatni: Referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződésKamatperiódusokban rögzített hitelszerződés milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb, a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztő részlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, a törlesztő részlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – annuitásos hitelnél különösen – a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztő részlet változásával. a törlesz tőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – annuitásos hitelnél különösen – a kamat kamatperiódus lejártához kapcsolódó módosítása nincs egyenes arányban a törlesztő részlet változásával. Hitelszerződés megkötését megelőző kötelező szóbeli tájékoztatás / 1

9  Deviza alapú hitelszerződés esetén a következőkről kell tájékoztatni: Az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli, így a kamat változatlansága esetén is a törlesztő részlet annyi százalékkal változhat (növekedhet vagy csökkenhet), amennyivel az adott deviza Fhtv. 21/B. §-a szerint meghatározott árfolyama változik.  A fogyasztónak a hitelszerződés megkötésekor felelősen kell eljárnia, felelős döntést kell hoznia. Ezért fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az ügyfél kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá, az ügyfél pénzügyi teljesítőképességének romlása, pl. a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól, fizetési nehézség esetén az ügyfél mielőbb tájékoztassa a bankot, annak érdekében, hogy a hitelszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére, a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra, nem szerződésszerű teljesítés esetén a bank a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amivel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, illetve a bank a tartozás meg nem fizetése esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult, a bank által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint - ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére – az ügyfél jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható. Az ügyfél aláírásával igazolja, hogy megkapta a szóbeli tájékoztatást. Ezt az aláírást a következő nyomtatványokra tettük: Hitelszerződés megkötését megelőző kötelező szóbeli tájékoztatás / 2

10 Kockázatfeltáró tájékoztató és nyilatkozat / 1 ügyfélre, közvetítőre és közvetített termék(ek)re vonatkozó adatok kötelező szóbeli tájékoztatás összefoglalása aláírás

11 11 Csalásmenedzsment

12 Budapest Bank – Csalásmenedzsment szempontok Mi a csalás? Minden olyan intellektuális visszaélés, amelyet jogtalan vagyoni haszonszerzés céljából, a Bankcsoport folyamatainak, eszközeinek felhasználásával vagy kijátszásával, a Bankcsoport vagy a Bankcsoport ügyfele kárára követnek el. Számlanyitás/számlavezetés esetében:  hamis adatokat felhasználva  adatokat, okiratokat hamisítva  más személy közreműködésével vagy anélkül  a rendszer, illetve a folyamatok hiányosságainak ismeretében és azt kihasználva  belső vagy a megfelelő ismeretekkel és jogosultságokkal rendelkező személlyel esetleg összejátszva Hitelezés esetében:  hamis adatokat felhasználva  adatokat, okiratokat hamisítva  más személy közreműködésével vagy anélkül  a rendszer illetve a folyamatok hiányosságainak ismeretében és azt kihasználva  belső vagy a megfelelő ismeretekkel és jogosultságokkal rendelkező személlyel esetleg összejátszva hitelt igényel

13 Mit kell tenni csalás gyanú észlelése esetén?  Az igénylési csomagot 9-es kóddal kell ellátni (pl. checklist-en, kérdésfa adatbekérőn)  Az esetről, a tapasztaltakról azonnal, részletesen tájékoztatni kell a Budapest Bank fióki kapcsolattartót. Budapest Bank – Csalásmenedzsment szempontok

14 Mire irányulhat a csalási szándék? Ügyfél adatokra  Azonosító adatok  Elérhetőségi adatok  Munkahelyi /jövedelmi adatok Benyújtott dokumentációra  Személyazonosító iratok  Pénzügyi beszámoló, Főkönyvi kivonat  Adóbevallás, NAV igazolás  Egyéb pénzügyi nyilvántartás Kik vehetnek részt benne?  Ügyfél  Munkavállaló: értékesítő, ügyintéző – BELSŐ ÉRINTETTSÉG  „Külsős” szereplő (külsős munkatárs, vagy más szerződéses jogviszonyban álló személy)  A Bankcsoporttal szerződéses kapcsolatban nem álló személy  Fentiek különböző kombinációja Budapest Bank – Csalásmenedzsment szempontok

15 Ügyfél személyében mutatkozó csalás gyanús jelek Megjelenése, viselkedése  az ügyfél intellektusával, foglalkozásával nem összeegyeztethető (esetekben: ápolatlan) megjelenés  az ügyfél gyanús viselkedése, rosszhiszeműségére utaló jelek vagy információk  túlzott bizalmatlanság vagy ennek ellenkezőjeként a „bratyizás”, jól értesültség Lakókörnyezete  jövedelemmel nem szinkronizáló minőségű lakókörnyezet Munkahelyi környezet  folyik-e munkatevékenység  a munkahely környezete összeegyeztethető-e a tevékenységi körrel Budapest Bank – Csalásmenedzsment szempontok Korai figyelmeztető jelek a csalás felismeréséhez

16 Az ügylet egyéb körülményeiben  „Stromanos” ügylet, jellemzője:  nem számítanak neki a kondíciók nem érdeklődik irántuk  a dokumentumok kitöltése során a számlatulajdonos nem aktív  a kísérő aktívan közreműködik (láthatóan nem családtag)  helyette - vagy erős ráhatással bírva- intézik Budapest Bank – Csalásmenedzsment szempontok Korai figyelmeztető jelek a csalás felismeréséhez Az ügyfél által csatolt dokumentációban, így különösen  bemutatott okmány (személyi igazolvány, útlevél, plasztik jogosítvány)  Lakcímkártya Például:  az igénylő okmánya nem érvényes (lejárt)  az igénylő okmánya láthatóan hamisított/lopott vesztett

17 Korai figyelmeztető jelek a csalás felismeréséhez – vállalati ügyletek Ügyfél képviseletében eljáró személlyel kapcsolatos jelek: Megjelenése, viselkedése  Az ügyfél intellektusával, foglalkozásával nem összeegyeztethető megjelenés (például ápolatlan)  Az ügyfél gyanús viselkedése, rosszhiszeműségére utaló jelek vagy információk  Túlzott bizalmatlanság vagy ennek ellenkezőjeként a „bratyizás”, jól értesültség  A vállalkozás gazdasági helyzetéhez képest túlzott értékű, luxus személygépkocsi, sportrepülő, jacht stb. Kapcsolata a vállalkozással  Nincs hivatalosan kapcsolatban a hiteligénylő vállalkozással, azaz nem cégjegyzésre jogosult, nem alkalmazott és nem ő a könyvelője/könyvvizsgálója  Ő a cégjegyzésre jogosult, de önállóan képtelen válaszolni a vállalkozással kapcsolatos kérdésekre – pl: kísérője van, aki válaszol helyette, „súg” neki, vagy telefonon kér segítséget  Tudjuk más forrásból, hogy ez már a sokadik vállalkozása és a többitől „sikeresen megszabadult” (eladta hajléktalanoknak, külföldi - jellemzően ukrán/román - magánszemélyeknek) Budapest Bank – Csalásmenedzsment szempontok

18 Korai figyelmeztető jelek a csalás felismeréséhez – vállalati ügyletek Jogi személlyel kapcsolatos jelek:  Mozaik, megalomán, idétlen, vicces cégnév  Bélyegző nagysága túlzott  Székhelye székhelyszolgáltatóhoz vagy hajléktalan szálóra van bejelentve  Székhelye/telephelye alapvetően alkalmatlan a vállalkozás folytatására Ilyen lehet pl.  4.emeleti társasházi lakásban húsüzem,  vagy az Andrássy úton kamionmosó  vagy a következő fényképen látható „ingatlan” a bejelentett székhely  A vállalkozást érintő negatív újsághír  Felmerül a gyanú, hogy tényleges tevékenysége törvénybe ütközik, vagy kapcsolatban van törvénytelen tevékenységet folytató csoporttal Budapest Bank – Csalásmenedzsment szempontok

19 Korai figyelmeztető jelek a csalás felismeréséhez – vállalati ügyletek Budapest Bank – Csalásmenedzsment szempontok Jogi személy dokumentumaival kapcsolatos jelek:  Nem tud negatív információt nem tartalmazó adóigazolást hozni  Nem tette közzé a pénzügyi beszámolóját, vagy „nullás” beszámolót tett közzé  Egyéni vállalkozó, EVA-s Bt nem írja alá a SZJA, illetve TA bevallását  Nem tud kiegészítő pénzügyi információt tartalmazó dokumentumot hozni (ilyen lehet a főkönyvi kivonat, vevő-szállító analitika)  Pénzügyi jel: nettó árbevétele egyik évről a másira nulláról több száz millióra nőtt  Nincs bejelentett alkalmazottja  Nem érzékeny az árazásra

20 Mire kell ügyelni? Budapest Bank – Csalásmenedzsment szempontok TILOS folyamatoktól eltérő befogadási, hiteligénylési folyamatban részt venni minden olyan magatartás, amely a bank megtévesztésére szolgál az ügyfél távollétében, tudta nélkül, de akár tudtával, hozzátartozója általi kezdeményezésre hiteligénylést kezdeményezni! Hitelügyintézés csak az ügyfél személyes jelenlétében, szabályok szerinti személyi azonosítása mellett lehetséges! a hiteligénylő lapon a valóságtól eltérő adatot feltüntetni, vagy az ügyfelet ilyen adat megadására bíztatni! Ilyen pl. a jövedelemre, munkahelyre, családi állapotra, stb. vonatkozó adat! egy korábban elutasított hiteligénylést az ügyfél megismételt írásos nyilatkozata (KHR és adatkezelési nyilatkozat), kifejezett igénylési szándéka nélkül újrarögzíteni! az ügyfél tájékoztatásra vonatkozó szabályoktól eltérő tájékoztatás adni! Különösen vonatkozik ez arra, hogy a 10% kedvezményes akciónál hívjuk fel az ügyfél figyelmét a kedvezmény visszavételének lehetőségére (előtörlesztés vagy szerződésbontás esetén) hitelügyintézést kezdeményezni saját részre! Saját részre igényelt hitelkártya esetén a hitel ügyintézési feladatot egy másik kollégának kell felelősen ellátni.

21 Budapest Bank – Csalásmenedzsment szempontok Kerülendő magatartás! Összejátszás/kijátszás Tilos a folyamatoktól eltérő befogadási, hiteligénylési folyamatban részt venni. Tilos minden olyan magatartás, mely a bank megtévesztésére szolgál. Büntetőjogi felelőséggel jár a csalásban való részvétel és tilos még a megtévesztés/összejátszás látszatának keltése Szankciók A csalásban érintettek körétől függően a szerződés felmondása vagy az értékesítési folyamatban dolgozó kolléga kizárása is lehet a végső döntés. A bank fenntartja a jogot, hogy amennyiben a csalásban való közreműködés bizonyított, akkor kártérítést követeljen az okozott kár mértékéig.

22 22 Pénzmosás megelőzés

23 A pénzmosás veszélyei:  Rajta keresztül a bűnözők illegális tevékenységüket fenn tudják tartani és bővíteni.  Lerombolja a pénzintézetek feddhetetlenségébe vetett bizalmat.  Pénzügyi instabilitást eredményez és veszélyezteti a nemzeti gazdaságokat. A pénzmosás jellemzői:  szervezett bűnözéshez kapcsolható (kábítószer kereskedelem, prostitúció, adócsalás)  hatalmas összegek forognak  nem profitorientált, jelentős veszteségeket (kb 50 %) is elviselő folyamat  szakaszos folyamat (3) A pénzmosás célja: Illegális tevékenységből (bűncselekmény) származó jövedelem eredetének leplezése A pénzmosásról általában

24  Pénzmosás megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. tv bankok alkalmazottainak, ügynökeinek kötelezettségét rögzíti  Büntetőjogi szabályozása – A Büntető Törvénykönyv 399. § alapján: A pénzmosás azt a tevékenységet jelenti, melynek során szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény elkövetéséből származó dolgot az eredetének leplezése céljából gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználják, a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi vagy bankműveletet végeznek. Ez a bűntett 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A törvényi szabályozás

25 1. AZONOSÍTÁS a.) ügyféllel személyesen kell találkozni b.) Azonosító okmány elkérése  személyi igazolvány, vagy  útlevél, vagy  vezetői engedély (kizárólag kártya formátumú) + lakcímkártya (ha van) c.) Okmányok ellenőrzése:  Érvényességi idő ellenőrzése (ha van),  Sérülés mentesség ellenőrzése (törött / hiányos / piszkos…)  Az eljáró személy tulajdonát képzi-e (fénykép ellenőrzés ha van)  Megfelelő biztonsági elemeket tartalmazza Nem elfogadható: Szkennelt / fénymásolt okmány, még akkor sem, ha közjegyző által hitelesített Feladatok - 1 Az értékesítésben közreműködő a vállalkozásokkal kapcsolatban kizárólag lead-adási tevékenységet végez, ezért a Pmt.-ből eredő ügyfél-átvilágítási kötelezettségek nem terhelik.

26 2.) IRATOK HIÁNYTALAN TOVÁBBÍTÁSA A pénzmosási törvény előírja, hogy a Banknak az ügylettel kapcsolatos iratokat 8 évig meg kell őriznie (Pmt. 28 § (1) bek.) 3.) GYANÚS KÖRÜLMÉNYEK HALADÉKTALAN JELZÉSE  azonosítás során az ügyfél irataihoz kétség fűződik  csalással kapcsolatos információ merül fel  pénzmosás gyanúja merül fel Feladatok - 2 A „B” típusú ügynök tevékenységéért a Bank úgy felel, mint a saját alkalmazottaiért”

27 Tényleges tulajdonos:  Magánszemély esetén a számla tulajdonos (ha saját nevében jár el)  Társaságok esetén az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik. Ennek hiányában a szervezet vezető tisztségviselője  Tényleges Tulajdonost minden esetben rögzíteni kell! PEP (Politically Exposed Person):  Az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll Fogalmak

28 „Régi” típusú személy igazolvány Adatok egyeztetése Érvényesség ellenőrzése Személyazonosító okmányok 1.

29 Kártya alapú személy igazolvány Érvényesség időpontja Adatok egyeztetése Személyazonosító okmányok 2.

30 30 Támogatás

31 www.budapestbank.hu/export/partnerportal Felhasználó név: bbpartner Jelszó: partner6570bb Mit találsz a portálon? o Oktatási anyagok o Fióki kapcsolatok o Központi kapcsolatok o Kalkulátorok o Dokumentáció o Aktualitások o Hírlevelek Partnerportál

32 Támogatás Személyes információra van szükségem. Kihez fordulhatok? Fióki Támogatás: Fiókvezetők, fiókvezető helyettesek Partnertámogató:

33 Emlékeztetőül: Ügyfélközvetítő lap A dokumentum 3 db eredeti példányban szükséges, 1 db a közvetítő, 1 db a bank, 1db az ügyfél példánya. Alapdokumentum minden termékhez!

34 34 Sikeres felkészülést a vizsgára!


Letölteni ppt "1 Compliance. A szabályok a bank alkalmazottaira és ügynökeire egyaránt vonatkoznak. Ti vagytok a bank „arca” az ügyfél felé! Compliance – magyarul annyit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések