Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az anyaság a teozófiai tanításokban. A Világanya Létezik egy lény, egy hatalmas Angyal, kinek a világ minden nője az oltalma alatt áll, különösen a legnagyobb.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az anyaság a teozófiai tanításokban. A Világanya Létezik egy lény, egy hatalmas Angyal, kinek a világ minden nője az oltalma alatt áll, különösen a legnagyobb."— Előadás másolata:

1 Az anyaság a teozófiai tanításokban

2 A Világanya Létezik egy lény, egy hatalmas Angyal, kinek a világ minden nője az oltalma alatt áll, különösen a legnagyobb megpróbáltatásuk idején, amikor ők az Istentől kapott legfontosabb feladatát gyakorolják, és a valóságban anyává válnak.

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Asekha Mester Manu Pratyeka Buddha A Világ Ura Asekha Mester Világtanító Buddha Asekha Mester M A Asekha Mester H A Asekha Mester C H Asekha Mester O H Asekha Mester A N Első sugár Második sugár Harmadik sugár Negyedik sugár Ötödik sugárHatodik sugár Hetedik sugár Hallgatag Figyelő A NAGY FEHÉR TESTVÉRISÉG BEAVATÁS Erő, akarat Bölcses -ség Cselek- vés Érzelem Tudo- mány Oda- adás Szertar- tások

4 Szűz Mária keresztény jelképe 1.A tanítvány Jézus anyjának története 2.A szűz anyag tengere 3.Az Istenség nőnemű aspektusa

5 Jézus anyja – A Fény Úrnőjének utolsó földi inkarnációja Júdeai nemes asszony Szeplőtelen fogantatás szimbóluma – karma nélkül született Üdvözülés szimbóluma: Mester, a teozófusok által használt kifejezés, olyan emberi lények megnevezésére, kik befejezték emberi evolúciójukat, az emberi tökéletességet elérték, mit a keresztények „üdvözülésnek”, a hinduk és buddhisták „szabadírásnak” neveznek.

6 Ha az ember átjutott az emberi birodalmon és felsőbbrendű életének küszöbén áll, mint felszabadult Szellem, hét ösvény nyílik meg előtte, hogy válasszon: Beléphet a Nirváná üdvvel teljes, mindent tudó és mindenhatóságába, hogy esetleg a egy jövőbeli világon belőle Ávátárá, azaz Isteni Testesült legyen. „Felölti a Dhármákáyá öltönyét” Beléphet a „szellemi korszakba” -> „Számbhógákáyá öltönyét felveszi” Részese lehet a szellemi erők ama kincstárának, melyhez a Logosz munkásai járulnak munkájuk érdekében, „felvéve a Nirmánákáyá öltönyt”. Tagja maradhat az Okkult Hierarchiának, amely azt a világot kormányozza és védi, ahol ő elérte a tökéletességet Továbbmehet a legközelebbi láncolathoz, hogy annak a formai felépítésében segítsen. Beléphet az Angyalok, vagy Dévák ragyogó fejlődésébe Átadhatja magát a Logosz közvetlen használatára, hogy Az őt a Naprendszer akármelyik részében foglalkoztathassa, mint Szolgáját, Küldöttjét, aki nem él másért, mint hogy az Ő akaratát végrehajtsa, és hogy az Ő általa kormányzott egész rendszeren Neki dolgozzék.

7 A tudat kibontakozásának 7 útja EmberiAngyali SejtekAtomok, molekulák Ember feletti Ember alatti Bolygói Ember Állat Növény Ásvány 3. Elementál 2. Elementál 1. Elementál Angyal Term. szellem (asztrális) Term. szellem (éterikus) Állat Növény Ásvány ?? GÉNI- USZ ? ALVI- LÁG ? GAIA ?

8

9 Mária mennybemenetelének szimbóluma: egy Adeptus bevonulása az angyali birodalomba

10 Világanya - Szűz Mária feladata és üzenete az emberiségnek

11 Geoffrey Hodson „Az angyalok és emberek testvérisége” „Ő mindenkoron az anya ügyén munkálkodik, hatalmas ereje most is ezt szolgálja, most is arra szólítja egész angyali udvarát, hogy emelje fel az anyaságot az egész világon. Angyali hírnökein át Maga van jelen minden emberi születésnél, bár nem látják, és nem tudják. De ha az embereknek megnyílnék a szemük, Ő megmutatná magát. Tőle jön ez az üzenet a Testvériségen (Hierarchia) át az embereknek”:

12 „Annak nevében, Akit én hordoztam hajdan, jövök segítségetekre. Én minden nőt a szívembe zárok, hogy mindegyikből ott tartsak valamit, amin át segélyt nyújthatok neki a szükség idején. Magasztaljátok föl asszonyaitokat annyira, hogy a királynőt lássátok bennük. Legyen királyi vár minden hajlék, ha még olyan kicsi is, s benne lovag minden ifjú, apród minden gyermek. Viseltessék mindenki lovag módjára a többi iránt, megtisztelve mindenkiben a királyi származást. Mert királyi vér van minden emberben, mindnyájan a Király gyermekei”.

13 A Világanya munkája Legfőbb gondja alkalmas inkarnációkhoz juttatni a haladott egókat, ami korunkban igen nehéz feladat: A házasság divatja múlt A nagy család költséges A nők karrierre vágynak A nők fáznak az anyai kötelességtől

14 Okkult szempontból nézve a kérdést, nem az a nő legnagyobb dicsősége, hogy vezető szerepet játsszék a társaságban, sem hogy kitüntetéssel szerezzen diplomát, hogy azután pozícióban vetélkedjék a férfiakkal, és a legmodernebb kényelemben gőgösen éljen magának, hanem hogy életet adjon a születésbe jövő lelkeknek, s egyúttal feje legyen egy meleg otthon kistársadalmának, amelyben a gyermek jól és boldogan tanulja megélni a maga életét, jól és boldogan készüljön elő élethivatására. Ez a női inkarnációnak legnagyobb dicsősége, olyan kiváltság, amely nem adatott meg a férfi inkarnációnak. Az emberiséget az anyák tartják fenn, az anyák viszik előre.

15 A Szűzanya kívánsága spiritualizálni a világ egész felfogását az anyaság és házasság mivoltáról. Szerinte nyugaton az anyaság kérdését egyáltalán nem értik az emberek a maga igazában. Magasztos és nagyszerű kiváltság helyett, majdhogy nem megalázónak érzik. A Világanya életbevágóan fontosnak tartja, hogy közelebb hozzuk a nyugati világot a spirituálisabb életnézethez. „Amíg a nő nem foglalja el megillető helyét a világban, addig nem is hordozhat méltó testeket a Buddhák és a Krisztusok számára.”

16 Minden asszony a legjobb körülmények közt legyen a megpróbáltatások idején. Tiszta, igaz szeretet vegye körül, őt magát a legszentebb, legnemesebb gondolatok töltsék el, s testileg is kizárólag a legjobb, legtisztább fizikai magnetizmus kell, hogy várja idelenn a születésre váró gyermeket.

17 A Világanya munkáját segítené, ha a nők minden országban tömörülnének abból a célból, hogy minden tekintetben pontos útbaigazítást adjanak egymásnak az anyaság minden fontos kérdésében. Minden asszonynak tökéletesen tisztáznia kell magában, hogy milyen nagyszerű alkalmat nyújt neki a női inkarnáció. Ne csak tökéletes tisztaság és gondos figyelem vegye körül a csecsemőt, hanem a szülő kitűnő asztrális és mentális állapota is: szeretet, bizalom, boldog, szent érzelmek. Mindenkinek meg kellene tanulnia mindazt, ami fontos a terhesség alatt, előtt és után.

18 Gyermeknevelés. A Világanya szerint a nyugati civilizáció egész magatartása hibás a feleség és anya ügyében, de ugyanúgy elhibázottak a jövő generáció nevelése körüli ügyetlen kísérleteink is. Latinul nevelni: educere = kihozni, kivezetni. A nevelés elsődleges célja kihozni, kifejteni a gyermekből a látens képességeket. „Nincs kifogásom az ellen, hogy az ifjúság könyvből tanuljon. Bizonyos mértékig jó is ez és szükséges az eredményes tanításhoz. De ellene vagyok a megfeszítő, folytonos robotnak a fiatal életben, amit boldogan kellene eltölteni. Amit ezzel ártanak, az jóval több, mint az az elképzelhető legnagyobb, bár kérdéses haszon, amit avval nyerünk, hogy az ifjúság agyát állítólagos tények halmazával tömjük tele.”

19 Bármi tőlünk telhető segítséget nyújtunk szűkölködő felebarátainknak, az Ő nevében nyújtsuk, mert ezzel levonjuk a szenvedőre az Ő jótékony erejét és áldását.

20 A Szűz Anyag tengere Isten örökké valóan Egy az Abszolútban. De Isten a megnyilvánulásban kettős: szellem és anyag. Ez az alap gyökéranyag (~Mulapraktiki) az amiből minden más, általunk ismert anyagféleség megformálódott. Ezt a gyökéranyagot a tudósok téréternek nevezik, és az okkult kémia koilon néven ír le. Isten szelleme lebegett a tér vizeinek a színén. Az ősállag, a régi bölcseletek Nagy Mélye, az égi bölcsesség, amely felölel és magába zár mindent. Ezért tekintik a Nagy Mélységet a teremtés női oldalának.

21 A hatalmas Lény beleárasztotta szellemét a gyökéranyagba. Brahma lélegzete. Ez az erő megszámlálhatatlanul sok gömbformájú buborékot hozott létre az éterben, vagy koilonban. Ezek a buborékok azok a végső atomok, amikből minden általunk ismert anyag felépül. Ha Ő visszavonja hatalmas leheletét, megszűnik az anyagbuborék is. Maga az éter abszolút változatlan marad, olyan szűztiszta, mint azelőtt, hogy megszülte az anyagot. A Fény királynőjét ezért ünneplik a boldogságos Szűz néven, mint mindennek az Anyja.

22 A Fény királynője, A Szent Szűz, Mindennek Anyja, Az anyag nagy tengere, A tenger csillaga, Tengerek királynője Ruhája mindig kék, a tenger és az ég kékje. Fejlődni csak anyagon keresztül tudunk, ezért ő nekünk egyszersmind Isis, az Avató, a Szűz Anya, akitől Krisztus születik meg mibennünk, azaz a kauzális test, az ember lelkének hordozója.

23 Amíg fejlődésünk alsóbb fokait járjuk, és alá vagyunk vetve az anyag uralmának, addig Ő számunkra valóban a Mater Dolorosa, a fájdalmas anya. Mert minden földi baj és bánat oka kapcsolatunk az anyaggal.

24 De amikor legyőzzük az anyagot, amikor a halhatatlan háromságot bennünk (atma, buddhi, felső manasz) nem homályosítja el többé a négyesség (konkrét elme, vágytest, étertest és sűrű fizikai test), akkor Ő nekünk a Győzelem Asszonya, a napba öltözött Asszony, holddal a lába alatt, feje körül tizenkét csillagos koronával. ( A Hold egyik képletes értelme az asztrálvilág, az emberben a szenvedélytermészet).

25 Az Istenség női arculata vagy aspektusa Isten, akiben minden benne van, nem lehet kizárólagosan maszkulin, sem feminin. Minden, ami van: Isten Az Egy-Isten sokszerűen nyilatkozik meg, mind női, mind férfi testen át, mind negatív, mind pozitív oldalon. Minden nagy vallás ismeri az Istenségnek e kettős oldalát, ezért voltak nemcsak isteneik, hanem istennőik.

26 PARVATI

27 LAKSHMI SARASVATI

28 HERAAPHRODITE

29 DEMETERPALLAS ATHENE

30 ÍZISZ

31

32 KWAN-YIN

33 A Világanya hivatala nem felel meg egészen egyik ókori istennőének sem. Ő többnek a szerepét foglalja magába. A Mi Boldogasszonyunk lényegében Mária az Anya, aki a szeretet, áhítat és könyörület mintaképe. A mennyei bölcsesség, de mindenek fölött vigasztalója, gyámolítója, segítője minden betegnek, szomorúnak, szükséget szenvedőnek. Ő a vezeték, aki a szeretetet és áhítatot viszi Fiához és Királyához, de egyúttal vezetéke az úr szeretet viszonzásának az emberekhez.

34 Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen

35 Szabó Lőrincz: Az anyák Csak egy voltak kivétel, az Anyák. Szentek és ápolónők: a csodát, a jelenést láttam bennük. A nagy odaadást, az aggodalmakat, a virrasztást, a könnyet, s mind, amit a nő szenved, ha otthon dolgozik, a gondviselést. Hogy testileg mi a férj, feleség s a család viszonya, nem sejtettem, kutattam. Valami, éreztem, előre elrendeli, ki hol álljon, mi legyen, öröme, bánata mennyi, milyen gyermeke, és ezen változtatni nem lehet. A férfi maga küzdi ki szerepét, a nők az eleve elrendelés: ők a béke, a jóság, puhaság a földön, a föltétlen szeretet... Anyám, nyújtsd felém, öreg kezedet.

36 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Az anyaság a teozófiai tanításokban. A Világanya Létezik egy lény, egy hatalmas Angyal, kinek a világ minden nője az oltalma alatt áll, különösen a legnagyobb."

Hasonló előadás


Google Hirdetések