Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MKIK 2008. 05.31. reach A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MKIK 2008. 05.31. reach A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása."— Előadás másolata:

1 MKIK 2008. 05.31. reach A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása

2 MKIK 2008. 05.31. reach célja Az emberi egészség és a környezet magasszint ű védelmének, valamint az önmagukban, készítményekben és árucikkekben lév ő anyagok szabad mozgásának biztosítása, a versenyképesség és az innováció javítása mellett. Registration, Evaulation, Authorisation and restriction of CHemicals Fontos: a REACH csak az anyagok forgalombahozatali feltételeivel foglalkozik! (pl. osztályozással/címkézéssel nem)

3 MKIK 2008. 05.31. EU a reach előtt Közel negyven (!) európai jogszabály -Csak veszélyesnek osztályozott anyagok -Létez ő : 1981. el ő tt forgalomba lév ő (kb. 100.000 db, EINECS lista) szabadon forgalmazható, kb. 1000 esetén kötött osztályozás/címkézés -Új: 1981. után törzskönyvezett (kb. 3700 db, ELINCS lista) A törzskönyvezés szerinti osztályozás/címkézés + további törzskönyvez ő k Jelent ő sebb jogszabályok: 67/548/EGK veszélyes anyag irányelv 1999/45/EK veszélyes készítmény irányelv 76/769/EGK korlátozási irányelv 793/93/EGK kockázatértékelési rendelet 2000. évi XXV. kémiai biztonsági törvény 44/2000. EüM VHR rendelet 41/2000. EüM-KöM PIC rendelet

4 MKIK 2008. 05.31. reach dióhéjban Egyetlen jogszabály több helyett Gyártók és a szállítói lánc felel ő s az anyagért a teljes életciklusban Anyagok forgalomba hozatala önmagában, készítményben, árucikkben, felhasználásonként, különálló jogi egységenként (!) Anyagok kiértékelése és egységes osztályozás/ címkézés Engedélyezés/korlátozás feltételei Árucikkek, készítmények külön eljárásban „oda-vissza” tájékoztatás a szállítói láncban ECHA – egy európai ügynökség, európai eljárások Help-desk

5 MKIK 2008. 05.31. reach dióhéjban

6 MKIK 2008. 05.31. reach ki kicsoda „gyártó”: EU-s természetes vagy jogi személy, aki az EU-ban anyagot gyárt; „import ő r”: EU-s természetes vagy jogi személy, aki a behozatalért felel; „továbbfelhasználó”: az a gyártótól vagy import ő rt ő l különböz ő, EU-s természetes vagy jogi személy, aki ipari vagy foglalkozásszer ű tevékenységei során az anyagot önmagában vagy készítményben felhasználja. A forgalmazó vagy a fogyasztó nem továbbfelhasználó. „forgalmazó”: EU-s természetes vagy jogi személy, beleértve a kiskeresked ő t is, aki az önmagában vagy készítményben el ő forduló anyagot kizárólag harmadik felek számára tárolja és hozza forgalomba; „a szállítói lánc szerepl ő i”: valamennyi gyártó és/vagy import ő r és/vagy továbbfelhasználó a szállítói láncon belül; „árucikkek el ő állítója”: olyan természetes vagy jogi személy, aki az EU- ban árucikkeket gyárt vagy szerel össze; „árucikk szállítója”: árucikk gyártója vagy import ő re, forgalmazó vagy a szállítói lánc más szerepl ő je, aki egy árucikket piaci forgalomba hoz;

7 MKIK 2008. 05.31. reach ki kicsoda példa

8 MKIK 2008. 05.31. reach mi micsoda „anyag”: olyan természetes állapotban el ő forduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elem és vegyületei, amely az anyag stabilitásának meg ő rzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó szennyez ő t is tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely az anyag stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthet ő ; „készítmény”: a kett ő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat; „árucikk”: olyan tárgy, amely az el ő állítás során a funkcióját a kémiai összetételnél nagyobb mértékben meghatározó különleges formát, felületet vagy alakot kap; „polimer”: monomer egységek egy vagy több típusának sorozatával jellemzett molekulákból álló anyag. Az ilyen molekulák széles molekulasúly-tartományban oszlanak el, amelyben a molekulasúly különbségét els ő sorban a monomer egységek számának különbsége okozza. „bevezetett anyag”: a Létez ő Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (EINECS) lév ő + gyártották (15 év), de nem forgalmazták nem bevezetett anyag „felhasználás”: bármely feldolgozás, összeállítás, fogyasztás, tárolás, tartás, kezelés, tartályokba való töltés, egyik tartályból egy másikba való áttöltés, keverés, árucikk el ő állítása és minden egyéb felhasználás;

9 MKIK 2008. 05.31. reach mi micsoda Kén, S anyagkészítmény mosószer árucikk Illatos gyertya

10 MKIK 2008. 05.31. Reach lépések 1.A cég teljes „Reach” átvilágítása, REACH feladatkör meghatározása (most!) 2.A beszállítók teljes „Reach” átvilágítása (most!) 3.Melyik eljárásrend szükséges? (regisztráció, engedélyezés, korlátozás, továbbfelhasználó, árucikkgyártó, stb.) 4.Információ a potenciális partnerekr ő l 5.Kommunikáció a szállítói láncban

11 MKIK 2008. 05.31. Reach lépések 1. 1.lépés A cég teljes „Reach” átvilágítása, REACH feladatkör meghatározása Anyagonként (önmagában, készítményben, árucikkben) Felhasználásonként Különálló jogi egységenként(!) REACH anyagtáblázat

12 MKIK 2008. 05.31. Példa az anyagtáblázatra 1234… Anyag/készítmény Összetétel EINECS/ELINCS szám Helyettesít ő Tonna/év Származás Regisztráció köteles Engedélyköteles Felhasználás

13 MKIK 2008. 05.31. Reach lépések 2. 2. lépés A beszállítók teljes „Reach” átvilágítása Ha anyagot gyártunk/importálunk - El ő regisztráció (most), ha nem, akkor jöv ő re regisztrálni kell! - Érdemes a „többieket” már most felkutatni (pl. kamarák, szövetségek, stb.) Továbbfelhasználóknak most még nem kötelez ő, de nagyon hasznos -Beszállítóknak jelezni el ő re a felhasználást (most!) Megkérdezni a beszállítót (most!), hogy -fog-e regisztrálni? -a felhasználás a regisztrációjának része-e? Ha a válasz nemleges, lehet ő ségek (kés ő bb): -új beszállító keresése -új helyettesít ő keresése -profilváltás

14 MKIK 2008. 05.31. Reach lépések 3. 3. Lépés Melyik eljárásrend szükséges? 3/1. Regisztrációköteles? Gyártó/importáló, továbbfelhasználó/adattulajdonos 3/2. Engedélyköteles? Mindenki, aki érintett 3/3. Korlátozás alá esik-e? Mindenki, aki érintett 3/4. Továbbfelhasználói szerepek Mindenki, aki érintett 3/5. Árucikk gyártói szerepek Mindenki, aki érintett

15 MKIK 2008. 05.31. 3/1. Reach regisztráció- ki? Az önmagukban vagy készítményekben el ő forduló anyagok EU-s gyártói és import ő rei Árucikkek EU-s el ő állítói és import ő rei, amely árucikkek az el ő írt kritériumoknak megfelelnek (lsd. kés ő bb). EU-székhely ű, az EU-n kívüli gyártó, el ő állító vagy árucikk gyártó által az import ő rök regisztrációs kötelezettségeinek teljesítésére kijelölt „kizárólagos képvisel ő k”.

16 MKIK 2008. 05.31. 3/1. Reach regisztráció- mikor? (anyag önmagában/készítményben gyártója/importálója) 2007. Június 2008. Június- december 2010. December 1-ig* 2013. Június 1- ig* 2018. Június 1- ig* Bevezetett anyagok REACH hatályba lép El ő - regisztráció ≥ 1 t/év SIEF Nem bevezetett anyagok regisztrációja Tájékozódási kötelezettség Regisztráció ≥ 1.000 t/év ≥ 1 t/év CMR (1., 2. kat.) ≥ 100 t/év nagyon mérgez ő (R50/53) Regisztráció ≥ 100 t/év Regisztráció ≥ 1 t/év * Hamarabb is beadható Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó mennyiségű, önmagában vagy egy vagy több készítményben előforduló anyag gyártója vagy importőre regisztrálási kérelmet nyújt be az Ügynökségnek. Alkalmazandó határidők:

17 MKIK 2008. 05.31. 3/1. Reach regisztráció- mit? Elvileg mindent, de vannak mentességek Szempontok: -Mennyiség (éves tonna/felhasználás/cég) -Bevezetett anyag (átmenet)/ nem bevezetett anyag (azonnal) -Speciális (intermedier, árucikk) Mentességek: Radioaktív, tranzitáru, honvédelmi, hulladék, nem elkülönített intermedier, szállított anyagok Mentesül ő anyagok Élelmiszer/takarmány, gyógyászati termék, IV- V. melléklet szerinti anyagok, már regisztrált újrafeldolgozott, újraimportált, polimer, PPORD Regisztráltnak tekintett anyagok: Biocid, növényvéd ő szer, 67/548/EGK szerint bejelentett (törzskönyvezett) anyagok Egy vállalat által gyártott mennyiség 2007-ben 600 tonna, 2009-ben 1400 tonna 2008-ban 900 tonna, és 2010-ben 2000 tonna. A „3 éves átlag” 966 tonna/év 2010-ben, 2011-ben viszont már 1433 t/év. A vállalatnak regisztrálnia kell 2011-ben, mivel az el ő írt regisztrációs határid ő (2010. november 30.) már akkor elmúlt. Egy gyártó X évben 100 tonna kvaterner ammónium összetev ő t gyárt. Ebb ő l 50 tonna biocidokban használatos aktív anyagként kerül felhasználásra, 50 tonna pedig takarítószerekben lév ő felületaktív anyagként. Az utóbbi felhasználás regisztrációköteles; az el ő bbi felhasználás mentesül a regisztráció alól.

18 MKIK 2008. 05.31. 3/1. Reach regisztráció- hogyan? 1.El ő zetes regisztráció (2008. 06.01.-12.01.) Bevezetett anyagok, ECHA lista, Anyaginformációs Cserefórum (SIEF), adat- és költségmegosztás, konzorcium, fontos, mert ha nincs el ő regisztráció, az anyagot nem bevezetettként kell regisztrálni (akkor nincs határid ő !) 2. Adatmegosztás Regisztrációs dosszié: felhasználások, expozíciók, m ű szaki dosszié, kémiai biztonsági jelentés (> 10 t/év), anyagra vonatkozó információ, IUCLID, REACH-IT. Információgy ű jtés: meglév ő információk összegy ű jtése/megosztása, szükséges információk, hiányosságok meghatározása, vizsgálati stratégia, költségek megosztása, osztályozás címkézés 3. Beadás Ügynökséghez Vezet ő regisztráló, hiánypótlás BorsodChem RT BorsodChem RT P O Box 208, H-3702 Kazincbarcika HUNGARY Switchboard: +36 48 511 211 General fax: +36 48 511 511

19 MKIK 2008. 05.31. Példa a regisztrációra 1 Érintett felek: A, B, C és D vállalatok, melyek X anyagot gyártanak és/vagy importálnak vagy készülnek importálni az EU-ba(n). A és B vállalat az X anyagot évi 1000 tonna feletti mennyiségben gyártja. C vállalat kereskedelemmel foglalkozik, ami évente 10 és 100 tonna közötti mennyiségben importálja az X anyagot és D vállalat a következ ő évben évi 1 tonna feletti mennyiségben szándékozik az X anyagot az EU-ba behozni.

20 MKIK 2008. 05.31. Példa a regisztrációra 2 El ő zetes regisztráció: A, B, C és D vállalatok mindegyike el ő zetesen regisztrálja az X anyagot. A és B vállalat azt jelzik, hogy 2010 június 1. el ő tt, C vállalat 2013 el ő tt, és D vállalat 2018. június 1. el ő tt szándékozik regisztrálni. ’A’ vállalat jelzi készségét, hogy vezet ő legyen. Közzététel: 2008. december 30-án az ECHA közzéteszi az el ő zetesen regisztrált anyagok listáját, mely tartalmazza az X anyagot. SIEF összehívása: B vállalat találkozóra hívja A, C és D vállalatok szakért ő it, hogy egy bizalmas adatkezelésre vonatkozó megállapodás mellett megkapják és áttekintsék a többi vállalattól származó információkat.

21 MKIK 2008. 05.31. Példa a regisztrációra 3 A SIEF megalakulása: A vállalatok szakért ő i megegyeznek abban, hogy mindegyik anyag azonos. A és B vállalat azt javasolja, hogy kössenek konzorciumi szerz ő dést a helyettesítési költségek egyenl ő alapon való megosztására; C vállalat azt javasolja, hogy a költségeket osszák meg a mennyiség arányában. D vállalat bejelenti, ebben a stádiumban semmiféle konzorciumba nem lép bele. A, B és C vállalatok elhatározzák, hogy kijelölnek egy harmadik felet, hogy megbízottként járjon el, és tegyen javaslatot egy konzorciumi szerz ő désre „méltányos” adatmegosztási mechanizmussal, mindnyájan ellátják a megbízottat az el ő állított mennyiségre vonatkozó információval. Megegyeznek abban, hogy B vállalat lesz a vezet ő regisztráló.

22 MKIK 2008. 05.31. Példa a regisztrációra 4 Adatmegosztás: A megbízott javasolja, hogy a költségek megosztásának aránya részben vegye figyelembe az aktuális mennyiségi tartományt. A szakért ő k összehasonlítják a különböz ő mennyiségi tartományokhoz tartozó adat-követelményekkel; Javaslatot tesznek a kulcsfontosságú vizsgálat kiválasztására, és azonosítják a hiányzó adatokat. A szakért ő k azt a következtetést vonják le hogy az 1000 tonnás mennyiségig szükséges összes adat elérhet ő, de az 1000 tonna feletti mennyiséghez még hiányoznak adatok. A és B vállalat megegyezik abban, hogy vizsgálati javaslatot készít azzal, hogy B vállalat végzi a vizsgálatot a hiányzó adat megszerzésére, valamint abban, hogy a költségeket egyenl ő arányban osztják meg.

23 MKIK 2008. 05.31. Példa a regisztrációra 5 Adatok közös benyújtása: B vállalat 2010. május 10-én mint vezet ő regisztráló A, C és D nevében is regisztrálja az X anyagot. A vállalat május 2-án regisztrál. C vállalat nem látja értelmét annak, hogy 2013-ig várjon a regisztrálással, és elhatározza, hogy 2010. május 15-én regisztrál. 2015-ben D vállalat eléri az 1 tonnás küszöbhatárt, és amint lehet, azonnal szeretne regisztrálni. Neki csak az elérhet ő adatokat és a fizikai-kémiai tulajdonságokra vonatkozó információkat kell benyújtani, de meg kell egyeznie a többi féllel, hogy hivatkozhasson a vezet ő regisztráló által benyújtott adatokra. D vállalat felkínál egy egyszeri 5000 € díjat. Regisztráció: A, B, C és D vállalatok megkapják a regisztrációs számot.

24 MKIK 2008. 05.31. 3/2. Értékelés Az értékelés célja: a beadott regisztrációs dokumentáció elemzése, megfelel ő ségi áttekintése és a vizsgálati javaslattal kapcsolatos határozathozatal (5%), Ütemezés (2012-2022) bevezetett anyagokra az anyagok elemzése (engedélyköteles/korlátozás, stb.) Közösségi Gördül ő Cselekvési Program Az ECHA szétosztja az anyagértékeléseket a tagállamok között

25 MKIK 2008. 05.31. 3/3. Engedélyezés Különös aggodalomra okot adó anyagok (KAOA-k) kockázatkezelésére kialakított rendszer Milyen anyagok? CMR (1,2 kat.) (rákkelt ő, mutagén, reprodukciógátló) PBT (Perzisztens/nem lebomló, Bioakkumulatív, Toxikus/mérgez ő ) vPvB (very Perzisztens/nagyon nem lebomló, very Bioakkumulatív) endokrin rendszert romboló ezekkel ekvivalens, de nem a fenti kategóriába tartozó Alapvet ő en XIV. mellékletben leírt és jelöltlistás anyagok (amik csak kés ő bb kerülnek be!)

26 MKIK 2008. 05.31. 3/3. Engedélyezés – példák kategóriákra Felhasználás: kaucsukgyártás Rákkelt ő 1. kategória Hg, Higany Felhasználás: pl. h ő mér ő kben DDT, diklór-difenil-triklór-etán (Felhasználás: rovarirtó (ma már nem), de malária visszaszorítása) 1,3-butadién PBT vPvB

27 MKIK 2008. 05.31. 3/3. Engedélyezés Az eljárás menete: Alapelv: ne az anyagot, hanem kevésbé veszélyes helyettesít ő t használják Alapvet ő en nem használható a XIV. mellékletben felsorolt anyag a megadott felhasználásban, kivéve ha Engedélyt kértek rá (ECHA-tól) A XIV. mellékletben az adott felhasználás engedélyezett Ha készítményben van és a vonatkozó irányelvekben (pl. 1999/45/EK veszélyes készítmény) lefektetett koncentrációhatárnak megfelel

28 MKIK 2008. 05.31. 3/4. Korlátozás XVII. melléklet (meglév ő k átvétele, tagállamok 2013- ig szigorúbb követelményeket is alkalmazhatnak!) anyag gyártásának, forgalmazásának, vagy adott felhasználásának tiltása, feltételekhez kötése. Meg kell nézni, hogy a felhasználás benne van-e a XVII. mellékletben (2009. június 1-t ő l). Példa 9.Panamakéreg-por (Quillaja saponaria) és annak szaponintartalmú származékai 1. Nem használhatók fel tréfás termékekben, vagy az ilyen célokat szolgáló tárgyakban, például a tüsszent ő por vagy a b ű zbomba alkotórészeként. 2. Az 1. pont azonban nem vonatkozik az 1,5 ml-nél kevesebb folyadékot tartalmazó b ű zbombákra.

29 MKIK 2008. 05.31. 3/5. Továbbfelhasználók 1. lépés REACH szerinti szerep meghatározása 2. lépés El ő regisztráció 3. lépés Azonosítsa és alkalmazza a kapott biztonsági adatlapon vagy saját maga által készített kémiai biztonsági jelentésben, illetve más információban el ő írt kockázatkezelési intézkedéseket. Ellen ő rizze a beszállítótól kapott (feltéve, ha igen) expozíciós forgatókönyv(ek)kel való megfelelést. 4. lépés Döntse el, hogy abban az esetben, ha a felhasználás kívül esik a kapott expozíciós forgatókönyvben leírtaktól, mi tesz. (nem azonosított felhasználás) 5. lépés Ha a felhasznált anyag engedélyköteles vagy korlátozás alá esik, ellen ő rizze az ehhez kapcsolódó feltételeket. 6. lépés Értesítse a beszállítóját az anyag veszélyességével kapcsolatos bármilyen új vagy további információról 7. lépés Lássa el az anyag/készítmény átvev ő jét olyan információval, ami lehet ő vé teszi a biztonságos használatot. „ továbbfelhasználó”: az a gyártótól vagy importőrtől különböző, a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely ipari vagy foglalkozásszerű tevékenységei során az anyagot önmagában vagy készítményben felhasználja. A forgalmazó vagy a fogyasztó nem továbbfelhasználó. A 2. cikk (7) bekezdésének c) pontja alapján mentesített újraimportáló továbbfelhasználónakminősül;

30 MKIK 2008. 05.31.

31 MKIK 2008. 05.31. 3/5. Továbbfelhasználók példa (1)(A) (B)-t bízza meg az etanol festékipari felhasználású forgalmazásával (2)(B) eladja (C)-nek, SDS-t és EF-t mellékel, (C) ennek alapján dolgozik (3)(C) festéket gyárt és eladja (D) kereskedőnek (4)(D) a végfogyasztónak értékesíti a festéket, aki az infot a címkén találja (5)(B) (E) ragasztástechnikai cégnek is elad etanolt (6)(E) jelzi (B)-nek vagy (A)-nak, hogy felhasználása nem azonosított (7)(A) regisztrálja az új felhasználást és beteszi az SDS-be (8)(E) maga azonosítja a felhasználást és készíti el az expozíciós forgatókönyvet

32 MKIK 2008. 05.31. 3/5. Továbbfelhasználók expozíciós forgatókönyv Alkalmazás Felületi tisztítás – a fogyasztó felületeket tisztít általános felhasználású pumpás spray kiszerelésű felület tisztító segítségével Felhaszná- lási feltételek - a fogyasztó a felület tisztítását a spray, rongy vagy szivacs alkalmazásával végzi. - Tipikus gyakoriság: 1 alkalom/nap. - Az alkalmazás tipikus hossza: maximum 10 perc/alkalom Termék- specifikáció A hatóanyagok a pumpás spray csomagolású készítményben találhatóak. Az összetétel jellemzően: tenzid, oldószer és illatkompozíció ExpozíciókHumán-egészségügyi expozíció: - Belélegzési expozíció: véletlenszerűen várható, de a toxikus határérték alatt van. Javaslat: Vigyázzon, ne lélegezze be! - Bőr expozíció: véletlenszerűen várható, de a toxikus határérték alatt van. Javaslat: Érzékeny bőr esetén használjon gumikesztyűt. - Lenyelési expozíció: nem várható, nem kell intézkedés Környezeti expozíció: Diffúz környezeti expozíció, használat után várhatóan a csatornán keresztül vagy kommunális szeméttel távozik. Külön ártalmatlanítás nem szükséges, mert nem veszélyes besorolású, a tenzid vizes közegben biológiailag lebomlik. Ajánlott kockázatkezel ési intézkedések Humán-egészségügyi kockázatkezelési intézkedések Ajánlott AISE piktogramok Környezeti kockázatkezelési intézkedések: A használathoz nem kell külön környezetvédelmi kockázatkezelési intézkedés, ez az általános használatból következik. Gyermekek elől elzárandó Használat után mosson alaposan kezet és törölje szárazra Érzékeny vagy sérült bőr esetén kerülje a termékkel való hosszas érintkezést

33 MKIK 2008. 05.31. 3/6. Árucikkek 1.lépés Kivételek (honvédelmi, takarmány, kozmetikum, orvostechnika, élelmiszer, visszanyert anyag) 2. lépés REACH szerinti szerepkör Az árucikkel végzett tevékenység alapján milyen REACH szerepkörbe tartozunk (gyártó, import ő r, felhasználó, stb.), illetve tényleg árucikk-e? 3. Lépés Eljárások 3.1. Kell-e az árucikkben lév ő anyagot regisztrálni? 3.2. Kell-e az árucikkben található SVHC (substances of very high concern, különös aggodalomra okot adó) anyagot bejelenteni? 3.3. Van- e az árucikkekben lév ő anyagokra vonatkozó korlátozás? 4. lépés Az árucikkekkel kapcsolatos kommunikáció a szállítói láncban, illetve a végfelhasználó felé „árucikk”: olyan tárgy, amely az előállítás során a funkcióját a kémiai összetételnél nagyobb mértékben meghatározó különleges formát, felületet vagy alakot kap;

34 MKIK 2008. 05.31. 3/6. Árucikkek regisztráció Árucikkben lév ő anyagot regisztrálni kell az árucikk gyártójának/import ő rének(!), ha az anyag cégenként összesen évi 1 tonnát meghaladó mennyiségben van jelen az adott árucikkekben; az anyagot szokásos vagy ésszer ű en el ő relátható felhasználási feltételek mellett a környezetbe kívánják juttatni, vagyis az anyagot szándékosan kibocsátó árucikkeknél. Példa: A filctoll-ban 20 t % tinta van, kb. 2 g/db mennyiségben. 1 t/év db árucikk < = 500.000 filctoll/év 2 g/filctoll Ha a filctollból < 500.000 db kerül forgalomba az EU-ban, akkor nincs regisztrációs eljárásra szükség. Az anyag szándékos környezetbe juttatása, ha: az anyag kibocsátása szükséges az árucikk m ű ködéséhez (példa: nyomtatópatron) Az anyag kibocsátása az árucikk min ő ségét biztosítja (példa: illatosított tisztítókend ő ) Nem szándékos környezetbe juttatás,ha: az anyagkibocsátás az árucikk karbantartása, kezelése során történik. (például: ruhák mosása során mindenféle anyag (festék, stb.) kimosódhat) nem a használattal összefügg ő vegyi reakció termékének kibocsátása. (pl. a másológépek használata közben képz ő d ő ózon).

35 MKIK 2008. 05.31. 3/6. Árucikkek KAOA-k Árucikkben lév ő engedélyköteles/jelöltlistás anyagot az árucikk gyártójának/import ő rének(!), be kell jelenteni az ECHA-nak, ha  az anyag el ő állítónként vagy import ő rönként összesen évi 1 tonnát meghaladó mennyiségben van jelen az adott árucikkekben;  az anyag 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban van jelen az adott árucikkekben. Példa: Egy szék fából és m ű anyagból készült részekb ő l áll. A szék tömege 2,001 kg. A szék fából készült része 10 mg mennyiségben tartalmaz egy KAOA anyagot, a fából készült rész tömege 2 kg. A m ű anyagból készült rész 1 mg-ot tartalmaz ugyanabból az SVHC anyagból, a m ű anyag rész tömege 1 g. (10*10 -3 +10 -3 ) g * 100 KAOA anyag konc.(%) = % = 0,0005 (t/t) % < 0,1 (t/t) % 2001 g Azaz a példa árucikk gyártójának/import ő rének nem kell az Ügynökségnek bejelentenie az anyagot.

36 MKIK 2008. 05.31. 4. Információ a potenciális partnerekről Amennyiben ismert REACH szerepünk/ feladatunk -anyagonként -felhasználásonként -cégenként akkor a szállítói láncban alattunk és felettünk lev ő kr ő l is tudnunk kell, hogy milyen REACH lépéseket terveznek.

37 MKIK 2008. 05.31. 5. Kommunikáció a szállítói láncban Fentr ő l le: (pl. háztartás-vegyianyag gyártó a nagykereskedőnek) Biztons á gi adatlap (2-3. pont csere!) + Expoz í ci ó s forgat ó k ö nyvek: kock á zatkezel é si int é zked é sek Azonos í tott felhaszn á l á sok Inform á ci ó, ha a biztons á gi adatlap nem k ö telez ő Lentr ő l fel: (pl. festékgyártó az alapanyag-beszállítójának) Felhaszn á l á sok, felhaszn á l á si kateg ó ri á k K ü l ö nbs é gek a meg á llap í tott kock á zatkezel é si int é zked é sekben K ü l ö nbs é gek az oszt á lyba sorol á sn á l é s c í mk é z é sn é l A vesz é lyr ő l ú j inform á ci ó Tov á bbfelhaszn á l ó az Ü gyn ö ks é gnek: Anyag b esorol á si inform á ci ói (ha más mint a kapott) Nem azonos í tott felhaszn á l á sok

38 MKIK 2008. 05.31. Osztályozási és címkézési jegyzék 2010. december 1- t ő l be kell jelenteni az Ügynökségnek: regisztráció köteles anyagokat, vagy azokat, amelyek veszélyes besorolásúak, vagy veszélyes készítményben a veszélyes készítmény irányelvben megadott koncentrációs határérték felett vannak. Mit? az anyag(ok) forgalomba hozataláért felel ő s gyártó(k), árucikk- el ő állító(k) vagy import ő r(ök) megnevezését; az anyag(ok) azonosító adatait; az anyag veszélyesség szerinti osztályozását; az osztályozásnak megfelel ő veszélyszimbólumokat és -jeleket; adott esetben a különleges koncentrációs határértékeket. Kik? Azok a gyártók, árucikket el ő állítók vagy import ő rök, vagy ezek csoportja, akik forgalomba hozzák az ilyen anyagokat.

39 MKIK 2008. 05.31. GHS (Globális Harmonizációs Rendszer) Veszélyes anyagok/készítmények (keverékek) egységes osztályozási/címkézési világrendszere GHS Speciális (biocid, növényvédő) REACH Ágazati

40 MKIK 2008. 05.31. GHS (Globális Harmonizációs Rendszer) 12 hónap REACH felkészülés 6 hónap el ő re- giszt- ráció Regisztráció ≥ 1000 t ≥ 100 t (R50- 53) ≥ 1 t (CMR) Regisztráció ≥ 100 t/év Regisztráci ó ≥ 1 t/év 2008 20092011 20132018 REACH GHS 2010 67/548/EGK 1999/45/EK 2015 Anyagok Besorolás= régi/új Csomagolás/címkézés új Anyagok Besorolás= új Csomagolás/címkézés új Keverék Besorolás= új Csomagolás/címkézés új


Letölteni ppt "MKIK 2008. 05.31. reach A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések