Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Workshop, megcélozva közép- és kelet-Európát Workshop, megcélozva közép- és kelet-Európát Budapest, 2014. május 15. Romlás monitoring: hiányosságok és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Workshop, megcélozva közép- és kelet-Európát Workshop, megcélozva közép- és kelet-Európát Budapest, 2014. május 15. Romlás monitoring: hiányosságok és."— Előadás másolata:

1 Workshop, megcélozva közép- és kelet-Európát Workshop, megcélozva közép- és kelet-Európát Budapest, 2014. május 15. Romlás monitoring: hiányosságok és lehetőségek Dr. Polyvios Polyviou, TWI Kft. 8/20/2014

2 A MAINLINE áttekintése 8/20/2014

3 Fontos munka témák A WP4 fő céljai: 8/20/2014  Megvizsgálni a használatukat és meghatározni, hogy ezek hogyan tudnak üzemelni a leg-költséghatékonyabb és megbízhatóbb módon, hogy kiegészítsék vagy lecseréljék a meglévő vizsgálati technikákat a régebbi infrastruktúrához (egy hatékony teljes élettartam vagyon eszköz kezelési rendszer részeként), és  Szolgáltatni eset tanulmány/hitelesítés bizonyítékot azért, hogy elősegítsék a javasolt szemléletek megértését az IM-ek által.  Tisztázni, hogy milyen adatbeviteleket igényelnek a romlási modellek a fejlet monitoring és vizsgálati rendszerektől,

4 Megtett haladás a célok felé 8/20/2014 Feladat 4.1 – (M1 – M12): elvégezve, D4.1 A jelenlegi monitoring és vizsgálati praktikák kiértékelése a romlási modellekkel kapcsolatban Feladat 4.2 – (M12 – M24): elvégezve, D4.2 Megfelelőség az adat értelmezésben az optimális teljesítményhez Feladat 4.3 – (M24 – M36): folyamatban, D4.3 Eset tanulmány/hitelesítés

5 MONITORING és VIZSGÁLATI PRAKTIKÁK 8/20/2014

6 Feladat 4.1 (elvégezve) – áttekintés 8/20/2014 Feladat 4.1: A jelenlegi monitoring és vizsgálati (M&E) praktikák a romlási modellekkel kapcsolatban –Hónap1-Hónap12 –6 partner: MÁV, TWI, UIC, SKM, NR, DAMILL –Rögzíteni a jelenlegi tapasztalatot és kutatást az M&E-ről –5 különböző vagyoneszköz : bevágások, fém hidak, alagutak, folyóvágány és kitérő, támfalak D4.1 jelentés Érvek a különböző szemléletek mellett és szemben, amik használatban vannak a vasúti szektorban vagy egyéb idevonatkozó szektorokban. –Összefoglaló táblázatok kombinálva a kiválasztott vagyoneszközöket és M&E-t

7 Feladat 4.1 – jelentés szerkezet 8/20/2014 Nyilvánosan elérhető 84 oldal 9 fejezet Mind az 5 vagyoneszköz benne van Példa: hidak Összefoglaló táblázatok (Vagyoneszközök/M&E)

8 Feladat 4.1 – M&E technikák 8/20/2014 Leggyakrabban alkalmazott M&E technikák: Szemrevételezéses vizsgálat Nyúlásmérő bélyegek Hajlásmérők Radiográfia (röntgen) Ultrahangos vizsgálat Örvényáramos vizsgálat Thermográfia Lézer szkennelés (range finder) Talajba behatoló radar (georadar) Automatizált látkép monitoring Akusztikus kibocsátás vizsgálat Optikai szálak, stb.

9 Feladat 4.1 – megtanult leckék 8/20/2014 Mit vigyünk el: A szemrevételezéses vizsgálat széleskörben alkalmazott Szemrevételezéses vizsgálat összevetve a fejlett technikákkal NDT (roncsolás mentes vizsgálat) ajánl megoldásokat, de még folyamatban lévő munka Hogyan használjuk az eredményt, ez egy kulcs-fontosságú kérdés Költség hatékonysági tényező Hiányosságok/nehézségek az eredmények elérésében Kapcsolódó munka: Innotrack, Fenntartható hidak, Smartrail, Interail, Acem-Rail, Monitorail, Railect, stb. CIRIA dokumentumok

10 ADAT MEGFELELŐSÉGI HIÁNYOSSÁGOK ÉS MEGOLDÁSOK 8/20/2014

11 Feladat 4.2 (elvégezve) – áttekintés 8/20/2014 Feladat 4.2: Megfelelőség az adatok értelmezésében az Optimális teljesítményért –Hónap12-Hónap24 (Hónap26) –7 partner: TWI, MÁV, SKM, LTU, NR, DAMILL, UIC –Megvizsgálni az M&E technikákból begyűjtött adat típusokat –Meghatározni és javasolni optimális megoldásokat, hogy foglalkozzunk a hiányosságokkal, tekintettel az M&E (monitoring és vizsgálat) + DM (romlási mechanizmus) adatok (kapcsolat a 4.3 feladathoz) D4.2 jelentés –Meghatározott hiányosságok és megfelelőségi kérdések –Lehetséges megoldások, hogy foglakozzunk a hiányosságokkal a leg-költséghatékonyabb módon –Összefoglaló táblázatok per fejezet (Vagyoneszközök, M&E, DM-k, Hiányosságok, Megoldások)

12 Feladat 4.2 – jelentés szerkezet 8/20/2014 Nyilvánosan elérhető 106 oldal 9 fejezet Mind az 5 vagyoneszköz benne van Példa: Alagutak Összefoglaló táblázatok (M&E/DM-ek/ Hiányosságok/Megoldások)

13 Feladat 4.2 – keretmunka/szemlélet 8/20/2014 T4.2 munka szemlélet Jelenlegi M&E praktikák adatbevitel − Romlási és Beavatkozási modellezési technikák adatbevitel − Az adat megfelelőség jó példái (keretmunkák vagy mennyiségi) − Meghatározott hiányosságok és megfelelőség kérdések (pl. adatok precíciós/pontosság nem megvalósítható) − Lehetséges megoldások, hogy foglalkozzunk a hiányosságokkal (pl. további információk, cserélési technika, stb.) − Útmutató az optimális teljesítményért (SWOT, megvalósíthatóság, KPI-k, stb.) − Összefoglaló eredmények (M&E/DM-ek/ Hiányosságok/Megoldások)

14 Feladat 4.2 – keretmunka/szemlélet 8/20/2014 Megfelelőségi hiányosságok, példák –Az észlelés megbízhatósága és érzékenysége –Vizsgálat lefedés –Vizsgálat hatékonyság –Költség hatékonyság –Idő tényező –Praktikusság –Szakértelem szükséges –Hozzáférhetőségi kérdések, stb. SWOT elemzés, hogy meghatározzuk a hiányosságokat és javasoljunk optimális megoldásokat, hogy foglakozzunk ezekkel a hiányosságokkal

15 Feladat 4.2 – Példa: fém hidak 8/20/2014 Modell típusok és adatbevitelek: –A korrózióhoz Tapasztalati vagy szimulációkon alapuló Anyag és kitettség tulajdonságok és állapotok –A bevonat romláshoz Tapasztalati vagy szimulációkon alapuló Anyag és kitettség tulajdonságok és állapotok –A fáradáshoz Terhelés hatás Ellenállás és göngyölített sérülés A hossz előrejelzése –Kombinált korrózió? Monitoring és Vizsgálati technikák és eredmények: –A korrózióhoz Szemrevételezéses vizsgálat Optikai szál Ultrahangos vizsgálat –A bevonat romláshoz Szemrevételezéses vizsgálat –Fáradáshoz Szemrevételezéses vizsgálat Optikai szál monitoring Fáradási szenzorok Ultrahangos vizsgálat MPI stb. Teljes léptékű /törési tesztek az ellenálláshoz

16 Feladat 4.2 – Példa: fém hidak – hiányosságok és megoldások 8/20/2014 Kapcsolatok m á s felada tokkal Vagyon eszk ö z t í pus D2.1 Roml á si Mechaniz- mus D.2.2 Modell t í pus é s adatbevitel D4.1 Monitoring é s Vizsg á lati technika é s eredm é ny D4.1 - D4.2 Megfelelős é gi hi á ny D4.2 Lehets é ges megold á sok F é m hidak: (1) Gerend á k (2) Szegecselt illeszt é sek (3) Hegesztett illeszt é sek Korr ó zi ó Tapasztalati vagy szimul á ci ó -kon alapul ó Anyag é s kitetts é g tulajdons á - gok é s á llapotok Szemrev é telez é - ses vizsg á lat Optikai sz á l Ultrahangos vizsg á lat Monitoring nem á ll rendelkez é sre a kitetts é gi param é terek-hez Monitoring elj á r á sok a kitetts é ghez Bevonat roml á s Tapasztalati vagy szimul á ci ó -kon alapul ó Anyag é s kitetts é g tulajdons á - gok é s á llapotok Szemrev é telez é - ses vizsg á lat Monitoring nem á ll rendelkez é sre a kitetts é gi param é terek-hez é s a bevonat teljes í tm é ny-hez Jobb monitoring elj á r á sok Val ó sz í nűs é g- alap ú modellez é s F á rad á sTerhel é s hat á sSzemrev é telez é - ses vizsg á lat Optikai sz á l Ultrahangos vizsg á lat Radiografikai vizsg á lat Folyad é k behatol á si tesztek F á rad á s monitoring Akusztikai monitoring M á gneses r é zsecske vizsg á lat L é zer szkennel é s Int é zkedni a maxim á lis s é r ü l é s pontjain á l Optikai szenzorok Ellen á ll á s G ö ngy ö l í tett s é r ü l é s (Palmgren-Miner ö sszeg) A r é szletek tesztel é se T ö r éá s mechanika Teljes l é pt é kű tesztek É lettartam előrejelz é s Mint fent Megl é vő modellek fontos adatokat hi á nyolnak é s nagy sz ó r á s ú eredm é nyeket adnak Megb í zhat ó s á gi alap ú modellek A r é gi szerkezetek t ö bb teljes l é pt é kű tesztje, hogy kalibr á ljuk a modelleket

17 Feladat 4.2 – Példa: alagutak 8/20/2014 Modellek –Anyag romlás a beton bélelésű alagutakban : Az acél korróziója a betonban Szulfát támadás Fagy támadás Alkáli-adalék reakciók – nincsenek modellek –A falazott bélelésű alagutak modellezése: nagyon kevés modell használ terepi vizsgálati adatokat, hogy kifejlesszünk tapasztalati modelleket A használt Monitoring és vizsgálati technikák M&E –Szemrevételezéses vizsgálat (vagy távoli) –Kalapácsos kopogtatás –Lézer szkennelés –Ultrahangos vizsgálat –Hő térképezés –Talajba behatoló radar (georadar) –Optikai szál szenzorok, stb.

18 Feladat 4.2 – Példa: alagutak – hiányosságok és megoldások 8/20/2014 A megfelelőség hiányosságok és javasolt megoldások összefoglalása az alagutakban Meghatározott hiányosságLehetséges megoldások A következetes és megbízható vizsgálati adatok hiánya szerte Európában A vizsgálat kiértékelés szabványosítása egy közösen elfogadott keretmunkán keresztül A modellek hiánya a falazott bélelésekhezA terepi vizsgálati adatok felhasználása, hogy kifejlesszünk gyakorlati modelleket. A folyamatos monitoring nagy költsége és a periodikus vizsgálatok korlátai Monitoringolni a speciális adatbeviteli paramétereket és elkerülni a túlzott adat mennyiségeket A környezeti körülmények hatása a vizsgálatra Belefoglalva a környezeti adatokat a romlási modellekbe Kombinálva a monitoring adatokat (mennyiségi) a vizsgálati információkkal (minőségi) Kifejleszteni döntés támogató eszközöket, hogy áthidaljuk az adat interfész hiányosságot

19 Feladat 4.2 – Megtanult leckék 8/20/2014 Fő hiányosságok és kihívások: Adatok hiánya hitelesítési célokból szerte Európában (pl. alagutak, bevágások, stb.) A klíma változás hatása (pl. földmunka stabilitás) A fáradás és korrózió kombinált hatásának hiánya (pl. hidak) Modellek hiánya a különleges vagyoneszközökhöz (pl. falazott bélelésű alagutak, vágány felépítmény és kitérő, támfalak) Igény az általánosított és szabványosított keretmunkára /DSS eszközre Az elegendő vizsgálati adatok hiánya (pl. támfalak) A lézer és szenzor technológiák magas rövid-távú költsége

20 Feladat 4.2 – megtanult leckék 8/20/2014 Lehetséges megoldások, hogy túljussunk ezeken a hiányosságokon: Általánosított algoritmus (keretmunka) kifejlesztése és megvalósítása szerte Európában Monitoringolt adatok bevonása a romlási modellekbe A klimatikus régió-specifikus adatok bevitele A mérések összpontosítása a maximális sérülésű pontoknál (pl. fáradás a hidakban); optikai szenzorok /fotográfiai alakváltozás monitoring? Terepi vizsgálati adatok használata, hogy kifejlesszünk tapasztalati modelleket (pl. falazott bélelt alagutak) Monitoringolni speciálisan igényelt paramétereket; használni DSS eszközöket az adat /kontroll kezeléshez Jármű alapú vizsgálat (pl. kitérő és felépítmény)

21 ESET TANULMÁNYOK/HITELESÍTÉS 8/20/2014

22 Feladat 4.3 (folyamatban) – áttekintés 8/20/2014 Feladat 4.3: Eset tanulmány /Hitelesítés –Hónap24-36; Résztvevők Participants: SKM, MÁV, TWI –Elvégezni hitelesítési gyakorlatot legalább egy vasúti hídon és egy földmunka vagyoneszközön, amiket a konzorcium választ ki –Mennyiségileg meghatározni az optimális M&E rendszerek előnyeit annak érdekében, hogy segítsük a megértésüket D4.2 jelentés –Jelentés az eset tanulmányokról (legalább 2 a DoW szerint) –Szolgáltatni bizonyítékot, hogy a javított monitoring és vizsgálat hogyan tudja támogatni a költség-hatékony kockázat alapú vagyoneszköz kezelést

23 Feladat 4.3 – Eset tanulmányok kiválasztás 8/20/2014 Kiválasztási módszertan: -Monitoring és vizsgálati technológiák a D4.1-ből keletkezve -Megoldások a hiányosságokhoz, meghatározva a D4.2-n keresztül -Változók megmérve / romlási mechanizmusok -Egyenértékű hagyományos szemlélet -Várt előny a hagyományos technikán keresztül (használat, költség, stb.) -Lehetőség az eset tanulmányra (források, stb.) Javasolt megoldások a hidakhoz: Számítógépesített digitális elmozdulás monitoring (Rétszilas híd) Fotografikus alakváltozás monitoring (Aby híd) Javasolt megoldások a földmunkákhoz: Eredmények összehasonlítása 2 módszert használva Általánosított vizsgálati lap (SKMA modell) A SMARTRAIL technika használata (GASSA modell) Eset tanulmány 1 Eset tanulmány 2 Eset tanulmány 3

24 Feladat 4.3 – Eset tanulmányok 8/20/2014 3 eset tanulmányt választott ki a konzorcium Hidak: Rétszilas híd (Magyarország) – Eset tanulmány 1 Åby bridge (Svédország) – Eset tanulmány 2 Földmunkák: Sligo vonali bevágás (Írország) – Eset tanulmány 3 Eset tanulmány 1 Eset tanulmány 2 Eset tanulmány 3

25 Szolgáltatandó dokumentumok Nyilvánosan elérhető: -D4.1: ‘Jelentés a jelenlegi monitoring és vizsgálati praktikák kiértékeléséről, a romlással kapcsolatban’ – MÁV/TWI, hónap12 -D4.2: ‘Megoldások a hiányosságokra a megfelelőségben a monitoring és vizsgálati rendszerek és a romlási modellek között’ – TWI, M24 (hónap26) Be kell nyújtani: -D4.3: ‘Jelentés az eset tanulmányokról’ – SKM, hónap36 (hónap35) 8/20/2014

26 Szolgáltatandó dokumentumok és mérföldkövek D4.3: ‘Jelentés az eset tanulmányokról’ SKM, MAV, TWI Szállítási időpont: hónap36 Cél: Hónap35 8/20/2014

27 Köszönöm figyelmüket! Polyvios Polyviou polyvios.polyviou@twi.co.uk


Letölteni ppt "Workshop, megcélozva közép- és kelet-Európát Workshop, megcélozva közép- és kelet-Európát Budapest, 2014. május 15. Romlás monitoring: hiányosságok és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések