Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyógyszerügyi szakigazgatás szigorlat tételek. A szigorlat két részből áll 1.Teszt írása a „közgazdasági alapismeretek” tárgyból (kivéve: farmako-ökonómiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyógyszerügyi szakigazgatás szigorlat tételek. A szigorlat két részből áll 1.Teszt írása a „közgazdasági alapismeretek” tárgyból (kivéve: farmako-ökonómiai."— Előadás másolata:

1 Gyógyszerügyi szakigazgatás szigorlat tételek

2 A szigorlat két részből áll 1.Teszt írása a „közgazdasági alapismeretek” tárgyból (kivéve: farmako-ökonómiai ismeretek) 2.Tételhúzás, kidolgozás és felelet –általában 4 kérdés: –3 a „szakigazgatás” szemeszterből –1 a „jogi alapismeretek” tárgyból vagy a „közgazdasági alapismeretek” tárgy „farmakoökonómia” részéből

3 A „közgazdaságtani alapismeretek” teszt 10 kérdéses teszt lesz: –5 választás igaz-hamis állítások közül, –másik 5: három-négy állításból kel az egy igazat megjelölni Osztályozás: –8-10 helyes válasz: jeles (5) –7 helyes válasz: jó (4) –6 helyes válasz: közepes (3) –5 helyes válasz: elégséges (2) –0-4 helyes válasz: elégtelen Elégtelen teszt esetében is folytatható a szigorlat A teszt beszámít a szigorlat eredményébe!

4 Mit érdemes átismételni a „közgazdasági alapismeretek” tárgyból a teszthez? Persze mindent! De kiemelten: A Jegybank szabályozó tevékenysége, ennek módjai A monetáris poltika szabályozó tevékenysége, ennek módjai A Giffen-jószágok Inferior javak Tiszta közjavak Egy jószág hasznossága Egy jószág elfogyasztásakor elérhető összhaszon mikor maximális? folytatódik

5 Mit érdemes átismételni a „közgazdasági alapismeretek” tárgyból a teszthez? Határbevétel, elérhető legnagyobb bevétel Veszteség, fix költségek, termelési szint Saját földjén gazdálkodó és a földhasználat számviteli költsége Működő tőke és a folyó fizetési mérleg Mik a transzferjövedelmek? A GDP és GNP pontos tartalma A nettó nemzeti jövedelem (NNI) kiszámítása folytatódik

6 Mit érdemes átismételni a „közgazdasági alapismeretek” tárgyból a teszthez? A felhalmozási ráta és a gazdasági növekedés üteme A munkanélküliségi ráta A fizetési mérleg és a nemzetözi hitelekkel kapcsolatos kamatterhek Eladási ár, részletfizetés, piaci kamatláb, jelenérték Értékpapír örökjáradéka, a piaci kamatláb és a hozamok jelenértéke Árrugalmas kereslet, eladási ár, árbevétel folytatódik

7 Mit érdemes átismételni a „közgazdasági alapismeretek” tárgyból a teszthez? A kompetitív vállalat profittömege Egy befektetés gazdaságossága és a belső megtérülési ráta A természetes monopóliumok működése A Harrod-Domar modell (a gazdasági növekedés üteméről) A Phillips-görbe A költségvetési egyenest változtató tényezők A keynesiánus közgazdaságtan és a munkanélküliség A kínálati közgazdaságtan és a munkanélküliség

8 Mi lesz kérdés a farmako- ökonómiából? A következőkben – szokásunk szerint – közöljük a tételeket, rövid vázlatukkal együtt

9 Milyen módon fejezhetjük ki két gyógyszer terápiás hatásosságának vagy mellékhatásainak különbségeit? Az NNT bemutatása NNH, relatív és hozzárendelhető kockázat Esélyhányados Az előzőek értékelése, melyik használata javasolt Példák

10 ATC, DDD Definíciók és magyarázat. DDD és PDD Miért, hol használjuk ezeket? –a „kutatás” (gyógyszer-foyasztás elemzése) –a tb-támogatás meghatározásakor –bizonyos gyógyszereknek beteg általi kivitele/behozatala (a két utóbbit ebben a szemeszterben vettük, keresse meg!)

11 A farmako-ökonómia fő vizsgáló módszerei Sorolja fel ezeket (4) és magyarázza meg, azaz Jellemezze ezeket olyan szempontból is: hogyan, milyen mérőszámokkal fejezik ki az egészségügyi értéket és a ráfordítást

12 Mutassa be egy elvi költség- hatékonysági számolás alapján, hogyan változhat az „elsőként választandó gyógyszer” fogalma, ha a rendelkezésre álló pénzösszeg nem korlátlan Vezesse le a tanultak szerint, vagy szóban foglalja össze a lényeget!

13 Milyen „jogi alapismeretek” kérdések lesznek? A következő ábrákon – szokás szerint, vázlatukkal együtt – felsoroljuk ezeket

14 Jogi alaptani ismeretek Mi a jog? A jogforrás 2 értelme Milyen jogszabályok vannak? Mi a kvázi- jogszabály („soft law”). Mindezek hierarchiája Egy jogszabály fő részei (térjen ki a preambulum különbségére magyar törvényben és rendeletben) A jogi norma és részei (3) Mi a vélelem és fajtái (2)

15 Az alkotmányjog egyes elemei Alkotmányossági alapelvek (5) Az alapvető emberi és állampolgári jogok „generációió2 Az államszervezet 3 eleme Beszéljen a fontosabb államhatalmi intézményekről

16 Az államigazgatási jog egyes elemei Hatóság és hatósági joggal felruházott intézmény Mi a szakhatóság? Egyetértési és véleményezési jog Mikor adnak ki határozatot és mikor végzést? Mi a fellebbezés és a felülvizsgálat jogorvoslati formák közötti különbség?

17 Az EU jogának alapelemei Az EU és az EGT Beszéljen az EU intézményrendszerének 3 fő eleméről Döntéshozatali eljárások az EU-ban (3) Az EU elsődleges és másodlagos jogszabályainak típusai. Utóbbi 2x2 formája, hierarchiájuk

18 Szerződések Kötelem és szerződés A szerződés vonásai (39 Fogalma, elévülési ideje, formái (3, de altípusok is!) Létrejötte, érvénytelenségének 2 típusa, ezekre példák (nem kell minden lehetőséget felsorolni) A szerződéses biztosítékok 2 főtípus, az elsőnek 2, a másodiknak 3 altípusa) Szerződésszegés A szerződés teljesítése és érdek-kielégülés nélküli megszűnése

19 A polgári jogi felelősség 2 fajtája A felelősségre vonás feltételei Az általános (rendes) pllgári jogi felelősség. A jogellenességet kizáró okok (4) Speciális felelősségi alakzatok (4, az alfajok felsorolása nem kell, csak példák) A kártérítés mértéke ( fajta) a kár megtérítése (3 típus)

20 Iparjogvédelem A szabadalmi jog tárgya, alanyai A szabadalmazhatóság feltételei (4) A gyógyszerszabadalom –fajtái (2), nálunk melyik van –ideje az EU-ban (az idei szemeszterben tárgyaltuk, több is van!) Kényszerengedélyek A feltaláló személyi jogai Szolgálati és alkalmazotti találmányok A szabadalom hármas hatálya, korlátai (pl.Bolar), keletkezése és megszűnése Csak definíciók: –használati mintaoltalom –know-how –ipari mintaoltalom –vállalati árújelzők (2 féle, a második is 2) –a földrajzi jelzés oltalma

21 A szerzői jogok védelme A szellemi alkotások jogvédelmének célja A szerzői jogviszony tárgya, létrejötte, alanyai (legalább 4-et említsen) A szerzői jogviszony kettős tartalma. korlátai, felhasználása Szerzői jogvédő szervezetek Követő jog, járadék a védelmi idő letelte után (számadatok nem kellenek!)

22 Gazdasági társaságok A társasági jogviszony jellemzése A GT definíciója Jellemezze sorra az egyes GT-formákat (legalább 5): jogi személyiség, a tagok felelőssége, van-e előírás az alaptőkére A GT cégjegyzése és ügyvezetése A törvényes működés biztosítékai (3) A GT megszűnése

23 A munkaviszony jogi szabályozásának egyes kérdései Alanyai Létesítése, a munkaszerződés kötelező alaki elemei (azonosító adatok +3) és a munkáltató további tájékoztatása (4-5 példa) A munkavégzés helyének ideiglenes megváltoztatása (4) A munkaviszony tartalma (2) A munkaviszony jogszerű megtagadása, mentesülés a munkavégzés alól A munkaviszony megszűnése (4) és megszűntetése (5) Felmondási védelem, felmondási és felmentési idő

24 Munkaidő és pihenőidő. A munkabér Rendes munkaidő (3) Munkarend, munkaidő-beosztás, rendkívüli munkaidő. Pihenőidő (5) Mit tud a szabadság kivételéről/kiadásáról Egyéb munkaidő-kedvezmények Munkabér-rendszerek (3) Bérpótlékok, állásidő, távolléti díj

25 Kollektív munkajog Miért van rá szükség? Sorolja föl 4 elemét A szakszervezeti tisztségviselő védelme Mit jelent a szakszervezet reprezentativitása? Beszéljen a kollektív szerződésről és az üzemi tanács jogköréről

26 Az adónemek, a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó Sorolja föl az adónemeket (6) Sorolja föl a jövedelemadókat (4) A szja alanya, mi után fizetjük, a jövedelem és a költségek megállapításának módjai Mit jelent az adóterhet nem viselő járandóságok adója? Beszéljen az eva-ról (alanyok, alkalmazási korlátok)

27 Az általános forgalmi adó és a jövedéki adó Mi az áfa? Hogyan számítják fel, s hogyan, kik róják le. Mértéke (kellenek a számok!) Áfa-mentesség (fajtái, példák) Sorolja fel a jövedéki adókat (a számok nem kellenek!)

28 A helyi adók Miért fizetünk helyi adókat? Alanyai (ki adómentes: példák), tárgya Típusai (3 féle, az első 2, a második 3 altípussal): ki fizeti, mi után, ha van adómentes: példa

29 A társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások és a családtámogatás rendszere A társadalombiztosítási ellátások csoportosítása (3 féle) és felsorolások (fő és altípusok, rövid jellemzésük, a számadatok nélkül) Ki alakíthat magán-nyugdíjpénztárt, ki válik taggá, működése A családtámogatási rendszer definíciója és fajáti (3, az egyiknek altípusai, számok nélkül)

30 A szociális biztonsági rendszer. A társadalombiztosítás fedezete A szociális biztonsági rendszer fogalma, részei (3) és a kompenzáció fajtái (2). A társadalombiztosítás jellemzése A társadalombiztosítás alanyai (3 pólusa) A társadalombiztosítás fedezete (mit fizet a biztosított és a foglalkoztató (alcsoportokkal, rövid magyarázat, számok nélkül)

31 A „Gyógyszerügyi szakigazgatás”, tehát a jelen szemeszter szigorlati kérdései Ezek az egyes témakörök végén találhatók!


Letölteni ppt "Gyógyszerügyi szakigazgatás szigorlat tételek. A szigorlat két részből áll 1.Teszt írása a „közgazdasági alapismeretek” tárgyból (kivéve: farmako-ökonómiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések