Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEADER közbeszerzési tájékoztató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEADER közbeszerzési tájékoztató"— Előadás másolata:

1 LEADER közbeszerzési tájékoztató

2 Igen bonyolult és szerteágazó mivolta miatt – 72 eljárási változat lehetséges – FORDULJON SZAKEMBERHEZ!

3 A Közbeszerzés célja A közpénzek ésszerű felhasználása – nem mindig a leggazdaságosabb megoldás Átláthatóság, ellenőrizhetőség A verseny tisztaságának biztosítása Összhang megteremtése az Európai Közösség jogszabályaival

4 Vonatkozó szabályozás:
2003. évi CXXIX. tv. A közbeszerzésekről (Kbt.) 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról 23/2007. (IV. 17.) FVM. rendelet (Vhr.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

5 A közbeszerzés fogalma, a Kbt. alkalmazási köre
Közbeszerzés: A Kbt. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében. A közbeszerzés tárgyai: Árubeszerzés 2. Építési beruházás 3. Építési koncesszió 4. Szolgáltatás megrendelés 5. Szolgáltatási koncesszió Közbeszerzés alanyai: 1. Ajánlatkérők 2. Ajánlattevők 3. Közös ajánlattevők 4. Alvállalkozók

6 Ajánlatkérők: Klasszikus ajánlatkérők: önkormányzatok, önkormányzati társulások közalapítványok, központi költségvetési szervek, minisztériumok olyan jogképes szervezetek, amelyek létrehozásáról jogszabály rendelkezik stb. 22.§ (1) bekezdés Támogatott szervezetek: gazdálkodó szervezetek (kivéve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget, természetes személyt), társadalmi szervezetek, egyházak stb., amelyek a beruházásaikat 50%-ot, illetve 75%-ot meghaladó mértékű támogatási intenzitással valósítják meg. 22.§ (2) bekezdés Közszolgáltatók: Kbt. 162.§ (tevékenységként: ivóvíz, villamos energia, kőolaj, gáz, szén kitermelése…)

7 A beszerzés értéke I. A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték). Egybeszámítási kötelezettség: A becsült érték számítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben vagy 12 hónap alatt kerül sor – a több év alatt megvalósuló építési beruházás kivételével beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg (e feltételeknek együttesen kell fennállniuk az egybeszámítási kötelezettség szempontjából)

8 A beszerzés értéke II. A Kbt. Rendelkezései alapján:
39. § (1) Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a több év alatt megvalósuló építési beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást kell számítani. (2) Ha az építési beruházás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani. 36. § (2) Ha az árubeszerzés több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani. 38.§ (3) Ha a szolgáltatás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani.  

9 A beszerzés értéke III. Ha a beszerzések egy fősoron szerepelnek nem feltétlenül jelenti, hogy egybe kell őket számítani, A különböző sorokon szereplő tételeket is előfordul, hogy egybe kell számítani, sőt az egybeszámítási kötelezettség a Kedvezményezett más beszerzéseivel szemben is fennállhat. SZIGORÚAN TILOS A TÖRVÉNY MEGKERÜLÉSE CÉLJÁBÓL AZ ÖSSZETARTOZÓ KÖZBESZERZÉSEKET RÉSZEKRE BONTANI, ÉS EZZEL A BECSÜLT ÉRTÉKET CSÖKKENTENI!

10 Közbeszerzési értékhatárok
Közösségi eljárást megalapozó értékhatárok: Építési beruházás esetében nettó ,- Ft. Árubeszerzés esetében nettó ,- Ft. Szolgáltatás megrendelés esetében nettó 53  ,- Ft. Nemzeti eljárást megalapozó értékhatárok Építési beruházás esetében nettó ,- Ft. Árubeszerzés esetében nettó ,- Ft. Szolgáltatás megrendelés esetében nettó ,- Ft.

11 Klasszikus ajánlatkérők közbeszerzési kötelezettsége
Klasszikus ajánlatkérők: önkormányzatok, önkormányzati társulások közalapítványok, központi költségvetési szervek, minisztériumok olyan jogképes szervezetek, amelyek létrehozásáról jogszabály rendelkezik stb. 22.§ (1) bekezdés klasszikus ajánlatkérőknél a közbeszerzési kötelezettség megállapításához egyetlen szempont vizsgálata szükséges: - a közbeszerzés értéke (az egybeszámítási szabály alkalmazásával) Klasszikus ajánlatkérők amennyiben beruházásaik értéke eléri a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt a támogatási intenzitástól függetlenül kötelesek közbeszerzési eljárást lefolytatni

12 Támogatott szervezetek közbeszerzési kötelezettsége
Támogatott szervezetek: gazdálkodó szervezetek (kivéve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget, természetes személyt), társadalmi szervezetek, egyházak stb. A közbeszerzési kötelezettség megállapításához két szempont együttes fennállása vizsgálandó: - a közbeszerzés értéke (az egybeszámítási szabály alkalmazásával) - támogatási intenzitás: a beruházást költségvetési vagy EU-s forrásból A támogatási intenzitás vizsgálata: - amennyiben a beruházás becsült értéke eléri a közösségi értékhatárt a támogatott szervezetek közbeszerzésre kötelezettek, amennyiben a beruházás többségi részben (50%-ot meghaladó) költségvetési, illetve EU-s forrásból kerül megvalósításra - amennyiben a beruházás becsült értéke eléri a nemzeti értékhatárt a támogatott szervezetek közbeszerzésre kötelezettek, amennyiben a beruházás 75%-ot meghaladó költségvetési, illetve EU-s forrásból kerül megvalósításra

13 Közbeszerzés folyamata I.
Közbeszerzési eljárás megindítása felhívással A felhívás lényeges elemei: Mit és mennyit akar beszerezni – beszerzés tárgya és mennyisége Szállítás határideje, fizetés módja Kizáró okok meghatározása Pénzügyi és szakmai alkalmassági követelmények rendszere Nyertes kiválasztási szempontrendszere Mikorra és milyen formában kell beadni az ajánlatot Melyek a közbeszerzési eljárás további lényeges időpontjai és szabályai

14 Közbeszerzés folyamata II.
Ajánlati dokumentáció átvételének helye és feltételei Milyen igazolások és nyilatkozatokat kell csatolni az ajánlattevőnek az ajánlata mellékleteként Kiegészítő tájékoztatás kérése és adás – abban az esetben ha ellentmondások vannak a felhívás és a dokumentáció között, illetve nem egyértelmű előírást tartalmaznak Az 5. pontra feltett kérdésekre az ajánlatkérőnek az határidő lejárta előtt válaszolnia kell Az ajánlattevő elkészíti formai és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlatot. Ajánlat bontása – ismertetik a felolvasólap tartalmát, az ajánlattevő jelen lehet

15 Közbeszerzés folyamata III.
Ajánlatok értékelése – ha szükséges hiánypótlás Eredményhirdetés – Ajánlattevő jelen lehet, összegzés kiosztása Szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel Ha az eljárás tárgyalásos, akkor az ajánlatok bontását követően az ajánlatkérő és az ajánlattevők között tárgyalás zajlik az ajánlat egyes feltételeiről, és az ajánlatkérő az így kialakult végleges ajánlatokat bírálja el.

16 Feltételes közbeszerzés
A Kbt. 48.§ alapján a pályázat elnyerése előtt megindítható. Ajánlati felhívás közzétehető Fel kell tűntetni a közbeszerzés feltételes jellegét „…a támogatásra irányuló igény el nem fogadása…” (48.§) okán az ajánlatok elbírálásától az ajánlatkérő elállhat (82.§), illetve általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt ( nem nyert) a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére nem képes. (99.§)

17 Közbeszerzés időigénye
Változó, de rendszerint hosszú átfutású folyamat. Hirdetmény,tenderdokumentáció előkészítése 1-5 nap Hirdetmény feladásától az ajánlattételi határidő: 52 nap Tenderbontás: 1 nap Értékelés, eredményhirdetés: 9-10 nap Szerződés megkötése: 8-30 (60) nap az esetleges jogorvoslatok miatt

18 Közbeszerzés dokumentumai
Hivatalhoz benyújtandó dokumentumok: Pártatlansági nyilatkozatok Ajánlattételi felhívás, és annak módosításai a megjelenésre történő hivatkozással Kiegészítő tájékoztatás Ajánlatbontási jegyzőkönyv Beérkezett ajánlatok 1–1 példánya Jelenléti ívek, jegyzőkönyvek Hiánypótlási levelezés Bírálati lapok, bírálati jegyzőkönyv Eredményről szóló tájékoztató a megjelenésre történő hivatkozással Szerződés Szerződés módosításáról szóló hirdetmény a megjelenésre történő hivatkozással Szerződés teljesítéséről szóló hirdetmény a megjelenésre történő hivatkozással A dokumentumokat másolatban, hivatalos pecséttel és aláírással kell benyújtani.

19 Közbeszerzés sikere I. hogy az ajánlatkérő biztosítsa az esélyegyenlőséget. Ajánlati felhívás és dokumentáció egyértelmű megfogalmazása Ajánlattevő ezen elvek mentén kérjen kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőtől. A Kbt. előírja, hogy a beszerzés tárgyának műszaki követelményeit úgy kell meghatározni, hogy minden ajánlattevő eséllyel tehessen ajánlatot, így ezeket célszerűen szabványokra hivatkozással kell megadni.

20 Közbeszerzés sikere II.
Ellenőrző lista készítése A felhívásnak és a dokumentációnak a Kbt.-ben is szabályozott kérdéseiről szóló részei összhangban vannak-e a Kbt.-vel. A felhívás és a dokumentáció összhangban vannak-e egymással. A Kbt.-ben nem meghatározott feltételek megfogalmazása alapján nyilvánvaló-e, hogy az ajánlattevőnek miként kell teljesítenie a feltételt. Egyértelműek-e az időpont meghatározások?

21 Közbeszerzési értékhatár alatt
Nem minősül közbeszerzésnek, DE Dokumentálhatóság elszámoltathatóság Írásos ajánlatkérés, ajánlat és megrendelő Ajánlatkérés minimális információi Ajánlatkérő neve, címe, pecsét Ajánlattételi határidő Szállítási határidő Árubeszerzés: eszköz megnevezése, paraméterei Szolgáltatás: szolgáltatás rövid leírása, részfeladatok, jelentések Legalább 3 írásos ajánlat, ajánlatok értékeléséről rövid írásos értékelés

22 Fontos tudnivalók A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.) 33. § (4) alapján: Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje Gépbeszerzés (2 év) esetén 6 hónappal, építési beruházás (3 év) esetén 12 hónappal meghosszabbodik (a művelet megkezdésének időpontjától számítva)

23 A művelet megkezdésének időpontja:
a gép, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentése, vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi; építési beruházás esetében a kivitelezői szerződés megkötésének napja,ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma

24 Hirdetmények FONTOS: A Kbt április 1-től életbe lépő módosulása alapján a hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megszűnt. A hirdetménymintákat az 5/2009. (III.31.) IRM rendelet tartalmazza.

25 Köszöni megtisztelő figyelmüket:
Dr. Pete Szilárd Dr. Ujvári Sándor


Letölteni ppt "LEADER közbeszerzési tájékoztató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések