Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nemzetközi és a hazai sugárvédelmi szabályozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nemzetközi és a hazai sugárvédelmi szabályozás"— Előadás másolata:

1 A nemzetközi és a hazai sugárvédelmi szabályozás
Dr. Radóczy Marianna Ajánlott irodalom: évi CXVI. törvény az atomenergiáról 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

2 A SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYOZÁS
Nemzetközi előírások, ajánlások Nemzeti (EU-tagországok) szabályozások Jogharmonizáció Hazai törvények Hazai rendeletek Szabványok Irányelvek, módszertani levelek, szabályzatok 2

3 Nemzetközi sugárvédelmi szervezetek
A sugárvédelem nemzetközi szervezetei, főbb sugárvédelmi ajánlások és szabályozások Nemzetközi sugárvédelmi szervezetek Kormányközi szervezetek: ENSZ és kisegítő szervei: UNSCEAR (United Nations Scientific Commitee on the Effects of Atomic Radiation, Egyesült Nemzetek Atomsugárzás Hatásai Tudományos Bizottsága); Feladata: rendszeresen felülvizsgálni a környezetünkben található ionizáló sugárzások természetes és mesterséges forrásainak alakulását, sugárzási szintjeinek vizsgálatát, az emberre gyakorolt ártalmas hatásainak mértékét és ezek kockázatát.

4 A sugárvédelem nemzetközi szervezetei, főbb sugárvédelmi ajánlások és szabályozások
Szakosított ENSZ szervezetek: WHO (Egészségügyi Világszervezet), FAO, ILO; Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) IAEA - International Atomic Energy Agency; Nukleáris és sugárvédelmi ajánlásokat tesz Kiadványai: Biztonsági Szabványok (Safety Standards), Biztonsági Útmutatók (Safety Guides), Biztonsági Ajánlások (Safety Recommandations), Biztonsági Követelmények (Safety Requirements), TECDOC, TRS,…

5 Területi szervezetek: OECD-NEA (Nukleáris Energia Ügynökség), EUROATOM
A sugárvédelem nemzetközi szervezetei, főbb sugárvédelmi ajánlások és szabályozások Területi szervezetek: OECD-NEA (Nukleáris Energia Ügynökség), EUROATOM Nem kormányközi (szakértői) szervezetek: ICRP - International Commission for Radiation Protection (Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság), Feladata: nyomon követni a sugárvédelemben végbemenő fejlődést, ajánlásokat kidolgozni a sugárvédelem alapelveire és a sugárbiztonság szabályaira vonatkozóan; Kiadványok (Publications).

6 A sugárvédelem nemzetközi szervezetei, főbb sugárvédelmi ajánlások és szabályozások
Nem kormányközi (szakértői) szervezetek: ICRU-International Commission On Radiation Units and Measurements (sugárzás-mértékegységei és mérése); IRPA-International Radiation Protection Association (szakmai kapcsolatok, együttműködések); IEC-International Electrotechnical Commission (termékre vonatkozó műszaki követelmények).

7 Szabályozás alapjául szolgáló dokumentumok
ICRP Publication 60. (1991) IAEA/IBSS International Basic Safety Standards for Protection Against Ionising Radiation and Safety of Radiation Sources (1996) Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat „Az ionizáló sugárzás elleni védelem és a sugárforrások biztonsága” 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

8 Jogharmonizációs program
Jogharmonizáció: Országoknak az a nemzetközi jogi kötelezettsége, hogy jogrendszerüket az Európai Unió jogrendjéhez, annak szervezeti, intézményi rendszeréhez igazítsák. 2212/1998.(IX. 30.) Korm. határozat 2290/1999. (XI. 5.) Korm. határozat 2140/2000. (VI. 23.) Korm. határozat 2158/2001. (VI. 27.) Korm. határozat 2099/2002. (III. 29.) Korm. határozat Európai Unióhoz való csatlakozást előkészítő tevékenység keretén belül: Európa Tanács 96/29/EURATOM irányelve Európa Tanács 97/43/EURATOM irányelve Európa Tanács 90/641/EURATOM irányelve Európa Tanács 2003/122/EURATOM irányelve

9 megfelelő szintű törvények és rendeletek szükségesek, amelyeknek
A sugárvédelem hatékony működéséhez megfelelő szintű törvények és rendeletek szükségesek, amelyeknek betartását, ellenőrzését, fejlesztését előírt szervezeti formában lehet csak végezni. Az atomenergia alkalmazását Magyarországon törvény szabályozza - „Atomtörvény”

10 Sugárvédelmi szabályozás Magyarországon
Törvények 1996. évi CXVI. törvény (At.) az atomenergiáról (Atomtörvény) 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1997. évi I. törvény a nukleáris biztonságról 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

11 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
Tekintettel arra, hogy az atomenergia békés célú alkalmazása az ipar, a mezőgazdaság , az egészségügy és a tudományos kutatások számos területén elősegíti az emberiség életfeltételeinek javítását, Figyelembe véve azonban, hogy a rendeltetéstől eltérő alkalmazása károsíthatja az ember és az élővilág egészségét, illetve a természeti környezetet, annak érdekében, hogy az atomenergia alkalmazása által okozott kockázat ne legyen nagyobb, mint más tevékenységek társadalmilag elfogadott kockázata, a biztonsági követelmények betartását a nemzetközi előírásokkal összhangban álló hazai szabályozás biztosítsa, a lakosságnak és a környezetnek az ionizáló sugárzás káros hatásai elleni védelemét, valamint az atomenergia alkalmazásának szabályozását, az engedélyezési eljárást, a hatóságok és alkalmazók alapvető feladatait és kötelezettségeit.

12 ATOMTÖRVÉNY FEJEZETEI
Általános rendelkezések: törvény hatálya; fogalmak; alapelvek Az Atomtörvény hatálya kiterjed: az atomenergia békés célú alkalmazására, az alkalmazással kapcsolatos jogosultságokra, kötelezettségekre, az embereknek, az élő és élettelen környezetnek a természetes és mesterséges eredetű ionizáló sugárzás káros hatásai elleni védelmére nem terjed ki: azon tevékenységekre, berendezésekre, amelyek - a létrehozható ionizáló sugárzás jellege és mértéke folytán - az emberi életre és egészségre, az élő és élettelen környezetre nem minősülnek veszélyesnek Főbb elvek: békés célú, biztonságos alkalmazás  nemzetközi szerződések, társadalmilag elfogadható mértékű kockázatnál ne okozzon nagyobb károsodást, a biztonságnak elsőbbsége van minden mással szemben, dózis-határértékek betartása munkavállalókra, lakosságra, ALARA, rendkívüli események kialakulásának megelőzése, következményeinek csökkentése, tájékoztatás az atomenergia alkalmazása csak a jogszabályban előírt módon és rendszeres hatósági ellenőrzés mellett történhet (szabályozás korszerűsítése)

13 ATOMTÖRVÉNY FEJEZETEI
Az atomenergia alkalmazójának feladatai felelősség az atomenergia biztonságos alkalmazásáért, a biztonsági követelmények betartásáért, műszaki, anyagi és személyi feltételek biztosítása a biztonság növelése, lakossági tájékoztatás, társadalmi ellenőrzési és információs társulás támogatása, a foglalkoztatottak megfelelő végzettsége és szakképzettsége, minőségbiztosítási rendszer létrehozása

14 ATOMTÖRVÉNY FEJEZETEI
Hatósági engedélyezés, ellenőrzés, felügyelet: ügyfélre vonatkozó szabályozás engedélyezés általános rendje; államigazgatási eljárás általános szabályai, engedély határozott vagy határozatlan időre, engedélyező hatóság rendszeres ellenőrzés, rendellenességek megszüntetésére intézkedés, nukleáris, radioaktív anyagokról központi nyilvántartás, alkalmazó saját nyilvántartás. AE felügyeleti szerv hatásköre, engedélyezés; az atomenergia biztonságos alkalmazásával, nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával, nukleárisbaleset-elhárítással hatósági feladatai, tájékoztatás összehangolása, ellátása nukleáris biztonsági és műszaki sugárvédelmi engedélyezés; építmény hatósági engedélyezés; nukleáris és radioaktív anyagok központi nyilvántartása; export, import engedélyezés; szállítás engedélyezés, csomagolás jóváhagy. és ellenőrzés felügyeleti díj

15 ATOMTÖRVÉNY FEJEZETEI
Az egészségügyért felelős miniszter hatásköre, engedélyezés; radioaktív anyagok engedélyezés és ellenőrzés, nem nukleáris létesítmény engedélyezés és ellenőrzés, radioaktív hulladéktároló engedélyezés és ellenőrzés, sugárvédelmi szolgálat szervezet és működés ellenőrzés, munkavállalók sugáregészségügyi ellenőrzés, országos sugárzási helyzetre vonatkozó adatok központi gyűjtése, értékelése, munkahelyi és környezeti sugárvédelmi normák érvényesítése, ellenőrzése, más közigazgatási szervek hatósági jogköre és feladatai; őrzés és védelem; (talált, lefoglat anyagok) atomerőmű külön szabályai; (1994. évi XLVIII. MEH) idegen ingatlan, biztonsági övezet radioaktív hulladék, kiégett üzemanyag tárolás, elhelyezés

16 ATOMTÖRVÉNY FEJEZETEI
Intézkedések rendkívüli események megelőzésére és következményeinek elhárítására Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatosan keletkezett károkért való felelősség, kármegtérítés A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (1992. XXXVIII. tv.) Záró rendelkezések: vegyes és hatályba léptető rendelkezések; felhatalmazások (>50)

17 ATOMTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI
124/1997. (VII.18.) Korm. rendelet az atomtörvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről radionuklidok aktivitása vagy aktivitáskoncentrációja nem haladja meg a mentességi szintet OTH által mentesített, radioaktív anyagot tartalmazó berendezés (zárt forrás, 0,1 m, <1 Sv h-1) elektronmikroszkóp ionizáló sugárzást keltő berendezés, ha 0,1 m-re a dózisteljesítmény < 1 Sv h-1 30 kV-nál nagyobb feszültségkülönbség, 30 kV-nál nem nagyobb feszültségkülönbség: OTH minősített termék egyes használati cikkek (világító festéket tartalmazó műszer és óra, füstérzékelő, Th fényforrás és hegesztőpálca, irányfény)  10 Sv, 1 személy·Sv , rendeltetésszerű használat (kivéve: gyártás, szerelés, javítás,..) 23/1997. (VII.18.) NM rendelet a radionuklidok mentességi aktivitáskoncentrációja és mentességi aktivitása szintjének meghatározásáról

18 ATOMTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI
31/2001. (X. 3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről 30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról 72/2000. (V.19.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjogának megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről 33/2004. (VI.28.) BM rendelet a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartási rendjéről 17/1996. (I.31.) Korm. rendelet a talált, illetve lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről

19 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet A rendelet hatálya kiterjed:
az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A rendelet hatálya kiterjed: az atomenergia alkalmazása körébe tartozó anyagokra, berendezésekre, létesítményekre, az ezzel kapcsolatos tevékenységekre, és a tevékenységet végzőkre. nem terjed ki: a nukleáris létesítményekre, a honvédelmi ágazati feladatokra.

20 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet Fontosabb fejezetek
Munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai, a munkavállalókra érvényes sugáregészségügyi, munkavégzési szabályok Sugárvédelmi minősítés A munkavállalókra érvényes munkaköri alkalmassági szabályok Sugárvédelemi oktatás rendje Sugárvédelmi szolgálat Engedélyezés, ellenőrzés Felszabadítás a hatósági felügyelet alól Országos sugáregészségügyi készenléti szolgálat Sugársérültek vagy arra gyanús személyek egészségügyi ellátása (64/2005. (XII. 22.) EüM r.)

21 A MUNKAHELYI SUGÁRVÉDELEM HATÓSÁGI RENDSZERE
SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI HATÓSÁGOK elsőfokú ➔ NSzSz* Sugáregészségügyi Decentrumok főhatóság ➔ Országos Tiszti-főorvosi Hivatal szabályozó hatóság ➔ Egészségügyi Minisztérium szakintézet ➔ OSSKI Szakhatóságok (hozzájárulás radioaktív anyagokkal kapcsolatos engedélyekhez) : ORFK**, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi (regionális) Felügyelőségek, (megyei) Katasztrófa-védelmi Igazgatóságok (Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság) RADIOAKTÍV ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSA Országos Atomenergia Hivatal (OAH) NUKLEÁRIS BIZTONSÁG, FIZIKAI VÉDELEM HATÓSÁGA: OAH (szakhatóság: ORFK) *2011. január 1-jétől Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve *az OAH által engedélyezett fizikai védelemi tervvel kapcsolatos eljárásban (190/2011 (IX. 19.) Korm. rendelet)

22 Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei 2011-től
Az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében 2. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez Fővárosi és Pest Megyei Borsod-Abaúj--Zemplén Szabolcs-Szatmár-Bereg Heves Győr-Moson-Sopron Megyei Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Győr Komárom-Esztergom Miskolc Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Budapest Hajdú-Bihar Megyei Veszprém Megyei Pest Jász-Nagykun-Szolnok Debrecen Vas Veszprém Veszprém Fejér Békés Zala Tolna Bács-Kiskun Csongrád Megyei Somogy Tolna Megyei Szeged Szekszárd Csongrád 3. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez Baranya A jogszabályban a sugár-egészségügyi decentrum számára meghatározott feladatok tekintetében

23 A munkahelyi sugáregészségügyi ellátás szakmai szervezete 2011-től
A Kormány 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK FŐHATÓSÁG: ÁNTSZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL (OTH) SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI HATÓSÁG MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINEK SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI DECENTRUMAI (SD) SZAKMAI BÁZISINTÉZET OSSKI Fővárosi és Pest Megyei SD: Budapest Hajdú-Bihar Megyei SD: Debrecen Veszprém Megyei SD: Veszprém Tolna Megyei SD: Szekszárd Győr-Moson-Sopron Megyei SD:Győr Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei SD: Miskolc Csongrád Megyei SD: Szeged

24 Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése
. Sugáregészségügyi Decentrum

25 HATÓSÁGI FELADATOK ► ENGEDÉLYEZÉS-1 16/2000. (VI. 8. ) EüM, 47/2003
HATÓSÁGI FELADATOK ► ENGEDÉLYEZÉS-1 16/2000. (VI.8.) EüM, 47/2003. (VIII.8.) ESZCSM, 14/1997. (IX.3.) KHVM A területileg illetékes SD adja ki első fokon a Radioaktív anyag Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés munkahelyi felhasználásával kapcsolatos létesítési, tevékenységi, stb. engedélyeket Sugárforrás felhasználási idejének meghosszabbítása Átmeneti és végleges radioaktív hulladéktároló létesítési, átalakítási, üzemeltetési, stb. engedélyeit Radioaktív anyag közúti szállítási engedélyeit

26 SUGARAS MUNKAHELY LÉTESÍTÉSE
Létesítési engedélyért a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Decentrumához (SD) kell folyamodni A kérelemhez mellékelni kell megfelelő példányban: ► sugárvédelmi szakértő által készített sugárvédelmi tervet, ► 10. sz. melléklet szerinti adatszolgáltatást, → és ki kell fizetni az igazgatás-szolgáltatási díjat Izotópos mh. létesítési terveit, szakhatósági hozzájárulás céljából, a SD 3 szakhatóságnak küldi meg Ügyintézési határidő 30 nap, de ebbe nem számít bele, amíg szakhatóság hozzájárulására várnak (további 30 nap)

27 SUGARAS MUNKAHELY ÜZEMBEHELYEZÉSE
Engedélyező hatóság: megyei NSzSz SD Sugárvédelmi tervnek megfelelő kialakítás Tárgyi feltételek biztosítása, megfelelősége → sugárzó berendezés: legyen sug.véd-i típusengedélye → sugárvédelmi dózismérő: legyen hitelesített Személyi feltételek biztosítása (létszám, képzettség) → egészségügyben: bővített fokozatú sug.véd-i képzettség Sugárvédelem helyi szervezetének létrehozása Sugárvédelem helyi szabályzatának (MSSZ) bemutatása Kérelem sz. melléklet szerinti adatszolgáltatás A hatóság helyszíni szemléje sug.véd-i mérései Igazgatás-szolgáltatási díj befizetése

28 SUGARAS MUNKAHELY MEGSZÜNTETÉSE
Sugaras munkahely megszüntetését az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni Izotópos munkahely inaktív tevékenység céljaira csak hatósági inaktívvá nyilvánítás (hatósági felügyelet alóli felszabadítás) után vehető igénybe! → radioizotópot, radioaktív hulladékot össze kell gyűjteni és el kell temettetni (Püspökszilágy) → a hatósági bizonyítványban (országos izotóp nyilván-tartásban) szereplő radioizotópokkal el kell számolni


Letölteni ppt "A nemzetközi és a hazai sugárvédelmi szabályozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések