Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kötelmi jog előadó: dr. Osztovits András

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kötelmi jog előadó: dr. Osztovits András"— Előadás másolata:

1 Kötelmi jog előadó: dr. Osztovits András
Polgári jog 3. Kötelmi jog előadó: dr. Osztovits András

2 Félév tematikája Kötelmi jog fogalma. Szerződés alapelvei és tárgya
Szerződés létrehozása, érvénytelensége Szerződés módosulása, módosítása, megszűnése Teljesítés, szerződésszegés, szerződési biztosítékok Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért Szerződésen kívüli károkozás speciális esetei, és a jogalap nélküli gazdagodás

3 Irodalomjegyzék Kötelező irodalom:
- Jobbágyi Gábor – Fazekas Judit: Kötelmi jog. Szent István Társulat, 2007, Budapest - Ujváriné Antal Edit: Felelősségtan. Novotni Kiadó, 2002, Miskolc Ajánlott irodalom: - Bíró György: Kötelmi jog. Novotni Kiadó, 2004, Miskolc - Osztovits András: Európai fogyasztóvédelmi magánjog. Hvgorac, 2006, Budapest

4 Kötelmi jog Polgári jog két fő területe: - személyek joga - vagyonjog
Vagyonjog két fő területe: - dologi jog (statikus) - kötelmi jog (dinamikus)

5 Kötelmi jog Dologi jog Kötelmi jog Abszolút szerkezetű jogviszony
Relatív szerkezetű jogviszony Jogosulttal szemben meghatározatlan jogalanyok Mellérendelt jogviszonyban álló meghatározott jogalanyok (főleg) kogens normák (főleg) diszpozitív normák Javak elsajátításának rendje (statika) Dologi jogviszonyok szándékolt változtatásának rendje (dinamika)

6 Kötelmi jog Kötelem fogalma:
Két vagy több személy közötti mellérendelt jogviszony, amelynél fogva kikényszeríthető kötelezettség keletkezik valamely szolgáltatás teljesítésére, ugyanakkor jogosultság a szolgáltatás követelésére.

7 Kötelmi jog Kötelem keletkeztető tényállások
(azok a jogi tények, amelyek kötelmi jogviszonyt keletkeztetnek) Szerződés Jogellenes károkozás Egyoldalú jogügylet Közhatalmi aktus Jogalap nélküli gazdagodás Egyéb, törvényben szabályozott tényállás

8 Egyoldalú jogügylet Olyan ingyenes jogügylet, amellyel a nyilatkozó saját vagyona terhére vállal kötelezettséget Ptk-ban nevesített esetei: 1. alapítványrendelés (Ptk.74/A. §) 2. díjkitűzés (Ptk §) 3. kötelezettségvállalás közérdekű célra (Ptk §) 4. végrendelet (Ptk §) 5. hagyományrendelés (Ptk §) 6. meghagyás (Ptk §)

9 Közhatalmi aktusok Kivételes, feltételhez kötött kötelemalapító tényállás. Feltételei: - jogszabály, vagy törvényes jogkörében eljáró állami vagy önkormányzati hatóság írja elő - szolgáltatás alanyai, valamint az általuk kötelezően tanúsítandó magatartás kellőképpen meghatározott legyen

10 Közhatalmi aktusok Forrásai: - jogszabály - hatósági határozat
- bírósági határozat

11 Közhatalmi aktusok Jogszabály
közvetlenül, vagy közvetve keletkeztethet Pl.: 1991:XXXIII. tv. az önkormányzatok tulajdonába adta a korábbi állami tulajdonú lakásokat; Ptk § (2) bek.; szerződéskötési kötelezettség előírása

12 Közhatalmi aktusok Hatósági határozat - közvetlenül keletkeztet,
- a jogszabályi rendelkezés előfeltétel, de a kötelem keletkeztető hatás a határozathoz kötődik. - Pl.: kisajátítás, önkormányzati lakás bérleti jogának cseréje

13 Közhatalmi aktusok Bírósági határozat
Közhatalom bíróság általi, általános érvényű gyakorlása pl.: cégbejegyzés Bírói alakító jog – bíróság mérlegelésén és méltányosságán múlik, hogy keletkeztet-e kötelmet pl.: kártérítés vagy bíztatási kár Konfliktus kezelő bírói ítéletek – szerződés létrehozása (Ptk §), tartós jogviszony módosítása (Ptk §), nyilatkozattétel ítélettel pótlása (Ptk. 5. § (3) bek.)

14 Kötelmi jog Nemzeti jogforrásai:
- Ptk. Negyedik része (198. § §) I. cím: A szerződés II. cím: Felelősség szerződésen kívül okozott károkért és jogalap nélküli gazdagodásért III. cím: Egyes szerződések - egyéb törvények (gazdasági társaságok, szerencsejáték, bankügyletek, értékpapírügyletek)

15 Kötelmi jog Európai közösségi jogforrásai:
A Tanács július 25-i 85/374/EGK irányelve a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről A Tanács december 20-i 85/557/EGK irányelve az üzlethelységen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről A Tanács december 22-i 87/102/EGK irányelve a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről A Tanács június 13-i 90/314/EGK irányelve a szervezett utazási formákról A Tanács április 5-i 93/13/EGK irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről Az Európai Parlament és a Tanács október 26-i 94/47/EK irányelve az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről

16 Kötelmi jog Európai közösségi jogforrásai:
Az Európai Parlament és a Tanács május 20-i 97/7/EK irányelve a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről Az Európai Parlament és a Tanács május 25-i 1999/44/EK irányelve a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól Az Európai Parlament és a Tanács június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) Az Európai Parlament és a Tanács szeptember 23-i 2002/65/EK irányelve a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról

17 Kötelmi jog Európai közösségi jogforrások időbeli hatálya C-302/04. sz. Ynos Kft. ügy – tényállása EU csatlakozás utáni Irányelvek alkalmazása – átültetés problémája

18 Kötelmi jog Európai közösségi jogforrások tárgyi hatálya „gyengébbik fél”, a fogyasztó védelme magánjogi eszközökkel fogyasztó fogalma: minden olyan személy, aki az adott irányelv hatálya alá tartozó szerződések keretében olyan célból jár el, amely kívül esik saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén új Ptk. tervezet

19 Szerződések joga Kötelmi jog része
Meghatározása: két vagy több fél joghatás kiváltását célzó egybehangzó akaratnyilatkozata Alapelvei a Bevezető rendelkezésekből: - jóhiszeműség, tisztesség - elvárhatóság követelménye - együttműködési kötelezettség - rendeltetésszerű joggyakorlás elve - joggal való visszaélés tilalma

20 Szerződések joga Speciális alapelvei: - szerződési szabadság
- egyenértékűség - pacta sunt servanda - clausula rebus sic stantibus - együttműködés a szerződés megkötése és teljesítése körében


Letölteni ppt "Kötelmi jog előadó: dr. Osztovits András"

Hasonló előadás


Google Hirdetések