Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szerző: Dr. Lantai Csilla

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szerző: Dr. Lantai Csilla"— Előadás másolata:

1 Szerző: Dr. Lantai Csilla
A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP számú kiemelt projekt Gyámügy Tanári kézikönyv - diasor Szerző: Dr. Lantai Csilla

2 Gyámügy fogalma A gyámhatóságok, mint államigazgatási szervek feladat-és hatáskörébe utalt ügyek körét nevezzük gyámügyeknek A gyámügyek anyagi jogi szabályait mely jogszabályok tartalmazzák? a polgári jog , a családjog , a gyermekvédelmi jogszabályok

3 A gyámhatóság összefoglaló fogalom, értjük alatta
a jegyzői gyámhatóságot, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt, a fővárosi/megyei szociális és gyámhivatalt A szakigazgatási szerv jelentősége

4 A gyámügy főbb területei
a hatósági gyermekvédelmi feladatok, a gondnokoltak és a kiskorúak személyi és vagyoni érdekeinek védelme, a szülői felügyelettel, kapcsolattartással, örökbefogadással, gyámsággal összefüggő ügyek köre

5 A gyámügyi eljárás sajátosságai
Az eljárás során meg kell hallgatni: a szülőt és más törvényes képviselőt a korlátozottan cselekvőképes gyermeket és a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló felnőtt személyt, az ítélőképessége birtokában levő gyermeket Gyermek önálló eljárás indítási joga!

6 Gyermeki jogok Különösen: a családban való nevelkedés,
a különélő szülővel való kapcsolattartás, az identitáshoz, névviseléshez való jog, a véleménynyilvánításhoz való jog és gyermek érdekének elsődlegessége!

7 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
A jegyzőhöz kell továbbítani: a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való való jogosultságának, az óvodáztatási támogatás megállapítására vonatkozó kérelmet. A járási gyámhivatalhoz kell továbbítani: az otthonteremtési támogatás iránti, gyermektartásdíj megelőlegezésére vonatkozó kérelmet Ki nyújthatja be?

8 Rendezetlen családi jogállás
ha nem lehet az anya házassága alapján a gyermek megszületésekor a gyermek apját megállapítani, vagy ha a gyermek ismeretlen szülőktől származik A gyermek családi jogállásának rendezése: gyámhatósági intézkedések, bírósági eljárások

9 Apai elismerő nyilatkozat
a gyermek családi jogállásának önkéntes, bírósági eljárást mellőző rendezésére a kormányablakban is felvehető- jegyzőkönyv feltételek: - ki teheti meg? – korkülönbség jelentősége! - hozzájárulások, - személyes nyilatkozat Joghatás: a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat szülői felügyeleti jogot keletkeztet!

10 Örökbefogadási ügyek Kijelölt gyámhivatalhoz nyújtható be
Személyes eljárás Kérelmezhető: az örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása, az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásába történő felvétel, az ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozat jóváhagyása, az örökbefogadás engedélyezése és felbontása, az örökbefogadott származásának megismerése

11 Kapcsolattartás szabályozása és végrehajtása
a kapcsolattartás szabályozása: a bíróság vagy a gyámhatóság hatásköre gyermeki jog, szülői kötelesség a kapcsolattartás végrehajtása - gyámhatóság kérelmet a járási gyámhivatalnál nyújthatják be a szülők, nagyszülők, a gyámhivatali tárgyalás – személyes eljárás

12 A gyermek törvényes képviselete vagyoni ügyekben
A kiskorú nem dönthet önállóan vagyonának sorsáról, örökségét érintő kérdésekről. Törvényes képviselője jognyilatkozatai a gyámhatóság jóváhagyásával érvényesek! A gyámhatóság eljárása során a gyermek érdekét vizsgálja.

13 A gyermek névviselése, végleges külföldre távozása
Ha a szülők a szülői felügyeleti jog körébe tartozó kérdésekben nem tudnak egyetértésre jutni, a különélő szülők a bíróság, a szülői felügyeleti jogukat együttesen gyakorló szülők a gyámhatóság döntését kérhetik. Gyermek családi, illetve utóneve – dönt a gyámhatóság Gyermek végleges külföldre távozása – ha a különélő szülő ezzel nem ért egyet, a bírósághoz fordulhat

14 Gyámrendelés, családbafogadás
Ha a gyermeknek nincs szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője - a gyámhatóság rendel gyámot! Családbafogadáskor is. Eljárás kérelemre vagy hivatalból Államigazgatási feladatot ellátó szervek kötelesek a gyámhatósággal közölni a hivatalos eljárásuk során tudomásukra jutott minden olyan esetet, amelyben valamely kiskorú részére gyámot kell rendelni!

15 A szülői ház elhagyása, a szülők által kijelölt tartózkodási hely elhagyása és a gyermek házasságkötésének engedélyezése A 16. életévét betöltött gyermek önállóan is kérheti személyesen kell nyilatkozatot tennie az engedély megadásának nem feltétele a szülő, más törvényes képviselő hozzájárulása sajátos illetékességi szabályok

16 Gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának védelme
gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyona - gyámi fenntartásos betétben kell elhelyezni, ahonnan csak a gyámhatóság engedélyével lehet felvenni felhasználása, befektetése - gyámhatósági jóváhagyás szükséges a törvényes képviselő nyújthat be kérelmet

17 Gyermek nevelésbe vételének megszüntetése, a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapítása és megszüntetése A szülő bármikor kérheti az átmeneti és a tartós nevelésbe vétel megszüntetését, gyermeke családjába történő visszahelyezését. Kivétel:- ha szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy - ha hozzájárult gyermeke ismeretlen személy által történő örökbefogadásához. Gondozási díjfizetési kötelezettség terheli a szülőt

18 Utógondozás és utógondozói ellátás
utógondozói ellátás - a nevelőszülő, a gyermekotthon, utógondozó otthon nyújtja, lakhatást, teljes körű ellátást jelent utógondozás keretében az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadás, segítségnyújtás Ki kérheti? A fiatal felnőtt, aki átmeneti vagy tartós nevelésben volt a nagykorúvá válása előtt

19 Összefoglaló I. gyermek: a 18. életévét be nem töltött kiskorú, kivéve, ha a gyámhatóság előzetes engedélyével házasságot kötött korlátozottan cselekvőképes kiskorú: aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen, cselekvőképtelen kiskorú: aki a 14. életévét még nem töltötte be gyermek törvényes képviselője: szülő vagy gyám, eseti gondnok

20 Összefoglaló II. gondnokság alatt álló személy: az a 18. életévét betöltött felnőtt, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró hatállyal gondnokság alá helyezett gondnokolt személy törvényes képviselője: gondnok, eseti gondnok

21 Összefoglaló III. gyámhatóság: összefoglaló fogalom, értjük alatta a jegyzői gyámhatóságot, járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt, fővárosi/megyei szociális és gyámhivatalt, melyek között a hatáskörök megosztását jogszabály rögzíti gyámügyi igazgatás szintjei: központi, területi és helyi szervek alkotják. kormányablakok elsődleges feladata a gyámügyi igazgatás területén: az ügyfelek tájékoztatása, egyes kérelmek fogadása és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező gyámhatóság részére


Letölteni ppt "Szerző: Dr. Lantai Csilla"

Hasonló előadás


Google Hirdetések