Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PUBLIC RELATIONS ISMERETEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PUBLIC RELATIONS ISMERETEK"— Előadás másolata:

1 PUBLIC RELATIONS ISMERETEK
Készítette: Ragány Tünde Prezentáció témája: Könyvtári arculatelemzés

2 Üdvözlöm Önöket az Újváros Téri Általános Iskola nevében!

3 Az iskola adatai Az iskola neve: Újváros Téri Általános Iskola
Székhelye: Ózd, Újváros tér 1. Telefonszáma: 48/ Az iskola fenntartója: Ózd Városi Önkormányzat Az iskola igazgatója: Béri Lászlóné Az intézmény tevékenységi körét, jogállását, gazdálkodását a fenntartó által kiadott alapító okirat határozza meg.

4 Az iskolai könyvtár működési rendje
Az iskolai könyvtár feladata: Az oktató nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa, gyűjtőköre igazodik a művelési területek követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének egészéhez. Azonosító adatok: A könyvtár neve: Újváros Téri Általános Iskola Könyvtár A könyvtár címe: 3600 Ózd, Újváros tér 1. A könyvtár létesítésének időpontja: 1978

5 A könyvtár fenntartása
A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakulásáért a könyvtárat működtető iskola és a fenntartó vállal felelősséget. Az iskolai könyvtár működtetését az iskola igazgatója ellenőrzi és a nevelőtestület javaslatainak meghallgatásával irányítja.

6 Alapkövetelmények Az iskola rendelkezik a használók által könnyen megközelíthető helyiséggel, melyben az állomány szabadpolcos elhelyezésben nyert elrendezést.

7 A könyvtár legfontosabb célja:
A gyermekek olvasóvá nevelése és az értő olvasás fejlesztése. Kiemelt feladatai között szerepel: Az olvasás megszerettetése a bőséges irodalom segítségével. Az iskolai képzés alátámasztása és kiszélesítése. A gyerekek önművelésének szolgálata. A gyerekek önálló tájékozódásának, a könyvtár önálló használatának megalapozása. A tanulási képességek fejlesztése, „tanulásirányítás”. Felkészítés a sikeres továbbtanulásra A pedagógusok szakkönyvellátásának, szakmai előrehaladásának, önképzésének nagymértékű segítése.

8 Mindezeket a követelményeket azonban csak megfelelő könyvtári rendszer és magas színvonalú könyvtári szolgáltatások tudják kielégíteni. Ennek érdekében az iskola könyvtára állománygyarapításra szorul, legfőképpen audiovizuális dokumentumok, kézikönyvek, ismeretterjesztő szakirodalom és a szótárak terén.

9 A könyvtár alkalmas egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására
A könyvtár alkalmas egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására. A tanulók és a pedagógusok részére tart nyitva az éves munkatervben meghatározott heti óraszámban – a könyvtáros nevelő órarendje szerinti megállapított időpontban

10 A könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok:
Szak- és szépirodalmi Tudományos Oktatási Művészeti Tartós tankönyv Segédkönyv Folyóirat, audiokazetta, az iskola pedagógiai programja.

11 A könyvtár kapcsolatot tart a többi iskola könyvtárával és együttműködik az iskola székhelyén működő könyvtárral. A városi könyvtár

12 A könyvtár alkalmas tanórán kívüli foglalkozások tartására.

13 A színjátszó kör A könyvtár közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében és lebonyolításában. A tankönyvterjesztési szabályzatban megfogalmazottak szerint az állami tankönyvtámogatás minimum 25%-ának megfelelő értékű tartós könyv könyvtári állományba kerül.

14 Az iskolai könyvtár könyvtárhasználóinak köre:
az iskolában tanuló diákok, pedagógusok.

15 A könyvtári könyveket használók nyilvántartása
A beiratkozás nyitvatartási időben lehetséges, a könyvtárhasználat ingyenes. A beiratkozott pedagógusok és diákok számítógépes nyilvántartásban szerepelnek. A bekövetkezett változásokat a könyvtárosnál bármely időpontban, iskolaidő alatt lehet jelezni.

16 Szolgáltatások A könyvtár által nyújtott szolgáltatás kétoldalú: az állomány egy része kölcsönözhető, más része helyben használatos, állományvédelmi és gazdasági szempontból. Ezen szolgáltatást az iskola bármely diákja igénybe veheti. Kölcsönzésre csak a beiratkozott diák, nevelő jogosult.

17 A kölcsönözés szabályai I.
A kölcsönzött dokumentumot egy hónapon belül vissza kell szolgáltatni, esetleg kölcsönzési idejét meg lehet hosszabbítani. Kivételt képeznek ez alól a tanári kézikönyvek, tanári tankönyv példányok, illetve a tanulók részére kiadott tankönyvek. /Ezek egy tanítási évig használhatók/

18 A kölcsönözés szabályai II.
A kölcsönző aláírásával felelősséget vállal a kölcsönzött dokumentumért. Amennyiben a kikölcsönzött dokumentumot elveszti, illetve nem tudja visszaadni, akkor a könyv nyilvántartott értékének megfelelően alakuló eszmei értéket köteles fizetni, melyről hivatalos számlát kap.

19 Az iskolai könyvtár gazdálkodása:
Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről. A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzési a könyvtáros tanár feladata. A Könyvtárellátó KHT évente szerződést köt bizonyos összegre, az általuk folyamatosan küldött Új könyvek rendelési listáról történik az állomány bizonyos részének gyarapítása.

20 Az iskola feladatai Egyre több gyereknek vált szokásává az olvasás. Viszont a széles érdeklődés, az önálló ismeretszerzés készsége csak a rendszeres – és nem utolsósorban könyvtári – olvasással alakul ki. Ezért a gyerekek olvasóvá nevelését művelődéspolitikánk legfontosabb feladata közé soroljuk. Az iskola kiemelt feladatai között szerepel a tanulási képességek fejlesztése, a „tanítás” helyett a „tanulásirányítás” kerüljön előtérbe. Az iskola egyik nagyon fontos feladata a hátrányos helyzetű tanulók könyvtárhasználatra szoktatása.

21 Az értő olvasás fejlesztése minden tantárgy során napirendre kerül, s ebben nagyon fontos a könyvtár szerepe. A továbbtanuló diákok kiegészítő anyagokért látogatják rendszeresen a könyvtárt, de sajnos nem mindig tudják kielégíteni ezirányú kérésüket a könyvtári állomány hiányossága miatt.

22 Állománygyarapítás I. Az állománygyarapítás szempontjait tehát az a cél határozza meg, hogy a gyermekek szórakozásukhoz, iskolai tanulásukhoz, önképzésükhöz és tájékozódásukhoz fejlettségi fokuknak megfelelő irodalmat kapjanak.

23 Állománygyarapítás II.
A szépirodalom változatos, színes, érdekes művek gazdag választékát nyújtja, melyből viszonylag kevés áll a rendelkezésre.

24 A kézikönyvtár pedagógiai funkciója:
Az iskolai tanulást kell segítenie a könyvtári kutatás elemeinek elsajátításával. A kézikönyvtár állományát ennek a pedagógiai célnak és a gyermekek érdeklődésének megfelelően szeretnék fejleszteni. Ehhez mintegy fél tanulócsoportnyi szótárra és lexikonra lenne szükségük.

25 A kötelező irodalom igen elhasznált állapotban van, ezért frissítésre szorul.
Ismeretterjesztő szakkönyvek csak néhány példányban állnak rendelkezésre, legalább fél tanulócsoportnyi példány helyett. Nagy az érdeklődés a történelmi könyvek iránt, de sajnos ebből is korlátozottak a lehetőségek.

26 Mire lenne szükség? Nagyon nagy szükség lenne néprajzi dokumentumokra, a földünk és környezetünk témában szükség lenne a Föld népeit, országait bemutató könyvekre, valamint felfedezőket, utazókat bemutató kiadványokra. A művészet területén is rendkívül nagy a hiányosság. Videokazetták, ismeretterjesztő CD-k szinte egyáltalán nem állnak rendelkezésre.

27 A technika tantárgy szorosabb elmélyítése érdekében fél tanulócsoportnyi barkácskönyvre lenne igény, valamint a pedagógiai gyűjtemény is fejlesztésre vár. Az iskolai könyvár elsőrendű feladata, hogy szorosan kapcsolódva az iskolában folyó oktató-nevelő munkához, azt sajátos eszközeivel támogassa.

28 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "PUBLIC RELATIONS ISMERETEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések