Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szabályozás és a hatósági felügyelet aktuális kérdései 2010. október 7. ERŐMŰ FÓRUM Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szabályozás és a hatósági felügyelet aktuális kérdései 2010. október 7. ERŐMŰ FÓRUM Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és."— Előadás másolata:

1 A szabályozás és a hatósági felügyelet aktuális kérdései 2010. október 7. ERŐMŰ FÓRUM Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály grabnerp@eh.gov.hu

2 Tartalom A 3. energiacsomag szabályozási kihívásai –Határidők –Az EU jog és a nemzeti célok összeegyeztethetősége A hatósági eljárásokat érintő újítások a VET (GET) tervezett módosítása után

3 Uniós célkitűzések Az Európai Bizottság deklarált célja az egységes, hatékony, versenyképes villamosenergia-piac kialakítása. Az egységes villamosenergia-piac kialakulásának nem előfeltétele a nemzeti és regionális rendelkezések teljes körű harmonizációja. A részleges harmonizációs kezdeményezések kiterjednek –A határkeresztező forgalomra (ex-ante és ex-post kezdeményezések); –Az Európai szinten is fontos infrastrukturális elemek fejlesztésére; –Állami támogatások kérdéskörére, amely érinti a támogatási rendszerek kialakítását is; –Piaci dominanciával kapcsolatos kérdésekre; –Az ellátás biztonságával kapcsolatos kérdésekre (pl. kritikus infrastruktúra);

4 A 3. energiacsomag A 3. csomag 2 irányelvből és 3 rendeletből álló jogszabálycsomag az egységes belső energia piac kialakulásának elősegítésére. Az EU Bizottság 2007. szeptember 19-én tette közzé a csomagot. Az EU Parlament és Tanács együttdöntési eljárásban lefolytatott egyeztetések keretében kialakított kompromisszumos szövegjavaslatait az EU Parlament 2009. április 22-én hagyta jóvá 2. olvasatban –Az EU Parlament döntően a fogyasztók jogainak kibővítésre tett javaslatokat –Jelentős vita alakult ki a TSO-k szétválasztási szabályaival összefüggésben, majd kompromisszumos javaslatként került megfogalmazásra az ITO modell

5 A 3. energiacsomagban kiadott jogszabályok Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK irányelve (2009. július 13.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács 713/2009/EK rendelete (2009. július 13.) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról Az Európai Parlament és a Tanács 714/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

6 Néhány fontosabb témakör a 2009/72/EK irányelvből Átviteli rendszerirányítás –Modell (TSO, ISO, OUSO) –Vállalatvezetési belső szervezési kérdések –Munkáltatói jogok, Összeférhetetlenségi szabályok, Felügyelő testület, Megfelelési program, Megfelelési ellenőr Fogyasztóvédelem –Védelemre szoruló fogyasztók (energiaszegénység) –Energiahatékonyság előmozdítása (okos mérés) –Zárt elosztó rendszerek A energetikai szabályozó hatóság jogállása –A függetlenség (független döntéshozatal) erősítése –Árszabályozással kapcsolatos jogosítványok erősítése

7 Mindhárom TSO modell átültetésére vonatkozó kötelezettség ITOISOOUSO 2010. évi VII. törvény átültette - az átültetés hibáinak hiányosságainak korrigálása céljából módosítani kell a VET- et legkésőbb 2011. március 3-ig A villamos irányelv 37. cikk (5) h/ pontja alapján átültetendő Az irányelv 9. cikk (11) bekezdése előírja a tulajdonosi szétválasztás lehetővé tételének kötelezettségét, amely szükségesé teszi az OUSO szabályok átültetését A három modell átültetésére vonatkozó kötelezettség nem függ a tagállam szándékaitól!

8 A tanúsítási eljárás A tagállam nagyfokú szabadságot élvez a belső jogrend alakításában, minden modell védhető Brüsszelben, de a tanúsítási szabályrendszert nem a magyar jogalkotás határozza meg! A tanúsítási eljárásban a Bizottság a következők szerint dönt 714/2009/EK rendelet 3. cikk (1) –A Bizottság a 2009/72/EK irányelv 10. cikkének (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az átvitelirendszer üzemeltető tanúsításáról szóló határozatra vonatkozó minden bejelentést annak kézhezvétele után haladéktalanul megvizsgál. –A Bizottság az ilyen bejelentés kézhezvételének napját követő két hónapon belül véleményt nyilvánít az érintett nemzeti szabályozó hatóság részére arról, hogy az megfelel-e a 2009/72/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének vagy 11. cikkének és 9. cikkének.

9 ACER - Hivatal ACER-től (Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége) vélemény kérhető arról, hogy egy másik szabályozó hatóság határozata megfelel-e az iránymutatásoknak –ACER értesíti a Bizottságot (ez alapja lehet egy jogsértési eljárásnak is) –A Bizottság kötelezheti a szabályozó hatóságot, hogy vonja vissza határozatát, ha nem felelt meg az iránymutatásoknak ACER a nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörébe tartozó kérdésben határozatot hozhat: –Műszaki kérdésekben, ha az irányelvek vagy rendeletek ezt lehetővé teszik –A határokon átnyúló infrastruktúrához való hozzáférés és az üzemeltetés biztonságának szabályai esetén [döntéshozatali korlátok] –Mentesítő határozat új infrastruktúra esetén (hálózatok, földgáznál LNG- terminál és tároló is) [döntéshozatali korlátok]

10 A VET módosítás peremfeltételei - 1 A 2010. évi VII. tv csak látszólag rendezte el a 3. energiacsomag miatt szükséges jogharmonizációs feladatokat. A törvény részleges jogharmonizációt valósított meg és számos pontjában szakmailag teljesen alkalmatlan, az EU Bizottság előtt védhetetlen szövegeket illesztett a törvénybe. Felismerve a jogalkotási anomáliákat az OGY nyáron úgy módosította a VET-et, hogy átírta a 2010. évi VII. tv-ben meghatározott hatályba léptető feltételeket A Kormány 2010. június 30-án az OGY-hoz beterjesztett jogalkotási programja már tartalmazza a VET és a GET „nagy terjedelmű” változtatásának célkitűzését. A Hivatal 2009 ősze óta dolgozik a VET módosító javaslatokon –Lényegében 2010 júliusáig súlyos anomáliák jellemezték az előkészítési folyamatot –Az EU kötelezettségek és a nemzeti érdekek összehangolhatók!

11 A VET módosítás peremfeltételei - 2 A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelvek átültetésének általános határideje 2011. március 3., azonban az ún. szétválasztási szabályok tekintetében 2012. március 3. Bonyolult hatályba léptető feltételrendszer szükséges a számos eltérő határidő miatt. Az árszabályozás átalakítása tekintetében a magyar jogi lehetőségek korlátozottak –Általában olyan megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a keretszabályok tekintetében rendeletalkotást, míg a díjtételek esetén hatósági határozatot eredményeznek!

12 Tervezett újdonságok - Elektronikus eljárás Az elektronikus ügyintézés bevezetésének elsődleges célzott hatása, hogy gyorsítsa és átláthatóbbá tegye a hivatali ügyintézést Bizonyos eljárások esetén kizárólag az elektronikus formát lehet majd alkalmazni A elvárt legfontosabb hatások: –Az elektronikus eljáráshoz használt űrlapok garantálják, hogy a hiányosan kitöltött űrlapok, vagy nem megfelelő számban csatolt mellékletek esetén ne lehessen beküldeni a kérelmeket, ezáltal jelentős mértékben csökkenhet az ügyintézést lassító hiánypótlások mennyisége, –Átlátható módon kezelhetővé válik az ügyintézési határidő nyomon követése akkor is, ha az a Ket-ben rögzített különböző okokból nyugszik (pl. hiánypótlás) az ügy, –A kérelemben foglalt adatok elektronikus úton feldolgozhatók, –A fentiekből adódóan összességében csökken az eljárásokra fordított munkaidő mind ügyintézői, mind adminisztratív munkakörökben. –Az ügyintézők felszabadult munkaidejében fokozható a Hivatal ellenőrzési tevékenysége!

13 Tervezett újdonságok – Erőművek engedélyezése 1.A két tevékenységi körre egy engedély kerül kiadásra 2.Egységes engedély 3.Egy eljárásban Kapcsolt hő- és villamosenergia -termelő

14 Tervezett újdonságok – Támogatási rendszerek A változások összességében azt a célt szolgálják, hogy a Nemzeti Cselekvési Terv és az Új Széchenyi Terv véglegesítése után a Kormány VET módosítás nélkül tudja meghatározni a támogatási rendszer új irányait, olyan jogtechnikai megoldások alkalmazásával, amely a befektetések biztonságára is ügyel. A KÁT mérlegkör elszámolási rendszerének pontosítása, kiegészítése annak érdekében, hogy a Kereskedelmi Szabályzati albizottságban bemutatott fejlesztések elvégezhetők legyenek –Az átvételre kötelezett személye változik (MK felelős), –A szervezett villamosenergia-piaci KÁT értékesítés lehetősége, –Az allokált KÁT energia fizikai átvétele mellett bevezethető a részleges pénzügyi elszámolás is.

15 Köszönöm a figyelmüket! Dr. Grabner Péter osztályvezető grabnerp@eh.gov.hu www.eh.gov.hu


Letölteni ppt "A szabályozás és a hatósági felügyelet aktuális kérdései 2010. október 7. ERŐMŰ FÓRUM Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések