Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lakosságfelkészítési feladatok „Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lakosságfelkészítési feladatok „Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa."— Előadás másolata:

1 Lakosságfelkészítési feladatok „Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.” (1999. évi LXXIV /Katasztrófavédelmi törvény / I. fejezet, Alapvető rendelkezések, Általános szabályok 1.§) § §A Katasztrófavédelmi törvény 19. §-a az önkormányzat állami feladataként jelöli meg a lakosság felkészítését veszélyhelyzetekre („gondoskodik a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról” „felelős a védekezés feltételeinek biztosításáért”). § § 8/2005. (III. 8.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeiről szóló 13/1998. (III. 6.) BM rendelet módosítása, mely meghatározza a polgári védelmi felkészítés követelményeit.

2 A felkészítés célja   A kockázati tényezők csökkentése a tudatos és folyamatos tájékoztatás, felkészítés megszervezésével,   A lakosság tájékoztatása a katasztrófavédelmi kötelezettségről, jogokról és az anyagi forrásokról (pl: A lakosság ismerje azon kötelességét, hogy a katasztrófák elleni védekezésben köteles adatközléssel, személyes közreműködéssel, eszközök és ingatlanok rendelkezésre bocsátásával segédkezni),   A célcsoportok igényeinek, adottságainak maximális figyelembe vétele,   A helyi lehetőségek (természetes és épített környezet, közösségi csoportok) eredményes felhasználása,   A megelőzési kultúra fejlesztése,   A hatékony reagálás feltételeinek kialakítása,   A rehabilitáció szervezett koordinálása.

3 A lakosságfelkészítési feladatok tervezésének, szervezésének feltételei a Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia idevonatkozó elemei alapján   Az alkotmányos állampolgári jogok érvényesítése,   A tájékoztatáshoz, felkészüléshez szükséges intézményi-, eszköz- és létszámfeltételek biztosítása,   A harmonikus információáramlás feltételeinek megteremtése,   A katasztrófavédelemben közreműködők együttműködésének többoldalú felhasználása.

4 A felkészítés célcsoportjai Szakmai felkészítés:   Önkormányzati vezetők (polgármesterek, jegyzők, védelmi bizottsági elnökök)   Területi államigazgatási feladatokat ellátó szervek vezetői (közigazgatási vezetők) részére Lakossági felkészítés:   A helyi lakosság   Az ideiglenesen ott tartózkodók (diákok, dolgozók, látogatók) részére

5 A felkészítést végzők A lakosság felkészítését elsődlegesen a katasztrófavédelem hivatásos munkatársai végzik,   országos szinten az OKF,   területi szinten a katasztrófavédelmi igazgatóságok és a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság (FPVI) lakosságfelkészítő mentorai,   helyi szinten a polgári védelmi kirendeltség vezetői együttműködve: – – Az önkormányzat és intézményeinek alkalmazottaival (pl. óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) – – Önkéntesekkel – – Civil szervezetekkel, szövetségekkel, egyesületekkel – – Más szakmai szervezetekkel (pl: hivatásos és önkéntes tűzoltók, rendőrség, fogyasztóvédelem, mentőszolgálat, vöröskereszt, védőnők, gyermekvédők, pedagógiai intézetek)

6 A felkészítés témakörei Vonatkozó információk ismerete – – Természeti és civilizációs katasztrófatípusok – – Magyarország és az adott település veszélyeztetettsége – – Megelőzési, felkészülési, veszélyhelyzet-kezelési és rehabilitációs lakossági jogok és kötelességek – – A védekezés lehetőségei – – A riasztás és tájékoztatás eszközei, módszerei – – A veszélyhelyzeti magatartási szabályok – – Menekülés és mentés – – Segítségnyújtás, segítségkérés Az ön- és környezetvédő magatartáskultúra fejlesztése Viselkedésmódok tűz, víz (ár- és belvíz), rendkívüli időjárás, vegyi, biológiai-, nukleáris veszélyekből eredő katasztrófahelyzetek, terrorizmus idején.

7 A felkészítés módszerei Szakmai felkészítés   Kiadványok (ajánlások, szakmai lapok)   Rendezvények (fórumok, előadások, munkaműhelyek, polgármesteri találkozók, testületi ülések, Jegyzői illetve Államigazgatási Kollégium keretében stb.)   Katasztrófavédelmi Prevenciós Program készítése az önkormányzati fenntartású intézményekben   Önkéntes lakosságfelkészítői program a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a megyei polgári védelmi szövetségek szervezésében Lakosságtájékoztatás   Kiadványok (szórólapok, plakátok, internetes tájékoztatók)   Azokon a településeken, ahol a nemzeti-etnikai kisebbség lélekszáma az összlakosság 5 %-át eléri, a tájékoztatók riasztási és magatartási részét a kisebbség nyelvén is biztosítani kell.   Rendezvények (gyereknap, falunap, kiállítások, versenyek, táborok: általános vagy önálló rendvédelmi illetve közbiztonsági, szakmai nyílt nap pl. tűzoltóságon, stb.)   VFCS/VFSZ technikai bemutató és gyakorlat   Veszélyhelyzeti Információs Központok (VELÜNK) működtetése a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és önkéntesek közreműködésével

8 Részvétel a közoktatásban „A tanulók és a pedagógusok katasztrófa- tűz- és polgári védelmi felkészítése a természeti csapások, a tűz, az ipari balesetek elleni védekezéshez, a tömeges balesetek következményeinek felszámolásához szükséges ismeretek átadásával történik.” 37/2001. (X. 12.) OM rendelet 6.§ (2.) A tanulók felkészítése A pedagógusok a tanulókat az életkori sajátosságaik alapján készítik fel a körülöttük lévő veszélyek elhárításának lehetőségeire és az ilyen körülmények között alkalmazható célszerű magatartás módokra. Iskolarendszeren belül: tanórákon vagy tanórán kívül iskolán kívüli szervezésben történik a felkészítésük. A Nemzeti Alaptanterv (NAT) kiemelt fejlesztési feladatként jelöli meg, hogy a fiatalok „Készüljenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.” Alapelvként és célként a BIZTONSÁG-KULTÚRA kialakítását nevezi meg. „a biztonság-kultúra az egyéni és társadalmi létet veszélyeztető tényezők felismerése, az egyén felelőssége a veszélyhelyzetek kialakulásában, kialakításában, a katasztrófavédelemben (tűz- és polgári védelem, tervezés, megelőzés, beavatkozás, értékelés).” „a nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés és az elvárható biztonság igényeinek megfelelően formálja a tanulók gondolkodását.”

9 Ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek A polgári védelmi kirendeltségek szakemberei a tanév folyamán figyelemmel kísérik és segítik az illetékességi területükhöz tartozó közoktatási intézményekben folyó veszélyhelyzeti nevelést és oktatást. Ehhez felhasználják az OKF kiadványait (munkafüzetek gyerekeknek, Kézikönyv pedagógusoknak oktatáshoz, versenyre felkészítéshez). A Katasztrófavédelem internetes honlapján olvasható a tanév katasztrófavédelmi versenyének felhívása. A kirendeltség- vezetők iskolai vagy helyi versenyeket szerveznek, ahonnan a csapatok továbbjuthatnak a megyei, majd az országos döntőre. A versenyzők elméleti veszélyhelyzeti ismereteikről feladatlap megoldásakor és gyakorlati feladatok teljesítése során adnak számot, valamint fizikai erőnlétüket is próbára teszik. Pedagógusok Akkreditált katasztrófavédelmi pedagógus- továbbképzése 2003. októberében „Katasztrófavédelmi alapképzés óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók, tanárok, kollégiumi nevelők számára” címmel tanfolyamot indított az OKF és a Fővárosi Pedagógiai Intézet (FPI). A tananyag 20 modulból áll, tartalmaz katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi, elsősegély-nyújtási, oktatás-módszertani, pszichológiai (pánik elkerülési) elméleti és gyakorlati ismereteket.

10 A tanfolyam megszervezésének célja: A diákok megfelelő tartalommal, módszerekkel sajátítsák el a veszélyhelyzeteket megelőző, illetve kezelni képes magatartásformákat, tudnivalókat (menekülési, túlélési, segítségnyújtási ismeretek), megértsék és átérezzék az önmaguk és környezetük iránti felelősséget, amely felnőtt életük biztonságkultúráját alapozza meg. Az intézményi tűzvédelmi felelősök jártasságának és ismereteinek fejlesztése. Információk a tanfolyamról A tanfolyam helyszíne: 1149 Bp. Mogyoródi út 43. (OKF) Szálláshely: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, Budapest Jelentkezés módja: OKF honlapjáról letölthető Jelentkezési lapot kell eljuttatni az OKF-re Óraszám: 40 óra (4 nap, napi 10 tanóra) Tanfolyami díj: 45000 Ft, azaz negyvenötezer forint/fő Tanfolyami jegyzet: Kézikönyv a veszélyhelyzeti ismeretek oktatásához, A továbbképzés előadásainak anyaga CD lemezen, Veszélyhelyzeti ismeretek című munkafüzet sorozat Hallgatói teljesítménymérés: Teszt írása záráskor Gyakorlati vizsga: Intézmények Biztonsági Csomagjának összeállítása


Letölteni ppt "Lakosságfelkészítési feladatok „Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések