Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Multikulturalitás és iskolai könyvtár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Multikulturalitás és iskolai könyvtár"— Előadás másolata:

1 Multikulturalitás és iskolai könyvtár
Dömsödy Andrea alelnök Könyvtárostanárok Egyesülete iskolai könyvtári szakreferens OFI-OPKM Kultúrák találkozása MKE 42. Vándorgyűlése Baja, július 16.

2 Google varázskerék

3 Vázlat NAT kultúra multikulturalitás

4 iskolai könyvtári kultúra állományfejlesztés olvasás használati
szabályzat használóképzés iskolai könyvtári kultúra elvárt viselkedés a nem olvasókról a jó tanulókról Ha kulturálisan vizsgáljuk a könyvtárat Könyvtári kultúra Könyvtár a különböző kultúrák támogatásáért az emósokról a netről dokumentumok olvasásfejlesztés többnyelvűség feliratok szaknyelv nyelvkönyvek

5 átmeneti állandó csoportok deviancia?
sokféle szempont szerint sokféle kultúra „A deviancia szó jelentése röviden a társadalmi normáktól való eltérést jelent. Deviáns viselkedés alatt olyan magatartásformákat értünk, amelyek destruktív irányultságúak, romboló hatásúak, s mind az egyén, mind a társadalom számára negatív következményei lehetnek.” Karlovitz-Torgyik, 174. deviancia?

6 kezelése előítéletek csökkentése előítéletek csökkentése előítéletek
Értékek A demokratikus társadalom hatékony működéséhez szükségesek Alapja az emberi jog (pl. kultúra őrzése) „Az előítélet Aronson (1995) meghatározása szerint: „ellenséges vagy negatív attitűd valamilyen csoporttal szemben – olyan attitűd, amely téves, vagy nem teljes információkból származó általánosításokon alapul.” Magában hordja az ellenszenvet, a túlzott általánosítást, a leegyszerűsítést, a megalapozatlanságot, a hibás ítéletet. Az előítélet szoros kapcsolatban van a sztereotípiával.” Karlovitz-Torgyik, Adaptív iskola – mindenkinek, minden gy. nevelése feladatunk - nem lehet azonosulási kényszer elé állítani előítéletek csökkentése előítéletek csökkentése előítéletek csökkentése előítéletek csökkentése előítéletek csökkentése plurális értékrendszer

7 tantervhez illeszkedő
szolidaritás tolerancia népek, nemek egyenlősége forrás tanulási nehézségek esélyegyenlőség elméletek ismerete projekt nemzeti identitás fejlesztése fogyatékkal élők interkulturális kommunikáció NAT iskolai könyvtár- ban együttműködés kultúrák iránti nyitottság kvt-i órán sokféleség elismerése ismeretek a hazai kisebbségekről értékek tisztelete emberi jogok tisztelete szép- és szakirod-i források hon- és népismeret közös értékek -  a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége - szolidaritás és a tolerancia - esélyegyenlőség cél - nemzeti identitás fejlesztése, beleértve az ország nemzetiségeihez, kisebbségeihez tartozók azonosságtudatának ápolását, kibontakoztatását. - "Módot ad arra, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek a hazánk területén élő kisebbségek életéről, kultúrájáról." -  "A Nat elő kívánja segíteni más népek történetének, hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának ismeretét és megbecsülését, ezzel a különböző kultúrák iránti nyitottságot, megértést szolgálja." kulcskompetenciák Szociális és állampolgári kompetencia - "Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és társadalmi-gazdasági dimenzióiban, továbbá a nemzeti kulturális identitás és az európai identitás kapcsolatának a megértése." - "Az attitűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. Idetartozik még a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés, a sokféleség elismerése. Fontos része ennek az attitűdnek a személyes előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra való törekvés." - "az európai sokféleség és a kulturális identitás tudatosítása is." - "A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség és a demokrácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok kulturális sokszínűségének megértését." - "értékek elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítását (pl. a demokratikus elvek tiszteletben tartása). Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, valamint a fenntartható fejlődés támogatását és mások értékeinek, magánéletének a tiszteletét is jelenti." kiemelt fejlesztési területek - énkép, önismeret - Hon- és népismeret "Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek, történelmének, hagyományainak megbecsülése." - Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra "Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek birtokában meg tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is, hogy európai identitásuk megerősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák iránt is." "A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt." - Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés "az erőszakmentesség jellemez, és az emberi jogok, a demokrácia értékeinek tisztelete vezérel." "az egyenlő bánásmódhoz való jog felismerésének képessége, a konfliktuskezelés, a humanitárius segítségnyújtás, az együttműködés képessége), értékorientációk, beállítódások (pl. felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és" sajátos tanulási szervezési módok szükségesek az SNI-seknek és az együttműködés fejlesztése érdekében "Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban részesüljön." "Az iskoláknak pedagógiai programjaikban biztosítani kell a vallási, illetve világnézeti ismeretek, tudás tárgyilagos és többoldalú átadását, anélkül azonban, hogy állást foglalnának, vagy tanulóikat állásfoglalásra kényszerítenék ezek igazságtartalmát illetően." A személyiség- és közösségfejlesztés feladatai: "az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség" A nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás elvei "A nemzeti kisebbségi nevelés és oktatás célja a tanulók nemzetiségi közösséghez való tartozásának erősítése. Ezt a célt a nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítésével, a nemzeti kisebbség sajátos helyzetének megismertetésével éri el" programok eu-i azonosságtudat egyetemes kult. tantervhez illeszkedő gyűjtemény énkép, önismeret aktív állampolgárság

8 iskolai könyvtár- ban olvasási trendek gy-i könyvtárkép tanulói
érdeklődés előzetes tudás, tudáskonstrukció multikulturalitás, globalizáció önismeret kulturális relativizmus kultúrák jellemzői egyes tanulói nézőpont források különbségek befolyása kult. különbségek jellegzetességei perspektívaváltás diszkrimináció felismerése iskolai könyvtár- ban programok emberi viszonyok jellemzői ??? rejtett tanterv verbális nem túlszabályozó nonverbális kooperatív technikák kognitív sokféleséget reprezentáló A gyerekek kulturálisan is különbözőek, ez tény. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tűrni ≠ támogatni - „Nem feledhetjük, hogy a tanuló ember, a gyermek csakis környezetével együtt szemlélve érthető meg, így annak kulturális háttere, nyelve, szimbólumrendszere, szokásvilága, értékeinek ismerete nélkül nehéz sikeres pedagógiai munkát végezni.” Torgyik – Karlovitz „Az etnocentrizmussal szemben áll a kulturális relativizmus jelensége, amely arra figyelmeztet, hogy minden kultúra, és annak egyes eleme, csakis saját kontextusában, tágabb összefüggésével együtt értelmezhető.” Torgyik – Karlovitz „A multikulturális nevelés tartalmazza saját kultúránk ismeretét is, hogy képesek legyünk mások kultúrájában is tájékozódni, előbb sajátunkban tudjunk eligazodni.” Torgyik – Karlovitz A deviancia ellen a konstruktív életmód kialakítása egy módszer, pl.: értelmes szabadidős programok, sport … „Amíg a túl szigorú nevelés az előítéletes személyiség megjelenéséhez járul hozzá, addig ezzel szemben a szeretettel teli, engedékeny, biztonságos légkörben kevésbé valószínű az előítélet, jóval inkább a türelem, a tolerancia, a jóindulat megjelenése jellemző. Ezek az emberek nagyra tartják az egyenlőség, testvériség eszméjét, s nem csak, mint elvet, hanem életüket mozgató késztetést élik át.” Adorno kutatásai (Karlovitz-Torgyik, 190.) Több konkrét módszer alkalmazása pszichológusi, tréneri képzettséget igényel -az ismeret hiánya az előítélet táptalaja → szükséges az ismeretterjesztés, de nem elégséges Az előítélet tele van érzelemmel, így nehezen változtatható, az érzelmi azonusulás segíti az attitűdformálást, pl. irodalmi művekkel Tanulói kultúra Megismerni (a gy. Környezetével együtt érthető meg) Igényeket figyelembe venni Építeni rá Kultúraazonos pedagógia (Boreczky, 2001 alapján): A gy. Számára ismerős kulturális minták használata a gy. Számára könnyebben elfogadhatóvá teszi az iskolát Perspektívaváltás: Tanulói szemszög küldetésny. drámapedagógia kvt-i órán kultúra-érzékeny szemlélet sokféleséget elismerő érzelmi azonosulás kközi állomány bevonódás dekoráció programok szépirod.

9 Reflektivitás: Ellenőrizzük magunkat tudatosan!
Különböző csoportokra vonatkozóan kisebbség, fiú-lány, SNI … Különböző megnyilvánulásainkat verbális, nonverbális környezet (pl.: feliratok, képek) Módszere önmegfigyelés külső szemlélő videó tanulói visszajelzések dokumentumelemzés Arends (2001) alapján, Karlovitz-Torgyik, 200.p.

10 Könyvtári lehetőségek
kötelező olvasmányok fiúk/lányok, népek, nyelv, sikerlista diszlexia anyanyelvű projektnapok a megismerésre, tapasztalatszerzésre multikulturális források multikulturális naptár dekoráció integráció a programokon (több korcsoport, több szubkultúra …) többnyelvű feliratok, honlap cserediákok bevonása

11 Napok, világnapok febr. 21. Az anyanyelv világnapja
márc. 8. Nemzetközi Nőnap márc. 19. Cigányság világnapja márc. 21. A faji megkülönböztetés elleni nemzetközi küzdelem napja ápr. 8. Romák világnapja ápr. 27. Holokaust emléknap máj. 21. A kulturális sokszínűség napja aug. 2. A cigány holokauszt emléknapja szept. 26. A nyelvek európai napja okt. 1. Idősek világnapja nov. 16. Tolerancia világnapja dec. 3. Fogyatékos emberek világnapja dec. 18. Kisebbségek Napja, Emigránsok világnapja egyes mo-i kisebbségek napja

12 Iskolai Könyvtári Világnap
alkalom a más országokban, tájegységeken élőkkel való kapcsolatteremtésre együttműködésre különböző csoportok véleményének megismerésére a könyvtárról, iskolai könyvtárról

13 Játékok, feladatok Hírgyártás A média elfogultsága Nemzeti hősök
A világ meséi kooperatív csoportmunka Gomes, Rui (szerk.): Képzők könyve, Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez, 2. átd. kiad., Bp., Mobilitás Európai Fejleszt. Ig., 2006, 205 p OPKM: AX hírgyártás: eljátszani egy kitalált jelenetet, majd a néző riportereknek összefoglalva el kell mondani, többeknek, összehasonlítás A média elfogultsága: minikutatás 1 hétig figyelni a népcsoportokról szóló híreket különböző sajtóban, elemezni: képeket, hangsúlyokat, szóhasználatot … Nemzeti hősök: bemutatni különböző népek hőseit (a hős, mint szocializációs tényező, a nemzeti kultúra szimbóluma) A világ meséi: találják ki egy részletből, honnan van, indokolják, majd az egész mese, majd megbeszélés (vannak benne példák)

14 Felhasznált irodalom 243/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Cognini, Cecilia: Multikulturalizmus és közkönyvtár a nemzetközi eszmecserében In: Könyvtári Figyelő, 2003/3., p. Gomes, Rui (szerk.): Képzők könyve, Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez, 2. átd. kiad., Bp., Mobilitás Európai Fejleszt. Ig., 2006, 205 p. (1. kiad: Utolsó letöltés: ) Multicultural Communities: Guidelines for Library Services, 3. ed., IFLA, 2009, 33 p. URL: Utolsó letöltés: Nagy Mária (szerk.): Magyar nevezetes napok és világnapok, Győr, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, é.n. URL: Utolsó letöltés: Sudár Annamária (főszerk.): Jeles napok - multimédiás oktatási segédanyag, Bp., OSZK, 2007, URL: Utolsó letöltés: Torgyik Judit - Karlovitz János Tibor (2006): Multikulturális nevelés, Bp.,Bölcsész Konzorcium : Kodolányi Főisk., 226 p. URL: Utolsó letöltés:

15 domsody.andrea@opkm.hu www.ktep.hu www.opkm.hu
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Multikulturalitás és iskolai könyvtár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések