Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Németh Brigitta „Azt akarjuk, hogy a múltban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Németh Brigitta „Azt akarjuk, hogy a múltban"— Előadás másolata:

1 Tudományterületek kézikönyvei, szintézisei segédanyagai az oktatásban: történelem
Készítette: Németh Brigitta „Azt akarjuk, hogy a múltban megszerzett erők ne vesszenek el, hanem szárnyakat adjanak a mának, és segítsék meghódítani a jövőt…” Kner Imre

2 - Kritikával kezelendő – szubjektív véleményre
Felhasznált irodalom: Bényei Miklós: Könyvtári tájékoztatás Budapest: Tankvk., p. Berlász Jenő: A történettudományi tájékoztatás segédkönyvei. Budapest: SSZK-KMK., p. Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. Budapest: Osiris p. A magyar történettudomány kézikönyve. Budapest: Könyvért, 1987., 434 p. - Nem törekedtem teljességre, válogató jellegű gyűjtés, minden műfajból egy-egy példa kiemelésével - Kritikával kezelendő – szubjektív véleményre

3 Tudományterületek kézikönyvei, szintézisei: történelem
A történettudomány fogalma: a társadalom múltbéli eseményeinek rendszerező és értékelő leírása. [1] A történettudomány tárgya: az emberiség múltjának egészét vizsgálja. [1] Bényei Miklós: Könyvtári tájékoztatás Budapest: Tankvk., p.

4 Tudományterületek kézikönyvei, szintézisei: történelem
- Kronológia (időbeni) felosztás: - Térbeli, földrajzi felosztás - Tárgyi felosztás - Kiegészítő és segédtudományok

5 - merev időhatárok kiválasztás korszakokra tagolva
Kronológia (időbeni) felosztás: Térbeli, földrajzi felosztás Tárgyi felosztás Kiegészítő és segédtudományok - merev időhatárok kiválasztás korszakokra tagolva - társadalmi-gazdasági alakulatok, vagyis az emberiség főbb állomásai szerint

6 Kronológia (időbeni) felosztás: Térbeli, földrajzi felosztás Tárgyi felosztás Kiegészítő és segédtudományok - egyetemes vagy világtörténet az emberiség múltját teljes térbeli kiterjedtségben vizsgálja - nemzeti történet köznapi szóhasználat szerint: magyar történet - helytörténet egy-egy országrész közigazgatási egység történeti múltját tanulmányozza

7 - technikatörténet - társadalomtörténet - településtörténet
Kronológia (időbeni) felosztás: Térbeli, földrajzi felosztás Tárgyi felosztás Kiegészítő és segédtudományok - gazdaságtörténet - technikatörténet - társadalomtörténet - településtörténet - politikatörténet - állam és jogtörténet - hadtörténet - művelődéstörténet - nyelvtörténet

8 Kronológia (időbeni) felosztás: Térbeli, földrajzi felosztás Tárgyi felosztás Kiegészítő és segédtudományok kiegészítő: régészet néprajz antropológia nyelvészet segédtudományok: oklevéltan irattan írástan pecséttan éremtan címertan ikonográfia levéltártan stb…

9 Kronológia (időbeni) felosztás: Térbeli, földrajzi felosztás Tárgyi felosztás Kiegészítő és segédtudományok kiegészítő: Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat Bp.: Osiris, 1999. A régészet dinamikusan fejlődő tudomány. Nemcsak a múlt kincseinek felfedezését, hanem aprólékos tudományos elemzést is jelent melyhez elengedhetetlen az alkotó képzelet. Egyszerre jelent terepen végzett fizikai munkát és dolgozószobában vagy laboraróriumban folytatott szellemi tevékenységet

10 Kronológia (időbeni) felosztás: Térbeli, földrajzi felosztás Tárgyi felosztás Kiegészítő és segédtudományok segédtudomány: A történelem segédtudományai Bp.: ELTE 1986. A történeti segédtudományok, vagy a történelem segédtudományai Egyrészt azt jelenti hogy elősegítik a történeti kutatást, annak módszerét adják, másrészt a történeti kutatás és a történettudomány egy-egy speciális területét és ismeretanyagát alkotják. Semmiképpen nem jelenti, a segédtudományok alsóbbrendűségét, hanem elősegítik a történeti kutatást, speciális ismeretanyagát alkotják.

11 A tájékoztatás eszközei:
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák

12 tudományelméleti és módszertani bevezetők:
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák tudományelméleti és módszertani bevezetők: a tájékozódni kívánóknak elsősorban az egyetemi főiskolai jegyzetek Lederer Emma: Bevezetés a történettudományba Magyar történettudomány kézikönyve – 1920 tól eredetileg az összes elméleti és módszertani kérdésekről forrásokról áttekintő összefoglalás. (Önálló kötetekben füzetekben jelent meg. Első rész: Bevezetés a magyar történettudományba 1. kötet: A történettudomány elmélete és forrásai Dékány István: Történelemelmélet Hóman: Forráskutatás a forráskritika története Magyarországon 2. kötet: A történelem segédtudományai Segédtudományok története Magyarországon Szentpétery Imre: Cronologia 3. kötet: A magyar történet résztudományai

13 tudományelméleti és módszertani bevezetők:
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák tudományelméleti és módszertani bevezetők: Szentpétery Imre: Chronológia : a közép és újkori időszámítás vázlata Bp.: M. Tört. Társ.., 1923 Már a primitív, u.n. természeti népeknél is mindenütt megtaláljuk azt a törekvést, hogy az életük körében végbemenő vagy azzal kapcsolatban észlelt eseményeket az idő és a tér kategóriái szerint rögzítsék. A kultúrnépek az időmérést és időszámítást tudománnyá fejlesztették.

14 egyetemes történelem:
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák szintézisek összefoglaló művek: egy-egy korszak nép vagy az egész emberiség történetének átfogó, lényegi teljességre törekvő egységes szemléletű feldolgozás egyetemes történelem: Világtörténet 1-10 kötet Bp. Kossuth K : valamennyi földrész és nép történetét tárgyalja Nagy képes világtörténet Bp.: Franklin-Révai A nagy honvédő háború története 1-6. :egy-egy korszakot átfogó Dolmányos István: A Szovjetunió története Bp.: Kossuth, 1979.: egy nemzet Világtörténelmi enciklopédia 1-2. Bp.: Kossuth, 1982. Anglia története I-IV. Bp.: MTA., Winkler: Németország története a modern korban I-II. Bp.: Osiris, 2005. magyar történelem: Hóman Bálint- Szekfű Gyula: Magyar történet 1-8. köt. Bp.: M.Kir Orbán Balázs: Székelyföld leírása 1-2. köt. Bp.: M. Helikon

15 szintézisek Európa története/Norman Davies Bp.: Osiris, 2002.
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák szintézisek Európa története/Norman Davies Bp.: Osiris, 2002. 12 elbeszélő fejezet felöleli Európa egész múltját, az őstörténettől napjainkig. A nézőpont egyre szűkül, időrendi, földrajzi hálót is felvázol. Minden fejezet végén, széles lencsenyílású és különböző szemszögből készített „pillanatfelvétel” található a kontinens egészéről. Az összbenyomás olyan történeti képeskönyvhöz hasonlítható, amelyben a panorámafelvételek közelképekkel és kinagyított részletekkel váltakoznak.

16 kresztomátiák szöveggyűjtemény:
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák forráskiadvány: egy adott időszakra eseményre intézményre vagy személyre vonatkozó teljes vagy részleges forrásanyagot tartalmazó. kresztomátiák szöveggyűjtemény: korábban már közzétett források rendszerint szemelvényes formában. Nem tudományos forrásközlés többnyire tanulmányi segédlet, olvasókönyv. Történelmi olvasókönyv a középiskolai történelemtanítás segédeszközei képeskönyvek: képes vagy képen ábrázolható forrásokat gyűjti össze. Eredeti történeti képdokumentumokat, ill. történeti értékű és érdekű tárgyak képei. A szöveg csak kiegészítő jellegű

17 - tudományelméleti és módszertani bevezetők
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák forráskiadvány: Szádeczky-Kardos: Avar történelem forrásai Szeged: JATE, 1992 A sorozat célja az európai avarok történeténének írott kútfőit magyar fordításban összeállítani a nép Közép-Ázsiából való felkerekedésétől egészen a letűnéséig a történelem színpadáról más népekbe való felszívódásáig . A források többsége görög és latin nyelvű.

18 - tudományelméleti és módszertani bevezetők
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák forráskiadvány: Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai I-II. Miskolc, BME, 1992 Megismerhető-e a múlt teljes egészében és hitelesen, valóságosan, vagy meg kell elégednünk azzal, hogy a történelmet tulajdonképpen az álmainkból szőjük? A történelem kutatása, a történelemtudomány forrásai: tények, így tehát ezek nem vonhatók kétségbe, csakhogy a tényeket a múlt nyomaiból a kutatók alkották meg, tehát nagyon szubjektívek így sok esetben kritikával kezelendők

19 kresztomátiák: Görög történeti chrestomathia Bp.: Tankvk. 1986.
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák kresztomátiák: Görög történeti chrestomathia Bp.: Tankvk crestos (görög szó)= hasznos használható célszerű manthanoin= tanulni, tehát a crestomathia olyan dolgok hasznos tudnivalók szövegrészletek összeválogatása, megkülönböztetésül a költői antológiától. Történeti crestomathia egy bizonyos kor (társadalom, nép) történetét szemléltető, megértető megértéséhez közelebb segítő írott gyűjtemény.

20 - tudományelméleti és módszertani bevezetők
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák kresztomátiák: Ókori keleti történeti történeti chrestomathia Bp.: Osiris, 2003. Az ókori kelet története a Földközi tengertől a Sárga tengerig terjedő hatalmas területen játszódott le, s időbeli kerete közel háromezer évet foglal magában, politikai és gazdasági története szerteágazó. Mindez megnehezítette a forrása kiválasztását, a fordítások elkészítését, hisz kb. 20 különböző nyelven írodtak.

21 képeskönyvek: Világtörténet képekben I-II- Bp.: Gondolat, 1980.
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák képeskönyvek: Világtörténet képekben I-II- Bp.: Gondolat, 1980. Mintegy 5 évezrede annak, hogy az írás létrejötte előtt már megszületett a történeti események képi szemléltetése. Ősibb közlési forma ez az írásos rögzítésnél, ősibb magánál a történelem fogalmánál is. A történeti közlés vágya azóta sem mondott le soha az írásos formáról közvetlenebb és közérthetőbb, élményszerübb és élménykeltőbb képi bemutatás lehetőségeiről. Ez a mű a hagyományos műfajú tankönyv mellett kiegészítő jellegű oktatási szemléltetésű anyag.

22 - tudományelméleti és módszertani bevezetők
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák kéziratos források: levéltárakban őrzött történeti forrásokról tájékoztatnak levéltári segédletek kéziratkatalógusok Hadtörténeti levéltár Fond és állagjegyzék Bp.: PetitReal A Habsburg Birodalomhoz tartozásunk még évszázadok alatt az ország életére vonatkozó legfontosabb döntések Bécsben születtek és ezek iratai itt is ott maradtak . Ezen a helyzeten a 1867 kiegyezés sem változtatott. Megfogalmazódott a nemzetigény, hogy létesüljön önálló hadilevéltár – és múzeum. Bp.-en 1918-ban létesült önálló hadilevéltár melynek fond és állagjegyzéke a kötet.

23 adattár- jellegű segédletek
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák adattár- jellegű segédletek időrendi táblázatok: időrendben egymásutániságukbsn ismertetik a fontosabb történeti eseményeket egyetemes történelem Egyetemes történelmi kronológia Bp.: Tankvk., köt Világtörténelmi enciklopédia 1-2 köt. Bp.: Kossuth, 1982. magyar történelem Magyar történelmi kronológia az őstörténettől 1970-ig Bp.: Tárogató, 1999. Magyar történelem kronológiája Bp.: Pannonica, 2001. Magyarország történeti kronológiája 4 kötetben Bp: Akad. Kiad történelmi atlaszok: térképvázlatokat közöl egy-egy történeti eseményről helytörténeti lexikonok Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára 1-4. köt. Pest: Fényes, 1851. segédtudományi segédletek

24 - tudományelméleti és módszertani bevezetők
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák időrendi táblázatok: Horváth Jenő: Évszámok könyve I-III Bp.: 1995, 2001 Diákok, tanárok és az olvasók szélesebb köre számára kiskronológia. Tartalmazza a gazdaság a társadalom és a politikatörténetének a kronológiákban rendszerint szereplő legfontosabb évszámait. Újabb történelem szemlélet jegyében azonban nem szűkíti le a történelmet a háborúk, a királyok és csak a politika történetére, hanem sokkal szélesebben: civilizáció-történetként mutatja be azokat.

25 - tudományelméleti és módszertani bevezetők
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák kronológia: Ez a kétkötetes kronológia segít időpontjuk szerint áttekinteni a világ eseményeit tényeit a kezdetektől napjainkig. A Kronológia kitekintő „időlexikonnak” is mint a magyar Nagylexikon része, de önmagában is kerek egészet alkotó, megbízható kézikönyv. A második kötet végén található index a jobb használhatóságot segíti: személyekre, eseményekre kereshet az olvasó.

26 - tudományelméleti és módszertani bevezetők
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák Világtörténelmi kronológia: 200 ország történelme a kezdetektől napjainkig. Bp.: Tárogató, 1998. Mikor, hol, mi történt – kétmillió éve tartó utunk során – erről szól a történelem. Ezeknek pontosabban ezek egy töredékének, ám így is több ezer nevezetes és fontos sorsfordító eseménynek a listája ez a könyv: világtörténelmi kronológia. A gyors eligazodást szolgálja: az események folyamatát elsősorban az újkorban ismert országok szerint csoportosítja.

27 T.Cornell-I. Matthews A Róma világatlasza Bp.: Helikon 1999.
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák történelmi atlaszok: T.Cornell-I. Matthews A Róma világatlasza Bp.: Helikon 1999. Atlasz világtörténelem (a régi SH) Bp.: Atheneum, 2000. Történelmi világatlasz Bp.: Kartográfiai Váll. Az ókori Egyiptom atlasza Bp.: Helikon 1993. A viking világ atlasza Bp.: Helikon 1997. A bibliai világ atlasza Bp.: Helikon 1994. A mezopotámiai világ atlasza Bp.: Helikon 1998. Az ősi világok atlasza Bp.: Inkvizitor 1998. A középkori Európa atlasza Bp.: Helikon 1989. A Kínai világ atlasza Bp.: Helikon 1995.

28 - tudományelméleti és módszertani bevezetők
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák történelmi atlaszok: T.Cornell-I. Matthews A Róma világatlasza Bp.: Helikon 1999. Az olvasó megismerkedhet Róma alapításának nemcsak legendájával, hanem korai Latinum az etruszkok az archaikus város történetével. Milyen volt a mindennapi élet városon és falun, milyen szertartások kísérték az államvallás ünnepeit, miként közlekedtek, hogyan működött a birodalmat a vallás és a hadsereg mellett összetartó igazgatási apparátus. Sok színes illusztrációval, képpel!

29 A könyv térképgyűjtemény és kronológia egy kötetben, mely az egyetemes
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák történelmi atlaszok: Atlasz világtörténelem (a régi SH) Bp.: Atheneum, 2006. A könyv térképgyűjtemény és kronológia egy kötetben, mely az egyetemes történelem eseményeit a kezdetektől 2005-ig követi végig. Egy-egy nagyobb korszakot egy fejezetbe gyűjtve a fontosabb államalakulások szövetségek szerint tárgyalja a történelmi és gazdasági összefüggéseket. Több kis térképen mutatja be az időbeli fázisokat ami az áttekinthetőséget jelentősen növeli.

30 Antik lexikon Bp.: Corvina 1993.
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák lexikonok: Antik lexikon Bp.: Corvina 1993. Hegedüs Gyula: Történelmi dokumentumok lexikona Bp.: Atheneum 2001. Levéltári terminológia lexikona Bp.: Akad. Kiad Ókori lexikon 1-4. Bp.: Könyvért, Történelmi személyek kislexikona Bp.: Blaek and White A zsidó kultúra lexikona Bp.: Balassi 2003.

31 lexikonok Antik lexikon Bp.: Corvina 1993.
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák lexikonok Antik lexikon Bp.: Corvina 1993. A több kiadást megélt (némelyik elavult) lexikon nem a legújabb kutatási eredmények alapján tárgyalta témáját, olyan ideológiai béklyók kötötték, melyek 1987-ben már elavultak voltak. Szükség volt nagyarányú átdolgozásra és magyarításra, hogy az olvasóhoz közel állóbb és közérthető legyen. Szemléltető ábrái színvonalasak, a fordítók és átdolgozók munkáját a sok helytelen állítás és ideológiai korlát kiküszöböléséért dicséret illeti.

32 - tudományelméleti és módszertani bevezetők
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák lexikonok: Hegedüs Gyula: Történelmi dokumentumok lexikona Bp.: Atheneum 2001 A lexikonban az egyetemes és magyartörténelem legfontosabb eseményeihez kapcsolódó dokumentumokról olvasható hosszabb rövidebb összefoglaló. Viszont nem szerepelnek benne szépirodalmi, filozófiai és tudományos művek, csak politika és diplomáciatörténeti források, tehát olyan dokumentumok, melyeket államfők, törvényhozó testületek, kormányok, minisztériumok, politikai pártok, és egyesületek egyházi vezetők vagy hadvezérek írtak vagy adtak ki.

33 - tudományelméleti és módszertani bevezetők
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák fogalomtárak: Általános történelmi fogalomgyűjtemény Bp.: Holnap , 2000 A kötetnek már a második kiadása kiállta az idők próbáját, anyaga nem avult el, átdolgozásra nem volt szükség ugyanakkor kisebb javításokkal, új adatok felvételével igyekszik a benne szereplő anyagot pontosítani, kiegészíteni. A címszavak megfogalmazásánál törekszik az egyetemes és magyar történeti példákkal való illusztrálásra, a fogalmak rövid, közérthető meghatározására.

34 fogalomtárak: Történelmi fogalmak kisszótára Bp.: Korona, 2002
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák fogalomtárak: Történelmi fogalmak kisszótára Bp.: Korona, 2002 A kötött bővített és javított kiadása történelmi, vallástörténeti és művelődéstörténeti címszavakat tartalmaz az őstörténettől a jelenkorig. A kisszótár közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok számára készült. A fogalmak tartalmi megírásánál cél a közérthetőség, korszerűség, a tanulhatóság, tömör kifejezés és világos stílus.

35 sorozatok Magyar századok
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák sorozatok Magyar századok Minden évszázad egy-egy kötetben. Az ország történelem és társadalma, szellemi élet, átalakuló népesség, uralkodók, tájékoztató irodalom, személy és helynév mutatóval.

36 sorozatok Új képes történelem
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák sorozatok Új képes történelem 20 kötete izgalmas leírásokkal hozza közelebb egy-egy nagy történelmi korszak hőseit, nagy csatáit, tudományos technikai vívmányait, művészetét, hétköznapjait és ünnepeit. Külön értéke a csodálatos képanyag: rekonstukciós rajzok, színes fényképek, művészeti alkotások, ábrázolásai, térképek gazdagítják a fiatal olvasók történelmi ismereteit. A kötetet tárgymutató egészíti ki.

37 folyóiratok Történelmi és azzal kapcsolatos folyóiratok:
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák folyóiratok Történelmi és azzal kapcsolatos folyóiratok: Acta Historica Acta Ethnographica Aetas Antik tanulmányok Archaeológiai értesítő Athenaeum Confessio Eszmélet Ethnographia Európai szemle Európai utas Folia archaeologica Fons Hadtörténelmi közlemények Hadtudomány História Honismeret Huszadik század Keletkutatás Kisebbségkutatás Külpolitika Külügyi szemle Levéltári közlemények Levéltári szemle Limes Magyar közigazgatás Módszertani lapok: Történelem Múltunk Múlt és jövő Múzeumi hírlevél Múzeumi közlemények Nemzetközi szemle Néprajzi értesítő Ókor Panniculus Pannonhalmi szemle Politikatudományi szemle Pro minoritate Protestáns szemle Regio Savaria Sic itur ad astra Soproni szemle Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle Századok Századunk Századvég Társadalmi szemle Társadalomkutatás Technikatörténeti szemle Teológia TörténÉsz Történelemtanítás Történelmi szemle Történeti szemle Turán Turul Valóság Vasi honismereti és helytörténeti közlemények Vasi szemle Vigilia Világosság Világtörténet Stb…

38 folyóiratok Századok:
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák folyóiratok Századok: 1867 alapították, Magyar Történelmi Társaság adja ki. A folyóirat elsősorban Mo. történetével foglalkozó tanulmányokat tesz közzé, de egyetemes történeti cikkeket is közöl. Elemzi a történettudomány és a történetírás elvi módszertani kérdéseit. Állandó rovatai tájékoztatják az olvasót a történettudomány eseményeiről, tudományos vitákrók, ülésszakokról, történeti kiállításokról, hazai és külföldi történeti munkákról 1 évben 6 szám jelenik meg.

39 folyóiratok: Ókor: negyedévente jelenik meg
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák folyóiratok: Ókor: negyedévente jelenik meg Gyakoriak a tematikus számok.

40 repertórium: adattár, címjegyzék, név és tárgymutató
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák repertórium: adattár, címjegyzék, név és tárgymutató A folyóiratban megjelent tanulmányokon, közleményeken, vitairatokon kívül feltárja a Századok híranyagának jelentős részét is. A repertórium címanyagát tematikai csoportosításban közli. A folyóiratban megjelent illusztrációk, arcképek, térképek, pecsétek, címerek – ábráit külön mellékletek ismertetik. Használatát négy mutató könnyíti meg. A repertóriumot kutatók, oktatók, egyetemi hallgatók mellett haszonnal forgathatják mindazok akiket érdekel népünk múltja, történetírásunk fejlődése.

41 - egyetemes történelmi retrospektív bibliográfiák
- tudományelméleti és módszertani bevezetők - szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák bibliográfiák : valamely kérdés tanulmányozásához adott vagy felhasznált forrásmunkák, könyvek jegyzéke - egyetemes történelmi retrospektív bibliográfiák - magyar történelmi retrospektív bibliográfiák - helytörténeti retrospektív bibliográfiák - történeti tárgyú szépirodalmi bibliográfiák - egyetemes történelmi kurrens bibliográfiák - magyar történelmi kurrens bibliográfiák

42 - tudományelméleti és módszertani bevezetők
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák bibliográfiák: Magyar ókortudomány bibliográfiája folyt Bp.: Balassi, 1996 A könyv mindazokat az ókortudományi jellegű munkákat tartalmazza, amelyek között magyar szerzőtől bárhol, bármilyen nyelven ill. idegen szerzőtől magyarországon megjelentek, valamint a fenti időszak bizantinológiai és a középkori latinsággal foglalkozó irodalmának válogatott bibliográfiáját. Segítséget nyújt a szakembereknek a vizsgált tudományos kérdések magyar szakirodalmának áttekintéséhez. Továbbá összegyűjti az egyes szerzők másod- harmadközlését is. Nemcsak szak hanem népszerűsítő irodalmat is feltár.

43 - tudományelméleti és módszertani bevezetők
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák bibliográfiák : Kosáry: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába Bp.: Osiris, 2000- 10 főosztályba csoportosít, ezen belül pedig szakcsoportokra bont. 1 általános tájékoztatás 2 hazai általános könyvészet 3 magyar történeti bibliográfiák 4 – 5 – 6 egyes tudományágak bibl. 7 segédtudományok bibl. 8 külföldi országok bibl. 9 egyetemes történeti bibl. 10 lexikonok, térképek, szótárak

44 - tudományelméleti és módszertani bevezetők
- szintézisek - forráskiadványok, dokumentumgyűjtemények - kéziratos források: - adattár- jellegű segédletek - sorozatok - folyóiratok - bibliográfiák bibliográfiák : I. Tóth: Magyar történeti bibliográfia Budapest : Akadémiai K rész Általános rész rész Gazdaság rész Politika, jog, oktatás, tudomány, művészet, sajtó, vallás-egyház rész nem magyar népek (nemzetiségek

45 DVD-ROM Ókori lexikon – Pecz Vilmos Ókori lexikonja mintegy 9000 címszavával az egyetlen átfogó, csak az ókorra koncentráó 2400 oldalas közel 1000 illusztrációt tartalmazó lexikon Marcali Henrik: Nagy képes világtörténet – ókori kezdetektől a XX. század kezdetéig 12 kötetben Osztrák magyar monarchia írásban és képben – a dualizmus korának egyik nagy vállalkozása a 22 kötetes munka tájegységenként mutatja be a monarchiát II. világháború lexikona – a jeles történészek által jegyzett lexikon, mint az érdeklődők mind pedig a szakemberek számára nélkülözhetetlen információk tárháza e sokakat érdeklő sorsunkat a mai napig meghatározó korszakról Magyar nemzet hadtörténelme – Bánlaky József csak nem fél évszázados munkássága során írt 24 kötetes mű

46 CD-ROM Magyarország képes története a kezdetektől napjainkig [elektronikus dok.]. - : Informania, 2000. Az '56-os megtorlás adatbázisa [elektronikus dok.] : személyek és fotók : az 1956-os forradalmat követő megtorlás a budapesti jogszolgáltatási iratok tükrében - Szöveg és fotó. - Budapest : Budapest Főváros Levéltára, CD-ROM ; 12 cmAz 1956-os forradalom adattára [elektronikus dok.] : válogatás. - [Budapest] : Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára : Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány, [2006]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm Magyarország [elektronikus dok.] : Európa közepén : Magyarország a jelenkorban. - Szöveg és képek. - Budapest : 1956-os Intézet, CD-ROM : 12 cm. - (Az 1956-os Intézet történeti CD-ROM sorozata, ISSN ) Magyar történeti életrajzok [elektronikus dok.] : A Magyar Történelmi Társulat sorozatának digitális változata / Magyar Történelmi Társulat. - Szöveges adatbázis. - Budapest : Arcanum, [2004]. - 1 CD-ROM : 12 cmAz es szabadságharc története [elektronikus dok.] / Gracza György ; Jókai Mór ; Bródy Sándor. - Budapest : Arcanum, CD-ROM ; 12 cm Az iki Magyar Szabadságharcz története. - [elektronikus dok.] : a magyar forradalom és szabadságharc enciklopédiája. - Budapest : 1956-os Kutatási és Könyvkiadói Kht., CD-ROM ; 12 cm. - (Európa közepén, Magyarország a jelenkorban, ISSN ) A magyar nemzet története [elektronikus dok.] / Hóman Bálint ; Szekfű Gyula ; Szalay József ; Baróti Lajos. - Budapest : Arcanum, CD-ROM ; 19 cmAz Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben [elektronikus dok.] / Rudolf trónörökös főherczeg ő Császári és Királyi fensége Kezdeményezéséből és közreműködésével. - Budapest : Arcanum, CD-ROM ; 12 cm Ókori lexikon [elektronikus dok.] / szerk. Pecz Vilmos. - Szöveges adatbázis. - Budapest : Arcanum, CD-ROM : 12 cm ; 12 cmRákóczi szabadságharc [elektronikus dok.] : multimédia taneszköz / Hódtói Általános Iskola és Gimnázium. - Hódmezővásárhely : Regionális Multimédia Központ, CD-ROM ; 12 cm Nagy képes világtörténet [elektronikus dok.]. - Budapest : Arcanum, 1998 Pannon reneszánsz [elektronikus dok.] : a Hunyadiak és a Jagelló-kor : Budapest : Enciklopedia Humana, (Encyclopaedia Humana Hungarica ; 4. ) Honfoglalás [elektronikus dok.] : a magyar nép története a kezdetektől Szent István haláláig / Készítették a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium tanulói. - Hódmezővásárhely : Bethlen Gábor Református Gimnázium, CD-ROM ; 12 cm History of the world [elektronikus dok.] : a complete and authoritative world history reference. - Parsippany : Bureau Development Inc., CD-ROM ; 12 cm. - (Library reference serie )

47 Interneten - Periodikák
Aetas Archivnet. XX. százatdi történeti források História Honismeret Klio Levéltári Szemle Magyar Szemle Magyar Tudomány Módszertani lapok: történelem Múlt-kor. Az Origo naponta frissülő internetes történelmi folyóirata Regio Rubicon Online SzemTanu. Történelem napilapstílusban

48 Interneten - Kézikönyvek, adatbankok
Az 1956-os forradalom története Arcanum Digitéka Amerika fölfedezése A Bárdossy család története ERDÉLY TÖRTÉNETE Hungary : A brief history A magyar nemzet története Magyar Névarchívum (helynévtár, Debreceni Egyetem) Magyarország a XX. században Magyarország levéltárai Magyar múlt (Kultur Market) Ókori lexikon Pannon reneszánsz : A Hunyadiak és a Jagelló-kor ( ) Történelmi kronológia a The Times világatlasza nyomán (Transindex)

49 Tankönyvcsaládok tankonyv.lap.hu

50 Interneten elérhető segédanyagok az oktatásban digitális anyagok - Minisztérium

51 Interneten elérhető segédanyagok az oktatásban digitális tananyagok SDT Sulinet Digitális Tudásbázis

52 SULINET http://www.sulinet.hu/tart/fkat/Kha

53

54 Interneten elérhető segédanyagok az oktatásban digitális anyagok - portál http://tortenelem.lap.hu/

55 Interneten elérhető segédanyagok az oktatásban digitális anyagok – térképek

56 Interneten elérhető segédanyagok az oktatásban digitális anyagok - tételek

57 Interneten elérhető segédanyagok az oktatásban digitális anyagok – várak http://www.varak.hu/

58 Interneten elérhető segédanyagok az oktatásban digitális anyagok

59 Interneten elérhető segédanyagok az oktatásban digitális anyagok

60 Interneten elérhető segédanyagok az oktatásban digitális anyagok http://www.szulo.hu/iskola/tort.htm

61 Interneten elérhető segédanyagok az oktatásban digitális anyagok

62 Interneten elérhető segédanyagok az oktatásban digitális anyagok http://www.mozaweb.hu/PolgMagy/

63 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Készítette: Németh Brigitta „Azt akarjuk, hogy a múltban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések