Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KamaszOk vagyunk egészségfejlesztési program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KamaszOk vagyunk egészségfejlesztési program"— Előadás másolata:

1 KamaszOk vagyunk egészségfejlesztési program
Zsiros Emese Örkényi Ágota Országos Gyermekegészségügyi Intézet

2 Az intézetről Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet – OGYEI - a magyar gyermekek egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatgyűjtési, elemzési, információs, kutatási, módszertani és szervezési feladatokat ellátó intézet. Közreműködik a gyermekegészségügyi ellátórendszert érintő szakmapolitikai, finanszírozási, minőségellenőrzési és oktatási feladatokban. Jelenlegi formájában 2003 óta működik Főigazgató: dr. Mészner Zsófia, gyermekgyógyász, infektológus Szerkezete: Módszertani Osztály: gyermekegészségügyi módszertani, szakértői tevékenység, gyermekegészségügyi szakellátás szakfelügyelői tevékenységének segítése Családtervezési, Kisgyermekkori Prevenciós és Ifjúsági Osztály: perikoncepcionális tanácsadás, szoptatással kapcsolatos szakértői tevékenység, kisgyermekkori pszichoszomatikus tanácsadás. Kamasz tanácsadás, szülés utáni depresszió tanácsadás, szexológiai módszertani munka Gyermekegészségügyi Információs és Kutatási Osztály: speciális feladatok a prevenció terén, epidemiológiai adatgyűjtés, kutatási (Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása) -> A program kidolgozásában és kipróbálásában résztvevő szakértők: Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella, Németh Ágnes, Zakariás Ildikó.

3 A program kidolgozása 2008- a „Közös Kincsünk a Gyermek, Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program” keretében egészségfejlesztési tartalmú kisfilmek 2009- Külső szakértők bevonásával a filmekhez kapcsolódó gyakorlatsorozatok Gyakorlatok kidolgozói: Jékely Endréné (pedagógus) Jármi Éva (pszichológus) „KamaszOK. vagyunk” egészségfejlesztési program három részből áll: Gyermekbiztonság, balesetek megelőzése Bántalmazás Kamasz vagyok… 2010- általános és középiskolában dolgozó pedagógusok és iskolapszichológusok közreműködésével tanórai keretek között kipróbálás, hatásvizsgálat készítése. 2011- két képzési modulra osztva, egy-egy 30 órás felkészítő tréning tematika kidolgozása és az első két csoport elindítása. Tréning tematika kidolgozói: Jármi Éva, Várnai Dóra, Dr. Nagy József

4 A program célja - a 14–18 éves fiatalok egészségfejlesztése,
attitűdformálás és ismeretátadás, az önismeret mélyítésén, a serdülőkorban felmerülő nehézségek tudatosításán, a lehetséges megoldási utak megismerése révén. A Kamaszok és Bántalmazás modul: középfokú iskolába járó tanulók számára - módszertani segédanyag kidolgozása a pedagógusok részére, az osztályfőnöki órák egészségfejlesztési tartalommal való megtöltésére. a pedagógus alkalmat teremt a kisfilmek levetítésére, a módszertani anyag javaslatai alapján az osztály sajátosságait és saját elképzeléseiket is figyelembe véve vezeti a témák közös feldolgozását. *A Gyermekbiztonság és balesetek modul célcsoportja: az alapfokú iskolai korosztály

5 A program általános jellemzői
tematikája komplex: a kamaszok életének számos helyzetét és kérdését felöleli, a kamaszok életmódjának, életvitelének normatív és lehetséges konfliktusait, problémáit érinti az alkalmazott módszerek korszerűek, interaktívak, élmény centrikusak, ismeretátadás helyett készségek formálását célzó technikák, a témakörök feldolgozását, a foglalkozásra való felkészülést segítik az egyes témákhoz kapcsolódó szakmai háttéranyagok (ismeretek, kutatási eredmények), a program valamennyi anyagát (filmek, gyakorlatok és háttéranyagok) egy multimédiás DVD tartalmazza, ehhez a módszertani anyaghoz szervesen kapcsolódik a kipróbálás és a hatásvizsgálat.

6 A foglalkozások általános jellemzői
A gyakorlatok alkalmazásához , az előkészületek során érdemes felmérni: az adott csoport kapacitását: aktiválhatóságát, kohézióját, bizalmi szintjét, a pedagógus és az osztály kapcsolatát: együttműködés fokát, a pedagógus saját teherbírását: csoportvezetői jártasságát, energiaszintjét. minden téma esetében strukturált (A) és dinamikusabb (B) feladatok közül lehet választani. mennyire legyen egyéni a feldolgozás: (1) általános, (2) személyesebb témák

7 „KamaszOK vagyunk” módszertani anyag felépítése
Célja: a filmeken bemutatott élethelyzetek és az ezt követő csoportos feldolgozás révén az érintett korosztály (14-18 éves, vagyis osztályos fiatalok) önismeretének mélyítése; reflektivitásuk növelése; a serdülőkorban felmerülő nehézségek tudatosítása; lehetséges megoldási utak megismerése; döntési helyzet felismerése, a döntés felelősségének tudatosítása, a saját döntésre való felkészítés; konfliktus helyzet felismerése és kezelése, alternatívák bővítése, illetve az egymás iránti tolerancia növelése, a különbözőség elfogadásának elősegítése. A DVD-n található főbb részei: Kamasz vagyok... : 8 nagy témakör, 13 témát ölel fel. Bántalmazás modul: 3 nagy témakört tartalmaz.

8 DVD tematika Bántalmazás: Kamasz vagyok:
Bevezető epizód („Tipikus kamasz”) Szabadidős tevékenység Szocializáció- bűn (segítségkérés- és nyújtás) Szülői kapcsolatok Drogfogyasztás Párkapcsolat, fiatalkori szex Felelősségvállalás Záró epizód Bántalmazás: Családon belüli bántalmazás Szexuális kizsákmányolás Kortárs bántalmazás

9 A program kipróbálása (2010)
Cél: Az elkészített anyagok kipróbálása tanulócsoportokban Tapasztalatok, visszajelzések összegyűjtése a későbbi változtatások céljából A kipróbálók: általános- és középiskolás pedagógusok iskolapszichológusok Hatásvizsgálati tanulmány készítése

10 Kipróbálás menete I. pedagógusok
7 középiskolai pedagógus, 7 különböző középiskola, 208 tanuló Felkészítés A Kamaszok vagyunk és Bántalmazás modulok közül előre meghatározott, 6 témakör Tanórai keretben történő kipróbálás Hatás vizsgálata: Tanulók esetében: - kérdőív (elő/utóteszt) Pedagógusoknál:- jegyzőkönyv a megtartott foglalkozásokról, - csoportos konzultáció

11 Mérőeszközök A kvantitatív vizsgálat: A kvalitatív vizsgálat:
- Pszichológiai skálák (élettel való elégedettség, önértékelés, megküzdési képesség, empátia, szülő- gyerek kapcsolat, osztályközösség kohéziója, iskola iránti attitűd, illetve attitűdmérés a 6 témakör céljaival összhangban) - Tanulók programmal való elégedettsége A kvalitatív vizsgálat: - Módszertani anyagban javasolt óravázlattól eltérések, és okai - Elégedettség (háttéranyag, film, instrukció, gyakorlatok megvalósíthatósága) - Problémák a kipróbálás során - Pozitív tapasztalatok - Javaslatok

12 Kipróbálás menete II. iskolapszichológusok
7 iskolapszichológus, 8 osztály, 224 tanuló Szabadon választható témakörök a Kamaszok vagyunk modulból Felkérés, kipróbálás Elektronikus kapcsolattartás Hatásvizsgálat: Jegyzőkönyv, kérdőív

13 Mérőeszközök Kérdőív: Adminisztratív adatok
Megtartott foglalkozások jegyzőkönyvei Programról kialakult vélemények, javaslatok Vélemény a diákokra gyakorolt hatás mértékéről Vélemény a pedagógusok körében való használhatóságról

14 Hatásvizsgálat eredményei
A program fejlesztő hatását a tanulókra, illetve ennek mértékét nem sikerült kimutatni a mért dimenziókon. Tanulók véleménye: közel kétharmaduk egyetértett azzal, hogy megtanulta erőszakmentesen kezelni a konfliktusokat, - több mint felük egyetértett a program általános használhatóságával, és későbbi felhasználhatóságával, - kevesebb mint fele értett egyet a program önismereti és társas hozadékával. A programmal való elégedettség kvalitatív módon igazolódott. Tanulók véleménye alapján: összességében elégedettek voltak a programmal (foglalkozások légköre, érdekes témák, foglalkozások). Tanárok és iskolapszichológusok véleménye alapján: nagyon elégedettek voltak a gyakorlatok megvalósításához szükséges instrukciókkal Elégedettek voltak a feladatok kivitelezhetőségével, háttéranyagokkal Legkevésbé a kisfilmekkel voltak elégedettek az iskolapszichológusok

15 Hatásvizsgálat eredményei II.
A program használhatósága a pedagógusok/iskolapszichológusok véleménye alapján igazolódott. Pedagógusok és iskolapszichológusok véleménye: a módszertani anyag alkalmazható, és a foglalkozások a javasolt óravázlatok alapjá megvalósíthatóak.

16 Tapasztalatok I. pedagógusok
Nehézséget okozott a kipróbálás során A pedagógusok esetében: időkeret tartása (45 perc) nagy létszámú osztályban diákok ellenállásának kezelése szenzitív témák kezelése módszertanban használatos technikák újszerűsége, alkalmazása A csoportvezetői jártasság, készség hiánya

17 Tapasztalatok II. iskolapszichológusok
Alacsony válaszadási arány, a kipróbálás nehézségei az iskolapszichológusok oktatási intézményben betöltött pozíciójából eredhetnek. A program megvalósítását meghatározó szempontok: Az iskola alkalmazottja (hány iskolát lát el egyszerre?) Teljes állásban dolgozik az iskolapszichológus az adott intézménynél? Milyen működési keretek között, az iskola milyen igényeit tudja kielégíteni (van-e lehetősége csoportos foglalkozásokat tartani?) Milyen az adott osztállyal és az osztályfőnökkel a kapcsolata? Folyik-e már az iskolában egészségfejlesztési program?

18 A program jelene és jövője
A hatásvizsgálat alapján igazolódott, hogy : a pedagógus és iskolapszichológus felhasználók számára a felkészítés és képzés indokolt. a képzés során az elméleti felkészítés és a csoportvezetői készségek megerősítése után, az osztály bizalmi szintjének növekedését követően ajánlott a szenzitívebb témák feldolgozása. Jelenleg folyamatban: az anyag részleges integrálása az ELTE pedagógusképzés egyik kurzusába a módszertani anyag átdolgozása a tapasztalatok alapján Kézikönyv készítés a felhasználás segítésére Felkészítés, képzés biztosítása a pedagógusoknak, iskolapszichológusoknak a két egymásra épülő pedagógusképzés akkreditálása

19 Pedagógus tréning szervezői
Tréning tematika kidolgozói, trénerek: Jármi Éva: pszichológus, ELTE PPK oktatója Dr. Nagy József: pszichológus, tréner Várnai Dóra: pszichológus, pedagógus, OGYEI Szakmai vezetői: Örkényi Ágota: pszichológus, OGYEI Zsiros Emese: pszichológus, OGYEI Projekt manager: Toma Andrea, OGYEI

20 A tréning célja A tréningen résztvevők számára biztosított a:
Pedagógusok (és iskolapszichológusok) felkészítése a gyakorlatok iskolai/osztálytermi alkalmazására A feladatok, témakörök megismerése Sajátélményként kipróbálása Gyakorlatvezetési tapasztalat megszerzése modulonként 30 órában. A tréningen résztvevők számára biztosított a: Kézikönyv: a hatásvizsgálat visszajelzései alapján átdolgozott , tartalmazza program módszertani koncepcióját, célrendszerét, az adott modul foglalkozásainak részletes leírását és segédanyagokat (feladatlapokat) DVD: a kisfilmek, és a különböző témák feldolgozásához szükséges háttéranyagot, tudományos adatokat, elméleti összefoglalókat.

21 A tréning felépítése a pedagógusok számára
A tréning 2 modulra oszlik Az első modul a serdülőkor, mint normatív krízis lehetséges konfliktusait járják körül, elsősorban a személyiség- és önismeret fejlesztésére helyezve a hangsúlyt, témakörök : Nyitójelenet – bemutatkozás Szabadidős tevékenység – Időbeosztás és nemi szerepek Szülők Kamaszkori párkapcsolatok – fiatalkori szex Felelősségvállalás – Támogatás Jövőkép – pályaválasztás A második modul képzési szempontból az elsőre épül: Preventív szemléletű, az életszakasz súlyosabb kérdéseivel, szenzitívebb témáival foglalkozik: Szocializáció – bűnre csábítás Felelősségvállalás- Alkoholfogyasztás- bulik világa 1. Drog – bulik világa 2. Családon belüli bántalmazás – a titok Szexuális kizsákmányolás – csábító diákmunkák Kortárs bántalmazás * Az iskolapszichológusok számára az első modul elvégzése nem előfeltétele a másodiknak.

22 A tréningen résztvevők visszajelzései összegezve
I. Modulról A pedagógusok elégedettek a programmal és a felkészítéssel. Döntő többségük szerint a továbbképzés megvalósította a kitűzött célokat. Egyöntetűen hasznosnak érezték a gyakorlat és az alkalmazott oktatási módszereket. Nagy részük számára újszerűek voltak a képzésen megismert információk. II. Modulról Az iskolapszichológusok elégedettek voltak a programmal és a felkészítéssel. Nagy részük számolt be arról, hogy a képzés teljesítette előzetes elvárásait. Hasznosnak találták a továbbképzés gyakorlataiból tanultakat. Döntő többségük megfelelőnek találta az alkalmazott oktatási módszereket.

23 Köszönjük a figyelmet! Zsiros Emese


Letölteni ppt "KamaszOk vagyunk egészségfejlesztési program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések