Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kaposvár MJV Önkormányzata ÁROP-1.A.2/B

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kaposvár MJV Önkormányzata ÁROP-1.A.2/B"— Előadás másolata:

1 Kaposvár MJV Önkormányzata ÁROP-1.A.2/B
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

2 Kaposvár MJV Önkormányzata
Alapelvek Verseny tisztasága – GVH szerepe Nyilvánosság – KBT és saját honlap Átláthatósági megállapodás Átláthatósági biztos Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód (nemzeti elbánás) Környezetvédelem („zöld közbeszerzés”) ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

3 Ajánlattevő/részvételre jelentkező Erőforrást nyújtó szervezet
A Kbt. alanyai Ajánlattevő/részvételre jelentkező Alvállalkozó Erőforrást nyújtó szervezet Ajánlatkérő Természetes személy, Jogi személy, Jogi szem. nélküli szervezet Egyéni cég Személyes joga szerint jogképes Külföldi vállalkozás fióktelepe Eljárásban ajánlatot tesz Szervezet vagy Személy Szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan Közvetlenül részt vesz Személy, Nem minősül alvállalkozónak Ajánlattevőnek Szükséges mértékben Erőforrást biztosít Nem erőforrás 66. § (1) a)- c) 67. § (1) a), d)- f) 67. § (2) a), d) és f) 67. § (3) a), d)- f) KIVÉVE: Ptk. szerinti többségi befolyás Kbt. 22. § (1) és (2) bekezdés alapján ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

4 Értelmező rendelkezések
Hamis adat/hamis nyilatkozat Írásbeli, írásban Kizárólagos jog hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat; hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; írásbeli, írásban: bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezési forma, amely olvasható, reprodukálható, és ilyen módon terjeszthető; tartalmazhat elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is, így különösen a levél, a távirat, valamint a távgépírón és telefax útján közölt nyilatkozat, továbbá a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt nyilatkozat; Jogszabály, közigazgatási határozat alapján egy vagy csak korlátozott számú szervezet (személy) jogosultsága meghatározott tevékenység folytatására, illetőleg cselekményre, KIVÉVE: 125. § (2) b) pontja és a 225. § (1) b) pontja alkalmazásában, továbbá ha e törvény másként rendelkezik (166. §); ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

5 „IN-HOUSE” beszerzések
ALANYOK TARTALOM 22. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérő Gazdálkodó szervezet (2006. évi IV. tv. – Gt.) Kft. Zrt. Ajánlatkérő 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet Teljes körű irányítási és ellenőrzési jog A gazdálkodó szervezetnek a szerződéskötést követő évben a nettó árbevételének 90%-a ebből a szerződésből van Egyéb szabályok: Az üzletrész lehet több 22. § (1) szerinti ajánlatkérő tulajdonában Határozott idejű (legfeljebb 3 év), de meghosszabbítható! 3 évente hatáselemzés (független szakértő) ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

6 Közbeszerzési terv, statisztikai összegzés
ELFOGADÁS: tárgyév április 15-ig, Nyilvános, Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések, 5 évig meg kell őrizni, Módosítás – 5 munkanapon belül közzé kell tenni (KBT honlap, vagy saját honlap), A tervben szereplő beszerzést nem kötelező lefolytatni, illetve a tervben nem szereplőt is le lehet folytatni! FELELŐSSÉG: Közbeszerzési Szabályzat alapján! Statisztikai összegzés: tárgyévet követő év május 31-ig! ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

7 Eljárásba bevont személyek
Általános követelmények: Közbeszerzés tárgya szerinti Közbeszerzési, Pénzügyi Jogi szakértelem! Bíráló Bizottság Átláthatósági biztos (113/2010 Kormányrendelet) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó: közösségi értékhatár; EU-s támogatásból megvalósuló közbeszerzés; ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

8 Átláthatósági megállapodás
Alanyai: ajánlatkérő, átláthatósági biztos (eredményhirdetést követően a nyertes ajánlattevő is féllé válik) Tárgya: monitoring szolgáltatás Tartalma: 113/2010. Kormányrendelet Átláthatósági biztos: Természetes személy Jogi, közgazdasági, mérnöki végzettség és szakképzettség Legalább 3 éves szakmai gyakorlat Büntetlen előéletű KBT – nyilvántartás Összeférhetetlenségi szabályok (Kbt. 11/A. §) ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

9 Kaposvár MJV Önkormányzata
Nyilvánosság Közzétételi kötelezettség (saját honlap) – 5 munkanap Eljárást megindító hirdetmény, Eredményről (eredménytelenség) szóló tájékoztató, Szerződéskötés, Szerződések (2/A. § szerinti is!), Szerződésmódosításról, és a teljesítésről szóló hirdetmény, Előzetes összesített tájékoztató, Egyéb hirdetmények, Ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat, [305. § (5)-(6)] Jogorvoslati eljárás (kérelem és a határozat adatai), Éves statisztikai összegzés, ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

10 A közbeszerzés értéke, becsült érték számítása
Árubeszerzés Szolgáltatás Építési beruházás Tárgy: dolog használata, hasznosítási jogának megszerzése Határozott idejű szerződés 1 évnél rövidebb – teljes időtartam 1 évnél hosszabb – teljes időtartam Határozatlan idejű: 1 hóx48 Határozott idő: 4 év vagy annál rövidebb – szerződés időtartama Határozatlan idő v. 4 évnél hosszabb – 1 hóx48 Több év alatt megvalósuló: a teljes időszak Be kell számítani a hozzá kapcsolódó szolgáltatást és árubeszerzést ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

11 Kaposvár MJV Önkormányzata
Eljárás típusok Nyílt (48. §) Általános szabályok alkalmazása Tárgyalásos (hirdetménnyel induló, hirdetmény nélküli) 125. § (2)-(5) (kiegészítő építési beruházás) Meghívásos (122. §) Kétszakaszos eljárás Ajánlattételi határidő: min. 40 nap Gyorsított (136. §) 136. § (1) Az ajánlatkérő a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetében gyorsított eljárást alkalmazhat, ha sürgősség miatt az ilyen eljárásokra előírt határidők nem lennének betarthatóak. Az ajánlatkérőnek a gyorsított eljárás alkalmazásának indokát az eljárást megindító hirdetményben meg kell adnia. (részvételi határidő: 10 nap) Keretmegállapodás (136/A. §) 2 szakaszos eljárás Legfeljebb 4 évre köthető Versenypárbeszéd (123/A. §) a műszaki leírás meghatározására nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes, illetőleg b) a szerződés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározására nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes az ajánlatkérő ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

12 Ajánlattételi dokumentáció
KÖTELEZŐ TARTALOM: Szerződés tervezet, 305. § (4) esetére beszedési megbízás – felhatalmazó nyilatkozat Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha a) az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást; b) az eljárás a 92. § d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki. TÁJÉKOZÓDÁS - Építési beruházás, szolgáltatás: adózás, környezetvédelem, munkafeltételek! ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

13 Kiegészítő tájékoztatás
IDEJE: 10 nap – 6 nap - ajánlattételi határidő lejárta! Ha célszerű, előbb is meg lehet adni a tájékoztatást VÁLASZ: Ha az ajánlatkérő nem tudja határidőben megválaszolni – ajánlattételi határidő meghosszabbítása (NINCS hirdetmény!) MÓDJA: Írásban vagy konzultáció (helyszíni bejárás) ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

14 Kaposvár MJV Önkormányzata
Biztosítékok Ajánlati biztosíték: 59. § Rendelkezésre állás (érvénytelenség), visszafizetés (10 napon belül - eredményhirdetés) Teljesítési biztosíték (szerződés teljesítésének idejére) Átutalás, Bankgarancia Kézfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény Kötbér (késedelmi, meghiúsulási) Meghiúsulási kötbér – teljesítés követelése Jótállás Építési beruházás (162/2004 Korm. Rendelet) – bírálati szempont Szavatosság Hibás teljesítés Szavatosság – jótállás – „garancia” ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

15 Kaposvár MJV Önkormányzata
Kizáró okok igazolása Ajánlatban nyilatkozik az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó: 60. § (1), 61. § (1)-(2) És jogosult igazolni – KBT ajánlás Külön nyilatkozat: (dokumentáció melléklete) Ajánlatban: igazolás hiánypótlás keretében is Eredményhirdetést követően: nincs hiánypótlás 63/A. § (1) Az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult. Cégkivonat, OMMF és APEH honlap: nem közhiteles! ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

16 Előzetes vitarendezés
Ideje: Eredményhirdetés + 5 nap (írásban) Módja: Fax vagy elektronikus levél Ajánlatkérő: beérkezik a kérelem + 3 nap (módja: ugyanabban a formában, mint a kérelem) Válasz megküldése + 10 nap: nem köthető mega szerződés! Módosított összegzés: nincs helye előzetes vitarendezésnek A nyertes ajánlat jellemzőiről való tájékoztatás NEM = előzetes vitarendezés! ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

17 Kaposvár MJV Önkormányzata
Szerződéskötés Ideje: az összegzés „megküldésétől” számított 20. nap – 30. nap (épytésdi beruházás: 60. nap) KIVÉVE: Előre nem látható Elháríthatatlan ok Következtében beállott lényeges körülmény miatt Nem tud szerződést kötni, nem képes annak teljesítésére Részajánlat: külön szerződést kell kötni A szerződés: Nyilvános Tartalma közérdekű adat KORLÁT: Üzleti titok védelme ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

18 A szerződés módosítása
303. § A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

19 A szerződés teljesítése
Ajánlattevő – 10% feletti alvállalkozó – 10% alatti teljesítési segéd! Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében - ha az ajánlatkérő a felhívásban előírta a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megjelölését - csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre; ebben az esetben az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkérőként szerződő fél más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. [304. § (3)] Teljesítés + 15 nap – teljesítés igazolása vagy annak megtagadása Építési beruházás: készre jelentés + 15 nap (átadás-átvétel), ha nem, akkor köteles a teljesítési igazolást kiadni! Fizetési határidő: 30 nap, EU forrás: 60 nap – eredménytelen: beszedési megbízás (szerződésben szerepelnie kell a felhatalmazó nyilatkozatnak) ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

20 Kaposvár MJV Önkormányzata
162/2004. Kormányrendelet Kötelező alkalmasság: forrás megléte: anyag-, gépköltség munkadíj (legnagyobb összegű részteljesítés) Előző 3 évben a mérleg szerinti eredmény nem negatív Építési engedély köteles tevékenység esetében: Munkagépek, berendezések Felelős műszaki vezető Egyéb szakemberek Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb (legalább 2 feltétel) b) környezetvédelmi, klímavédelmi tulajdonságok, c) fenntartási, üzemeltetési költségek, d) jótállás időtartam, e) teljesítési határidő teljesítése lehet. Elektronikus költségvetés ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

21 Kaposvár MJV Önkormányzata
191/2009. Kormányrendelet Építtetői fedezetkezelő: - a (16) bekezdés kivételével - a Kbt. hatálya alá tartozó és a Kbt. szerinti egybeszámítás nélkül 90 millió forint becsült értéket elérő vagy meghaladó építési beruházás, a Kbt. hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó - (3) bekezdés szerint számított - értékű építőipari kivitelezési tevékenység megvalósítása esetén. Szankció: munka felfüggesztése és kártérítés a kivitelező részéről Art. 36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. MÁK:alvállalkozói nyilvántartás – kifizetések visszatartása Magyar Államkincstár – számlanyitás (az építési szerződés hatályba lépésének időpontjáig kell megnyitni) Szerződés tervezet a MÁK honlapján ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata

22 Gál és Társa Ügyvédi Iroda
Köszönöm a figyelmet! Gál és Társa Ügyvédi Iroda HU-1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Dr. Magyar Balázs ÁROP 1.A.2/B Kaposvár MJV Önkormányzata


Letölteni ppt "Kaposvár MJV Önkormányzata ÁROP-1.A.2/B"

Hasonló előadás


Google Hirdetések