Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉPÍTÉSI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉPÍTÉSI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ"— Előadás másolata:

1 ÉPÍTÉSI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ

2 Előadó: Kiss Andor vezető főtanácsos építésfelügyelő PMKH
Tel.: Kalmár Jenő vezető főtanácsos építésfelügyelő PMKH Tel.:

3 Alapfogalmak

4 Építmények Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

5 Épületek Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

6 Sajátos építményfajták
Többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányaműveléssel kapcsolatos és atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények (mérnöki létesítmények), amelyek létesítésekor - az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.

7 Építmények Építmények Sajátos építményfajták Épületek stb.
Nem sajátos építmények (általános) Sajátos építményfajták közlekedési, hírközlési közmű- és energiaellátási vízellátási és vízgazdálkodási bányaműveléssel kapcsolatos honvédelmi és katonai Épületek stb.

8 Építőipari kivitelezési tevékenység
Építési beruházás: az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági, és építési tevékenységek összessége. Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.

9 Építőipari kivitelezési tevékenység
Építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka Az építőipari kivitelezési tevékenység: az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek és az ezekre vonatkozó irányító és ellenőrző tevékenységek összessége.

10 Házilagos kivitelezés
A 13/1978. (IX. 22.) ÉVM. Rendelet: Az építtető az építési munka házilagos elvégzéséhez a maga, illetőleg a tagjai hozzátartozóinak és munkatársainak munkadíjjal (munkabérrel) nem járó közreműködését, továbbá a munkáltató szervek segítségét is igénybe veheti. Az építtetőnek az építési munkát - a szakszerűség biztosítása érdekében - felelős műszaki vezető irányításával kell végeznie. Megszűnt április 30-án. Több, mint 20 éve!!!

11 Alapelv A kivitelezése akkor folytatható, ha
az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet) az országos településrendezési és építési követelményeket (OTÉK) a kivitelezési tevékenységet érintő más hatósági előírásokat megtartják

12 Építési tevékenységek
Építésügyi hatósági engedélyhez kötött Bejelentéshez kötött Engedély és bejelentés nélkül végezhető

13 Vállalkozó kivitelező

14 Kivitelezés ( )

15 Kivitelezés ( )

16 Kivitelezés ( ) Építési tevékenység végzésére az építtető a fővállalkozó kivitelezővel (alvállalkozói szerződés esetén a vállalkozó kivitelező az alvállalkozó kivitelezővel) építési szerződést köt. Az üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén a szerződést írásba kell foglalni.

17 Kivitelezés (386.-394.) A kivitelezése akkor folytatható, ha
az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet) az országos településrendezési és építési követelményeket (OTÉK) a kivitelezési tevékenységet érintő más hatósági előírásokat megtartják

18 Kivitelezés (386.-394.) Vállalkozó kivitelező feladatai:
a kivitelezés megkezdésekor az építtetőtől (alvállalkozó kivitelező esetében a vállalkozó kivitelezőtől) az építési munkaterület átvétele az építési napló megnyitása és szakszerű vezetése szakszerű kivitelezés végzése folyamatos ellenőrzése, hogy a hatósági engedélyek rendelkezésre állnak a kivitelezés során a jogerős építési engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési dokumentációban, valamint az ez alapján elkészített kivitelezési dokumentációban előírtak betartása és betartatása az elkészült építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasságának biztosítása

19 Kivitelezés ( ) Az építési munkaterületen az építtető megbízásából egyidejűleg vagy egymást követően több fővállalkozó kivitelező is végezhet építési-szerelési munkát. A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező az építési-szerelési munka folytatására alvállalkozó kivitelezőt vehet igénybe.

20 Kivitelezés ( ) Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtető az építési munkaterületet átadja a fővállalkozó kivitelező részére. Az alvállalkozó kivitelező részére az építési területet a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező adja át. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban a munkaterület átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell.

21 Kivitelezés ( ) Az előzetes bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység akkor kezdhető meg, ha a tevékenység tervezett megkezdését az építésfelügyeleti hatóságnak az építtető bejelentette és az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési tevékenység megkezdését, végzését nem tiltotta meg. Az építtető ilyen irányú nyilatkozatát az építési naplóba be kell jegyezni.

22 Kivitelezés (386.-394.) A kivitelezési akkor kezdhető meg, ha
a megkezdéséhez és végzéséhez rendelkezésre áll a jogerős építésügyi hatósági engedély, illetve bejelentés esetén annak igazolása az építtetővel a kivitelező írásban megkötötte a szerződést megkezdését az építési munkahelyeken – ha jogszabály előírja - előzetesen bejelentették az építési munkahely szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségének

23 Kivitelezés ( ) - az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban - a műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbája és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a próba megismétlése - a kivitelezés befejezésével a szükséges nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelősségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása - építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén adatainak felvitele az internetes alapú alvállalkozói nyilvántartásba.

24 Kivitelezés ( ) az építés során előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzése, lőszermentesítés annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában a kivitelezés befejezésekor az építési munkaterület átadása az építtetőnek a keletkezett (és felesleges) építési és bontási hulladék elszállíttatása az építési munkaterületről az építési terület őrzése, a munkák befejeztével levonulás az építési területről

25 Felelős műszaki vezető

26 F.Mü.V ( ) A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki. „Az építőipari kivitelezési tevékenység csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik.” (Étv.)

27 F.Mü.V. (395.-401.) az építési-szerelési szakmunkák irányítása
az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezéseken való ellenőrzése az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott a kivitelezés munkafolyamatainak szakszerű megszervezése

28 F.Mü.V ( ) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása az építtetővel, a beruházás-lebonyolítóval, a szakági tervezőkkel, a szakági építési műszaki ellenőrrel, és az esetleges alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel való együttműködés

29 F.Mü.V ( ) a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése az átadás-átvételi eljárásban, és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján a hulladék-nyilvántartó lap kitöltése és átadása az építtetőnek (vállalkozó kivitelezőnek)

30 F.Mü.V ( ) az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását a kiállított teljesítésigazolásnak az alvállalkozó kivitelező részére történő megküldése, és az alvállalkozói nyilvántartásba felvitele

31 F.Mü.V ( ) A vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladata továbbá az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel, valamint a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés a velük történő egyeztetések koordinálása tevékenységük összehangolása a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján

32 ( ) F.Mü.V. nyilatkozata a kivitelezés az építési engedélynek, valamint a kiviteli terveknek megfelelően készült a kivitelezést a vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás megfelel az Étv.-ben meghatározott követelményeket (mechanikai ellenállás és stabilitás, tűzbiztonság, higiénia, egészség- és környezetvédelem, használati biztonság, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékosság és hővédelem, élet-, vagyon-, és katasztrófavédelem)

33 ( ) F.Mü.V. nyilatkozata a kiviteli terv részeként készült energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőknek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be a közműellátás szakszerűen biztosított a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladékot elszállították az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

34 F.Mü.V ( ) A felelős műszaki vezetőknek névjegyzékben kell szerepelniük. A névjegyzékeket a lakóhely szerinti építész, vagy mérnöki kamara vezeti. A névjegyzékbe vétel feltétele az előírt szakmai végzettség (felsőfokú, vagy technikusi), megfelelő szakmai gyakorlat és jogosultsági vizsga letétele. Információk a és a honlapokon.

35 Építési műszaki ellenőr

36 Műszaki ellenőr ( ) Az építtető építési műszaki ellenőrt bízhat meg - saját feladatainak végrehajtására - az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzésére - helyszíni képviselete ellátására Építési műszaki ellenőrt kell megbízni - ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelező végzi a közbeszerzéses és nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások esetén műemlék védelem alatt álló építmények esetén

37 Műszaki ellenőr ( ) Az építési műszaki ellenőr kivitelezés során elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, az építésügyi hatóság által jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció és a kiviteli tervek.

38 Műszaki ellenőr ( ) az építési engedély, valamint a kiviteli terv alapján a kivitelezés ellenőrzése az építmény kitűzésének ellenőrzése szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése

39 Műszaki ellenőr ( ) - a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban - a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére - a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése - az átadás-átvételi eljárásban való részvétel - egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése

40 Műszaki ellenőr ( ) - megfelelőség igazolások meglétének ellenőrzése - a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban - ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelező végzi, a felelős műszaki vezetők tevékenységének összehangolása - műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése - műszaki kérdésekben javaslattétel pl. szakértő bevonására - pénzügyi elszámolások, felmérések készítése, ellenőrzése, teljesítés igazolás

41 Műszaki ellenőr ( ) Ha a kivitelezést vállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.

42 Műszaki ellenőr ( ) Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles haladéktalanul az építtetőt értesíteni. A műszaki ellenőr nem lehet építésügyi műszaki szakértő, kivitelező, anyagbeszállító és felelős műszaki vezető az általa ellenőrzött kivitelezésen. A közbeszerzéses munkáknál a műszaki ellenőr az előzőekben felsorolt tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója sem lehet, velük munkaviszonyban sem állhat.

43 Műszaki ellenőr ( ) A műszaki ellenőröknek névjegyzékben kell szerepelniük. A névjegyzékeket a lakóhely szerinti építész, vagy mérnöki kamara vezeti. A névjegyzékbe vétel feltétele az előírt szakmai végzettség (felsőfokú, vagy technikusi), megfelelő szakmai gyakorlat és jogosultsági vizsga letétele. Információk a és a honlapokon.

44 Beruházáslebonyolító

45 Beruházás lebonyolító (408.-411.)
Az építtető feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére (átválalására) beruházás lebonyolítót bízhat meg. A beruházás lebonyolító olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely az építtető általános megbízottjaként az építési beruházás lebonyolítását, szervezését és az ezzel kapcsolatos szerződések megkötését végzi. (legalább egy névjegyzékben szereplő alkalmazottal)

46 Kiviteli terv tervezője

47 Kiviteli terv tervező (412.-416.)
A kiviteli tervek tervezőjének az építési engedély alapján szakszerű műszaki tartalmú kiviteli tervet kell készítenie. Az építési engedélytől a kiviteli terv nem térhet el. Mikor kell kiviteli terv? kiviteli terv = eng. terv – „alapeset” kiviteli terv = eng. terv + részletek teljes körű kiviteli tervek

48 Építésfelügyelet

49 Építésfelügyelet szervezete 504.-506.
Az ÉTV 46. §-a szerint: Az építésfelügyeleti tevékenység ellátása állami feladat. (elsőfok építésfelügyelet, másodfok miniszter) Az építésfelügyelet hatósági jogkörében: ellenőrzéseket végez, építésfelügyeleti hatósági intézkedést tesz, vezeti a jogszabállyal hatáskörébe utalt nyilvántartásokat

50 Építésfelügyeleti ellenőrzés 507.-514.
Az építésfelügyelet ellenőrzi, hogy az építményekre, építési termékek, módszerek és eljárások műszaki követelményeire és alkalmazására vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, előírásokat és engedélyekben foglalt követelményeket az építési munka végzése során betartják-e, a felhasznált építési termékek rendelkeznek-e érvényes megfelelőség igazolással, a megfelelőség igazolást az arra jogosult szervezet állította-e ki a kiviteli tervek tervezője, az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, illetve a kivitelező és a szakmunkát végző rendelkezik-e a kivitelezés jellegének megfelelő képesítéssel, jogosultsággal

51 Építésfelügyeleti ellenőrzés 507.-514.
valamint, hogy a kivitelezést jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető irányítja-e, aki a kivitelezővel tagsági, alkalmazotti vagy megbízotti jogviszonyban áll és a kivitelezést végzők felett közvetlen irányítási joggal rendelkezik az építési szerződést, a kivitelezési dokumentáció tervezőjével tervezési szerződést kötöttek-e a tervellenőrre vonatkozó jogosultsági előírásokat megtartják-e

52 Építésfelügyeleti ellenőrzés 507.-514.
Az építésfelügyelet szükség esetén az építésügyi hatósággal (ideértve a sajátos építményfajták szerinti hatóságokat is), más illetékességi területen működő építésfelügyelettel és más - ellenőrzésre jogosult - hatósággal vagy szervezettel közös ellenőrzést végezhet. A speciális vizsgálatok elvégzése érdekében az építésfelügyelet KET alapján építésügyi műszaki szakértő vagy minőség-ellenőrző szerv közreműködését is igénybe veheti.

53 Építésfelügyeleti ellenőrzés 507.-514.
Ha a hatóság ellenőrzése során szabálytalanságot állapít meg, vagy ha a kivitelezés az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, a kivitelezés folytatását a helyszínen hozott végzéssel megtiltja és 15 munkanapon belül a helyszínen felvett jegyzőkönyv megállapításai alapján a szabálytalan állapot megszüntetését határozattal elrendeli. A határozat azonnal végrehajtható, és az abban foglalt kötelezésnek azonnal érvényt kell szerezni.

54 Építésfelügyeleti ellenőrzés 507.-514.
Az építésfelügyeleti hatóság mindkét esetben az építésügyi hatóságot, védett régészeti lelőhelyen és műemléki területen az örökségvédelmi hatóságot a további intézkedések megtétele érdekében haladéktalanul értesíti. Az építésfelügyeleti ellenőrzés lefolytatása során feltárt, az építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe nem tartozó szabálytalanságokat is jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv másolatának, valamint az egyéb bizonyítékok megküldésével a szükséges intézkedések megtételére fel kell hívni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot.

55 Építésfelügyeleti ellenőrzés 507.-514.
Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági eljárást az építmény használatbavételi engedélyének jogerőssé válásáig indíthat. A mulasztásról való tudomásszerzéstől számított egy éven belül intézkedhet. Az egyéves időtartam az építésfelügyeleti hatóság számára újra kezdődik az eljárás felfüggesztésének megszűnésekor. Szankció: építésfelügyeleti bírság

56 Építésfelügyeleti bírság

57 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
Az építésfelügyeleti bírság alanyai (kötelezettjei) Építtető Építési műszaki ellenőr Kivitelező Felelős műszaki vezető Kivitelezési dokumentációt készítő tervező

58 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
Az építésfelügyeleti bírság kiszabására okot adó főbb cselekmények, esetek: 1.melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet szerint számított építményérték alapján 50 millió Ft számított építményérték alatt 50 millió Ft és 50 millió Ft számított építményérték felett Építtetői fedezetkezelés hatálya alatti készültségi foknak megfelelő, százalékban meghatározott

59 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
a kivitelezővel szemben Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező megbízása, megbízás elfogadása, ha kivitelező a megbízó Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelező megbízása, megbízás elfogadása Építőipari kivitelezési tevékenység végzése felelős műszaki vezető nélkül

60 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető megbízása, megbízás elfogadása Építési szakmunka végeztetése a tevékenységre előírt szakmai feltétel hiányában, szabálytalanul foglalkoztatott személyenként megállapítva Nem megfelelő építési anyagok, szerkezetek és termékek felhasználása, beépítése Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés Az építési napló hiánya (csak a kitöltött címlappal és nyilvántartási résszel rendelkező építési naplót lehet meglévőnek tekinteni)

61 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények építtetői fedezetkezelő hiánya miatti, kivitelező általi megsértése Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az egységes elektronikus alvállalkozói nyilvántartás kitöltési kötelezettségének nem teljesítésével

62 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
Kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli szerződés hiánya, ha a kivitelező a megbízó Írásbeli építési szerződés hiányában építőipari kivitelezési tevékenység végzése és alvállalkozói szerződés esetén végeztetése Nem bejelentett alvállalkozó kivitelezővel történt szerződés

63 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
a felelős műszaki vezetővel szemben Tervezői nyilatkozat ellenére a kivitelezési terv nincs összhangban az építési engedélyezési tervvel Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető megbízása, megbízás elfogadása Építési szakmunka végeztetése a tevékenységre előírt szakmai feltétel hiányában, szabálytalanul foglalkoztatott személyenként megállapítva

64 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
A felelős műszaki vezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok megsértése Nem megfelelő építési anyagok, szerkezetek és termékek felhasználása, beépítése Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése

65 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
a kiviteli tervek készítőjével szemben Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező megbízása, megbízás elfogadása, ha építtető a megbízó Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező megbízása, megbízás elfogadása, ha kivitelező a megbízó Tervezői nyilatkozat ellenére a kivitelezési terv nincs összhangban az építési engedélyezési tervvel Írásbeli tervezési szerződés hiányában elkészített és felhasználásra került kivitelezési dokumentáció

66 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
az építési műszaki ellenőrrel szemben Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező építési műszaki ellenőr megbízása, megbízás elfogadása Tervezői nyilatkozat ellenére a kivitelezési terv nincs összhangban az építési engedélyezési tervvel Az építési műszaki ellenőrre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok megsértése Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül Építőipari kivitelezési tevékenység végzése felelős műszaki vezető nélkül

67 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
Nem megfelelő építési anyagok, szerkezetek és termékek felhasználása, beépítése Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés Az építési napló hiánya (csak a kitöltött címlappal és nyilvántartási résszel rendelkező építési naplót lehet meglévőnek tekinteni) Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése

68 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
az építtetővel szemben Építési műszaki ellenőr alkalmazásának mellőzése Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező építési műszaki ellenőr megbízása, megbízás elfogadása Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező megbízása, megbízás elfogadása, ha építtető a megbízó Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelező megbízása, megbízás elfogadása

69 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Írásbeli építési szerződés, valamint a kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli tervezési szerződés hiánya Nem bejelentett vállalkozó kivitelezővel történt szerződés Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények építtetői fedezetkezelő hiánya miatti építtető általi megsértése

70 Építésfelügyeleti bírság 523.-530.
Építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005 Korm. rendelet 3 § (4) bek. Az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság a befizetési határidő lejártától számított tíz napon belül a végrehajtást végzésben elrendeli az illetékes állami adóhatóság felé és erről tájékoztatja a felügyeleti szervét.

71 Szabványok

72 Szabványok (71) Definíció 1995. évi XXVIII. Törvény
„A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat, vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.”

73 Nemzeti szabvány (71) A Magyar Szabványügyi Testület által elfogadott, a Szabványügyi közlönyben közzétett szabvány. Jele az MSZ, amelyet azonosító számok követnek. A szabvány lehet európai vagy nemzetközi: MSZ EN, MSZ ISO, előszabvány MSZ ENV Régi MSZ szám általában eltér a honosítottól, pl: MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek MSZ EN 1: ?????

74 Nemzeti szabvány (71) A Magyar Szabványügyi Testület által elfogadott, a Szabványügyi közlönyben közzétett szabvány. Jele az MSZ, amelyet azonosító számok követnek. A szabvány lehet európai vagy nemzetközi: MSZ EN, MSZ ISO, előszabvány MSZ ENV Régi MSZ szám általában eltér a honosítottól, pl: MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek MSZ EN 1:2000 Kéménybe köthető olajkályhák elpárologtató égővel

75 Szabványosítás célja (72)
a) az általános és ismételten alkalmazható eljárások, műszaki megoldások közrebocsátásával a termelés korszerűsítését, a szolgáltatások színvonalának javítását, b) a nemzetgazdasági igények érvényesítését a nemzetközi és az európai szabványosítási tevékenységben, c) a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását, d) a műszaki fejlesztés eredményeinek széles körű bevezetését, e) az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasztói érdekek védelmét és a biztonságot, f) a megfelelőségtanúsítás követelményrendszerének kialakítását, g) a hazai termékek és szolgáltatások nemzetközi elismertetését

76 Szabványosítás folyamata (72)

77 Szabványok alkalmazása (73)
Az építési törvény 31. §-a (2) c)-i) pontjai, illetve az OTÉK: mechanikai ellenállás és stabilitás tűzbiztonság higiénia, egészség- és környezetvédelem használati biztonság zaj és rezgés elleni védelem energiatakarékosság és hővédelem élet- és vagyonvédelem, katasztrófevédelem Ha alkalmazzuk a szabványokat, ezek a feltételek teljesülnek (tervezés – kivitelezés)

78 Egyenértékűség igazolása (74)
SZABVÁNY SZERINTI (MSZ) JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNY TELJESÜL NEM SZABVÁNY SZERINTI EGYENÉRTÉKŰSÉG IGAZOLÁSA NEM TELJESÜL A JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNY

79 Eltérés a szabványtól (74)
Ha a tervezés során az adottságok miatt a szabványoktól eltérő megoldást kell alkalmazni, akkor arra vonatkozóan a tervezői nyilatkozatban kell kitérni: A tervezői nyilatkozat tartalmazza a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű. OTÉK: „... vonatkozó nemzeti szabványok előírásainak megfelelő, illetőleg azokkal legalább egyenértékű megoldást kell alkalmazni.”

80 Építési termék (83) Építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szabad.(ÉTV) építési termék: minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék (3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet)

81 Mire, kire vonatkozik (82)
építési termékre gyártójára, forgalmazójára, importálójára, továbbforgalmazójára, belföldi felhasználójára, továbbá az ezekből létrehozott építmény építtetőjére, tervezőjére és kivitelezőjére, valamint az építési termékek műszaki specifikációját jóváhagyó, a megfelelőség igazolás során közreműködő vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetekre, az építményeket engedélyező, az építésfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságokra, továbbá a vámszervekre terjed ki.

82 Megfelelőség igazolás
Építési termék Milyen legyen? „műszaki specifikáció” Ki ellenőrizze? „tanúsító szervezet” Akkreditált tanúsító szervezet Gyártó MSZ; MSZ EN ETA ÉME Egyedi

83 Műszaki specifikáció (84)
- műszaki specifikációk típusai - magyar nemzeti szabvány, honosított harmonizált (MSZ EN) - európai műszaki engedély (ETA) - építőipari műszaki engedély (ÉME) - egyedi termék

84 A megfelelőség igazolás típusai (85)
- megfelelőségi tanúsítvány - szállítói megfelelőségi nyilatkozat

85 Megfelelőség igazolás módozatai (86)
1 (1+) módozat: Megfelelőségi tanúsítvány A gyártó feladata A bejelentett szervezet feladata - üzemi gyártásellenőrzés - minták vizsgálata az előírt vizsgálati tervnek megfelelően - a termék első típusvizsgálata; - a gyár és az üzemi gyártásellenőrzés első ellenőrzése - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása.

86 Megfelelőség igazolás módozatai (86)
2 (2+), 3, 4 módozat: Szállítói megfelelőségi nyilatkozat A gyártó feladata A bejelentett szervezet feladata 2 - a termék első típusvizsgálata - üzemi gyártásellenőrzés - minták vizsgálata az előírt vizsgálati tervnek megfelelően - az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása az első ellenőrzés alapján 3 - üzemi gyártásellenőrzés - a termék első típusvizsgálata 4

87 CE megjelölés alapján kiadott megfelelőség igazolás (87)
- CE minősítés a „legerősebb” kategória ? - CE jelölés akkor helyezhető el a termékre, ha MSZ EN vagy ETA alapján történt a megfelelőség igazolás - CE jelölésen kívül szerepel: a gyártó neve és azonosító jele, gyártási év két utolsó számjegye, gyártási szám, ellenőrző szervezet azonosító jele, a „Megfelelőségi tanúsítvány” száma - korlátozás nélkül forgalomba hozható EU területén

88 ÉME alapján kiadott megfelelőség igazolás
- sorozatban gyártott terméket minősíttetni kell a gyártó kérésére - ha nincs a termékre vonatkozó más műszaki specifikáció, akkor a minősítő szervezet elkészíti - a minősítő szervezet elvégzi a termék vizsgálatát a felállított műszaki specifikáció alapján - kiállítja az ÉME-t - ÉME 5 évig érvényes, hosszabbítható - folyamatos utóellenőrzés szükséges - ÉME engedély: fedlap, részletes leírás - érvényben lévő engedélyekről tájékozódni lehet a honlapon

89 Az építőipari műszaki engedély tartalma
1. a kiadó szervez neve, címe, azonosító száma 2. az ÉME azonosító száma 3. termék megnevezése, megjelölése (pl.:márka, típus stb.) 4. termék gyártójának és/vagy forgalmazójának megnevezése 5. a kérelmező (az ÉME jogosultja) neve, címe 6. az ÉME kiadását megalapozó jogszabály, alkalmasság igazolás 7. termék felhasználási területe 8. termék alkalmazása szempontjából lényeges tulajdonságok,jellemzők 9. termék műszaki követelményei és azok ellenőrzési módszerei 10. termék alkalmazásának lényeges műszaki feltételei 11. termék megfelelőség igazolásának módozatai 12. kiadó szervezet által végzendő utóellenőrzések gyakorisága 13. az ÉME érvényességi ideje 14. az ÉME kiadásának dátuma 15. az ÉME-t kiadó szervezet cégszerű aláírása, aláírók neve és beosztása

90 Egyedi termékek megfelelőség igazolása
- egyedi termék (nem sorozat) gyártása esetén a gyártó határozza meg a műszaki specifikációt - a gyártó végzi el „a termék első típusvizsgálatát és gyártásellenőrzését” - a gyártó igazolja, hogy a termék építési célra alkalmas, és kielégíti az előírt követelményeket - szállítói megfelelőségi nyilatkozat - mi tekinthető egyedi terméknek??? pl.: egyedi méretű ablak? - építmény → egyedi termék! - bontott építőanyagok

91 A megfelelőség igazolása
- megfelelőség igazolás másolatát szállító köteles a termékről átadni a felhasználónak - ellenőrzéseknél, használatbavételi eljárásnál szükség van rá - önálló megfelelőség igazolást kell adnia annak aki a termék jellemzőit megváltoztatta, rendeltetés szerinti alkalmazástól eltér: ez az egyedi termékekre vonatkozó módon adható ki - bontott anyagok megfelelőségi igazolása

92 Megfelelőség igazolása

93 Az építésfelügyelet mit ellenőriz? (89)
- megfelelőség igazolás meglétét - a tanúsító szervezet jogosultságát - együttműködés a fogyasztóvédelmi hatósággal

94 Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének bejelentése

95 Az építkezés kezdésének bejelentése (533)
Az építtető feladata!!! Az építésfelügyeletnek!!! Két eset: építmény számított értéke 50 mFt alatt építmény számított értéke 50 mFt felett

96 Utólagos bejelentés (532)
Mikor kell? - építtetőnek építésügyi hatósági engedélyhez kötött, az építésügyi bírság szerint számított 50 millió forint számított építményértéket meg nem haladó esetekben a tervezett építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését és az építési napló megnyitásának napját a kivitelezés megkezdését követő 8 napon belül be kell jelentenie az építésfelügyeleti hatóságnak.

97 Utólagos bejelentés (532)
Mit kell? - Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát - Az építtető nevét, címét A bejelentés tárgyára vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedély megnevezését, számát, keltét, építésügyi hatóság megnevezését Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének (munkaterület átadása és ezzel egyidejűleg az építési napló megnyitása) dátumát (191/2009. (IX. 15. ) Korm. rendelet 6. sz. melléklet)

98 Előzetes bejelentés (531)
Mikor kell? az építésügyi hatósági engedélyhez kötött - az építésügyi bírság szerint számított - 50 millió forint számított építményértéket meghaladó a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó továbbépítés esetén 50 mFt felett és Kbt. fedezetkezelés hatálya alá tartozó az építőipari kivitelezési tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal (191/2009. (IX. 15. ) Korm. rendelet 4. sz. melléklet)

99 Az előzetes bejelentés adattartalma (531, 540)
Az építtető neve, címe Az építési helyszín címe, helyrajzi száma, esetleges védettsége Az építési engedély száma, jogerő kelte, kiállító hatóság neve A kivitelező neve, címe (székhelye), kivitelezői jogosultságának igazolása (cégjegyzék-, vagy vállalkozói igazolvány száma), adószáma Kiviteli terv tervezője, tervellenőre neve, címe, névjegyzéki száma Felelős műszaki vezető neve, címe, névjegyzéki száma Műszaki ellenőr neve, címe, névjegyzéki száma Nyilatkozat a kivitelezési dokumentáció, tervellenőrzés, fedezetkezelő meglétéről, amennyiben előírás

100 Milyen módon tehető a bejelentés és mikor? (534)
Előzetes bejelentés: Budapest és Pest megye területén elektronikusan 15 nappal megelőzően: ill. honlapon Utólagos bejelentés: Postán a két kormányhivatal levelezési címén az építésfelügyeletnek címezve legkésőbb 8 nappal a megkezdés után

101

102 Hiba, hiányosság (535, 536, 537) Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését határozattal megtiltja, ha - a bejelentés nem elégíti ki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályban előírtakat a kivitelezés megkezdésére, végzésére vonatkozó előírások nem teljesülnek. Eljárási szabályok a Ket. szerint: határozat, hiánypótlási felhívás, tiltás feloldása

103 Jogosultságok vizsgálata (538, 541)
Építésügyi hatósági engedély megléte: az elsőfokú építésügyi hatóságoknak meg kell(ene) küldeni a jogerős engedélyt Tervező, MüE, FMV, tervellenőr jogosultsága: kamarai honlapok ( Fővállalkozó kivitelező jogosultsága: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapja ( Bizonyító erejű okirat: Ket. alapján végzéssel kérni a felsorolt szervezeteket adat igazolására

104 Adatok továbbítása (542) Az építésfelügyeleti hatóság minden hónap 5. napjáig megküldi: az építésügyi hatóságnak az építési engedély számát, az ingatlan helyrajzi számát és az építési tevékenység megkezdésének tervezett időpontját valamint - az építkezés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi felügyelőségének és a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak egy szűkített adattartalmat

105 Szakmai kamarák

106 Kamarák közigazgatási feladatai (544)
A területi, illetve országos kamara a Ket. szerinti közigazgatási hatóságként jár el: - mérnöki, illetve építészeti tevékenység engedélyezése, az engedély visszavonása és az ezzel összefüggő névjegyzékbevétel, illetve a névjegyzékből való törlés, a mérnöki, illetve az építészeti tevékenységre való jogosultságról hatósági igazolvány kiállítása, valamint a külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítása, - törvénnyel vagy kormányrendelettel a kamarák hatáskörébe utalt egyéb igazgatási ügyek intézése.

107 Kamarák közigazgatási feladatai (543)
A közigazgatási ügyben a területi, illetve országos kamara titkára, illetve főtitkára jár el. Közigazgatási ügyben ügyintézőként csak az működhet közre, aki a köztisztviselők jogállásáról törvény szerint köztisztviselőnek - engedélyezés és névjegyzék vezetése esetén ügykezelőnek - kinevezhető lenne, továbbá a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel.

108 Kötelező kamarai tagság (545)
1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról: Az Étv.-ben meghatározott építészeti-műszaki tervezési, tervellenőri, településtervezési, valamint építésügyi műszaki szakértői és településrendezési szakértői, továbbá - ha az adott tevékenységet szabályozó külön törvény úgy rendelkezik - más, törvényben vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben engedélyezéshez kötött, építésüggyel összefüggő tevékenységet csak az folytathat, aki kamarai tagsággal rendelkezik.

109 Etikai-fegyelmi eljárás (546)
1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról: A fegyelmi eljárást - első fokon: a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságának fegyelmi tanácsa, másodfokon: az országos kamara etikai-fegyelmi bizottságának fegyelmi tanácsa folytatja le Minden jogsértő határozat ellen bírósághoz lehet fordulni. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság kezdeményezhet eljárást – 120 napon belül

110 Tervezés-szakértés

111 Építészeti-műszaki tervezés (382)
Építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése.

112 Építészeti-műszaki terv
Az építészeti-műszaki tervdokumentáció az építési tevékenység megvalósításához - pályázathoz, tervpályázathoz, tervtanácshoz, engedélyezéshez, ajánlatkéréshez, építőipari kivitelezéshez, állapotfelméréshez, állapot vagy megvalósítás dokumentálásához - szükséges terveket, dokumentumokat tartalmazza.

113 Építészeti-műszaki szakértés (420)
Építésügyi műszaki szakértői tevékenység az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki jelenségek ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása; és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése.

114 Építészeti-műszaki tervezés és szakértés feltételei (383, 421)
Az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges építészeti-műszaki tervezési, valamint építésügyi műszaki szakértői tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével (tervezői, illetve műszaki szakértői jogosultság) és a névjegyzékbe felveszik. Mindig természetes személy!

115 Építészeti-műszaki tervezés és szakértés feltételei (383, 421)
. A névjegyzékbe vétel feltételei: nem áll az ilyen tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt büntetlen előélet meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség meghatározott idejű szakmai gyakorlat egyéb jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel (pl. jogosultsági vizsgát tett)

116 Építészeti-műszaki tervezés és szakértés feltételei (383, 421)
. Az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői tevékenységet folytató személy csak olyan szakterületen végezhet tervezési vagy szakértői munkát, amelyhez megfelelő tervezői vagy szakértői jogosultsággal rendelkezik

117 Névjegyzékbe vétel (385, 422) 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról: A névjegyzékbe vételt - első fokon: a területi kamara titkára másodfokon: az országos kamara főtitkára Minden jogsértő határozat ellen bírósághoz lehet fordulni. A közigazgatási ügyben a területi titkára, illetve országos kamara főtitkára jár el.

118 Szakértői nyilatkozat speciális esete (423)
fennmaradási engedélyezéskor felelős műszaki vezető hiányában építésügyi műszaki szakértő nyilatkozata szükséges a kivitelezési kódexben meghatározott felelős műszaki vezetői nyilatkozat „pótlására”, az abban meghatározott tartalommal műszaki jellegű nyilatkozat kivitelezési hibák esetén

119 Igazságügyi szakértés
Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését. A szakterületén működő szakmai kamara tagjának kell lenni, ha a tevékenység folytatásához a kötelező kamarai tagságot jogszabály előírja, vagyis egyben építészeti műszaki szakértő is.

120 Igazságügyi szakértés
Nem keverendő össze!!! Magánszemély, jogi személy, stb. igazságügyi szakértőt soha nem kér fel, hanem építészeti-műszaki szakértőtől kér szakvéleményt! Igazságügyi szakértő pedig magánszemélynek, jogi személynek, stb. soha nem ad igazságügyi szakértői véleményt!

121 Építésügyi igazgatási szakértő (425)
Az építésügyi igazgatási szakértői tevékenység az építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek benyújtásra történő előkészítése. Célja: az ügyintézési határidő lerövidítése szakértői nyilatkozattal.

122 Határidők Építési engedély két hónap 30 nap
Normál eljárás Ép. igazgatási szakértői nyilatkozat Építési engedély két hónap 30 nap Egyszerűsített építési engedély I. 15 nap Egyszerűsített építési engedély II. 10 nap

123 Építésügyi igazgatási szakértő feltételei (426)
Építésügyi igazgatási szakértő kizárólag a névjegyzéket vezető szerv engedélyével (igazgatási szakértői jogosultság) rendelkező személy lehet, aki a névjegyzékben szerepel. A névjegyzékbe vétel követelményei megegyeznek a tervezők-szakértők követelményrendszerével, de különösen: rendelkezik magas szintű ismeretekkel az építési beruházások megvalósítása, engedélyezése terén

124 Építésügyi igazgatási szakértő névjegyzéke (427)
Az építésügyi igazgatási szakértői tevékenység engedélyezését a területi építész kamara folytatja le az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján. Az építésügyi igazgatási szakértői tevékenység engedélyezéshez a kérelmezőnek - a jogosultsági vizsga helyett - a külön jogszabályban meghatározott építésügyi vizsgát kell teljesíteni, kivéve, ha építésjogi szakokleveles mérnök végzettséggel rendelkezik.

125 Az energetikai tanúsítás

126 Vonatkozó jogszabályok (417)
Étv. 38/C. § (1) Az energetikai tanúsítói tevékenység az energiát használó épület energetikai jellemzőinek vizsgálata alapján, annak eredményéről energetikai tanúsítvány kiállítása. Részletszabályozás: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

127 Vonatkozó jogszabályok (417)
Energetikai tanúsítói tevékenységet az folytathat, aki névjegyzékben szerepel. A névjegyzékbe vétel követelményei megegyeznek a tervezők-szakértők követelményrendszerével. A névjegyzéket a mérnöki kamara vezeti az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján.

128 Jogosultsági szabályok (418)
Energetikai tanúsítói tevékenységet az folytathat, aki névjegyzékben szerepel. A névjegyzékbe vétel követelményei megegyeznek a tervezők-szakértők követelményrendszerével. A névjegyzéket a mérnöki kamara vezeti az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján.

129 Jogosultsági vizsga (419)
A vizsgázó energetikai tanúsító az épületek energetikai tanúsításához ismerje: - az energetikai követelményekre és a tanúsításra vonatkozó szabályozás hatályát, - a belső környezet kritériumait (hőkomfort, belső levegő minőség és légcsere, páratartalom, világítás), - az épületek, az épülethatároló szerkezetek, valamint az épületgépészeti rendszerek energiaigényének számítási módszereit, - az épületek energetikai minősége tanúsítási rendszerét (módszerét),

130 Jogosultsági vizsga (419)
- az épületgépészeti (fűtési, szellőzési, használati melegvíz-ellátási, hűtési, világítási) rendszerek azonosítását, energiatudatos korszerűsítését, az egyes rendszerekre vonatkozó primer energiaigény számításait, az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok számítását, üzemeltetési tanácsok, - a meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítását, energiatudatos felújítását, - az épületre vonatkozóan a légcsereszám becslését, a fajlagos hőveszteség-tényező meghatározását, - az energetikai minőség szerinti osztályokat, az osztályba sorolás szabályait, - a tanúsítás dokumentálását.

131 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "ÉPÍTÉSI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések