Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2017.04.03. A sportiskolák helye és szerepe a magyar utánpótlás-nevelés rendszerében Sportiskolák Országos Szövetségének Konferenciája Farkas Tibor vezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2017.04.03. A sportiskolák helye és szerepe a magyar utánpótlás-nevelés rendszerében Sportiskolák Országos Szövetségének Konferenciája Farkas Tibor vezető."— Előadás másolata:

1 A sportiskolák helye és szerepe a magyar utánpótlás-nevelés rendszerében Sportiskolák Országos Szövetségének Konferenciája Farkas Tibor vezető főtanácsos ÖM Sport Szakállamtitkárság Versenysport és Utánpótlás Osztály

2 SIOSZ KONFERENCIA 2009. CSERKESZŐLŐ
BEVEZETŐ # „Egyél kevesebbet és mozogj többet !!!” # „Jó közoktatás és felsőoktatás híján nem lehet elvárni az egészségtudatos magatartás kialakulását, kialakítását !” # „MOZGÁS az ISKOLÁBAN, de ha lehet már előtte MOZGÁS az ÓVODÁBAN.” Tulassay Tivadar MTA-NST SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

3 XIII. Olimpiai Kongresszus A fiatalok és a sportolók a középpontban
BEVEZETŐ XIII. Olimpiai Kongresszus A fiatalok és a sportolók a középpontban # Minden eszközzel ösztönözni kell a fiatalokat a rendszeres sportolásra. # Az Ifjúsági Olimpiai játékok bevezetése jó eszköze lehet a sport népszerűsítésének, a nevelés elmélyítéséhez, de ezen túlmenően új utakat kell keresni a fiatalok mozgósítására. # A küldöttek azzal a kéréssel fordultak a kormányokhoz, hogy a kötelező iskolai  testnevelés fejlesztésével, az ifjúság számára nyújtandó minél több sportolási lehetőséggel segítsék az olimpiai mozgalom céljainak megvalósítását.  (Ajánlás 4. fejezet pontjai) SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

4 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA
A kiinduló és igazodási pontunk: CÉL (1.): „Sportnemzet” # Nemzetközi eredményesség megőrzése (sok aranyérem!). # Igazolt sportolók számának növelése. # Tehetséggondozás. # Egységes utánpótlás-nevelési rendszer működtetése. CÉL (2.): „Sportoló Nemzet” # Egészségtudatos magatartás és mozgás-gazdag életmód beállítódásának kialakítása. # Az aktív „sportolók” számának növelése. SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

5 A NEMZETI SPORTSTRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSI KONCEPCIÓJA
A NEMZETI SPORTSTRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSI KONCEPCIÓJA Az egységes utánpótlás-nevelési koncepció célja: „A Sport XXI. Programra, a Héraklész Bajnok és Csillag Programra, a sportiskolai rendszer – közoktatási és egyesületi típusú sportiskolák – korszerűsítésére, valamint a Magyar Diáksport Szövetség foglalkoztatási és versenyrendszerére épülő, egységes elvek alapján összehangolt, az egyes alrendszerek közötti átjárhatóság biztosításával működtetett utánpótlás-nevelés.” SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

6 A KONCEPCIÓ MEGVALÓSULÁSA AZ ARÁNYOK MEGVÁLTOZTATÁSA
. egészségtudatos aktív nem igazolt életkor elit + igazolt 12 19 6 10 14 18 23 évi kb. belépő tanuló egészségtudatos ? alkalmi mozgás passzív passzív-inaktív SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

7 SIOSZ KONFERENCIA 2009. CSERKESZŐLŐ
MI IS TÖRTÉNIK ? . életkor 6 10 14 18 HB 1400 fő évi kb. belépő tanuló MDSZ általános iskola fő középiskola egyéb küzdősportok labdajátékok Sport XXI. atlétika torna úszás 75% csak tesi órán SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

8 SIOSZ KONFERENCIA 2009. CSERKESZŐLŐ
A közoktatási típusú sportiskola és az egyesületi típusú sportiskola keretet és hátteret biztosít a Nemzeti Sportstratégiában megfogalmazott célok eléréséhez KÖZOKTATÁSI & EGYESÜLETI SPORTISKOLÁK SPORT XXI. HÉRAKLÉSZ EB VB OB E G Y S Ü L T I S K O L A ISKOLA ISKOLA DSE SE UPC BAJNOK CSILLAG Nemzetközi szintű elitképzés Korosztályos elitképzés Kiválasztó versenyek sporttáborok Minőségi képzés alapjai DIÁKSPORT SZABADIDŐSPORT Pedagógiai munka Versengő rendszerek 10 14 18 24 6 SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

9 A KONCEPCIÓT MEGVALÓSÍTÓK
# Sportorientáltságú közoktatási intézmények # Emelt szintű testnevelési program szerint működő iskolák # Sportiskolai kerettanterv szerint dolgozó iskolák # Sport-szakközépiskolák (kialakulóban) # Egyesületi típusú sportiskolák # Városi sportiskolák # Sportegyesületek SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

10 A KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA CÉLJA
1. Az élsport utánpótlását jelentő versenysport támogatása. 2. Az egészségtudatos magatartás és életmód kialakítása a felnövekvő nemzedékben, amely lehetővé teszi, hogy kikerülve a közoktatás rendszeréből a testmozgást és a sportokat szerető állampolgárként éljék mindennapjaikat. # A kettős cél együtt, egymást erősítve valósítható meg!!! SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

11 AZ EGYESÜLETI TÍPUSÚ SPORTISKOLA CÉLJA
# Az élsport utánpótlását jelentő versenyzők kinevelése, kiválasztása, foglalkoztatása, versenyeztetése. # Az egyesületi élet megszerettetése. # A klubhűségre való nevelés. SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

12 SIOSZ KONFERENCIA 2009. CSERKESZŐLŐ
A MÓDSZERTANI KÖZPONTKÉNT IS MŰKÖDŐ KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA FELADATAI # A sportiskolai kerettanterv alkalmazása (jogi, tartalmi, szervezeti), közoktatási (alap)szolgáltatás - tankötelezettség teljesítésének biztosítása. # A kerettanterv alkalmazása által a sportoló diákok közoktatásbeli és sportbeli terhelésének optimális összehangolása. # Együttműködés a sportkormányzattal és az utánpótlás-nevelésért felelős háttérintézménnyel (NUSI UPI), továbbá a sportegyesületekkel és a sportági (szak)szövetségekkel. # Szakmai segítségnyújtás a vonzáskörzetükbe tartozó sportegyesületek és közoktatási intézmények részére, annak érdekében, hogy közülük minél több kezelje kiemelt célként a sportot, az utánpótlás-nevelést. SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

13 AZ EGYESÜLETI TÍPUSÚ SPORTISKOLA FELADATAI
# Korcsoportos képzés. # Rendszeres versenyeztetés. # A sportiskolát végzett tehetséges sportolóknak együttműködő sportegyesülethez történő irányítása. SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

14 ELVÁRÁSOK A MÓDSZERTANI KÖZPONTOKKAL SZEMBEN
# Az iskola a sport egységes és átfogó utánpótlás-nevelési rendszerébe illeszkedve biztosítsa az „élsportoló tanulók” speciális igényeihez igazodó nevelést – oktatást! # Az „élsportoló tanulók” egyenlő esélyekkel indulhassanak tanulmányi téren a nem élsportoló kortársaikkal! # Érdeklődésüknek és képességeinek megfelelően, sportbeli leterheltségük mellett, váljanak alkalmassá bármely felsőoktatási intézménybe való továbbtanulásra vagy sportjellegű, illetve egyéb szakma elsajátítására! # Választott sportágukban képességeiknek megfelelően maximális eredményeket tudjanak elérni. SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

15 ELVÁRÁSOK A MÓDSZERTANI KÖZPONTOKKAL SZEMBEN
A sportolás és tanulás folyamatában jelentkező problémákra és kritikus szituációkra megoldási javaslatok kidolgozása. # Beiskolázás és beválás kérdésköre (első osztály, oldalági beiskolázás, pályaorientáció, továbbtanulás, átirányítás stb.). # Hány sportággal foglalkozzon az iskola? # Hány sportegyesülettel lehet eredményesen együttműködni, kapcsolatot tartani? # A tanítási idő és edzési idő összehangolása, egyéni tanulási utak biztosítása. # Hiányzások kezelése, felzárkóztatás, távoktatási lehetőség internet segítségével. # Az iskola nevelő-oktató tevékenysége. # Stb., stb., stb. ?!?!?! SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

16 ELVÁRÁSOK A MÓDSZERTANI KÖZPONTOKKAL SZEMBEN
A tapasztalatok és legjobb gyakorlatok közzététele, átadása az egységes utánpótlás-nevelésben résztvevők számára. Folyamatos mérések: # A közismereti tudáselemek (alapkompetenciák) fejlesztésének nyomon követése, támaszkodva az országos diagnosztikus mérésekre. # A sportspecifikus képességek fejlesztettségének időszakonkénti mérése és a versenyeredményesség nyomon követése. Az első nagyobb, átfogó összegzésre várhatóan 2011 és nyarán kerül sor, mivel a teljes rendszer vertikális kiépítése ekkorra fejeződik be. SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

17 SIOSZ KONFERENCIA 2009. CSERKESZŐLŐ
MEGVALÓSULÁS A célok megvalósításához szükség van az utánpótlás- nevelés területén tevékenykedők partneri együtt- és közreműködésére!!! Együttműködő partnerek: # iskola (mint módszertani központ) # iskolafenntartó # kapcsolódó sportegyesületek # érintett sportági szövetségek # sportkormányzat utánpótlással foglakozó szervezete (NUSI UPI) # a megvalósulás eredményességét segítő egyéb szervezetek (ÖM, OM, SIOSZ, SOSZ, MDSZ, MEFS, MTTOE, MOB, MOA, MSTT, MET, WMSKA…….) SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

18 MEGVALÓSULÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓ KERETÉBEN TÖRTÉNIK
Együttműködés – partnerség! Átfogó megállapodások hiánya! MOA ÖM OM MOB MDSZ SZÖV. (2) MTTOE MET SZÖV. (1) SIOSZ SE (2) MEFS SE (1) NUSI UPI FENNTARTÓ SE (3) ISKOLÁM SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

19 SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
A SZÖVETSÉG ÁLTALÁNOS CÉLJAI: # Kapcsolattartás és együttműködés kialakítása az állami sportirányítás szerveivel, az oktatási kormányzattal, Sportegyesületek Országos Szövetségével, továbbá a sportot támogató közalapítványokkal és minden más sportképviseleti szervezettel, mely az utánpótlás nevelést tűzte célul. # Az utánpótlás neveléssel szervezett formában foglalkozó, a sportnevelést és sportoktatást korcsoportos képzési formában megvalósító szervezetek (sportiskolák) összefogása, szakmai érdekérvényesítés céljából. # Szoros együttműködés kialakítása a sportiskolák két nagy típusa között - közoktatási típusú és egyesületi típusú sportiskola – az eredményes együttműködés érdekében. # Sportszakmai és pedagógiai programok szervezése. # A szövetség célja megvalósítása érdekében együttműködik valamennyi olyan állami szervezettel, gazdasági társasággal, jogi és magánszeméllyel, akik elfogadják a SIOSZ cél- és feladat rendszerét. SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

20 SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
A SZÖVETSÉG ÁLTALÁNOS FELADATAI: # Ajánlásokat tesz a sportiskolák jogállásának, feladatainak egyeztetésére, finanszírozási rendszerének kialakítására. # A SIOSZ-on belül a közoktatási típusú és egyesületi típusú sportiskolai tagozat tevékenységének összehangolása. # Rövid, közép és hosszú távú szakmai koncepciók kidolgozása az utánpótlás-nevelés folyamatossága, minőségének megőrzése és a sportiskolák fejlődési lehetőségeinek érdekében. # Ajánlások kidolgozása a sportkormányzat és a sportkormányzat utánpótlás neveléssel foglalkozó háttérintézménye felé, a sportiskolák azonos nevelési-oktatási képzési elveire, cél-és feladat rendszereire, módszereire, a minőségfejlesztésére. # A mindennapos munka segítése érdekében kapcsolatfelvétel sporttudományi feladatokat ellátó szervezetekkel (pl. NUSI UPI, MSTT, MET, stb.). # A szövetség célja megvalósítása érdekében folytatott gazdasági vállalkozási tevékenység működtetéséhez szükséges szakmai képzést, felkészítést, továbbképzést biztosítja tagjai számára. # A sportiskolák közötti és egyéb sportversenyek és sportrendezvények rendezése. # Sportutánpótlással kapcsolatos továbbképzések és konferenciák szervezése. SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

21 SPORT XXI. UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI PROGRAM
Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program célja: # A sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól kezdődően minél több gyermeket bevonjon a rendszeres sporttevékenységbe – biztosítva az esélyegyenlőséget is a sportban tehetséges fiatalok számára – ezáltal elősegítve, hogy a magyar sport hosszú távon, nemzetközileg eredményes legyen. A program az iskolákban és az egyesületekben sportoló gyermekek sportolási lehetőségeinek fejlesztésére irányul. # ben jelentős változás történik a támogatott sportágak körében. Jelentős lépést tettünk, hogy a Sport XXI. Program szerkezetét illesszük a Héraklész Programok sportági összetételéhez. SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

22 Héraklész Bajnok Program
Héraklész Bajnok Program célja: # A Héraklész Bajnok Program húsz olimpiai sportágat menedzsel. A projekt a legtehetségesebb éves sportolók eredményes, hosszú távú pályafutásának kezdeti szakaszát segíti. A programban résztvevő sportolók és edzők személyét a szakszövetségek határozzák meg. A kiválasztott sportolók felkészítése továbbra is az egyesületükben történik, emellett rendszeresen rendeznek központi foglalkozásokat is. A Héraklész Bajnokprogram legfontosabb célja az olimpiai sportágakban azoknak a serdülő, ifjúsági korú sportolóknak a felkutatása, gondozása, akik a magyar sport jövőbeli eredményességének zálogát jelenthetik. A program jól definiálható szakmai feladata szerint a felnőtt kor küszöbére a korosztályos nemzetközi színvonalnak megfelelő versenyzőket kell felnevelni. SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

23 Héraklész Csillag Program
Héraklész Csillag Program célja: # A felnőtt élversenyzővé válás időszakában a nemzetközi szintű eredményesség elérése mellett komoly nehézséget jelent a sportpályafutás utáni időszak egzisztenciális megalapozása. A Héraklész Csillagprogram a Magyar Olimpiai Bizottsággal szorosan együttműködve nemzetközi eredmények eléréséhez kíván hozzájárulni. A programban résztvevő szövetségekkel kötött szerződés alapján a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet speciális szolgáltatásokat biztosít éves versenyzőknek a hatékony felkészülés érdekében. A projektben 400 fős sportolói keret vesz részt. SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

24 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG
TERVEZÉSI (távlati) CÉL: # A Nemzeti Sportstratégiához való szerves kapcsolódás, az abban való közreműködés. NAPI (operatív) CÉL: # A diáksport romló feltételrendszerének megállítása, az abban megjelenők számának legalább a megőrzése. SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

25 SIOSZ KONFERENCIA 2009. CSERKESZŐLŐ
Felhasznált forrásmunkák !!! Az előadásom összeállításakor felhasználásra kerültek a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet munkatársainak, Dr. Szabó Tamásnak, az intézet igazgatójának és Lehmann Lászlónak, a pedagógiai szakcsoport vezetőjének, a Csanádi Iskola és Pedagógiai Intézet igazgató asszonyának, Vargáné Hajdú Máriának, a Magyar Diáksport Szövetség főtitkárának, Szlatényi Györgynek hasonló témakörben elhangzott prezentációiknak anyagai. SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ

26 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
. KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Farkas Tibor vezető főtanácsos ÖM Sport Szakállamtitkárság, Versenysport és Utánpótlás Osztály Cím: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Tel.: 1/ SIOSZ KONFERENCIA CSERKESZŐLŐ


Letölteni ppt "2017.04.03. A sportiskolák helye és szerepe a magyar utánpótlás-nevelés rendszerében Sportiskolák Országos Szövetségének Konferenciája Farkas Tibor vezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések