Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az évszámokon innen és túl

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az évszámokon innen és túl"— Előadás másolata:

1 Az évszámokon innen és túl
Megújuló történelemtanítás Szerkesztette: Knausz Imre Budapest, 2001, Műszaki Könyvkiadó Kiadói szerkesztő: Eszterág Ildikó Kattints, ha elolvastad!

2 Szebenyi Péternek, Könyvünket a pedagógia szegedi professzorának,
a történelemtanítás elkötelezett megújítójának ajánljuk. Kattints, ha elolvastad!

3 Dr. Knausz Imre A kötet szerkesztője. Volt kutató, tanár, foglalkozott tantervfejlesztéssel, pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal. Jelenleg a Miskolci Egyetemen tanít pedagógiai tárgyakat. Szerkesztője volt a KOMP-csoport történelmi-társadalomismereti tankönyvsorozatának. A Történelemtanárok Egylete alelnöke. Kattints, ha elolvastad!

4 Miért tanítunk történelmet?
Knausz Imre Miért tanítunk történelmet? „...tantárgyunk nagyon sokféle szerepet tölthet be a társadalmi tudás áthagyományozásának összetett folyamatában, és a tanár – tudatosan vagy öntudatlanul, de – választani kénytelen: mely funkciókat állítja előtérbe, azaz mi az ő személyes célja a történelemtanítással. Mondani sem kell: ez a választás elsősorban nem a tanár önkifejezéséről szól. Ez az első lépés a tanulócsoporthoz való alkalmazkodás során, itt kezdődik a történelemtanítás adaptivitása.” Kinek tanítunk történelmet? „A típusok statisztikai átlagokon alapulnak, és soha nem azonosak az eleven gyermekkel. A különbségek számbavétele mégis hasznos lehet az adaptivitás szempontjából, mert üzenete van: a történelemtanítás sem lehet hatékony a tanulók megismerése és tulajdonságaik figyelembe vétele nélkül.” Kattints, ha elolvastad!

5 A tananyag újragondolása
Knausz Imre A tananyag újragondolása „A mélységelvű tananyag-elrendezés teszi lehetővé, hogy mindarról beszéljünk, ami az adott téma valódi megértéséhez szükséges. A tananyag végső üzenetét itt nem az egész, hanem a résztéma hordozza. Nem a tudomány rendszerének, sokkal inkább módszerének, szemléletmódjának közvetítése a cél.” A tanulói teljesítmények értékelése „Sem a tanár, sem a tanuló nem tud mit kezdeni azzal, hogy egy témazáró dolgozat hármasra sikerült: az elvont és üres számjegyből nem derül ki, hogy a teljesítmény mely pontokon felel meg a követelményeknek, és hogy mely teljesítményformák kialakításával kapcsolatban vannak még teendők.” Kattints, ha elolvastad!

6 A csoportmunka Bacskay Bea Bacskay Bea - Knausz Imre
A budapesti Deák Diák Iskola magyar-történelem szakos tanára. Alapító tagja a Tégy a gyűlölet ellen! mozgalomnak és a Történelemtanárok Egyletének. Az utóbbinak alelnöke is volt. Több pedagógus-továbbképzési program előadója. Bacskay Bea - Knausz Imre A csoportmunka „A csoportmunka során az egyes tanulók nem pontosan ugyanazt csinálják, és így nem is pontosan ugyanazt tanulják. Az a tény, hogy a gyerekek maguk szervezik meg a munkát, lehetővé teszi a képességek, az érdeklődés, a személyiségvonások, a megelőző tudás, a kulturális háttér stb. terén megmutatkozó különbségek figyelembe vételét.” Kattints, ha elolvastad!

7 Dramatikus módszerek Kézművesség és rajz Bacskay Bea - Knausz Imre
„A kreatív dráma kísérlet a tudás személyessé tételére. Kulcsfogalmai: szerep és azonosulás. A tanulók szerepbe lépnek: elképzelik, hogy mit tennének egy adott szerepben, illetve helyzetben.” Kézművesség és rajz „A hagyományos kézművesség jellegzetesen lassú tevékenység, ennyiben éppen ellentétes a gyerekek számára ismerős felgyorsult életvitellel: mintegy lelassítja az időt, és ez önmagában is fontos történelmi tapasztalat.” Kattints, ha elolvastad!

8 Mendly Lajos A budapesti Deutsche Schule történelemtanára. Itt szerezte gyakorlati projektszervezési tapasztalatait. Foglalkozik az internet oktatási felhasználásának lehetőségeivel is. A projekt „Mindez kikényszeríti a tanulók egymás közötti, illetve a tanárral folytatott kommunikációját. Az egymás közötti interakciókat nem a tanári katedráról irányítják már. A tanulók egymástól és egymással tanulnak.” Kattints, ha elolvastad!

9 A tankönyv Bihari Péter
A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium történelemtanára. Számos népszerű általános és középiskolai tankönyv szerzője, a Középiskolai történelmi lexikon szerkesztője. Gyakori előadó a történelemtanárok számára szervezett továbbképzéseken. Jelenleg a CEU ösztöndíjasa. A tankönyv „Nehezen, de talán mégis kialakíthatók a kívánatos arányok a kronologikus és a tematikus módszer, a politikai és az “egyéb” történelem, a szerzői narratíva és a forrásközlés, a nemzeti és az egyetemes megközelítés között.” Kattints, ha elolvastad!

10 Foki Tamás A Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető szaktanácsadója, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium történelemtanára. Számos továbbképzés szervezője és előadója. Fontos szerepe volt a Nemzeti alaptanterv, a történelem kerettantervek és érettségi követelmények megalkotásában. A Történelemtanárok Egylete Bizottmányának tagja. Kattints, ha elolvastad!

11 Történelmi séták, múzeumok
Foki Tamás Történelmi séták, múzeumok „A malom korabeli működésének tanulmányozásához a gabonafeldolgozás egész folyamatát feltárhatjuk. A molnár társadalmi helyzete, a malom tulajdonviszonyai, a malom mint a falusi “politizálás” színtere mind-mind egy önként kínálkozó téma.” Helyismeret, helytörténet „A temető régi sírjainak gondozása, emlékmű, szobor gondozása, emléktábla elhelyezése – persze a történeti háttér felderítésével párosulva – egy egész osztály számára lehet vonzó, komplex feladat. A 7–8.-osokkal már kísérletet tehetünk a szóbeli adatgyűjtésre, idősebb emberekkel való beszélgetésre.” Kattints, ha elolvastad!

12 Jakab György Az Országos Közoktatási Intézet tudományos munkatársa. Korábban történelmet és társadalomismeretet tanított a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban. Számos történelmi, társadalomismereti és etikai tárgyú tankönyv szerzője. Oroszlánrésze volt a médiaismeret-oktatás hazai elterjesztésében. Kattints, ha elolvastad!

13 Társadalomismeret - társadalmi ismeretek Médiapedagógia Jakab György
„Elvi szinten már régóta mindenki egyetért abban, hogy szükség van egy olyan tananyagra, amely megalapozza és erősíti az állampolgári lojalitást, illetve megkönnyíti a diákok társadalmi beilleszkedését, amely – mind az ismeretek, mind a készségek terén – segíti őket abban, hogy eligazodjanak a valóságos világban.” Jakab György Médiapedagógia „A médiapedagógia arra a szemléletváltásra ösztökéli a történelem tantárgyat, hogy a jelenkorhoz közeledve egyre erőteljesebben mutassa be a média társadalomformáló szerepét, illetve a különböző történelmi korszakokban – amennyire lehetséges – jelenítse meg a gazdasági és politikai propaganda manipulációs technikáit, valamint a mindenkori közvélemény működését.” Kattints, ha elolvastad!

14 Forráselemzés Bihari Péter - Foki Tamás - Jakab György - Knausz Imre
„Végső soron a multiperspektivitás a legigényesebb szemlélet és módszer; egy demokratikus, plurális társadalom iskolájának normális közelítése a múlthoz, illetve annak felismerése, hogy a történelemben (mint az emberi dolgokban általában) az igazság sokféle, bizonyos kereteken belül vitatható, véglegesen pedig le sem zárható. Ha a források elemzése révén diákjainkat hozzásegítjük ennek felismeréséhez, a legtöbbet tettük, amire történelemtanár egyáltalán képes.” Kattints, ha elolvastad!

15 A számítógép Farkas Zoltán
A Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumának vezetőtanára. Az Írisz- Sulinet történelmi oldalainak szerkesztője. A Történelemtanárok Egylete Bizottmányának tagja. Publikációi a történelemtanítás és az információs technológia összekapcsolásának lehetőségeiről szólnak. A számítógép „Az informatikai eszközök a tanítás során csak segédeszközök s nem csodaszerek. Az informatika iskolai elterjedése csak része lehet egy átfogó iskolai reformnak, azt semmiképpen nem helyettesítheti!” Kattints, ha elolvastad!

16 Gönczöl Enikő A Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ programfejlesztő munkatársa. Számos történelmi és társadalomismereti tankönyvet írt általános és középiskolásoknak. Több tanár-továbbképzési program szervezője. Kattints, ha elolvastad!

17 Állampolgári ismeretek
Gönczöl Enikő Állampolgári ismeretek „Ilyen körülmények között általában véve is fontos, hogy kialakuljon a fiatalokban az önálló vélemény kialakításának képessége, és a belülről vezérelt cselekvésre való igény. Ez az attitűd nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ember ne sodródjon, és képes legyen személyisége integritását megőrizve, a maga értékei szerint választani a számára felkínált lehetőségek között.” Emberismeret „Az a forma, amely leginkább alkalmas az emberismeret gyarapítására, a beszélgetés. A beszélgetés mint forma – ha valóban működik – minden további erőfeszítés nélkül megteremti a tolerancia légkörét, pusztán azáltal, hogy a résztvevők kíváncsiak egymás gondolataira.” Kattints, ha elolvastad!

18 Gazdasági ismeretek Dr. Kádek István
A Közgazdaságtani Tanszéket vezeti az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Fontos szerepe volt a gazdaságismeret szakos tanárképzés megszervezésében. Több általános iskolásoknak szóló közgazdaságtani tankönyv társszerzője. Gazdasági ismeretek „A csokivásárlás is gazdasági tranzakció, s az otthoni segítésnek vagy a matek házi feladat kölcsönadásának is van “gazdasági vetülete”! Mindenki “benne van” tehát a gazdaságban, annak mindenki részese, hatásainak nemcsak elszenvedője, hanem saját cselekedeteivel a makrofolyamatok alakítója, befolyásolója is.” Kattints, ha elolvastad!

19 Dr. Stefány Judit Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium történelem-néprajz szakos tanára, az AKG új tankönyvsorozatának szerkesztője és egyik szerzője. A történelemtanítás mai helyzetét feltáró nemzetközi projekt, „A fiatalok és a történelem” magyar résztvevője. Kattints, ha elolvastad!

20 Néprajz és életmódtörténet
Lőrinc László Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium történelemtanára. Életmódtörténet című népszerű tankönyvsorozata a történelemtanítás új tartalmi dimenzióit tárta fel. Az AKG új történelmi tankönyvsorozatának egyik szerzője. Stefány Judit - Lőrinc László Néprajz és életmódtörténet „Hozzá lehet tenni, hogy minden iskolában, de különösen ott, ahol sok roma gyerek tanul, nagyon hasznos lehet a cigányság néprajzának megismertetése is. S talán az sem lebecsülendő, hogy az egyes generációk eltérő kultúrája, értékrendszere is közelebb kerülhet egymáshoz, ha megértjük, meg tudjuk becsülni nagyatyáink tudását.” Kattints, ha elolvastad!

21 A könyv megrendelhető a Műszaki Könyvkiadó címén:
1033 Budapest, Szentendrei út Köszönjük az érdeklődést.


Letölteni ppt "Az évszámokon innen és túl"

Hasonló előadás


Google Hirdetések