Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képzéssel a munkahely megtartásáért Szentgotthárd 2008. március 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képzéssel a munkahely megtartásáért Szentgotthárd 2008. március 27."— Előadás másolata:

1 Képzéssel a munkahely megtartásáért Szentgotthárd 2008. március 27.

2 Témakörök: - Felnőttképzési támogatások -Munkahelymegtartó képzés -Szakképzési hozzájárulás -Saját munkavállalók képzése - Hogyan válasszunk képző intézményt?

3 Felnőttképzési támogatások ► Foglalkoztatást elősegítő képzések támogatása ► Normatív támogatás: csak a fogyatékkal élő felnőttek részére (oka: túligénylés) ► Saját munkavállalók képzésének támogatása ► A felnőttképzés technikai fejlesztésének támogatása (pályázatok útján) ► Személyi jövedelemadó-kedvezmény: jelenleg szünetel

4 Foglalkoztatást elősegítő képzések támogatása Célcsoportok: Munkanélküliek (álláskeresők) Regisztrált álláskeresők Munkavállalók Egy éven belül megszűnő munkaviszony Munkáltatók Preventív képzés

5 A munkaerő-piaci képzés a munkahely megtartását, megszerzését közvetett vagy közvetlen módon segíti elő. A munkaerő-piaci képzés feladatai: ■ Ki-, át- és továbbképzés ■ Felzárkóztatás ■ A rehabilitáció elősegítése ■ Önfoglalkoztatás elősegítése ■ Személyiség-fejlesztés

6 Munkahelymegtartó (preventív) képzés A képzési támogatás a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban Flt.) alapján vissza nem térítendő támogatás. Ki veheti igénybe a támogatást ? A támogatást az a munkaadó igényelheti - az Flt 14. § (1) bekezdés f. pontja alapján -, aki olyan munkaviszonyban állót foglalkoztat, akinek a továbbfoglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. Milyen célra igényelhető a támogatás ? Támogatható minden olyan foglalkoztatást elősegítő képzés, mely a szakképzési törvény hatálya alá tartozik, vagy hatósági előírások szabályozzák.

7 Milyen mértékű támogatás állapítható meg ? Képzési támogatásként a képzési költség teljes vagy részbeni átvállalása és / vagy kereset-kiegészítés biztosítható. A munkaadónak a képzési költséghez hozzá kell járulnia, kivéve, ha a képzésben részt vevő munkavállaló a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte. A kereset-kiegészítés a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet. A betegszabadság, táppénz valamint a folyamatosan 30 napot meghaladó állásidőre a kereset-kiegészítés nem adható.

8 Milyen időtartamra állapítható meg a támogatás ? Képzési költség: a támogatás a képzés időtartamára (amely képzést lezáró első vizsgával zárul) állapítható meg. Hogyan vehető igénybe a támogatás ? A támogatás iránti kérelmet a képző intézmény ajánlatával együtt a képzés megkezdése előtt a munkaadó telephelye szerint illetékes kirendeltséghez egy példányban kell benyújtani.

9 Milyen feltételekkel vehető igénybe a támogatás? A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a munkaadó írásban vállalja a képzésben résztvevőknek a képzés befejezését követő legalább a képzés időtartamával azonos továbbfoglalkoztatását, a munkaadó a képzés költségeihez hozzájárul kivéve, ha a képzésben részt vevő munkavállaló a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte, a képző intézmény megfelel a jogszabályi feltételeknek, a képzés programja megfelel a jogszabályi feltételeknek. Vállalkozás keretében működő munkaadó esetében a kérelem benyújtását megelőző három év alatt kapott (de minimis) csekély összegű támogatás nem haladja meg a kétszázezer eurónak megfelelő forint összeget, amelyről nyilatkozni kell.

10 A kérelem dokumentumai Kérelem űrlap a képző intézmény ajánlattételi adatlapja a mellékletekkel együtt, a munkavállalók adatai 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy annak másolata, amelyre a munkaadónak rá kell vezetnie: „a másolat az eredetivel mindenben megegyező” szövegezést, valamint tartalmaznia kell az aláírási címpéldány szerint képviseletre jogosult aláírását, De minimis nyilatkozat képviselettel rendelkező aláírási címpéldánya vagy annak másolata, jogosult aláírását. a munkaválalló(k) munkaszerződése(i),

11 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról…. Mértéke: az éves bruttó bér 1,5 százaléka A hozzájárulás teljesíthető: Gyakorlati oktatást végző hozzájárulásra kötelezett - Együttműködési megállapodás, tanulószerződés alapján szakközépiskolai, szakiskolai tanulók gyakorlati képzése (a nyári is) - Felsőoktatási intézmény hallgatójának gyakorlati képzése - A fennmaradó rész: saját dolgozók képzése, illetve a TISZK társulások részére fejlesztési támogatásként eszközbeszerzésre Gyakorlati képzést nem folytató hozzájárulásra kötelezett 30% kötelező befizetése az MpA-ba 70%: saját dolgozók képzése, fejlesztési támogatás – intézmények részére átadva Eltérő üzleti évet választó az üzleti év első napján hatályos jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be, fizeti meg az SZH-t.

12 Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére 2003. évi LXXXVI. tv. 13/2006. (XII.27.) SZMM rend.

13 Változások az elszámolási feltételekben (2007. január 1-től) Az új jogszabály: 13/2006.(XII.27.) SZMM rendelet. Mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható kötelezettség mértékének növekedése 33%-ról → 60%-ra. Az elszámolhatóság feltételeként eddig meghatározott munkaügyi tanács általi döntés eltörlése. A részben vagy egészben külső képzések megvalósítására kizárólag akkreditált felnőttképzési intézményben kerülhet sor. Az elszámolható képzés minimális időtartama 20 óra. Az elszámolható képzési költség résztvevőnként és képzési óránként a minimálbér 12%-a. (7.860Ft/óra/fő) Az elszámolás feltétele az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése (február 15-ig) a székhely szerint illetékes regionális munkaügyi központ részére (A munkaügyi központ ellenőrzi!) Az ellenőrzéshez kötelező dokumentálás. (Rendelet 5. számú melléklet)

14 Elszámolási feltételek (2) ▪ a képzés az OKJ-ben szereplő szakképesítést ad, vagy megfelel a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (1) bekezdés c)-e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak, vagy nyelvi képzés; Szt. 1. § (1) E törvény hatálya – a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 11. §(1)-(2) és (3) bekezdés b) pontjaiban szabályozott képzés, valamint az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzések kivételével – kiterjed minden olyan iskolai rendszerű és a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: felnőttképzési törvény) alapján felnőttképzési tevékenységnek minősülő iskolarendszeren kívüli szakmai képzésre, amely ♦munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, ♦ a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására, ♦ a megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzésre. ▪

15 A képzés minimális időtartama 20 óra. A teljes képzési óraszám - szakmai képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, nyelvi képzés, illetőleg a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás, vagy - a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges önálló nyelvi képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, illetőleg a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás, - a képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor, - a hozzájárulásra kötelezett az 5. §-ban meghatározott adatszolgáltatást teljesítette.

16 Az elszámolás mértéke: Az elszámolható költségek maximuma: külön jogszabály alapján – megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 12 százaléka 2007-ben: (65 500 Ft x 0,12 = 7 860 Ft/fő/óra) 2008-ban: (69.000 Ft x 0,12 = 8 280 Ft/fő/óra

17 Megőrzendő dokumentumok (1) Külső képzés esetén: a képző intézmény-akkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolata, felnőttképzési szerződés eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata, tanulmányi szerződés, vagy a munkáltatói kötelezés, az Fktv. 16. §-ának (2) bekezdése szerinti képzési program, ha a képzés nem szerepel az OKJ-ban, vagy nem akkreditált képzési program alapján valósul meg, akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott program-akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata, önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása, vagy munkaszerződése, szolgáltatási szerződés (eredeti) szolgáltatási szerződés alapján képzésenként kiállított számla, elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként, a 4. számú mellékletben meghatározott, külső képzés esetén elszámolható költségekről.

18 Hogyan válasszunk külső képzéshez felnőttképző intézményt? Követelmények: - Nyilvántartásba vétel - Intézményi akkreditáció - Program-akkreditáció - Képzési program - Személyi- és tárgyi feltételek - Referenciák (megbízhatóság) - Elérhetőség

19 A képzési folyamat elvárt dokumentumai ► Jelentkezési lap ► Személyi adatok nyilvántartása ► Felnőttképzési szerződés ► Haladási napló ► Jelenléti ív ► Órarend ► A képzés lezárásának dokumentációja (pl. vizsgadokumentáció) ► A bizonyítvány átvételének igazolása ► Alvállalkozói, bérleti, megbízási szerződések ► Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

20 Köszönöm figyelmüket! Kámán István képzési csoportvezető Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ


Letölteni ppt "Képzéssel a munkahely megtartásáért Szentgotthárd 2008. március 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések