Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi az Alpha?.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi az Alpha?."— Előadás másolata:

1 Mi az Alpha?

2 A misszióról beszélünk, ami az európai egyház legaktuálisabb feladata.
Az adatok szerint az elmúlt évtizedek leghatékonyabb módszere: 25 év alatt 161 országban indítottak Alpha kurzust összesen 39 000 helyen 13 millió résztvevővel. Kifejlesztője egy anglikán plébánia, a Holy Trinity Brompton közösség, ahol Nicky Gumbel plébános gondozza, ő kurzus „apukája”.

3 Minden felekezet sikerrel használja világszerte,
hiszen a keresztény hit közös alapjairól szól A Katolikus Egyházban különösen sikeres: 63 országban folyik katolikus Alpha tanfolyam, számos püspök és bíboros támogatja, a francia püspöki kar pedig Nihil Obstat engedéllyel látta el az Alpha segédkönyveit. Mi tehát az Alpha kurzus ? Egy tíz hetes tanfolyam (+ 1 bevezető vagy záró este), amely gyakorlati bevezetést nyújt a keresztény hitbe. A hirdetés szerint egy „lehetőség, hogy megtaláld az élet értelmét”.

4 A kurzus résztvevői 10 héten át, egy hétköznap este találkoznak.
A kurzus minden estéje tartalmaz egy közös vacsorát, egy előadást és egy kiscsoportos megbeszélést. A kurzus közepe felé közös Szentlélek-hétvégét tartunk, hogy mindenki személyesen találkozhasson Istennel A kurzus végén ünnepi vacsorát tartunk, ahová meghívjuk a következő tanfolyam iránt érdeklődőket is

5 Miért hasznos az Alpha kurzus?
Mert sajátosan „civil” gondolkodásmódjával képes megragadni az egyházon kívüli emberek tömegeit Mert szereteten, barátságon, kommunikáción alapul Mert semmi erőszak, semmi erőltetett dolog nincs benne Mert a kurzuson résztvevőkkel személyes kapcsolat alakul ki Mert a kurzust elvégzők zöme bekapcsolódik a Közösségbe, az Egyházba

6 Mert kiváló a metodológiája és könnyen elsajátítható
Mert folyamatosan fenntartható Mert az egész közösséget bevonja a missziós munkába: Valamennyiünknek lehetőséget ad, hogy betöltsük a missziós parancsot, amelyet Jézus adott nekünk és amire az Egyház küld bennünket…

7 ALAPELVEK

8 Gyöngeségem tudatában félve, és nagyon elfogódottan mentem hozzátok.
1 Korintusiaknak 2,1-5 „Én is, amikor nálatok járta, testvérek, nem keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam hirdetni Isten misztériumát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Gyöngeségem tudatában félve, és nagyon elfogódottan mentem hozzátok. Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja.”

9 AZ EVANGELIZÁLÁS HAT ÚJSZÖVETSÉGI ELVE
Az evangelizálás a helyi közösségen keresztül a leghatékonyabb 1Tesszalonikaiaknak 1,8: „Tőletek kiindulva terjedt el az Úr szava, s nem is csupán Macedóniában és Achájában: Istenbe vetett hitetek mindenütt ismeretes lett...” „Az Alpha ma az evangélium terjesztésének legtermészetesebb, leginkább magától értetődő és leghatékonyabb módja”. Dr. John Stott „Az új evangelizáció központja szükségszerűen az egyházközség lesz.” II. János Pál pápa

10 Négy indok: Azt kapod, amit látsz:
Megismerik a helyet, az embereket... „Sokan előbb beilleszkednek a közösségbe, és csak utána kezdenek el hinni.” (N.G) Mozgósítja a szolgálattevők egész hadseregét: A résztvevők kb. harmada vezető vagy segítő A szolgálatok sokfélesége Barátságon alapszik: Újszövetségi modell: Személytől személyig Szeretetteljes és tartós jelenlét „Minél több a pénztár, annál több a vevő” Minél több a lehetőség, annál több az érdeklődő

11 2. Az evangelizálás folyamat
10+1 hét, 1 hétvége, 15 előadás Újszövetségi kifejezések: Mezőgazdaság > Egy mag kelvetésétől a növény kifejlődéséig Építkezés > Egy ház felépítése az alaptól, a falakon át... Utazás > A pálya befutása a célig, a győzelemig Egy gyermek megszületése, fejlődése > Újjászületés Isten igéje által A folyamat két szinten zajlik: Fokozatosan tárul fel a kép > „Kirakós játék” Bizalomépítés > „Ezek nem akarnak tőlem semmit” Közösség megtapasztalása > Más minőségű élet a testvéri kapcsolatok által

12 az egész személyiségnek szól
3. Az evangelizáció az egész személyiségnek szól Szól az értelemhez Történelmi hit > Alapja a Krisztus-esemény ténye Nem vak ugrás, megalapozott indokokra épül > Az Újszöv., mint történelmi forrás + Suetonius, Tacitus, J. Flavius... Szól a szívhez (érzelmek) A „felvilágosodás kultúrájától” (értelem) a „posztmodern” kultúra felé halad (istentapasztalat) Őrizkedj mind az odaszánástól mentes teológiától [szívtelen értelem], mind a teológia mentes odaszánástól [értelmetlen szív].” (Handley Moule püspök)

13 Szól a lelkiismerethez -- 2 Korintusiaknak 4,2
„Az Isten jelenlétében nyíltan hirdetjük az evangéliumot és rábízzuk magunkat az emberek lelkiismeretére.” = Belső meggyőződés Szól az akarathoz: Döntés elé állít Senki sem jöhet hívás nélkül, az evangélium azonban magában foglalja a meghívást: „Az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3,20) Meggyőzés, nem nyomásgyakorlás!

14 4. Az újszövetségben megtaláljuk a szavak,
a tettek, és a Lélek erejének evangelizációját a. Szavak: Klasszikus evangelizáció 1 Korintusiaknak 2,2: Nem másról, mint Jézus Krisztusról! „A hithirdetés tárgya Jézus Krisztus, akit megfeszítettek, meghalt és föltámadt: Őáltala szabadulunk meg teljesen és ténylegesen a gonosztól, a bűntől és a haláltól. Őbenne ajándékozza Isten az ‘új életet’, az isteni és örök életet. Ez az a ‘jó hír’, amely az embert és az emberiség történetét megváltoztatja, és amelynek megismerésére minden népnek joga van!” (II.János Pál, Redemptoris Mssio 44.) Jézus Krisztus, mint megfeszített változatlan üzenetének hirdetése – a mai kultúra nyelvén!

15 Az egész emberre irányul
b. Tettek (caritas): Holisztikus evangelizáció Az egész emberre irányul Isten evangelizációs és szociális felelősséggel ruházott fel bennünket Az emberi szükségletek kielégítése – éhség, hontalanság, nyomor, az igazságtalanság, embertelenség és egyenlőtlenség felszámolása Az evangelizációnak és a szociális tevékenységnek kéz a kézben kell folynia: Mindkettő Isten szeretetét, ugyanazt az evangéliumot fejezi ki. Apostolok Cselekedetei: 4,32-35, (vö. 2,42-45) „A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását. és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. Nem akadt köztük szűkölködő. Mert akinek földje vagy háza volt, eladta és az érte kapott pénzt elhozta és az apostolok lábához tette. Mindenkinek adtak belőle szükségéhez mérten.”

16 c. A Szentlélek erejével való evangelizáció: csodák
(vö.1 Kor. 2,5) A misszió újszövetségi modelljének alapvető eleme: Isten országa jelenlétét nem csak hirdetik, de be is mutatják Jézus missziója (Máté 4,23) „Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép között.” (A szöveg visszatér a Hegyi beszéd és 9 csoda leírása után: Mt. 9,35) A 12 tanítvány szétküldése (Mt 10,7-8) „Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa. A betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket űzzétek ki!” A 72 szétküldése (Lk 9,1-2) – Ugyanez a küldetés Mt 28,19-20: Tanítsátok meg a népeket „mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek.”

17 Vö.: Apostolok Cselekedetei 1 Korintusiaknak 13,10:
Mk 16,15-20: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek... Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek... Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.” EZ TÖRTÉNT! Vö.: Apostolok Cselekedetei 1 Korintusiaknak 13,10: Ezek mindaddig megmaradnak, amíg a teljesség eljő! Vagyis jézus második eljöveteléig. Jézus meghirdette Isten országát itt a földön, s az ma is terjed!

18 5. A Szentlélek erejével végzett evangelizáció
dinamikus és hatékony ApCsel 2,37-41: Pünkösd. Péter Szentlélekkel eltelve zengő hangon megszólal. Háromezren térnek meg egy alkalommal ApCsel 2,43-47: Naponta növekszik a számuk ApCsel 3,1-11: A születésétől fogva nyomorék, Péter csodatételével meggyógyul ApCsel 3,11-4,14: Péter magyarázó beszéde és a csoda hatására sokan megtérnek. Péter Jézust hirdeti a főtanács előtt ApCsel 4,21-22: Nincs alapja Péter és János megbüntetésének, mivel mindenki dicsérte Istent értük ApCsel 5,12-16: Még több jel, csoda és gyógyulás történik

19 SZÁMÍTUNK A LÉLEK EREJÉRE, KÉRJÜK JELENLÉTÉT!
ApCsel 6,7: Rohamosan növekszik a tanítványok száma. Zsidó papok nagy számban térnek meg. ApCsel 9,1-20: Egyik fő ellenségük, Saul megtér ApCsel 14,1.3.21: A prédikációk és csodák nyomán sokan megtértek (Pál és Barnabás Kis-Ázsiában) ApCsel 28,8-9: Málta szigete: minden beteg meggyógyul ISTEN EREJE NEM CSÖKKENT, CÉLJA NEM VÁLTOZOTT AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI ÓTA! SZÁMÍTUNK A LÉLEK EREJÉRE, KÉRJÜK JELENLÉTÉT!

20 6. A hatékony evangelizáláshoz szükséges, hogy betöltekezzünk, és időről időre újra betöltekezzünk Szentlélekkel Folyamatos élmény: ApCsel 1,8 – „Erő tölt el a magasságból és tanúim lesztek” ApCsel 2,4 – „Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek”, és szólni kezdtek ApCsel 4,8 – Péter újra „Szentlélekkel eltelve” szól ApCsel 4,31 – Péter és a tanítványok „Jeruzsálemi kis pünkösdje”

21 AMID VAN, ABBÓL TUDSZ ADNI!
Efézusiaknak 5,18 – A Lélekkel való töltekezés életforma az evangelizáló keresztény számára: „Ne részegedjetek meg bortól, mert a bor léhaságra vezet. Inkább teljetek el Szentlélekkel” „Mint az Egyház kezdetén, ma is a Szentlélek munkálkodik mindazokban, akik az evangéliumot továbbadják: ha hagyják, hogy a Szentlélek birtokba vegye és vezesse őket.” (VI. Pál pápa, EN 75.) „A tanúságtevő az Isten megtapasztalásának tanúja, és neki is el kell tudnia mondani az apostolokkal: ‘Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük: az élet Igéjét.’ ” (II. János Pál pápa, RMi 91.) A lényeg: Az Isteni Szentháromság megtapasztalása: szeretet, irgalom, másokhoz fordulás. AMID VAN, ABBÓL TUDSZ ADNI!

22 Korunk nagy evangelistáinak tapasztalatai:
Néri Szent Fülöp George Whitefield C.G. Finney D.L. Moody R.A. Torrey Billy Graham Raniero Cantalamessa Szentlélekkel nemcsak a nagy evangélisták töltekezhetnek be, hanem a magunkfajta egyszerű keresztények is. Az Alpha titka: „Egy csapat Szentlélekkel betöltött ember minden ajándékot, ami rendelkezésére áll, lehasznál arra, hogy másokat Krisztushoz vezessen.” (N.G)

23 Kié tehát a Szentlélek? MEGTESSZÜK?
Akik hisznek Jézus Krisztusban (Jn 6,38-39) Akik megkeresztelkednek és megtérnek (bűnbánat!) (ApCsel 2,37-38) Akik állhatatosan kérik az Atyától: „Ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” (Lk 11,13) MEGTESSZÜK?


Letölteni ppt "Mi az Alpha?."

Hasonló előadás


Google Hirdetések