Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi az Alpha?. A misszióról beszélünk, ami az európai egyház legaktuálisabb feladata. Az adatok szerint az elmúlt évtizedek leghatékonyabb módszere: 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi az Alpha?. A misszióról beszélünk, ami az európai egyház legaktuálisabb feladata. Az adatok szerint az elmúlt évtizedek leghatékonyabb módszere: 25."— Előadás másolata:

1 Mi az Alpha?

2 A misszióról beszélünk, ami az európai egyház legaktuálisabb feladata. Az adatok szerint az elmúlt évtizedek leghatékonyabb módszere: 25 év alatt 161 országban indítottak Alpha kurzust összesen 39 000 helyen 13 millió résztvevővel. Kifejlesztője egy anglikán plébánia, a Holy Trinity Brompton közösség, ahol Nicky Gumbel plébános gondozza, ő kurzus „apukája”.

3 Minden felekezet sikerrel használja világszerte, hiszen a keresztény hit közös alapjairól szól A Katolikus Egyházban különösen sikeres: 63 országban folyik katolikus Alpha tanfolyam, számos püspök és bíboros támogatja, a francia püspöki kar pedig Nihil Obstat engedéllyel látta el az Alpha segédkönyveit. Mi tehát az Alpha kurzus ? Egy tíz hetes tanfolyam (+ 1 bevezető vagy záró este), amely gyakorlati bevezetést nyújt a keresztény hitbe. A hirdetés szerint egy „lehetőség, hogy megtaláld az élet értelmét”.

4 A kurzus résztvevői 10 héten át, egy hétköznap este találkoznak. A kurzus minden estéje tartalmaz egy közös vacsorát, egy előadást és egy kiscsoportos megbeszélést. A kurzus közepe felé közös Szentlélek-hétvégét tartunk, hogy mindenki személyesen találkozhasson Istennel A kurzus végén ünnepi vacsorát tartunk, ahová meghívjuk a következő tanfolyam iránt érdeklődőket is

5 Miért hasznos az Alpha kurzus? Mert sajátosan „civil” gondolkodásmódjával képes megragadni az egyházon kívüli emberek tömegeit Mert szereteten, barátságon, kommunikáción alapul Mert semmi erőszak, semmi erőltetett dolog nincs benne Mert a kurzuson résztvevőkkel személyes kapcsolat alakul ki Mert a kurzust elvégzők zöme bekapcsolódik a Közösségbe, az Egyházba

6 Mert kiváló a metodológiája és könnyen elsajátítható Mert folyamatosan fenntartható Mert az egész közösséget bevonja a missziós munkába: Valamennyiünknek lehetőséget ad, hogy betöltsük a missziós parancsot, amelyet Jézus adott nekünk és amire az Egyház küld bennünket…

7 ALAPELVEK

8 1 Korintusiaknak 2,1-5 „Én is, amikor nálatok járta, testvérek, nem keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam hirdetni Isten misztériumát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Gyöngeségem tudatában félve, és nagyon elfogódottan mentem hozzátok. Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja.”

9 AZ EVANGELIZÁLÁS HAT ÚJSZÖVETSÉGI ELVE 1.Az evangelizálás a helyi közösségen keresztül a leghatékonyabb  1Tesszalonikaiaknak 1,8: „Tőletek kiindulva terjedt el az Úr szava, s nem is csupán Macedóniában és Achájában: Istenbe vetett hitetek mindenütt ismeretes lett...”  „Az Alpha ma az evangélium terjesztésének legtermészetesebb, leginkább magától értetődő és leghatékonyabb módja”.Dr. John Stott  „Az új evangelizáció központja szükségszerűen az egyházközség lesz.”II. János Pál pápa

10 Négy indok:  Azt kapod, amit látsz: Megismerik a helyet, az embereket... „Sokan előbb beilleszkednek a közösségbe, és csak utána kezdenek el hinni.” (N.G) „Sokan előbb beilleszkednek a közösségbe, és csak utána kezdenek el hinni.” (N.G)  Mozgósítja a szolgálattevők egész hadseregét: A résztvevők kb. harmada vezető vagy segítő A szolgálatok sokfélesége  Barátságon alapszik: Újszövetségi modell: Személytől személyig Szeretetteljes és tartós jelenlét  „Minél több a pénztár, annál több a vevő” Minél több a lehetőség, annál több az érdeklődő

11 2. Az evangelizálás folyamat 10+1 hét, 1 hétvége, 15 előadás Újszövetségi kifejezések:  Mezőgazdaság > Egy mag kelvetésétől a növény kifejlődéséig  Építkezés > Egy ház felépítése az alaptól, a falakon át...  Utazás > A pálya befutása a célig, a győzelemig  Egy gyermek megszületése, fejlődése > Újjászületés Isten igéje által A folyamat két szinten zajlik:  Fokozatosan tárul fel a kép > „Kirakós játék”  Bizalomépítés > „Ezek nem akarnak tőlem semmit”  Közösség megtapasztalása > Más minőségű élet a testvéri kapcsolatok által

12 3. Az evangelizáció az egész személyiségnek szól Szól az értelemhez  Történelmi hit > Alapja a Krisztus-esemény ténye Nem vak ugrás, megalapozott indokokra épül > Az Újszöv., mint történelmi forrás + Suetonius, Tacitus, J. Flavius... Szól a szívhez (érzelmek)  A „felvilágosodás kultúrájától” (értelem) a „posztmodern” kultúra felé halad (istentapasztalat)  Őrizkedj mind az odaszánástól mentes teológiától [szívtelen értelem], mind a teológia mentes odaszánástól [értelmetlen szív].” (Handley Moule püspök)

13 Szól a lelkiismerethez -- 2 Korintusiaknak 4,2 „Az Isten jelenlétében nyíltan hirdetjük az evangéliumot és rábízzuk magunkat az emberek lelkiismeretére.” = Belső meggyőződés Szól az akarathoz: Döntés elé állít Senki sem jöhet hívás nélkül, az evangélium azonban magában foglalja a meghívást: „Az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3,20) Meggyőzés, nem nyomásgyakorlás!

14 4. Az újszövetségben megtaláljuk a szavak, a tettek, és a Lélek erejének evangelizációját a. Szavak: Klasszikus evangelizáció  1 Korintusiaknak 2,2: Nem másról, mint Jézus Krisztusról!  „A hithirdetés tárgya Jézus Krisztus, akit megfeszítettek, meghalt és föltámadt: Őáltala szabadulunk meg teljesen és ténylegesen a gonosztól, a bűntől és a haláltól. Őbenne ajándékozza Isten az ‘új életet’, az isteni és örök életet. Ez az a ‘jó hír’, amely az embert és az emberiség történetét megváltoztatja, és amelynek megismerésére minden népnek joga van!” (II.János Pál, Redemptoris Mssio 44.)  Jézus Krisztus, mint megfeszített változatlan üzenetének hirdetése – a mai kultúra nyelvén!

15 b. Tettek (caritas): Holisztikus evangelizáció Az egész emberre irányul Isten evangelizációs és szociális felelősséggel ruházott fel bennünket Az emberi szükségletek kielégítése – éhség, hontalanság, nyomor, az igazságtalanság, embertelenség és egyenlőtlenség felszámolása Az evangelizációnak és a szociális tevékenységnek kéz a kézben kell folynia: Mindkettő Isten szeretetét, ugyanazt az evangéliumot fejezi ki. Apostolok Cselekedetei: 4,32-35, (vö. 2,42-45) „A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását. és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. Nem akadt köztük szűkölködő. Mert akinek földje vagy háza volt, eladta és az érte kapott pénzt elhozta és az apostolok lábához tette. Mindenkinek adtak belőle szükségéhez mérten.”

16 c. A Szentlélek erejével való evangelizáció: csodák (vö.1 Kor. 2,5) A misszió újszövetségi modelljének alapvető eleme: Isten országa jelenlétét nem csak hirdetik, de be is mutatják Jézus missziója (Máté 4,23) „Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép között.” (A szöveg visszatér a Hegyi beszéd és 9 csoda leírása után: Mt. 9,35) A 12 tanítvány szétküldése (Mt 10,7-8) „Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa. A betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket űzzétek ki!” A 72 szétküldése (Lk 9,1-2) – Ugyanez a küldetés Mt 28,19-20: Tanítsátok meg a népeket „mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek.”

17 Mk 16,15-20: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek... Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek... Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.” EZ TÖRTÉNT! Vö.: Apostolok Cselekedetei 1 Korintusiaknak 13,10: Ezek mindaddig megmaradnak, amíg a teljesség eljő! Vagyis jézus második eljöveteléig. Jézus meghirdette Isten országát itt a földön, s az ma is terjed!

18 5. A Szentlélek erejével végzett evangelizáció dinamikus és hatékony  ApCsel 2,37-41: Pünkösd. Péter Szentlélekkel eltelve zengő hangon megszólal. Háromezren térnek meg egy alkalommal  ApCsel 2,43-47: Naponta növekszik a számuk  ApCsel 3,1-11: A születésétől fogva nyomorék, Péter csodatételével meggyógyul  ApCsel 3,11-4,14: Péter magyarázó beszéde és a csoda hatására sokan megtérnek. Péter Jézust hirdeti a főtanács előtt  ApCsel 4,21-22: Nincs alapja Péter és János megbüntetésének, mivel mindenki dicsérte Istent értük  ApCsel 5,12-16: Még több jel, csoda és gyógyulás történik

19 ApCsel 6,7: Rohamosan növekszik a tanítványok száma. Zsidó papok nagy számban térnek meg. ApCsel 9,1-20: Egyik fő ellenségük, Saul megtér ApCsel 14,1.3.21: A prédikációk és csodák nyomán sokan megtértek (Pál és Barnabás Kis-Ázsiában) ApCsel 28,8-9: Málta szigete: minden beteg meggyógyul ISTEN EREJE NEM CSÖKKENT, CÉLJA NEM VÁLTOZOTT AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI ÓTA! SZÁMÍTUNK A LÉLEK EREJÉRE, KÉRJÜK JELENLÉTÉT!

20 6. A hatékony evangelizáláshoz szükséges, hogy betöltekezzünk, és időről időre újra betöltekezzünk Szentlélekkel  Folyamatos élmény: ApCsel 1,8 – „Erő tölt el a magasságból és tanúim lesztek” ApCsel 2,4 – „Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek”, és szólni kezdtek ApCsel 4,8 – Péter újra „Szentlélekkel eltelve” szól ApCsel 4,31 – Péter és a tanítványok „Jeruzsálemi kis pünkösdje”

21 Efézusiaknak 5,18 – A Lélekkel való töltekezés életforma az evangelizáló keresztény számára: „Ne részegedjetek meg bortól, mert a bor léhaságra vezet. Inkább teljetek el Szentlélekkel” „Mint az Egyház kezdetén, ma is a Szentlélek munkálkodik mindazokban, akik az evangéliumot továbbadják: ha hagyják, hogy a Szentlélek birtokba vegye és vezesse őket.” (VI. Pál pápa, EN 75.) „A tanúságtevő az Isten megtapasztalásának tanúja, és neki is el kell tudnia mondani az apostolokkal: ‘Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük: az élet Igéjét.’ ” (II. János Pál pápa, RMi 91.) A lényeg: Az Isteni Szentháromság megtapasztalása: szeretet, irgalom, másokhoz fordulás. AMID VAN, ABBÓL TUDSZ ADNI!

22 Korunk nagy evangelistáinak tapasztalatai:  Néri Szent Fülöp  George Whitefield  C.G. Finney  D.L. Moody  R.A. Torrey  Billy Graham  Raniero Cantalamessa Szentlélekkel nemcsak a nagy evangélisták töltekezhetnek be, hanem a magunkfajta egyszerű keresztények is. Az Alpha titka: „Egy csapat Szentlélekkel betöltött ember minden ajándékot, ami rendelkezésére áll, lehasznál arra, hogy másokat Krisztushoz vezessen.” (N.G)

23 Kié tehát a Szentlélek?  Akik hisznek Jézus Krisztusban (Jn 6,38-39)  Akik megkeresztelkednek és megtérnek (bűnbánat!) (ApCsel 2,37-38)  Akik állhatatosan kérik az Atyától: „Ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” (Lk 11,13) MEGTESSZÜK?


Letölteni ppt "Mi az Alpha?. A misszióról beszélünk, ami az európai egyház legaktuálisabb feladata. Az adatok szerint az elmúlt évtizedek leghatékonyabb módszere: 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések