Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Közszolgálati Egyetem"— Előadás másolata:

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Szempontok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem első akkreditációjára történő felkészüléséhez Bazsa György, a MAB elnöke Minőségbiztosítás és a közszolgálati felsőoktatás integrációja ZMNE, Budapest, október 26.

2 Az új Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság találkozási pontjai: 1. Intézménylétesítés (egyszeri és egyedi) 2. Szakindítások (esetleg szaklétesítések) 3. Doktori iskola létesítése 4. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése 5. Intézményakkreditáció 6. Párhuzamos szak-akkreditációk 7. Doktori iskolák akkreditációja

3 Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2012. január 1.)
1. Intézménylétesítés Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2012. január 1.) 2011. évi XXXVI. és a évi CXXXII törvény. XXXVI. 20. § Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Példák az eltérő rendelkezésre: - 12.§ Az egyetemen nem működik Gazdasági Tanács. - 14. § (9) … Az Egyetem nyilvántartásba vételére és a működés engedélyezésére szakértői vélemény bekérése nélkül kerül sor. Indoklás: … a három jogelőd intézmény a korábbi akkredi-tációk feltételrendszerét érdemben továbbra is biztosítja. [Kar létesítéséhez nem kell MAB szakvéleményt kérni.]

4 Alapképzési szakok, mesterképzési szakok, doktori iskolák a jogelőd intézményekben
Nemzeti Közszolgálati Egyetem BCE KIK ➜ Közigazgatástudományi Kar RTF ➜ Rendészettudományi Kar ZMNE ➜ Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar + akkreditált folyó képzés ? akkreditált, de nem folyó képzés - szak KKK-val, de meghirdetés nélkül * egyedi intézményi szak (egyidejű akkreditáció)

5 ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KIK RTF ZMNE JOGI ÉS IGAZGATÁSI képzési terület Igazgatásszervező + Nemzetközi igazgatási Bűnügyi igazgatási * Rendészeti igazgatási NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI képzési terület Biztonság- és védelempolitikai Büntetés-végrehajtási nevelő Nemzetbiztonsági Védelmi igazgatási Katonai vezetői Katonai gazdálkodási

6 ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KIK RTF ZMNE MŰSZAKI képzési terület Gépészmérnöki + Had- és biztonságtechnikai mérnöki * Közlekedésmérnöki INFORMATIKAI képzési terület Mérnökinformatikus ? GAZDASÁGTUDOMÁNYI képzési terület Pénzügy és számvitel TÁRSADALOMTUDOMÁNYI képzési terület Nemzetközi tanulmányok

7 MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KIK RTF ZMNE JOGI ÉS IGAZGATÁSI képzési terület Közigazgatási + Európai és nemzetközi igazgatás Rendészeti vezető * Kriminológia - Biztonsági szervező (akkreditálás alatt) NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI képzési terület Védelmi igazgatási Biztonság- és védelempolitikai Nemzetbiztonsági Katonai vezetői Büntetés-végrehajtási vezetői

8 MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KIK RTF ZMNE MŰSZAKI képzési terület Biztonságtechnikai mérnöki * Katasztrófavédelmi mérnök Katonai logisztikai Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező DOKTORI ISKOLÁK (2 tudományág!) Hadtudományi doktori iskola Katonai műszaki doktori iskola

9 Intézményi kezdeményezési lehetőségek
2. Szakindítások (esetleg szaklétesítések) 3. Doktori iskola létesítése 4. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése CXXXII. 15. § (2) Az egyetemi tanári pályázatokat a szenátus bírálja el és rangsorolja. A rektor a rangsorolt pályázatot benyújtó személyek közül az FT egyetértésével választott jelölttel létesíthet jogviszonyt. A kinevezés (címadás) eljárási rendje egységes. Ha a pályá-zónak még nincs egyetemi tanári címe, az Ftv. (és a terve-zet szerint) a rektor javaslatához a MAB szakvéleménye kell. Alaptörvény 9. cikk: A köztársasági elnök … kinevezi … az egyetemi tanárokat;

10 5. Intézményakkreditáció
Előzmények: intézményakkreditációk BCE - KIK dec. 31-ig RTF dec. 31-ig ZMNE dec. 31-ig A MAB határozat alapján mindhárom intézmény intéz-kedési tervet készített, amiket a MAB számon tart. A NKE első intézményakkreditációjának időpontjáról majd az új MAB dönt. Mérlegelheti a fenti határidők-nél korábbi akkreditáció indokoltságát is.

11 Szempontok az intézményakkreditációhoz:
- MAB határozatok és ajánlások, FOI intézkedési tervek a 3 jogelőd intézmény akkreditációja alapján, - a három forrásból kiépülő új intézményi struktúra megszervezése és működtetése, - a Fenntartói Testület rendkívül erős jogkörei vs - a szenátus és a rektor korlátozott hatáskörei, - a különböző profilú karok harmóniája, - stabil vezetői garnitúra (vs. ZMNE ma)

12 - 5 képzési terület vs viszonylag kevés szak,
- ezek minőségi személyi és infrastrukturális feltételei, - a főiskolai docensek és tanárok oktatók átsorolása (?) - a European Standards and Guidelines alkalmazása, - a minőségfejlesztési program eredményessége. Az NKE lehet az egyetlen intézmény, amelyiket törvény kötelez minőségfejlesztési program készítésére. (NKE CXXXII. 7. §)

13 Az új Ftv. tervezete: 9. § (4) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik  legalább két képzési területen jogosult mesterképzésre,  valamint legalább két tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére,  feltéve, hogy a felsőoktatási intézmény munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább 50 százaléka tudományos fokozattal rendelkezik.  Az egyetemet legalább négy kar alkotja.  Az egyetemen legalább három egyetemi kar működik. A jogelőd intézmények korábbi négy karából az új egyetemen csak három kar lesz: a NKE így nem felel meg az egyetem tervezett új kritériumának. [Van még 13 másik ilyen egyetem a 27-ből.]

14 Új Ftv. tervezet 103. § 12. kar: egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített szakmailag össze-tartozó képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotó művészeti tevékenység feladatait ellátó szervezeti egység, a) egyetemi kar az a szervezeti egység, amelyen aa) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma eléri a 40 főt, ab) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók legalább fele rendelkezik tudományos fokozattal; ezek az oktatók rendszeres kutató tevékenységet folytatnak, ac) az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos foko- zattal rendelkező oktatóra jutó teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, ad) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori iskolájának a törzstagja.

15 6. Párhuzamos szak-akkreditációk
Előzmények: párhuzamos szak-akkreditációk - a NKE szakjai eddig nem kerültek sorra (nincs közöttük művészeti, informatikai, agrár és pedagógus képzés) A ZMNE 3 egyedi szakját (Biztonság- és védelem-politikai; Nemzetbiztonsági; Büntetés-végrehajtási nevelő alapképzési szakokat) az intézményakkre-ditáció keretében akkreditálta a MAB. (Több ilyen szakon még nem volt oklevélkiadás.) A mai MAB-nak a párhuzamos szak-akkreditációkra ötéves ütemterve van, de ezt a költségvetési támo- gatás felének elvonása miatt már nem tudja tartani.

16 7. Doktori iskolák akkreditációja
A két doktori iskolának egyaránt december 31-ig érvényes (3 éves) akkreditációja van. A feltételek, a működés és az eredmények értékelése 2012-ben esedékes. A MAB minden évben programozott formális megfele-lőségi vizsgálatot végez (TT-ok életkora, publikációi, száma, egyetemi tanárok száma), ennek eredmé-nyéről tájékoztató értesítést küld. Ez rövidesen még a ZMNE-re is megérkezik. Most még nincs jogi kö-vetkezménye, csak figyelemfelhívás.

17 Köszönöm a meghívást és a figyelmet. Sok sikert az új egyetemnek!


Letölteni ppt "Nemzeti Közszolgálati Egyetem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések