Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Világgazdaság XVII. Egészségügyi konferenciája 2008. november 6. Budapest A gyógyító ágazat szakmapolitikai fejlesztése az uniós pénzfelhasználás tükrében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Világgazdaság XVII. Egészségügyi konferenciája 2008. november 6. Budapest A gyógyító ágazat szakmapolitikai fejlesztése az uniós pénzfelhasználás tükrében."— Előadás másolata:

1 Világgazdaság XVII. Egészségügyi konferenciája 2008. november 6. Budapest A gyógyító ágazat szakmapolitikai fejlesztése az uniós pénzfelhasználás tükrében Dr. Székely Tamás miniszter

2 2 AZ EGÉSZSÉGÜGY FELADATAI 2010-IG  ALAPVETŐ CÉLJAINK A társadalom egészségi állapota, a biztosítottak egészségének javítása Az egészségügy ellátórendszert jellemző területi egyenlőtlenségek fokozatos felszámolása Az egészségügyi szolgáltatók felelősebb és rugalmasabb gazdálkodási feltételeinek kialakítása Az egészségbiztosító biztosítói szerepének megerősítése, az egészségbiztosítási forrásokkal való gazdálkodás és szolgáltatás-vásárlás felelősségének és szabadságának kiterjesztése

3 3 AZ EGÉSZSÉGÜGY FELADATAI 2010-IG I. Nemzeti szakmai programok folytatása II. Népegészségügyi programok, szűrés III. Ellátórendszer fejlesztése IV. Egészségbiztosítási rendszer átalakítása V. Humánerőforrás-fejlesztés VI. ÚMFT támogatások hatékony felhasználása

4 A fejlesztés területei, operatív programok E-közigazgatás, 99 ; 1% Régiók; 1620; 24% Gazdaság; 674; 10% Közlekedés; 1721; 26% Társadalmi Megújulás; 933; 14% Környezet és Energia; 1053; 16% Társadalmi Infrastruktúra; 539; 8% Államreform; 40; 1% Összesen felhasználható forrás 2007-2013 között: 6 875 milliárd forint Plusz vidékfejlesztési támogatás: 1 300 milliárd forint

5 Az egészségügy részesedése az egyes Operatív Programokból TIOP 2. egészségügy 284,822 Mrd Ft, 52,76% ; TIOP egyéb; 254,975 Mrd Ft, 47,24% TÁMOP egyéb; 870,115 ( 1 101 6) Mrd Ft 92,78% (94,6%) TÁMOP 6. egészségügy; 62,885 Mrd Ft 7,22% (5,4%) ROP egyéb; 1514,276 Mrd Ft 93,51% ROP egészségügy; 105,724 Mrd Ft 6,49% Az egészségügy közösségi forrásokból csak a foglalkoztatás bővítésének és a versenyképesség fokozásának részeként támogatható! TÁMOP 6. prioritás.: egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés TIOP 2. prioritás., KMOP: az egészségügyi rendszer infrastrukturális átalakítása ROP-ok: Kistérségi szintű e- gészségügyi infrastruktúra fej- lesztések, Felszabaduló kórházi infrastruktúra bázisán ápolási, rehabilitációs és szociális infra- struktúra fejlesztése.

6 Egészségügyi források az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Teljes keret 2007- 2013 (MrdFt/ millió € 248 Ft/euro) 2007-2008 évi akcióterv (Mrd Ft/ milli € 248 Ft/euro) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP 2. prioritás) 284, 822 Ft € 1148, 476 187 Ft € 754 Társadalmi Megújulás Operatív Program (közép-magyarországi forrással) (TÁMOP 6. prioritás) 62, 885 Ft € 253,568 20, 3 Ft € 81,854 Közép-Magyarországi Operatív Program egészségügyi fejlesztésre (KMOP) 30, 256 Ft € 122 23, 064 Ft € 16 Regionális Operatív Programok egészségügyi fejlesztésre (ROP) ~ 75, 020 Ft € 302,5 ~ 11, 780 Ft € 47,6 Mindösszesen 452, 983 Ft € 1 826,544 242, 11 Ft € 976,4

7 Az operatív programokban és a 2007-2008. évi akciótervekben rendelkezésre álló egészségügyi fejlesztési források, valamint a meghirdetett pályázatok, Kormánydöntéssel jóváhagyott kiemelt projektek keretösszegei Teljes keret 2007- 2013 (MrdFt) 2007-2008. é vi akci ó terv (Mrd Ft) Meghirdetett p á ly á zat/ Korm á ny á ltal j ó v á hagyott kiemelt projekt (Mrd Ft) T á rsadalmi Infrastrukt ú ra Operat í v Program 284, 822187 118,7 T á rsadalmi Meg ú jul á s Operat í v Program (k ö z é p-magyarorsz á gi forr á ssal) 62, 885 20, 3 5,323 K ö z é p-Magyarorsz á gi Operat í v Program 30, 07 12,6 Region á lis Operat í v Programok ~75.0 28, 3046 15,196 Mind ö sszesen 452, 777265, 6746 151,819

8 8 Nemzeti szakmai programok folytatása I.  „Közös kincsünk a gyermek” - Nemzeti Csecsemő- és Gyermek- egészségügyi Program: Gyermekellátást biztosító szolgáltatók és intézmények helyzetének stabilizálása (védőnői hálózat – ÚMFT TAMOP 6.1.4. kiemelt projekt), házi gyermekorvosi rendszer (ROP alapellátási pályázatok), gyermekkórházak, iskolaorvosi és sportorvosi rendszer felülvizsgálata)  Nemzeti Rákellenes Program: Primer prevenció támogatása (a rizikófaktorok pl. dohányzás, alkohol elleni fellépés) (TÁMOP 6.1.2: 6 Mrd Ft – 2008. ősz) Egészségügyi képzések (TÁMOP 6.2.2: 3,5 Mrd Ft – 2008. nyár) Szűrési rendszer megerősítése (emlőszűrés és méhnyak szűrés mellé szájüregi, bőr és vastagbél szűrés is) ÚMFT forrásaiból 2013-ig 14 Mrd Ft a korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítására  Ennek keretében ősszel indul a TIOP 2.2.5 program: 7 milliárd Ft az onkológiai ellátás fejlesztésére Rendszerszerű működési rend kialakítása a háziorvostól a szűrésig, az onkológiai ellátástól a rehabilitációig (háziorvosok felkészítése, informatikai háttér, pszichológiai ellátás stb.)

9 9 Nemzeti szakmai programok folytatása II.  Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja Rövid távú program  az Érrendszeri Központok létrehozása (ÚMFT TIOP 2.2.4 pályázat)  az epidemiológiai adatbázisok/regiszterek megszervezése (ÚMFT TAMOP 6.2.3. országos egészségmonitorozási rendszer)  a civil szervezetek tevékenysége (egészségmegőrzés, egészségnevelés ÚMFT TAMOP támogatás) Közép távú program  az alapellátás, szakellátás, sürgősségi-aktív fekvőbeteg ellátás és rehabilitáció integrációja  a telemedicinális, IT fejlesztések (ÚMFT TIOP 2.2.4 pályázat)  prevenciós programok megindítása (ÚMFT TAMOP egészségfejlesztési pályázat) Hosszú távú program  a szakmai integrációban működő rendszer, szakdolgozókkal való feltöltése  a következő tíz éves program meghatározása  az Érrendszeri Központok Hálózati működésének minőségi auditja, az indikátorok értékelése

10 Nemzeti szakmai programok folytatása III. Sürgősségi ellátás Nemzeti Programja: Laikus elsősegélynyújtás fejlesztése Betegutak egyértelművé, gyorsabbá tétele > informatikai fejlesztések Mentés fejlesztése: új mentőállomások (225. Emőd), mentő- gépkocsik, MICU, légimentés (Szentes), mentésirányítás ÚMFT források: 11,5 Mrd fejlesztésekre, ebből 2008-ban 4,1 Mrd Ft – mentésirányítás korszerűsítésére (TIOP 2.3.4 és KMOP 4.3.3) 20 Mrd Ft 2007-13 között– kórházak sürgősségi egységeinek fejlesztésére (TIOP 2.2.2) 8,8 Mrd Ft keretösszegű pályázat lezárult 2008. július 15-én, 2008 -ben megjelenik a sürgősségi informatikai pályázat (PIC/NIC és ICU) 1,2 Mrd Ft keretösszeggel)

11 11 Az ellátórendszer fejlesztése I. A háziorvosi ellátás  Háziorvos = „egészségmenedzser”  Finanszírozási rendszer átalakítása: Szakorvosi többlettevékenység elismerése Tevékenységalapú díjazás a egészségmegőrzésben, szűrésben, gondozásban  „Fehér foltok” orvos-ellátottságának javítása (ÚMFT forrás: foglalkoztatás támogatása, praxisösszevonás esetén)  Jobb technikai feltételek, informatikai fejlesztések elérhetővé tétele (ROP alapellátási lezárult pályázatok)

12 12 Az ellátórendszer fejlesztése II. A járóbeteg-szakellátás  Cél: egyenletes hozzáférés biztosítása (ÚMFT TIOP lezárult 2.1.2 és 2.1.3. pályázatok: 31 milliárd Ft, 13,98 Mrd Ft ROP forrás júniusban lezárult pályázati kiírásokra) 7 aktív ellátást nem végző kórház átalakítása kiemelt járóbeteg-ellátó központtá – új pályázat további 4-6 pályázónak 16 „zöldmezős” kistérségi járóbeteg-szakellátási központ (hátrányos helyzetű kistérségek fejlesztése) – új pályázat további 8-9 pályázó részére 30-60 rendelőintézet korszerűsítése  Finanszírozási rendszer újragondolása: A tevékenyég-alapú finanszírozás mellett a feladat-, eredmény-, minőség orientált elemek megjelentése

13 13 Az ellátórendszer fejlesztése III. A fekvőbeteg-szakellátás  Minden beteg a megfelelő szinten gyógyuljon! progressz í v ell á t á s rendszerének átalakítása A s ú lyponti k ó rh á zak feladat ainak, kompetenci á j ának pontos meghatározása – 24 órás sokszakmás ügyelet működtetés - Egészségügyi pólusok fejlesztése (2008-ban lezárult pályázat): 75 Mrd Ft A minimumfelt é telek és a beutalási rend kiigazítása A region á lis/orsz á gos speciális, szakmai centrumok tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása - Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés 2007-13 között: 111,8 Mrd Ft, 2008-ban : 50 Mrd Ft  Rehabilitáció és az ápolás szakmai feltételei, eszköz és szakember-ellátottságának javítása ROP-ok keretében rehabilitációs célú fejlesztések- 2009-10 között 13,48 Mrd Ft

14 Az ellátórendszer fejlesztése IV. A fekvőbeteg-szakellátás  A kórházi bennfekvést kiváltó ellátások fejlesztése – ÚMFT ROP és TIOP támogatással az egynapos seb é szet é s a nappali k ó rh á zi ell á t á s  Finanszírozási rendszer átalakítása: a merev TVK rendszer fel ü lvizsg á lata, finansz í roz á si d í jt é telek r á ford í t á s-alap ú korrekci ó ja, szolg á ltat á sok t é r í t é si d í j á nak fel ü lvizsg á lata  ÚMFT források: Informatikai fejlesztések: 7 Mrd Ft pályázati úton 2007-13 között

15 15 Az ellátórendszer fejlesztése V. Informatika  Kulcskérdés: az informatikai háttér megalapozása Az egészségügyi szolgáltatók közötti adatátadás, a telemedicina, a távdiagnosztika fejlesztése. („A lelet utazzon ne a beteg!”) ( ÚMFT forrás: 3 milliárd Ft 2009-10 között az NFT I. modellkísérletének tapasztalatai alapján) E-recept, E-kártya (ÚMFT támogatás EKOP és TIOP, TAMOP források) Egységes tudásmenedzsment rendszer Kontrolling rendszerek kialakítása, illetve ezek megerősítése (ÚMFT forrás: 2009-2010 között 620 millió Ft) Beteg-előjegyzési és –tájékoztatási rendszerek ( ÚMFT támogatás- TIOP ágazati portál és közhiteles nyilvántartások fejlesztése)

16 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program egészségügyi fejlesztései és forrásai Indítási idő Indikatív uniós támogatás 2007-2013 (Mrd Ft) Tervezett forrás I. Akciótervben (2007-2008.) (Mrd Ft) Regionális járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése2009.60 Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése R22007. november25 Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése R12007. november6, 4 Sürgősségi ellátás fejlesztése (mentés, légi mentés)2008. III. negyedév11, 57 Sürgősségi ellátás fejlesztése SO1 (és azon belül a gyermek sürgősségi) SO2, PIC és központi intenzív osztályok informatikai fejlesztése2008. I. és II. negyedév2010 Regionális vérellátó központok fejlesztése2009.30 A struktúraváltást támogató infrastruktúra- fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban2008. I V. negyedév111, 82250 Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása2008. I V. negyedév147 Infrastruktúra-fejlesztés a egészségpólusokban2007. december75 Intézményen belüli betegazonosítási, ügyviteli és üzletviteli rendszerek fejlesztése2008. I V. negyedév41, 5 Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások és Ágazati Portál fejlesztése2008. IV. negyedév1, 6 Térségi, intézményközi egészségügyi informatikai infrastruktúra mintarendszerek kiépítése2009.30 Mentésirányítási rendszer (OMSZ informatika)2008. december3, 5 Összesen 284, 822187

17 17 Közép-magyarországi fejlesztések Kormány által elfogadott fejlesztések: Szent Imre kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem Megítélt támogatás: 3,27 Mrd Ft Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai kórház Regionális Egészségügyi Központ Rekonstrukció II. ütem Megítélt támogatás : 4,43 Mrd Ft HM-ÁEK XXI. századi betegkezelésére való felkészítése Megítélt támogatás : 300 M Ft OMSZ Mentésirányítási rendszer Megítélt támogatás : 600 M Ft

18 18 Közép-magyarországi konstrukciók állása 2. Váci Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítése Megítélt támogatás: 2 Mrd Ft Országos Onkológiai Intézet: Közép- Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztés Megítélt támogatás: : 5,4 Mrd Ft

19 19 ROP egészségügyi források 2007-2008 a Közép-magyarországi régióban KMOP 4.3.2. Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban R endelkezésre álló összes forrás: 4 Mrd Ft Beérkezett pályázatok száma 9 db. Forrásigény: 6,48 Mrd Ft Forrásigény index: 1,6 (1,6-szor nagyobb az igény a rendelkezésre álló forrás) Döntés várhatóan 2008 során

20 Egészségügyi fejlesztések a regionális programokban ROP-okPrioritásIntézkedésForrás - Mrd Ft Dél-Alföld4. Humán infrastruktúra fejlesztés 4.1. Egészségügyi és szociális szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése 12,3 Észak-AlföldHumán infrastruktúra fejlesztés 4.1.2. Egészségügyi intézmények fejlesztése 16,5 Közép- Dunántúl Humán infrastruktúra fejlesztés 5.2. Egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 5,5 Dél-Dunántúl3. Humán közszolgáltatások fejlesztése 3.1.3. Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése 13,4 Észak- Magyarország 4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 4.1. Egészségügyi ellátás korszerűsítése 21 Nyugat- Dunántúl 5. Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 5.2. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 6,3 ROP összesen:75 Közép-Magyarország35 Együtt összesen:110

21 A források felhasználása

22 A járóbeteg-ellátás fejlesztése 1.  TIOP 2.1.2. „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése”  A fejlesztés olyan kistérségben valósulhat meg, ahol a pályázat benyújtásának időpontjáig nem működött járóbeteg-szakellótó központ azaz ezek újonnan felépülő központok, amelyek javítják a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségét) A pályázat konkrét adatai: A pályázat beadási határideje 2008.02.29. A pályázat eljárásrendje: egyfordulós nyílt pályázat A rendelkezésre álló forrás: 25 milliárd Ft. Eredményhirdetés 2008.08.12. Beadott pályázatok száma: 25 16 pályázó nyert első körben, melyből 8 a leghátrányosabb 33 kistérségben található A 16 pályázónak odaítélt összeg: 14 371 115 780 Ft 2008. szeptemberében 9 Mrd Ft újból kiírásra került.

23 A járóbeteg-ellátás fejlesztése 2. TIOP 2.1.3. „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járó beteg szolgáltatások fejlesztése A pályázat konkrét adatai:  A pályázat beadási határideje 2008.02.29.  A pályázat eljárásrendje: egyfordulós nyílt pályázat  A rendelkezésre álló forrás: 6,4 milliárd Ft.  Eredményhirdetés 2008.8.12.  9 pályázat érkezett  7 pályázó nyert első körben  A 7 pályázónak odaítélt összeg: 5 328 870 917 Ft  A második körre megmaradt forrás: 1 071 129 083 Ft  2008. szeptemberében a fennmaradt forrás újból kiírásra került.

24 A járóbeteg-ellátás fejlesztése 3 Sopron Csorna Tét Moson- Magyar- óvár Győr Kőszeg Csepreg Szombathely Celldömölk VasvárKörmend Szent- gotthárd Őriszent- péter Zalaegerszeg Lenti Letenye Zalaszent- grót Nagykanizsa Keszthely Marcali Fonyódi Lengyeltóti Kaposvár Kadarkút Nagyatád Barcs Balaton- földvár Siófoki Szigetvár Szent- lőric Pécs Mohács Pécs- várad Komló Sásd Dombóvár Tamási Paks Szekszárd Tapolca Balaton- füred Balaton- almádi Sümeg Ajka Pápa Zirc Várpalota Veszprém Bicske Székes- fehérvár Enyig Aba Adony Duna- újváros Sárbogárd Kisbér Komárom Oroszlány Tata Tatabánya Dorog Esztergom Kunszentmiklós Kiskőrös Kalocsa Kecskemét Kiskun- félegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Baja Szeged Makó Hódmező- vásárhely Mórahalom Kistelek Csongrád Szentes Mezőkovácsháza OrosházaGyula Békéscsaba Békés Szeghalom Szarvas Szob Vác Veres- egyház Aszód Gödöllő Duna- keszi Szent- endre Pilis- vörösvár Budaörs Érd Ráckeve Gyál Monor Dabas Cegléd Nagykáta Balassagyarmat Bátony- terenye Salgótarján Hatvan Gyöngyös Péter- vására Bélapátfalva Eger Füzesabony Heves Ózd Kazinc- barcika Edelény Encsi Sátoralja- újhely Sárospatak Szerencs Miskolc Tisza- újváros Mező- kövesd Tiszavasvári Nyíregyháza Nagykálló Nyírbátor Mátészalka Csenger Fehérgyarmat Vásárosnamény Záhony Kisvárda Bakta- lóránt- háza Polgár Hajdú- böszörmény Balmazújváros Debrecen Hajdúhadház Derecske- Létavértes Hajdú- szoboszló Püspökladány Berettyó- újfalu Kunszent- márton Mezőtúr Karcag Tiszafüred Szolnok Török- szent- miklós Jászberény Abaúj- Hegyközi Cigánd Ercsi Sellye Csurgó Tab Rétság Jánoshalma Kiskunmajsa Velence Sarkad Ibrány Szécsény Pannon- halma Tokaj Mezőcsát Bonyhád Siklós Sárvár Mór Kapuvár Pásztó Szikszó Kórházi szakrendelővel rendelkező kistérségek (57) Új (zöld mezős) önálló szakrendelővel ellátandó kistérségek (21) Önálló szakrendelővel rendelkező kistérségek (45) Kiemelten fejlesztendő kistérségek (37) A TIOP 2.1.2. nyertesei (16) A TIOP 2.1.3. nyertesei (7)

25 A járóbeteg-ellátás fejlesztése 4 Regionális Operatív Programok keretein belül egészségügyi területen: :  A-komponens: Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása  B-komponens: Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése A pályázatok adatai:  kb. 400 pályázat érkezett 5 régióból (Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Alföld, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl)  Alapellátás fejlesztésére arányaiban lényeges több pályázat érkezett – a beérkezett pályázatok kb. 70%-a az alapellátást fejleszti  A Dél-Dunántúli Régió felfüggesztette a pályázatot februárban. 2008-ban újra kiírják. Beadási határidő:  Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld 2008. június 09.  A másik 3 régióban 2008.június 23. Döntések várható időpontja az összes régióban:  2008. IV. negyedév

26 A fekvőbeteg-ellátás fejlesztése 1 TIOP 2.2.2. A) Sürgősségi ellátás fejlesztése, SO1 és SO2 (ezeken belül gyermeksürgősségi ellátás) támogatására Teljes keret: 2007-201320 000 M Ft Forrás: 2007-2008 10 000 M Ft További felhasználható keret:10 000 M Ft Eljárás:kétfordulós Megjelenés időpontja:2008. február 11. Beadási határidő:2008. július 01. - július 15. Potenciális pályázók száma:20-25 db Igényelhető támogatási összeg:100-820 M Ft Kedvezményezetti kör:Egészségügyi szolgáltató vagy fenntartója Státusz:  Beérkezett pályázatok száma 35 db, értékelés lezárult, bírálati eljárás indul

27 A fekvőbeteg-ellátás fejlesztése 2 TIOP 2.2.4. A struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztése a fekvőbeteg szakellátásban Teljes keret: 2007-2013111 822 M Ft Forrás: 2007-200850 000 M Ft További felhasználható keret:61 822 M Ft Eljárás:kétfordulós Megjelenés időpontja:2008 Potenciális pályázók száma:7-50 db Igényelhető támogatási összeg:i) 250-5 000 M Ft ii)3 000 – 10 000 M Ft Kedvezményezetti kör:i) kiemelt és területi kórházak, országos gyógyintézetek és gyógyító intézmények ii) egyetemi klinikák a vele egy településen lévő megyei, városi fenntartású szakellátó intézményekkel egy gazdasági társaságba tömörülve és integrált szervezeti formában működve

28 A fekvőbeteg-ellátás fejlesztése 3 TIOP 2.2.5 Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása Teljes keret: 2007-201314 000 M Ft Forrás: 2007-20087 000 M Ft További felhasználható keret:7 000 M Ft Eljárás:kétfordulós pályázat Megjelenés időpontja:2008 Potenciális pályázók száma:6 – 15 db Igényelhető támogatási összeg:100-2 500 M Ft Kedvezményezetti kör:Állami, önkormányzati egészségügyi szolgáltatók

29 A fekvőbeteg-ellátás fejlesztése 4 TIOP 2.2.7 Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban Teljes keret: 2007-201375 000 M Ft Eljárás:Kétfordulós pályázat Megjelenés időpontja:2007. december 20. Beadási határidő:2008. június 15- 2008. július 1. Potenciális pályázók száma:9 db Igényelhető támogatási összeg:2 000-11 147 M Ft Kedvezményezetti kör:egyetemek (kivéve Közép- Magyarország) és régiónként a legnagyobb aktív fekvőbeteg- szakellátási kapacitással rendelkező kiemelt kórház (kivéve Közép-Magyarország) vagy fenntartója Státusz: A pályázati kiírás megjelent, a pályázatok (9 db) beérkeztek. Az értékelés lezárult, a bírálat indul

30 2009-2010 új mentőállomás építési program keretében történő régiós fejlesztések Régió A 15 perces kiérkezés biztosításához szükséges helyszínek Közép-Dunántúl Bábolna Nyugat-Dunántúl Söjtör, Veszprémvarsány, Zalalövő Dél-Dunántúl Bátaszék, Böhönye, Igal, Kadarkút, Pécsvárad, Sásd, Szentlőrinc Észak-Magyarország Aggtelek, Bélapátfalva, Krasznokvajda, Recsk, Sárospatak Észak-Alföld Jászboldogháza, Kölcse, Kőtelek, Tiszaadony Dél-Alföld Jánoshalma, Mezőberény, Tótkomlós A szükséges beruházás tervezett összege 1 793 MFt

31 2009-2011 közötti mentőállomás- felújítási program régiós bontásban RégióMegvalósítás helyszínei Beruházási költség Közép-Dunántúl Martonvásár, Sárbogárd, Székesfehérvár, Balatonfűzfő, Kisbér, Tatabánya, Várpalota, Ajka, Veszprém, Zirc 348 MFt Nyugat-Dunántúl Kapuvár, Sárvár, Kőszeg, Vasvár, Csorna, Lenti, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót 448 MFt Dél-Dunántúl Pécs, Mohács, Balatonlelle, Siklós, Szigetvár, Siófok, Tab, Dombóvár, Komló, Paks, Szekszárd 459 MFt Észak- Magyarország Miskolc, Ricse, Balassagyarmat, Eger, Gyöngyös, Kál- Kompolt, Szerencs, Rétság, Salgótarján 427 MFt Észak-Alföld Derecske, Baktalórántháza, Kisújszállás, Jászkisér, Püspökladány, Egyek, Mezőtúr, Szolnok, Tiszafüred 489 MFt Dél-Alföld Csongrád, Hódmezővásárhely, Szeged, Szentes, Bácsalmás, Baja, Dunavecse, Kalocsa, Kecskemét, Tiszakecske, Gyomaendrőd, Orosháza, Zsadáy 609 MFt Összesen61 felújított mentőállomás2 780 Mft

32 32 Az egészségügy átalakításának, fejlesztésének súlyponti kérdései 1. az egészségbiztosítás szervezeti átalakítása, 2. az egészségbiztosítás biztosítói szerepének a jelzett eszközökkel történő erősítése, 3. az egészségbiztosítás működési költségeinek az új követelményekhez való igazítása, 4. az egészségbiztosítási alaphoz befizetett járulékokat az egészségügyben kell felhasználni, 5. az egészségbiztosítás fejlesztésének informatikai megalapozása, 6. a súlyponti kórházak feladatainak meghatározása, 7. a kórházon kívüli ellátások megerősítése, 8. a krónikus, rehabilitációs kapacitások tartalommal történő kitöltése, 9. a humánerőforrás fejlesztési programjának megvalósítása 10. a nemzeti programok folytatása, 11. új népegészségügyi szűrővizsgálatok bevezetése Uniós támogatások hatékony felhasználásával, támogató együttműködésükkel!

33 33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! További hasznos és naprakész információk: www.eum.hu www.nfu.hu www.strapi.hu


Letölteni ppt "Világgazdaság XVII. Egészségügyi konferenciája 2008. november 6. Budapest A gyógyító ágazat szakmapolitikai fejlesztése az uniós pénzfelhasználás tükrében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések