Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Katonai műszaki tudományok alapjai I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Katonai műszaki tudományok alapjai I."— Előadás másolata:

1 A Katonai műszaki tudományok alapjai I.
Katonai Műszaki Doktori Iskola A Katonai műszaki tudományok alapjai I. Solymosi József DSc Bevezető előadás: Tudományági besorolás; kutatási területek Budapest, november 20. (nappali) és 27. (levelező)

2 Az előadás tartalma A tudományágak tudományterületi besorolása
Katonai műszaki tudományok meghatározása, tudományszakai és kutatási területei Doktori iskolák, doktori képzés A kreditrendszerű PhD képzés Minimum követelmény a PhD hallgatók önálló tudományos munkásságának igazolására A tudományos publikáció tartalma és formája A publikációk etikai követelményei Konzultáció: feladatlap és pályázat (PPS)

3 Tudományterületek, tudományágak
1. Természettudományok 2. Műszaki tudományok 3. Orvostudományok 4. Agrártudományok 5. Társadalomtudományok 6. Bölcsészettudományok 7. Művészetek 8. Hittudomány 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról

4 2. Műszaki tudományok 2.1. Építőmérnöki tudományok
2.2. Villamosmérnöki tudományok 2.3. Építészmérnöki tudományok 2.4. Anyagtudományok és technológiák 2.5. Gépészeti tudományok 2.6. Közlekedéstudományok 2.7. Vegyészmérnöki tudományok 2.8. Informatikai tudományok 2.9. Agrár műszaki tudományok 2.10. Katonai műszaki tudományok 2.11. Multidiszciplináris műszaki tudományok

5 5. Társadalomtudományok
5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok 5.2. Közgazdaságtudományok 5.3. Állam- és jogtudományok 5.4. Szociológiai tudományok 5.5. Politikatudományok 5.6. Hadtudományok 5.7.Multidiszciplináris társadalomtudományok

6 A Katonai műszaki tudományok meghatározása
A katonai műszaki tudományok a műszaki tudományok tudományterülethez tartozó valamennyi többi műszaki tudományágnak speciálisan a katonai alkalmazásával kapcsolatos alap-, alkalmazott-, kísérleti fejlesztési-, technológiai-, technológia transzfer- és műszaki innovációs jellegű kutatásával foglalkozó tudományág.

7 A Katonai műszaki tudományok tudományszakai és vezetői
1. Katonai műszaki infrastruktúra (Dr. Lukács László mk. alezredes, egy. docens) 2. Haditechnika (Dr. Turcsányi Károly ny. mk. ezds., egy. tanár) 3. Védelmi elektronika (Dr. Makkay Imre mk. ezds., egy. tanár) 4. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem (Dr. Vincze Árpád egy. docens) 5. Katonai közlekedési rendszertechnika (Dr. Szűcs László ny. ezds., egy. docens)

8 A Katonai műszaki tudományok tudományszakai és kutatási területei 1.
1. Katonai műszaki infrastruktúra A katonai műszaki infrastruktúra tudományszak olyan szakirányú okleveles mérnöki, vagy egyéb műszaki jellegű egyetemi végzettségű doktorandusz hallgatók képzését folytatja, akik békében, háborúban és minősített helyzetben, továbbá békefenntartó műveletek során, a katonai műszaki infrastruktúra jelölt témacsoportjaiba tartozó létesítmények tervezésének, építésük megszervezésének és vezetésének, valamint fenntartásuk és karbantartásuk irányításának tudományos igényű kutatását, korszerűsítését tekintik alkotói életcéljuknak.

9 A Katonai műszaki tudományok tudományszakai és kutatási területei 2.
2. Haditechnika A haditechnika tudományszak a katonai műszaki tudományok része, amely a haditechnikai eszközök fejlesztéséhez, gyártásához, korszerűsítéséhez, teljes élettartamához, sajátos konstrukciós megoldásaihoz, katonai alkalmazásához, minőségbiztosításához és elemzési-értékelési módszertanához kapcsolódó tevékenységek elméletének és gyakorlatának kutatásával foglalkozik. A tudományszak belső felosztása igazodik a haditechnikai eszközök és eszközrendszerek a Magyar Honvédségen belüli szakmai csoportosításához, fegyvernemeihez és szakcsapataihoz, valamint az alkalmazás alapvető jellegéhez (harc,- harcbiztosító,- támogató eszközök) és az előbbiekhez kapcsolódó elméletek rendszeréhez.

10 A Katonai műszaki tudományok tudományszakai és kutatási területei 3.
3. Védelmi elektronika A védelmi elektronika tudományszak a katonai műszaki tudományok tudományágban, a védelmi szférában alkalmazott elektronikai eszköz- és eljárásrendszerek (radar, telemetria, informatika, kommunikáció, elektronikai hadviselés, űrkutatás tudományszak-irányok) alap- és alkalmazott kutatása, kísérleti fejlesztése, technológia transzfer és a műszaki innováció területének művelőit, azok szakmai tudását, egyetemi és külső intézetekkel közös kutatásokból származó eredményeit, publikációit foglalja magába.

11 A Katonai műszaki tudományok tudományszakai és kutatási területei 4.
4. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem A környezetbiztonság és katasztrófavédelem tudományszak a katonai műszaki tudományokon belül a biztonságunk kiemelt részét képező környezeti veszélyforrások kutatásával, a környezetvédelem és az esetleges katasztrófák, balesetek megelőzésével, elhárításával és a károk felszámolásával, a helyreállítással kapcsolatos műszaki kérdések kutatásával foglalkozik.

12 A Katonai műszaki tudományok tudományszakai és kutatási területei 5.
5. Katonai közlekedési rendszertechnika A katonai közlekedési rendszertechnika a katonai műszaki tudományok részeként a közlekedéstudományokhoz kapcsolódva a katonai közlekedési rendszer technikai alrendszerét képviselő valamennyi terület: infrastruktúra, szállító és rakománykezelő, valamint forgalomtechnikai eszközök alkalmazásának és konstrukciós sajátosságainak kutatásával és fejlesztésével foglalkozik. A tudományszak belső felosztása a katonai közlekedési biztosítás alágazati és funkcionális feladatrendszeréhez igazodik.

13 Magyar Akkreditációs Bizottság: akkreditált doktori iskolák listája
Kód Intézmény Tudományág DI vezető 132 ZMNE 5.6.Hadtudományok Szabó János - a doktori iskola létesítésének jóváhagyásáról döntött a MAB; 153 ZMNE Katonai műszaki tudományok Solymosi József - újonnan létesített, előakkreditált DI

14 A kreditrendszerű PhD képzés 1.
1. Tanulmányi munkáért: kredit 2. Oktatásért: kredit 3. Kutatómunkáért: kredit Összesen legalább: 180 kredit 180x30 = munkaóra (1 kredit = 30(mó.) Nappali tagozat: 5400/15 = 360 kontaktóra Levelező tagozat: 360/3 = 120 kontaktóra

15 A kreditrendszerű PhD képzés 2.
A tanulmányi munkával megszerezhető: Nappali képzésben: 48 kredit Levelező képzésben: 44 kredit Ezen belül: Az 1. közös szigorlat: 9 kr. A tudományági kötelező tárgyak: 6 -6kr. Kötelezően és szabadon választható tárgyak: 6, ill. 3 kredit.

16 A kredit rendszerű képzés tanterve

17 Minimum követelmény az önálló tudományos munkásság igazolására
Publikáció típusa PhD min. Egy.tanár min. 1. HONI MEGJELENÉSŰ KÖNYV, JEGYZET Könyv vagy könyvfejezet Szerkesztett könyvben cikk Nyomtatott vagy elektronikus egyetemi jegyzet 2. LEKTORÁLT FOLYÓIRATCIKKEK Külföldi, idegen nyelvű folyóiratban Magyarországon megjelenő idegen nyelvű folyóiratban 4 4 Magyar nyelvű folyóiratban 3. NEM LEKTORÁLT FOLYÓIRATCIKKEK Külföldi, idegen nyelvű folyóiratban Magyarországon megjelenő idegen nyelvű folyóiratban 2 2 Magyar nyelvű folyóiratban 4. NEMZETKÖZI KONFERENCIA KIADVÁNYÁBAN IDEGEN NYELVŰ ELŐADÁS Lektorált Nem lektorált 5. HAZAI KONFERENCIA KIADVÁNYOK Idegen nyelvű konferencia kiadványban előadás 2 2 Magyar nyelvű előadás Külföldi szabadalom vagy bejelentés Technical report — 2 Magyar szabadalom vagy bejelentés, találmány 3 2 Minimum követelmény összesen:

18 Az önálló tudományos munkásság igazolása
Társszerzői nyilatkozat Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy a ……………………………………………………………………………….. szerzők által készített című publikáció létrejöttében mint társszerzők az alábbi arányban vettünk részt illetve működtünk közre: Ezt a publikációt a későbbi minősítési eljárásban az alábbi %-os szerzői arányok figyelembevételével, de egymástól eltérő tudományos eredményeket összefoglaló tézisek beadásával kívánjuk felhasználni. Társszerző neve részvételi arány Aláírás 1. A részvételi arány számításából az alábbi társszerzőket, mint doktoráns témavezetőket nem vettük figyelembe: Témavezető neve: Doktoráns neve: ………………………………… …………………………………. Dátum:

19 A tudományos publikáció tartalma és formája http://www. zmne
A cikk címe, a szerző(k) neve és munkahelyi címe. A szöveg előtt egy szavas összefoglalás (Abstract), amely a munka legfőbb eredményeit és következtetéseit tartalmazza a referáló szolgálatok számára alkalmas formában. Fejezetcímek: Bevezetés, Módszerek, Eredmények, Tárgyalás, Következtetések, Köszönetmondás, Függelék, Jegyzetek, Irodalomjegyzék, stb.

20 Irodalomjegyzék 1. a./ Számozott hivatkozás:
/a természettudományban terjedt el/: a hivatkozásokat a szövegben való előfordulásuk sorrendjében számozzuk, a szövegben a hivatkozási számot szögletes zárójelben tüntetjük fel, pl. [12].

21 Irodalomjegyzék 2. a./ Számozott hivatkozás /minta/: FOLYÓIRATCIKKRE:
[1] D. T. Campbell, T. H. McCormack: Military experience and attitudes toward authority. American Journal of Sociology, 62 (1957) KÖNYVRE: [2] J. M. Wallace, P. V. Hobbs: Atmospheric Science: An Introductory Survey. Academic Press, 1977. KÖNYV VAGY MONOGRÁFIA FEJEZETÉRE: [3] J. M. Epstein: On the mathematical biology of arms races, wars, and revolutions. In: L. Nadel, D. Stein (Eds), 1991 Lectures in Complex Systems. Addison-Wesley, 1992.

22 Irodalomjegyzék 3. b./Névszerinti hivatkozás
/a társadalomtudományban terjedt el/: Az irodalomjegyzékben a hivatkozásokat számozás nélkül, ABC-rendben soroljuk fel. A szövegbeli hivatkozás a szerző nevével és a megjelenés évszámával történik, pl. “Rossby (1945) szerint” vagy “egy korábbi tanulmány (Rossby, 1945) szerint”. Ha ugyanattól a szerzőtől és ugyanabból az évből több munkára hivatkozunk, azokat lássuk el megkülönböztető jelzéssel (pl. a,b,c).

23 Irodalomjegyzék 4. Névszerinti hivatkozás /minta/: FOLYÓIRATCIKKRE:
Campbell, D. T., T. H. McCormack (1957): Military experience and attitudes toward authority. American Journal of Sociology, 62: KÖNYVRE: Wallace, J. M., P. V. Hobbs (1977): Atmospheric Science: An Introductory Survey. Academic Press. KÖNYV VAGY MONOGRÁFIA FEJEZETÉRE: Epstein, J.M. (1992): On the mathematical biology of arms races, wars, and revolutions. In: L. Nadel, D. Stein (Eds), 1991 Lectures in Complex Systems. Addison-Wesley.

24 A tudományos publikációk etikai követelményei 1.
Publikáció: olyan eredeti tudományos eredmények leírása, amelyeket a szerzők értek el és amelyekért a szakmai felelőséget vállalják. Tudományos publikáció /nemzetközi definíció/: szakemberek által titkosan elbírált közlemény, tanulmány, könyvrészlet, könyv.

25 A tudományos publikációk etikai követelményei 2.
Szerzők sorrendje: meghatározása a társszerzők joga és feladata. Jelentős intellektuális hozzájárulás nélkül etikailag kifogásolható a /társ/szerzőség. Elsődleges közlés kizárólag egy helyen! Irodalmi hivatkozás kötelező. Plágium. Szándékos manipulálás, félrevezetés.

26 Szigorlati kérdések 1. A Katonai műszaki tudományok tudományági besorolása, definíciója, tudományszakai, továbbá helye és szerepe a hazai és a nemzetközi tudományokban. 2. A Katonai műszaki tudományok kutatási területei. 3. A katonai műszaki infrastruktúra helye, szerepe a katonai műszaki tudományokban 4. A katonai műszaki infrastruktúra fő területei, jellemzőik 5. A katonai logisztika, a haditechnika, a haditechnikai szakterületek és a rendszerbentartás fogalma, felosztása és összefüggései 6. A haderőn belüli átfegyverzés filozófiája és stratégiája 7. A fegyverzettechnikai valamint a páncélos- és gépjármű-technikai eszközcsoportok állapotának értékelése, fejlesztésének és korszerűsítésének kérdései 8. A védelmi elektronika tudományszak fő területei, kutatási irányai. 9. Az információs hadviselés, vezetési hadviselés, elektronikai hadviselés helye, szerepe a 21. században. 10. A védelmi elektronika fejlődésének tendenciái, perspektívái, a kutatók feladatai. 11. A környezetbiztonság és katasztrófavédelem tudományszak kutatási területei, a NATO szerepe a környezetbiztonságban. (Dr. Vincze Árpád előadása) 12. A katasztrófa fogalma, típusai, katasztrófavédelem. (Prof. Halász László előadása) 13. A tömegpusztító fegyverek típusai, hatásuk és az ellenük való védekezés. (Prof. Halász László és Dr. Huszár András előadása) 14. A katonai közlekedési igények alapjai, az igény-struktúra felépítése, tartalma. 15. A katonai közlekedési rendszertechnika alkalmazás szerinti csoportosítása, főbb jellemzői.

27 Konzultáció 1./ Feladatlap 2./ Pro Patria et Scientia pályázat
3./ Szigorlati követelmények: a./ Beugró: feladatlap; b./ Szigorlati kérdés; c./ Pótkérdések: Tudományterületek; A Társadalomtudományok és a Műszaki tudományok tudományágai; A magyar katonaakadémikusok

28 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A Katonai műszaki tudományok alapjai I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések