Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HUNGARIAN CIVIL PROTECTION SCIENTIFIC SOCIETY -2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HUNGARIAN CIVIL PROTECTION SCIENTIFIC SOCIETY -2010."— Előadás másolata:

1 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HUNGARIAN CIVIL PROTECTION SCIENTIFIC SOCIETY -2010

2 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET Megalakult a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület 2010. február 02-án 17 fővel megalakult a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület: - azzal a céllal és küldetéssel, hogy összefogja a polgári védelmi szakma tudományos kutatásával és műszaki fejlesztésével foglalkozó kutatók, szakemberek munkáját, számukra lehetőséget biztosítson és támogassa tudományos kutatási céljaik megvalósítását, az eredmények gyakorlatban való alkalmazását.

3 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET Az Egyesület tevékenysége során mindvégig magas szakmai színvonal elérésére törekszik, legfőbb tudományos tevékenységi területe a széles értelemben vett polgári védelmi szakmai munka tudományos igényű támogatása és a hagyományőrzés. Az Egyesület széles körben kíván támaszkodni arra a szellemi és tudományos tőkére, amelyet tagjai az tanulmányaik, kutatásaik és gyakorlati munkájuk során szereztek.

4 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET Az Egyesület céljait és feladatait szoros összhangban határozza meg a Magyar Polgári védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) elfogadott Alapszabályában megfogalmazott célokkal és feladatokkal. Azok megvalósításához kíván szakmai- tudományos kereteket biztosítani. Egyesület törekszik arra, hogy tevékenységét a szélesebb szakmai közönséggel is megismertesse. Az Egyesület munkája során együtt kíván működni a hasonló célokat követő a hazai és külföldi szervezetekkel. Az Egyesületet mindvégig az vezérli szakmai tevékenysége során, hogy objektív maradjon, és pártatlanul foglaljon állást minden szakmai kérdésben.

5 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET Feladatai Megfelelő fórum biztosítása a polgári védelem területén dolgozók részére ismereteik bővítésére, szakmai színvonaluk emelésére, kutatásaik segítésére, szakmai tudományos eredményeik terjesztésére, publikálására. A polgári védelem hagyományainak ápolásával összefüggő tudományos, ismeretterjesztő tevékenység és az ezzel összefüggő rendezvények támogatása. A polgári védelem céljaival, feladataival, tevékenységével kapcsolatos tudományos ismeretterjesztés, a szakmai propaganda kiadványok támogatása. Képviselni tagjai és a polgári védelem érdekeit az állami szerveknél és a társadalmi szervezetekben. Együttműködni az állami és társadalmi környezetvédő szervezetekkel, közreműködni a természetes és a mesterséges környezetünk védelmével, a védelmi és ideiglenes helyreállítási feladatok tervezésével, szervezésével és megvalósításával kapcsolatos felvilágosító tevékenység folytatásában.

6 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET A célok és feladatok megvalósítása érdekében I.: Kapcsolatokat épít ki és tart fenn, együttműködik a hazai honvédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, valamint a hasonló célú, szerepkörű tudományos-, és tanintézetekkel, állami és nem kormányzati intézetekkel, szervezetekkel és Egyesületekkel. Folyamatosan figyelemmel kíséri, lehetőségeinek megfelelően közreműködik, a magyar és külföldi polgári védelmi kutatási, fejlesztési és oktatási feladatokban, ezek értékelésében és eredményeik adoptálásában. Kapcsolatokat épít ki és együttműködik külföldi polgári védelmi kutató és tanintézetekkel. Anyagi helyzetének megfelelő mértékben elősegíti, lehetővé teszi tagjai részvételét hazai és külföldi tudományos konferenciákon, rendezvényeken, valamint külföldi szakemberek meghívását, részvételét saját rendezvényeire. A magyar polgári védelmi tudomány terület hazai és külföldi megismertetése, színvonalának emelése érdekében konferenciákat, fórumokat, ankétokat, szemináriumokat, bemutatókat, kiállításokat, vitanapokat, előadás sorozatokat szervez.

7 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET A célok és feladatok megvalósítása érdekében II.: Polgári védelmi szakkönyveket, szakmai kiadványokat, elektronikus és írott kiadványokat szerkeszt, ad ki és jelentett meg. Együttműködik a médiával. Közreműködik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: OKF), a védelmi igazgatási szervek által szervezett polgári védelmi szervezetek kiképzésében, a tanintézetek hallgatónak oktatásában. Részt vesz a lakosság polgári védelmi felkészítésében, tankönyvek, kézikönyvek, szakkiadványok, szemléltető, oktató anyagok, DVD-k, Cd-k, filmek és más propagandaanyagok készítésében. Közreműködik a szakterület általános és szakértői követelményrendszerének kidolgozásában, jogszabályi előkészítésében, a szakmai színvonal fokozásában. Közreműködik a lakosság önmentési képességének növelését, a tanulóifjúság és a felnőtt lakosság biztonságigényét, veszélymegelőző-, veszélyfelismerő- és elhárító képességének növelését célzó állami feladatok előkészítésében, végrehajtásában. Bel és külföldi tanulmányutakat szervez. Tagjai számára szakmai érdekképviseletet szervez, és szakértőként alkalmazza őket. A polgári védelmi szakterületeken, díjazás ellenében szerződéses (megbízásos) munkákat végezhet.

8 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység a Ksztv. 26. § c) bekezdése alapján: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, hagyományok ápolása, ismeretterjesztés, felvilágosítás, szaktanácsadás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások végzése, a polgári (katasztrófa) védelem érdekében könyvek, folyóiratok, kép és hanghordozó anyagok kiadása, rendezvények, tanfolyamok és más programok szervezése, az általa kínált a célokkal egybevágó szolgáltatások, népszerűsítése,

9 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET Az Egyesület együttműködése: Az Egyesület tevékenységét összehangolja a hasonló profilú állami és civil szervezetekkel, a polgári és katasztrófavédelemben résztvevő országos és területi szervekkel. Feladatait összehangolja, és rendszeresen egyezteti az MPVSZ el és tagszervezeteivel, az OKF területi és helyi szerveivel. Együttműködik a karitatív szervezetekkel, a hasonló feladatok végrehajtására alakult társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, önkéntes társulásokkal, valamint a politikamentes ifjúsági szervezetekkel. Együttműködésre törekszik az Európai Unió tagállamaiban valamint más országokban működő tudományos Egyesületekkel.

10 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET Az Egyesület anyagi forrásai: A tagok által fizetendő tagdíjak (2000 Ft), Pályázat útján elnyert támogatások, Támogatások, adományok, Természetes és jogi személyek hozzájárulásai, Önkormányzatok támogatása, Rendezvények bevétele, Gazdasági – vállalkozási tevékenységből származó bevételek, Egyéb bevételek,

11 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET Az alakuló közgyűlés: Dr. Varga Imre nyá. pv. ezredest elnökké, egyben az Egyesület képviselőjévé, főtitkárrá Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagyot, a Felügyelő Bizottság elnökének Dr. Varga Péter Miklós nyá. ezredest, tagjainak Berényi Levente nyá. pv. ezredes és Horváth Zoltán urakat választotta. Alelnökök: Tudományos: Dr. Tóth Rudolf nyá. dandártábornok Hagyományőrző: Dr. Pataky Iván nyá. pv. ezredes Gazdasági: Jósvai Attila nyá. ezredes

12 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET Összességében: - az Egyesület széles körben kíván támaszkodni arra a szellemi és tudományos tőkére, amelyet tagjai tanulmányaik, kutatásaik és gyakorlati munkájuk során szereztek. Ezúton kérlek benneteket, amennyiben késztetést éreztek az Egyesületben történő tudományos igényű szakmai munkára, lépjetek be az Egyesületbe! Dr. Varga Imre nyá. mk. pv. ezredes,elnök

13 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HUNGARIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF CIVIL PROTECTION JELENTKEZÉSI LAP Név:…………………………...………………….………………………………………… Születéskori név: …................…..…………………………................................................................ Születési hely: ………………….….......... idő: …..….. év............................. hónap....... nap Édesanyja leánykori neve: ……..…………………………................................................................ Lakcím:……………………………………...………………………………………………. Értesítési cím:………………………………………………………………...……................ Telefonszám…………………………(otthoni)……………………………………….. mobil) Elektronikus levélcím (e.mail): ……………………………………………………………… KÉREM FELVÉTELEMET A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET * rendes – pártoló * TAGJAINAK SORÁBA. A MPVT Egyesületről, különösen a tagsági viszonyról részletes tájékoztatást kaptam, azt megértettem és elfogadom. Nyilatkozom, hogy a tagság feltételeinek megfelelek. A tagdíjfizetés választott módja: éves, készpénz A Jelentkezési lap adataimat és nyilatkozataimat helyesen tartalmazza. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a MPVT Egyesület a közölt személyes adataimat, valamint a tagságommal kapcsolatos további adatokat – Egyesületi célokra – bizalmasan nyilvántartsa és kezelje. Az adataimban bekövetkezett változást az Egyesületnek nyolc napon belül bejelentem. A jelentkezéssel és a tagsággal kapcsolatos, további információk, kérések: (az Egyesület keretében hasznosítani kívánt ismeretek, érdeklődés, stb.)...………………………………….. Elnökségi záradék: elfogadva elutasítva jelentkező aláírása Határozat száma:…../200 /MPVTE Elnökség. ……………………………………. elfogadó aláírása

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HUNGARIAN CIVIL PROTECTION SCIENTIFIC SOCIETY -2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések