Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Különleges pénzügyi intézmények

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Különleges pénzügyi intézmények"— Előadás másolata:

1 Különleges pénzügyi intézmények
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2009 Előadó: Dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató

2 Különleges pénzügyi intézmények PSZÁF által felügyelt szervezetek
Pénzpiaci szereplők: bankok szakosított hitelintézetek szövetkezeti hitelintézetek takarékszövetkezetek hitelszövetkezetek pénzügyi vállalkozások

3 Hitelgarancia intézmények
Hitelgarancia Zrt. Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Start Tőkegarancia Zrt. MV.Zrt A hitelgarancia intézmények működésének alapelve az, hogy a kis- és középvállalkozások működését és fejlődését segítsék elő.

4 A hitelgarancia lényege
A hitelgarancia speciális konstrukció. Nem biztosítás, de nem azonosítható a bankgaranciával sem. Kezességvállalásnak felel meg. Alapítványi kezesség: speciális kötelezettségvállalás, mely tartalmában azonos a Polgári Törvénykönyv 274. § /2./ bekezdésben meghatározott készfizető kezességgel. Részletes szabályait az Üzletszabályzat rendelkezésein túl a Kezességi Általános Szerződési Feltételek, illetve a Kezességi Levél tartalmazza. 70 %-os mértékű állami viszontgarancia biztosítja.

5 Az Alapítványi kötelezettségvállalás lényege
Amennyiben az adós nem fizeti meg tartozását a hitelintézetnek, akkor a hitelintézet a készfizető kezeshez fordulhat, aki a hitelintézeti követelés garantált hányadát 5 napon belül megfizeti A hitelintézetnek nem kell az adóssal szembeni eljárás eredményét kivárni, ugyanis a készfizető kezes ezt megelőzően helytáll az adós helyett. A hitelintézet a behajtási eljárás során befolyó bevételekből a garanciavállalás mértékének megfelelően osztozik a készfizető kezessel.

6 Kezesség fajtái Állami kezesség és viszontgarancia
Áht és a 110/2006. (V.5.) Korm. Rendelet az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről Lehet: jogszabályi kezességvállalás egyedi állami kezességvállalás (szerződés) Intézményi kezesség

7 Az Alapítvány „ügyfelei” – KKV-k
Alapítványi értelmezésben: Az Európai Unió Bizottsága 70/2001, és az azt módosító 364/2004. számú rendelete, továbbá a évi XXXIV. Törvény (a továbbiakban: KKV törvény) figyelembevételével kis- és középvállalkozás: mindazon gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, vízi társulat, víziközmű társulat, erdőbirtokossága társulat, termelői értékesítő szervezet (TÉSZ), egyes termelők beszerzését, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezés és egyéb gazdálkodó szervezet (BÉSZ), mezőgazdasági kistermelő, őstermelő, családi vállalkozó, továbbá a mezőgazdasági termelői szerveződés, amely megfelel az alábbi feltételeknek: - a kapcsolódó és partnervállalkozásainak figyelembevételével az összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg, A vállalkozás a fenti feltételek fennállása ellenére sem minősül kkv-nak, ha a vállalkozásban az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése (tőke vagy szavazati jog alapján) külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot. Ezen korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a évi XXXIV.törvény (KKV törvény) 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

8 Az alapítványi kezesség előnyei a hitelintézetnél:
gyorsaság; kezesség bírálat a dokumentumok beérkezését követő maximum 5 munkanapon belül (átlagosan 3 munkanap) beváltás esetén a benyújtott számla megérkezését követő 5 munkanapon belüli fizetés értékállóság (szemben a dologi fedezetekkel), jogi rendezettség és kockázatmentesség: önálló biztosíték, mely nem képezi az adós vagyonát, tehermentes, nem terhelhető biztosíték, ezen tulajdonságát az idő folyamán megőrzi. a hitelintézet likviditására és eredményére gyakorolt pozitív hatás: beváltás esetén jelentősen csökken az aktuális értékvesztés-képzési kötelezettség, illetve értékvesztés felszabadítására kerülhet sor. a hitelintézet tőkemegfelelését javítja az állami 70%-os viszontgarancia az alapítványi kezesség mögött rugalmasság, magas kockázatvállalási mérték: akár 80% online kezesség igénylés lehetősége, közvetlen személyes tájékoztatás, konzultáció, oktatás a kezesség nyújtás részleteiről és az újdonságokról, kedvezőbb díjak a piacon elérhető más garanciához/kezességhez képest (átlagosan 30-40%-kal), fedezetmódosítás esetén külön ügyintézési díj nem kerül felszámításra,

9 Az agrárfinanszírozás jellemzői
a magyar agrárszektor finanszírozási helyzetét befolyásoló tényezők tőkeigényes ágazat a megtérülési idő viszonylag hosszú az árbevétel egyenetlensége finanszírozási csúcsok az átlagosnál nagyobb hiteligény

10 Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány rövid története
1991: alapítás éve 10 millió ECU (PHARE segély) alapítók: Földművelésügyi Minisztérium, öt magyar bank 1993: első csatlakozás 1998: költségvetési viszontgarancia 2007: alapító- és csatlakozott pénzügyi intézmények: bankok (18 db) takarékszövetkezetek integrációban lévők (118 db) függetlenek (9 db)

11 Alapítvány szervezeti felépítése
Kuratórium A Kuratórium az Alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és képviselő szerve. Kezeli az Alapítvány vagyonát az Alapítvány céljának megfelelően és érdekében, s képviseli az Alapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben. Titkárság Az Alapítvány operatív tevékenységéért felelős szerve.

12 Az Alapítvány működésének jogi háttere
Polgári Törvénykönyv Államháztartási törvény Költségvetési törvény Számviteli törvény Hpt.

13 Milyen banki termékekre terjed ki az alapítványi kezesség?
Valamennyi aktív banki termékhez kapcsolódhat: forint- és deviza hitelekhez, bankgaranciához faktoringhoz (vevői számla-, ill. támogatás megelőlegezés) pénzügyi lízinghez Ügyletek futamideje: legalább 91 nap, legfeljebb 25 év   

14 Halászati de minimis aid – 30 000 €/ 3 év
Támogatási kategóriák az EU támogatási szabályainak figyelembe vételével A szabályok alkalmazásának alapja: a viszontgarancia Agrár de minimis – €/ 3 év Halászati de minimis aid – €/ 3 év általános de minimis (pl.feldolgozás) – €/ 3 év Csoportmentesség (pl. Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram) Notifikált támogatás (pl.Mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás (114/2008. (IX. 5.) számú rendelet) Támogatás-tartalom számítási kötelezettség ügyenként

15 Az alapítványi kezesség kategóriái
1.) Agrár célú készfizető kezesség (agrárkezesség) agrár célú szerződést biztosító kezesség, függetlenül attól, hogy az adott kölcsönhöz kapcsolódik-e más agrár támogatás, továbbá attól, hogy a vállalkozás telephelye vidéki térségen található-e Nemzeti költségvetésből nyújtott támogatásnak minősül. 2.) Általános vállalkozói készfizető kezesség (de minimis) a nem agrár célú szerződéseket biztosító kezesség, amely de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül 3.) Piaci típusú készfizető kezesség minden, az előző két kategóriába be nem sorolható (például maximális támogatási intenzitást vagy mértéket meghaladó) szerződéshez kapcsolódó alapítványi kezesség A piaci kezesség nem minősül állami támogatásnak, ezért annak támogatástartalma nincs.

16 Alapítványi kezességet kizáró okok
a szerződés (kölcsön, bankgarancia, faktoring, lízing) jogszabályoknak nem felel meg, vállalkozás a cégnyilvántartásba még nem került bejegyzésre, feltéve, hogy a vállalkozás megalapításához jogszabály alapján bejegyzés szükséges csődeljárás hatálya alatt áll, felszámolási eljárás hatálya alatt áll, végelszámolási eljárás hatálya alatt áll, a cégbíróság által hivatalból indított törlési eljárás hatálya alatt áll, vele szemben az Igénylő Lap kitöltése időpontjában a gazdasági tevékenységével összefüggésben végrehajtási eljárás van folyamatban. Amennyiben a vállalkozás - a végelszámolás, és a végrehajtás kivételével - a fenti eljárások valamelyike alatt állt és az eljárás jogerős befejeződése óta nem telt el 3 év, úgy a vállalkozás részére kezesség nem nyújtható az eljárás befejezésétől számított 3 év alatt. a vállalkozásnak a szerződés aláírásakor a pénzügyi intézménynél 90 napon túli lejárt tartozása áll fenn, a vállalkozásnak lejárt köztartozása áll fenn, és azt a kezesi kérelem elbírálásáig sem fizette meg, a vállalkozás szerződéséhez állami kezesség vagy más garanciaintézmény hitelgaranciája kapcsolódik, a vállalkozásnak az Alapítványnál vagy más hitelgarancia szervezetnél, beváltott hitelgaranciából eredő tartozása áll fenn, a tartozás fennállása alatt és a beváltástól számított öt évig, továbbá amelynek egy éven belül 100%-ban megtérült beváltott hitelgaranciája van, a megtérüléstől számított egy évig,

17 Kezességnyújtás folyamata
Bankfiók Hitelszerződés Kezesség igénylőlap Bankközpont Alapítvány - Kezességi Levél 5 napon belül (a kezességi kérelem elfogadásakor) - Számla Bankközpont számla kiegyenlítés 15 napon belül Bankfiók

18 Beváltás folyamata Bank Alapítvány Hitelfelmondás
Lehívási lap + mellékletei Alapítvány 10 munkanapon belüli elszámolás Bank Számla az alapítvány elszámolása alapján Bank Alapítvány utal - 5 munkanapon belül

19 Az alapítványi kezességvállalás 2009. évi paraméterei
Az alapítványi kockázatvállalás mértéke: A kezességgel biztosított összeg (Ft) Kezesség mértéke (%) ,- ig legfeljebb 80 – ,- legfeljebb 60 – ,- legfeljebb 50

20 Az alapítványi kezességvállalás 2009. évi paraméterei
Díjfizetés módja Egyszeri Évenkénti

21 Kezességi díjak Garantált hitelösszeg (Ft) Futamidő
1 évig (díj %) 1-4 évig (díj %) 4-7 évig (díj %) 7-15 évig (díj %) 1 – 1.000,- Ft egységesen 0,3 0,6 0,8 1,0 0,4 0,7 0,9 1,2 0,5 1,3


Letölteni ppt "Különleges pénzügyi intézmények"

Hasonló előadás


Google Hirdetések