Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pyrkeri képezde gyakorlóiskolájának értékei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pyrkeri képezde gyakorlóiskolájának értékei"— Előadás másolata:

1 A pyrkeri képezde gyakorlóiskolájának értékei
Az alapító Pyrker János László egri pátriarka érsek ( ) Szepesváralja (Szepeskáptalan) 1818 Rajner Károly Maskovics Mihály Utód: Bartakovics Béla érsek Angolkisasszonyok (1852) 1872 Tanítónőképző

2

3 A tanítóképzés alakulása MO.-on
1777 Normaiskolai 1819 Pyrker Szepeskáptalan 1828 Pyrker I. magyar tannyelvű Eger 1868 XXXVIII. Tc. 1877 új tanterv 1882-től 4 éves 1887-től tanítóképző intézeti tanárok képzése 1906-tól polgári iskolai TK. 1918-tól Apponyi Kollégium (Tóth Gábor)>1928-tól Szegedre költözik 1920-ban 6 éves 1923-ban 5 éves (ttv.:1869,1881,1903,1911,1923) 1938-ban 4 éves líceum + 2 éves AK. 1941-től 5 éves 1948-tól államosítva 1959-től felsőfokú 1950-től 4+1 éves képzés 1974. évi 13. sz. tvr.Főiskolai szint (76-tól két szakkoll.; 80-tól már csak egy) Tantervek:1959,1964,1970,1973,1976,1980,1987 1994-től 4 év (nov. 11-i Kormányrendelet) „Bologna”

4 A SZEPESI TANÍTÓKÉPZŐ történetét ismertető könyv címlapja

5 „Pyrker olly falusi iskolamester- s kántor-nevelő intézetet alapított, melly tőkéiben az óta is, nevekedve azon megyére már eddig is megszámlálhatatlan hasznot árasztott.”

6

7 Képesítés Tanító: Iskolai tanítás- és nevelés tudománya („amaz kisdedek elméjekhez mérsékelt tanításuk szabályait, emez a gyermekkel tanítás közben való bánásra, s azokhoz illő nevelésre célzó mutatásokat foglal magában”) Kántor: „mint jövendő egyházi énekeseknek a hangászat (musica) ill. a liturgia ösmérete” Jegyző: A Heves vármegyei számvevő által kidolgozott

8 Egyebek Tűzoltóságra felkészítés Zöldség- és gyümölcstermesztés Selyemhernyó tenyésztés Méhészeti ismeretek

9 A pyrkeri képezde gyakorlóiskolájának értékei
A tanítójelöltek gyakorlati felkészítésének nélkülözhetetlen intézménye A Foglár-intézetben ún. nemzeti iskola Tanterve megfelelt a II. Ratio szerinti egy tanítós falusi és kisvárosi iskolák tantervének Kuriózum: líceumi belvárosi iskola

10 Elemi ismeretek Betűismertetés, írás, olvasás Szótagolás Számolás
Vallástan Latin Az I. o. de. A II. o. du.

11 „Részenként és a maga Helyén lévő Előadását Mutató Távlat”-a (Tanterv)
„Minekutána a Nevendékek az Oskolai Tanítás és Nevelés Tudományábul a szabályokat értelmesen megtanulták, tanítójuk által a házban létező Nemzeti Oskolában vezettetvén ugyanazon szabályoknak használatában gyakoroltatnak.”

12 Jegyzés „A jelenvaló táblázatnak nem az a Fő Czélja, hogy a tárgyak eléterjesztése épen a Feljegyzett időpontban történnyen (sic!) meg, hanem inkább, hogy a Tanító láthassa, mely tárgyakat kell egyszerre, mellyeket egymás után, minő rendben előterjeszteni, és hogy azokból semmit ki ne hagyjon, amit előterjeszteni szükséges.”

13 Kezdetben Normaiskola Négy tanítós osztott elemi Egytanítós osztatlan
„Az országos iskolaállapotokat hűebben reprezentálja” Meghagyta a négy tanerős elemi iskolát Időről-időre alkalmi jelleggel létrehozta az egy tanítós osztatlan elemi népiskolát A líceumi zeneteremben Folyamatos kéthetes kurzusokban folyik a gyakorlótanítás

14 Fejlesztése A város egyik első iskolájává vált
Az érsek és káptalanja segítségével a r.k. iskolaszék hathatós irányítása mellett (Egri Katolikus Tudósító o. Leskó József cikke) Belső berendezés: Mondok György egri asztalosmester 1885-ben V. osztály 1886-ban VI. osztály 1916-ban az V-VI. o. megszüntetése a Líceumban azzal a szándékkal történt hogy átszerbezzék a gyakorlót Osztott és osztatlan ill. részben osztott osztályok kialakítása érdekében A középiskola, t. i. a 8. osztályos gimnázium előkészítőjévé vált (90-100%-os továbbtanulási arány) III. évesek heti 2 IV. évesek heti 3 óra gyakorló tanítás egész évben

15 A képző tanár vezette Segítségére két népiskolai tanítót rendeltek ki
Év végén az osztottból az utolsó hónapra mindig osztatlant alakítottak ki (20-25 figyelmesebb, jobb tehetségű, és könnyebben fegyelmezhető gyerekekből). De az állami képzőkben öt tanítós gyakorlóiskola

16 Katinszky Gyula képzőtanár
Kontra L. Vazul gyakorlóiskolai vezető tanár Szőke Sándor Szerencse József segédtanítók Szőke Sándor 1894-től gyakorlóiskola-igazgatói címet kap és megszüntetik a segédtanítók alkalmazását

17 Iskolalátogatás, hospitálás
A II. évesek 32 iskolalátogatást tettek Ebből: I-II-III-IV. elemi osztályra 6-6 Az egyesített V-VI.-ra 8 látogatás esett

18 III. évfolyam 16 példánytanítás
4 előkészítő, tervező munkálatban vettek részt Készítettek három tárgyhoz: Humán Reál Művészeti-gyakorlati Három tanítástervezetet

19 III. Évfolyamos tanítójelöltek
Tanítottak háromszor Társaik tanítását látták 54-szer Részt vettek 57 bírálatban Készítettek önbírálatot hármat Kölcsönös bírálatot 54-t

20 IV. évf. Minden egyes növ. látott a reáliákból 19 példánytanítást
Az osztatlan iskola vezetéséből 4 példánytanítást Részt vett 4 előkészítő, tervező munkában

21 IV. évf. Készített: a reáliákhoz 3
Osztatlan iskolához 1 tanítási tervezetet Tanított reáliákból 3x Osztatlan iskolában egy délelőtt Látott társaitól reáliákból: 48 tanítást Osztatlan iskolában 16-t Készített önbírálatot 4x Kölcsönös bírálatot 64-t Részt vett 52 bírálatban

22 További értékek Adalékok:
Gyakorlókert; kertészeti oktatás külön tanárral (Lestál Ágoston, László János = az első civil rendes tanár) Káptalani földterület Relatív elnéptelenedés: a képzési idő hektikus ingadozása, a felvételi követelmények növekedése következtében, megoldás az internátus Vagy „pajkos növ. esetében kihelyezés magánházhoz (ne lehessen rossz hatással) Intézeti orvos: Glósz Kálmán, Szilágyi József Tanítónövendékek végezték a kántori teendőket a jogakadémiai hallgatók miséin

23 Kötelezettségek 3 évig csak az egyházmegye területén helyezkedhessenek el Samassa érsek: „A szabályszerű kötelezvényen alapuló kényszeroktatástól nem sok áldás remélhető.” Fegyelmi vétségek: Óra helyett vásárba (szünet, v. csak 10h-től volt ea.), éjszakai mulatozás (ablak betörés-professzorét, aki rendbontás miatt bezáratta) Kurátorok, kulcspénz, gyógyszerszámla (Zsendovics kanonok intézetigazgató) Orvosi igazolás, szállásadói nyugta Zenetermi tűzrakás, hegedűrongálások

24 Tanári ellátottság Magas képzettségű
Répássy János (Gárdonyi magyartanára) Sajóssy Alajos akadémiai festész Többen doktorátussal is rendelkeztek Böhm János német Scossa Dezső lovag Dr. Vencell Ede Vitéz Subik Károly Tárkányi Béla kanonok intézetigazgató Utóda Vincze Alajos 1873 Bartakovics érseket Samassa követi dignitásában Zsasskovszkyak (Ferenc, Endre, Károly, Karolina, kontra Katinszky-Regensburg Cecília-mozgalom Pogatschnigg Guidó temesvári zeneiskola ig.

25 Önképzőkör Egri Torna Egylet Diákszínjátszás Lavotta zenekör Minszenty-kör Érseki mecenatúra Tanárkari összefogás és áttanítás Benkóczy Emil Breznay Imre

26 Felügyelet, vendégek Albrecht főherceg Berzeviczy Albert VKM
Hóman Ottó Bp.-i tankerületi felügyelő, később már a kir. tanfelügy. Illetékességébe tartozik Halász Ferenc Heves m. kir. tanf. Gr. Zichy János egri ker. országgy. képv. egyben VKM miniszter Finácy Ernő Alpáry Lajos kir. Tanf. Weszely Ödön Bérviták Államsegély, nyugdíj 30-ról 35-re 1912 Samassa helyett Szmrecsányi (coadjutor) az érsek

27 Órarend az 1863/64-es tanév idejéből

28 órarend

29

30

31 Alapítványok beszerzések, gyűjtemények
Csegezy Sajóssy Zsendovics (Szt. István Társulat) Csanády (Szt. József diákotthon) 1893 nyugdíjjogosultság: Országos Tanítói Nyugdíjintézetbe való belépés (évi 24FT-ból havi Ft) Vrabély-féle növény, ásvány- és kőzet gyűjtemény Numizmatikai Lapidárium (Szmrecsányi Miklós)

32 Dr. Szmrecsányi Lajos érsek
1923/24-től az egy tanerős 6 évfolyamos osztatlan iskola felállítója 1927. Önálló, külön tanítóval bíró osztatlan gyakorlóiskola Trajtler Géza kápolnai igazgató-tanító vezetése alatt

33 Vitéz Subik Károly Pápai, prelátus és egyházmegyei tanfelügyelő hathatós közbenjárásának köszönhetően: 1937/38-ban két tanerős hat évfolyamos 1941/42-ben három tanerős nyolcosztályos népiskolává fejlesztik (1940. évi XX. tc.)


Letölteni ppt "A pyrkeri képezde gyakorlóiskolájának értékei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések