Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jogalkotás megváltozott rendje dr. Eckhart Brigitta vezető főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi és Élelmiszer-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jogalkotás megváltozott rendje dr. Eckhart Brigitta vezető főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi és Élelmiszer-"— Előadás másolata:

1 A jogalkotás megváltozott rendje dr. Eckhart Brigitta vezető főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi és Élelmiszer- Ellenőrzési Főosztály

2 Jogalkotás rendjének megváltozása 1) EU intézményrendszere, jogalkotásban közreműködő intézmények. 2) A magyar álláspont képviselete

3 EU intézményrendszere, jogalkotásban közreműködő intézmények 1. Az EU pillérei 2. Intézmények 3. Jogforrások 4. Európai Közösség jogalkotása 5. Komitológia (a bizottsági eljárás egyik formája)

4 Az EU pillérei 1.pillér: gyakorlatilag az EGK (Bizottság számára a legszélesebb hatáskör) pl.: KAP 2. pillér: közös kül- és biztonságpolitika pl. Irak, Európai haderő Európai haderő 3. pillér: bel és igazságügyi együttműködés (legérzékenyebb terület, rendőrségi és (legérzékenyebb terület, rendőrségi és igazságügyi együttműködés) pl.: Europol igazságügyi együttműködés) pl.: Europol

5 Intézmények a. Európai Tanács : legfőbb jogalkotó szerv A tagállamok állam-és kormányfőinek tanácsa A tagállamok állam-és kormányfőinek tanácsa b. Bizottság: ● Bizonyos ügyekben kizárólagos jogszabály előterjesztő jogosítvány. ● Tanács által meghatározott körben végrehajtási jogalkotásért felelős szerv (komitológia). ● A Bizottság mint végrehajtó szerv. 1. Ellenőrzi a jogszabályok végrehajtását egyes tagállamok esetében → EK Bíróság 1. Ellenőrzi a jogszabályok végrehajtását egyes tagállamok esetében → EK Bíróság 2. Különleges jogosítványok (pl. versenyjog, állami támogatások elbírálása) 2. Különleges jogosítványok (pl. versenyjog, állami támogatások elbírálása)

6 Intézmények II. c. Európai Parlament (EP): ● együttdöntési eljárás esetén → társ-jogalkotó ● konzultációs eljárás esetén → véleményező szerv ● alkalmazás: A KAP ( Közös Agrárpolitika) területén fogyasztóvédelem, állat és növényegészségügy (együttdöntési eljárás). ● Bizottság elnökének megválasztása és visszahívása Tagjainak megválasztása: Tagállamok állampolgárai közvetlenül Bővítés előtt: 626 tag Bővítés előtt: 626 tag Bővítés után: 721 tag Bővítés után: 721 tag Magyarország 24 taggal képviselteti magát majd Románia és Bulgária csatlakozása után 22-vel.

7 Intézmények III. d. Európai közösségek Bírósága: ● A közösségi jog értelmezésének és a joggyakorlat fejlesztésének letéteményese. ● Döntéseit ugyanúgy figyelembe kell venni a jogalkalmazás területén mint a közösségi jogforrásokat.

8 Jogforrások Rendelet: ● Közvetlenül alkalmazandó, közvetlen hatállyal rendelkezik, mindenkire nézve kötelező. mindenkire nézve kötelező. ● Nemzeti jogszabály csak a végrehajtásra, ha ez közösségi szinten nem történik meg. Irányelv: ● Átvételéhez nemzeti jogalkotás szükséges. ● Az irányelv célját kell az irányelvben meghatározott időpontig elérni, de a KAP joggyakorlata szerint a tartalmat is az irányelvben rögzített időpontig teljesen át kell venni és a nemzeti jogszabályt ettől az időponttól alkalmazni.

9 Jogforrások II. Határozat: Elvileg csak a címzettekre nézve kötelező és közvetlenül hatályos, de különösen az állat és-növényegészségügy területén már nem csak viták rendezésére hozzák és mindenkire nézve kötelező. Ajánlás: Nem kötelező erejű dokumentum, de nem lehet hosszú távon adott ajánlással ellentétes tagállami jogot alkotni, mert akkor a tagállamra nézve az ajánlás rendelkezései kötelezővé válnak. A kötelező erejű jogforrások egymással mellérendeltségi viszonyban állnak.

10 Az Európai Közösség jogalkotása ● A nemzetközi jog alanya (aki jogokat és kötelezettségeket vállalhat) az Európai Közösségre (nem az Európai Unióra) ruházták az Európai Közösségre (nem az Európai Unióra) ruházták szuverenitásuk egy részét. szuverenitásuk egy részét. (jogalkotási hatáskör az EK kezében van → közösségi jogszabályok (jogalkotási hatáskör az EK kezében van → közösségi jogszabályok számát követő EK vagy régebbi jogszabályok esetén EGK) számát követő EK vagy régebbi jogszabályok esetén EGK) ● Szűkebb értemben vett jogalkotó hatalom a Tanács, de Bizottságra is átruházhat végrehajtó jellegű jogalkotási jogosítványt. (technikai jellegű jogszabályok). átruházhat végrehajtó jellegű jogalkotási jogosítványt. (technikai jellegű jogszabályok).

11 Az Európai Közösség jogalkotása II. Európai Parlament → társ jogalkotás Bizottság: ● KAP → kizáróagos jogszabály-előterjesztési joga van ● Jogszabály-előkészítés során figyelembe veszi -érdekképviseletekvéleményét -szakértői csoportok ● Jogszabálytervezetet megküldi a tanácsi munkacsoportokba. A Bizottság saját előterjesztését az eljárás bármelyik szakaszában visszavonhatja, módosíthatja. A Bizottság saját előterjesztését az eljárás bármelyik szakaszában visszavonhatja, módosíthatja.

12 Az Európai Közösség jogalkotása III. Tanácsi Munkacsoport: Tagállamok szakértőiből áll, akiket ezekre az ülésekre a a tagállamok delegálnak. Ez az a szint ahol a tagállamok először találkoznak hivatalosan is a jogszabály-tervezettel. Tanácsi munkacsoport felett álló szervek. Coreper I. → brüsszeli delegációk helyettes vezetői Tanács számára készíti, pl. állat –és növény-egészségügyi, belső piac, környezetvédelemmel stb. összefüggő kérdéseket. belső piac, környezetvédelemmel stb. összefüggő kérdéseket. Coreper II. → nagykövetek Külügyminiszterek Tanácsa részére készíti elő az előterjesztéseket Külügyminiszterek Tanácsa részére készíti elő az előterjesztéseket (pénzügyek). (pénzügyek). SCA Mezőgazdasági Különbizottság Mezőgazdasági és Halászati Tanács döntéseinek előkészítése.

13 Az Európai Közösség jogalkotása IV. Konzultációs eljárás: (agrárpolitika, verseny, energiaszektor, szállítás) ● Az EP egy olvasatban véleményezi a Bizottság - tanácsi munkacsoportokban, az SCA-n ill. Coreperen- tárgyalt előterjesztését, ez a Bizottságra, Tanácsra nézve nem kötelező. ●Bizottság szerepe hangsúlyos, EP súlya kicsi.

14 Az Európai Közösség jogalkotása V. Együttdöntési eljárás: ● Leggyakoribb eljárás ● Tanács és az EP egyenrangú felek A tanácsi munkacsoportokban, SCA-n, Coreper-en, megtárgyalt Bizottsági előterjesztés több olvasatban történik előterjesztés Tanács EP Tanács közös álláspontja (CP=common position) GSZB/Régiók Bizottságának véleményei módosítási javaslatai 1. Olvasat = konzultációs eljárás

15 Az Európai Közösség jogalkotása VI. 2. Olvasat: CPEP elfogadja Az összes képviselő abszolút többségével elutasítja. A tagállamok miniszterei által elfogadott közös álláspontot ritkán fogadják el első olvasatra. Bizottság feladata jogalkotó hatalmak közötti egyensúly megteremtése. Ha a tanács nem fogadja el a módosító javaslatokat egyeztetési eljárás (cociliation) kezdődik. Módosítási javaslatok

16 Az Európai Közösség jogalkotása VII. Komitológia (a bizottsági eljárás egyik formája) A tanácsi jogszabály (rendelet, irányelv, határozat) felhatalmazást ad a Bizottságnak, hogy végrehajtási jogszabályt alkosson. Célja: részletesen szabályozza a tanácsi jogszabályban meghatározott témaköröket. Lényege: a nehézkes tanácsi döntéshozatalból optimális esetben kihagyják a tanácsot és a tagállami kontrollt a szakbizottságok biztosítják.

17 Az Európai Közösség jogalkotása VIII. Komitológia II. TanácsijogalkotásBizottságijogalkotás Felhatalmazást adó jogszabály Alapszerződések adott cikkei Tanácsi jogszabály és a RSZ bizottsági jogalkotásra felhatalmazást adó cikke (249. cikk) Célja Legfontosabb területek szabályozása Végrehajtási jogszabályok JogalkotóTanácsBizottság Jogalkotás menete Munkacsoport, SCA/Coreper I/II Tanács Bizottság és szakbizottság esetleg Tanács

18 Tagállami kontroll Közvetlenközvetett Bizottság szerepe Jogszabály-előterjesztőJogszabály-előterjesztőjogalkotó Eljárás során az elnök Soros tagállam Bizottság kivéve ha Tanács elékerül Szavazás Csak Tanácsban, korábban csak indikatív-nem kötelező jelleggel szakbizottságokban Jogorvoslat EK Bíróság Tanács ill. EK Bíróság Jogszabályt módosíthatja tanácsi jogszabály -az alapszerződések módosítása módosítása - bizottsági jogszabály szűk körben - tanácsi jogszabály - bizottsági jogszabály az alapszerződések módosítása módosítása Eljárási szabályokat meghatározzák Jogszabályok és iránymutatások Jogszabályok: 99/468/EK, 87/373/EGK tanácsi határozat szakbizottságok belső szabályai, tradíciók

19 A magyar álláspont képviselete A magyar álláspont képviselete 1.Szakértők kijelölése 2.Tárgyalók (szakértők) jogai: A tárgyalások során -bármely szinten legyen is- minden tagállam képviselője azonos jogokkal rendelkezik és senki sem léphet túl mandátumán. A tárgyalások során -bármely szinten legyen is- minden tagállam képviselője azonos jogokkal rendelkezik és senki sem léphet túl mandátumán. 3. Mandátum: Írásos tárgyalás-utasítás, tartalmazza, hogy az adott témában a képviseletet ellátó szakértőnek milyen álláspontot kell képviselnie, tárgyalásos alkuban a kompromisszumok során meddig mehet el. A mandátumban meghatározott szakmai keretektől a tárgyaló szakértő nem térhet el. Írásos tárgyalás-utasítás, tartalmazza, hogy az adott témában a képviseletet ellátó szakértőnek milyen álláspontot kell képviselnie, tárgyalásos alkuban a kompromisszumok során meddig mehet el. A mandátumban meghatározott szakmai keretektől a tárgyaló szakértő nem térhet el.

20 Az Európai Unió 25 tagállamának a szavazati arányai Belgium……………..……………………………………………….. 12 Belgium……………..……………………………………………….. 12 Cseh Köztársaság…….…………………………………………. 12 Cseh Köztársaság…….…………………………………………. 12 Dánia……..…………………………………………………………… 7 Dánia……..…………………………………………………………… 7 Németország……….……………………………………………… 29 Németország……….……………………………………………… 29 Észtország…………………………………………………………… 4 Észtország…………………………………………………………… 4 Görögország……………………………………………………….. 12 Görögország……………………………………………………….. 12 Spanyolország…………………………………………………….. 27 Spanyolország…………………………………………………….. 27 Franciaország……………………………………………………… 29 Franciaország……………………………………………………… 29 Írország………..……………………………………………………… 7 Írország………..……………………………………………………… 7 Olaszország………………………………………………………… 29 Olaszország………………………………………………………… 29 Ciprus……..………………………………………………………….. 4 Ciprus……..………………………………………………………….. 4 Lettország..……………………………….………………………… 4 Lettország..……………………………….………………………… 4 Litvánia…………………………………….…………………………. 7 Litvánia…………………………………….…………………………. 7

21 Az Európai Unió 25 tagállamának a szavazati arányai Luxemburg..…………………………………………………………. 4 Luxemburg..…………………………………………………………. 4 Magyarország…………………………………………………… 12 Magyarország…………………………………………………… 12 Málta…….……………………………………………………………… 3 Málta…….……………………………………………………………… 3 Hollandia..…………………………………………………………… 13 Hollandia..…………………………………………………………… 13 Ausztria………..…………………………………………………….. 10 Ausztria………..…………………………………………………….. 10 Lengyelország……………………………………………………… 27 Lengyelország……………………………………………………… 27 Portugália………...…………………………………………………. 12 Portugália………...…………………………………………………. 12 Szlovénia……...……………………………………………………… 4 Szlovénia……...……………………………………………………… 4 Szlovákia…...………………………………………………………… 7 Szlovákia…...………………………………………………………… 7 Finnország……………………………………………………………. 7 Finnország……………………………………………………………. 7 Svédország………………………………………………………….. 10 Svédország………………………………………………………….. 10 Egyesült Királyság………………………………………………. 29 Egyesült Királyság………………………………………………. 29 Összesen:321 Összesen:321 QMV: 232 igen+62% QMV: 232 igen+62% (QMF Qualified Majority Voting) minősített többség

22 A Bizottság 2073/2005/EK rendelete (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szűk munkacsoportban tárgyalták szűk munkacsoportban tárgyalták Szavazás ( technikai jellegű ) Élelmiszerlánc és Állategészségügy Állandó Bizottsága (SCoFCAH) Szavazás ( technikai jellegű ) Élelmiszerlánc és Állategészségügy Állandó Bizottsága (SCoFCAH) notifikáció notifikáció WTO  SPS ( sanitary phitosanitary agreenment) tagállamok 60 napig véleményezhetik (kereskedelem torzítás) WTO  SPS ( sanitary phitosanitary agreenment) tagállamok 60 napig véleményezhetik (kereskedelem torzítás) hatályos nemzeti határérték jogszabályok sorsa hatályos nemzeti határérték jogszabályok sorsa


Letölteni ppt "A jogalkotás megváltozott rendje dr. Eckhart Brigitta vezető főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi és Élelmiszer-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések