Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A rendi és a polgári társadalom összehasonlítása Készítette: Borbély Renáta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A rendi és a polgári társadalom összehasonlítása Készítette: Borbély Renáta."— Előadás másolata:

1

2 A rendi és a polgári társadalom összehasonlítása Készítette: Borbély Renáta

3 Gondolatmenet 1. Rendiség bemutatása 2. XVI. századi gazdasági változások Európában 3. Korai polgárosodás 4. A francia forradalom és eszméinek terjedése Európa szerte 5. Összehasonlítás

4 Rendiség bemutatása

5 Mi is az a rend?  XI. szd hivatásrendek: a rendekhez való tartozást a végzett tevékenység, a funkció szabta meg Imádkozók – oratoresImádkozók – oratores Harcolók – bellatoresHarcolók – bellatores Dolgozók – laboratores ~> ebből válik ki a polgárságDolgozók – laboratores ~> ebből válik ki a polgárság  Politikai rend: Ny- Európából indul a XIII. –XIV. szd-ban  A társadalomba azonos helyzetű csoportjai egyre közelebb kerültek egymáshoz, szervezkedtek, együttesen léptek föl érdekeik védelmében => azonos kiváltságokkal rendelkező társadalmi rétegek: rendek létrejötte

6 Rendi monarchia  Közösen birtokolt jogok => a legfontosabb: képviselet az országgyűlésen  Ellenállás  Nyugat: a király főleg a városokra támaszkodik ~ szakképzett hivatalnokok ~ szakképzett hivatalnokok ~ zsoldos hadsereg ~ zsoldos hadsereg  Vagyis: politikai rend általában

7 Rendi monarchia  Rendeltetése  K- Európa: XIV.- XV. szd.-ban itt is létrejönnek a rendek és a rendi monarchia XIV.- XV. szd.-ban itt is létrejönnek a rendek és a rendi monarchia Főnemesek: pol-i élet irányítása Főnemesek: pol-i élet irányítása Köznemesek: az ogy.-en a leglényegesebb döntések Köznemesek: az ogy.-en a leglényegesebb döntések Városok: gyenge Városok: gyenge A rendi gyűléseken a köznemesség képviselői vannak többségben => az uralkodó rájuk támaszkodik A rendi gyűléseken a köznemesség képviselői vannak többségben => az uralkodó rájuk támaszkodik

8 A rendek jogai Nemesi jogok Politikai jogok Törvénykezési jogok Törvényes ítélet nélkül a király nem fogathatja el, Törvényes ítélet nélkül a király nem fogathatja el, nem veheti el a földjét nem veheti el a földjét Föld öröklődése a családon belül Föld öröklődése a családon belül Halálbüntetés Halálbüntetés Pénzügyi jogok Adózás alóli mentességAdózás alóli mentesség Társadalmi kiváltságok Úriszék Úriszék „Úrdolga” „Úrdolga”

9 A rendek jogai kiváltságok az igazgatásban szabad bíró- és tanácsválasztás szabad bíró- és tanácsválasztás kőfal építése kőfal építése Városok jogai  gazdasági jogok vámmentes kereskedelem vámmentes kereskedelem árumegállító jog árumegállító jog vásártartás joga vásártartás joga évi egy összegben való adózás a királynak évi egy összegben való adózás a királynak

10 A rendek jogai adómentesség adómentesség törvénykezési kiváltságok törvénykezési kiváltságok önálló önkormányzat önálló önkormányzat invesztitúra joga invesztitúra joga holtkéz birtok holtkéz birtok Papság jogai

11 XVI. századi gazdasági változások Nyugat - Európában

12 Demográfiai robbanás  lakosság gyors növekedése XV. szd. köz: 45-50 millió XV. szd. köz: 45-50 millió XVII. szd. köz:100 millió XVII. szd. köz:100 millió Anglia és Franciaország 3X Anglia és Franciaország 3X Hollandia 4X Hollandia 4X olyan sűrűn volt lakott, mint Európa átlagosan  Megerősödött nemzetállamok - szilárd központi kormányzás  A mezőgazdaság termelékenységének enyhe növekedése

13 Földrajzi felfedezések  Nagy földrajzi felfedezések: atlanti part-menti kereskedelem atlanti part-menti kereskedelem átrendezi a kontinens gazdasági rendszerét átrendezi a kontinens gazdasági rendszerét világkereskedelem kialakulása => városok erősödése világkereskedelem kialakulása => városok erősödése centrum - félperiféria - periféria Németalföld,. Baltikum, Kö - EU. Fekete Anglia, É- Fro. Mediterráneum Afrika, Amerika

14 Kontinentális munkamegosztás a polgári átalakulás a XIX. szd. feladata NY - Európa: városi népesség nő kézművesség, kereskedelem fellendülése NY nem tudta elég élelemmel ellátni a népességet mg.-i termékek importja K - Európából Ny-Európa elindul a polgári fejlődés útján K - Európa: nagymértékben növelte mg.-i termelésüket a Ny-i exportra K ipari termelése még inkább háttérbe szorult az iparcikkek iránt is megnő a kereslet 2. Jobbágyság, feudalizmus megmerevedése

15 Árforradalom hatásai gabona ára nő látszólag K-EU jár jól Ny-Európa növeli az iparcikkek termelékenységét Nyugat behozza hátrányát Népesség növekedése > mezőgazdasági termelés bővülése Újvilágból nemesfém tovább nőnek a gabonaárak Céhek kikerülése

16 Árforradalom hatásai  1, felvásárlási és kiadási rendszer bizonyos tevékenységeket falusi bedolgozókkal végeztetnek, bizonyos tevékenységeket falusi bedolgozókkal végeztetnek, ellátják őket nyersanyaggal ellátják őket nyersanyaggal

17 Árforradalom hatásai  2, manufaktúrák fizetett bérmunkásokfizetett bérmunkások munkamegosztásmunkamegosztás szintén gondoskodnak a nyersanyagról és a szerszámokrólszintén gondoskodnak a nyersanyagról és a szerszámokról Nagyobb mennyiség + olcsóbb előállítási költségek a falusi kézműipar tönkremenetele bérmunk ások megnövekedtek azok a költségek, amelyeket az ipari termelésbe előzetesen be kellett fektetni „Egy hatalmas nagy teremben Kétszáz szövőszék áll rendbe. És kétszáz ember serényen dolgozott biz e székeken. Mindegyik mellett kis gyerek vetülék orsót csévélget.” (XVI. sz.-i angol versike)

18 Bekerítések  Bekerítések = enclosure megnő a gyapjú iránti kereslet a szd. közepére megnő a gyapjú iránti kereslet a szd. közepére Anglia, Hollandia, Dél-Provance => felhagynak a földműveléssel, és juhtenyésztésbe fognak Anglia, Hollandia, Dél-Provance => felhagynak a földműveléssel, és juhtenyésztésbe fognak 1, közös legelők kisajátítása 2, pusztán hagyott területek elvétele 3, egyes paraszti földek „elkerítése” "Juhaitok … olyan falánkok és féktelenek, hogy megeszik az embert, elpusztítják és elnéptelenítik a mezőket, házakat, falvakat.„ Morus Tamás " Juhaitok … olyan falánkok és féktelenek, hogy megeszik az embert, elpusztítják és elnéptelenítik a mezőket, házakat, falvakat.„ Morus Tamás

19 Vagyis…  Σ: kereskedelem és ipar fellendülése => városi polgárság megerősödése  Anglia, Hollandia, Németo. ~ a köznemesség is elkezd polgárosulni, vállalkozik  a városba költözés során a hagyományos faluközösségi kapcsolatok felbomlanak 1, BÉRMUNKÁS réteg 2, TŐKÉS réteg

20 Eredeti tőkefelhalmozás a kisárutermelő parasztokat és kézműveseket a termeléshez, ill. a létfenntartáshoz szükséges eszközeiktől megfosztják a kisárutermelő parasztokat és kézműveseket a termeléshez, ill. a létfenntartáshoz szükséges eszközeiktől megfosztják mások kezén pedig felhalmozódik ez a termelőeszköz, vagy annak a megvásárlásához szükséges összeg mások kezén pedig felhalmozódik ez a termelőeszköz, vagy annak a megvásárlásához szükséges összeg ennek során alakulnak ki a tőkés termelés gazdasági és társadalmi feltételei ennek során alakulnak ki a tőkés termelés gazdasági és társadalmi feltételei

21 Abszolutizmusok  Az abszolút monarchia átmeneti állapotban jön létre: feudális rendek polgárság Kitekintés: Spanyolország

22 Korai polgárosodás

23 Németalföld  Elsőnek itt győzedelmeskedik a polgárság  a tenger fuvarosai - a kereskedelem központja  É: a feudális szolgáltatások jelképessé váltak, a robot megszűnt a birtokosok bérmunkásokkal műveltették földjeiket  D: textilmanufaktúrák  A tartományok és városok önkormányzattal és kiváltságokkal rendelkeztek => erős polgárság II. Fülöp abszolutizmusa Németalföld 1566-1609 - polgári forradalom és szabadságharc 1581 - Hollandia megalakulása

24 Anglia  gazdaság szárnyalása => a XVI. szd végére Európa legfejlettebb állama lett  bekerítések -> tőkés módon gazdálkodó nemesek = újnemesség  a nincsteleneket a véres törvényekkel kényszerítik bérmunkára  gazdagodó kereskedő- és iparos réteg  I. Erzsébet (1558-1603) - polgárság vámok, illetékek, monopóliumok, adók vámok, illetékek, monopóliumok, adók

25 Franciaország  Abszolutizmus => pénzét háborúkra költi  a kereskedelmi forgalom korlátozott tőkefelhalmozódást tett lehetővé  a mezőgazdasági struktúra mozdulatlansága - a föld feudális tulajdon  abszolutizmus támogatja az ipar és a kereskedelem fejlődését -> manufaktúrák állítása  a gazdag polgárok más úton

26 Közép-Európa  A földbirtokosok - agrárkereskedelem  nő a terményjáradék és a robot + nincs szabad költözése a jobbágynak = 2. Jobbágyság  a feudális szolgáltatások feléledése és a nemesség politikai és gazdasági hatalmának növekedése meggátolta a belső piac és a tőkés termelés feltételeinek kialakulását

27 Az angol polgári forradalom  angol társ.: polgárság, újnemesség  a földbirtok funkciója átalakul: tőkét képez  gazdaság tőkés átalakulása  Σ: Amikor a polgárok érezték saját erejüket, többé nem voltak hajlandóak a korlátok elviselésére => 1642-1649 - polgári forradalom

28 Jognyilatkozat  1688: dicsőséges forradalom ~ III. Orániai Vilmos  1689: Jognyilatkozat = Bill of Rights alkotmányos monarchia alkotmányos monarchia király = államfő - uralkodik, de nem kormányoz király = államfő - uralkodik, de nem kormányoz törvényhozás : nép által választott parlament törvényhozás : nép által választott parlament Közösségek házaKözösségek háza Lordok házaLordok háza végrehajtás: kormány végrehajtás: kormány igazságszolgáltatás: független bíróságok igazságszolgáltatás: független bíróságok

29 Jognyilatkozat A nép választás útján legitimálja a hatalmat A nép választás útján legitimálja a hatalmat a 3 hatalmi ágat szétválasztják a 3 hatalmi ágat szétválasztják a korábbi feudális kiváltságok értelmetlenné válnak a korábbi feudális kiváltságok értelmetlenné válnak vallási tolerancia vallási tolerancia kereskedelmi szabadság kereskedelmi szabadság  a kedvező pol.-i helyzet => 1760-as évektől: ipari forradalom

30 Felvilágosodás  Feldolgozta az angol forradalom tanulságait  A francia forradalmat megelőzte, szellemisége elvontabbá tette az eseményeket  megváltozik az emberek gondolkodásmódja  „az ember nagykorúságának korszaka” - szakítani akart a hagyományos eszmékkel VALLÁSPOLGÁRI ESZMÉK

31 Felvilágosodás  minden ember szabadnak és egyenlőnek születik  amilyen funkciót gyakorlunk (pl.: foglalkozás), olyan helyünk lesz a társadalomban = osztálytársadalom  polgár és állampolgár ellentéte egy személyben

32 Liberalizmus  Liberalizmus: az egyén szabadságához való jog - nem a hovaszületés határozza meg a társadalomban elfoglalt helyet az egyén szabadságához való jog - nem a hovaszületés határozza meg a társadalomban elfoglalt helyet emberi jogok emberi jogok állampolgári jogok állampolgári jogok gazdasági jogok gazdasági jogok kisebbségi jogok kisebbségi jogok jogállam jogállam 3 hatalmi ág szétválasztása 3 hatalmi ág szétválasztása legitim hatalom legitim hatalom

33 … és a nacionalizmus  Nacionalizmus Európában hatalmas gazdasági egységek jöttek létre, amelyek további fejlődését gátolta Európában hatalmas gazdasági egységek jöttek létre, amelyek további fejlődését gátolta a politikai széttagoltsága politikai széttagoltság vagy a birodalomba való kényszerítettségvagy a birodalomba való kényszerítettség a nemzetet = nép => a közösségi érzés kialakulása, az ország sorsa mindenkinek a személyes ügyévé vált a nemzetet = nép => a közösségi érzés kialakulása, az ország sorsa mindenkinek a személyes ügyévé vált kulturális célok kulturális célok egységes, szabad állam megteremtésére irányuló törekvések egységes, szabad állam megteremtésére irányuló törekvések

34 A francia forradalom és eszméinek terjedése Európa szerte

35 Francia forradalom  a 1789 május 4 : rendi országgyűlés összehívása  a polgárság előretörését mutatja, hogy a király kénytelen volt beleegyezni, h a 3. rend annyi képviselőt küldhessen a gyűlésre, mint a másik 2 rend együtt a király kénytelen volt beleegyezni, h a 3. rend annyi képviselőt küldhessen a gyűlésre, mint a másik 2 rend együtt majd a 3. rend alkotmányozó nemzetgyűléssé alakult majd a 3. rend alkotmányozó nemzetgyűléssé alakult MEGVALÓSULÓ NÉPHATALOM

36 Francia forradalom  1789 aug. 4. : a kiváltságosok lemondanak az előjogaikról nincs többé papi tized nincs többé papi tized a városok megváltak feudális eredetű mentességeiktől a városok megváltak feudális eredetű mentességeiktől megszűnnek az úrbéri szolgáltatások megszűnnek az úrbéri szolgáltatások  1789 aug. 26: Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata az emberek között csak társadalmi hasznosságuk szerint tehetnek különbséget = osztálytársadalom az emberek között csak társadalmi hasznosságuk szerint tehetnek különbséget = osztálytársadalom mindenkinek alapvető joga van a szabadsághoz, a tulajdonhoz, a biztonsághoz és az ellenálláshoz mindenkinek alapvető joga van a szabadsághoz, a tulajdonhoz, a biztonsághoz és az ellenálláshoz törvény előtt mindenki egyenlő törvény előtt mindenki egyenlő arányos közteherviselés szükséges arányos közteherviselés szükséges Sohasem fogok beleegyezni egyházam és nemességem kifosztásába.

37 Francia forradalom Az államhatalmakat szét kell választani Az államhatalmakat szét kell választani  1789- 1791 Alkotmányozó Nemzetgyűlés működése  Pénzügyek rendezése:  Egyházi javak kiárusítása  Vallási ügyek rendezése  Politikai döntések  Választójogi reform Törvényhozás Végrehajtás Igazságszolgáltatás

38 Francia forradalom  Az 1791-es liberális alkotmány megvalósult a törvény előtti egyenlőség és közteherviselés megvalósult a törvény előtti egyenlőség és közteherviselés szólás - és sajtószabadsága szólás - és sajtószabadsága választójogot cenzus fizetéséhez kötötték választójogot cenzus fizetéséhez kötötték a papokat az állam fizette a papokat az állam fizette  Háborús vereségek => a hatalom átcsúszik a szélsőségesek kezébe Köv: De már természetes a nép által legitimált irányítás Köv: De már természetes a nép által legitimált irányítás

39 Francia forradalom  Σ: elsöpörte a kiváltságokat és a monarchiát elsöpörte a kiváltságokat és a monarchiát létrehozta létrehozta a polgári tulajdonta polgári tulajdont a jogegyenlőségeta jogegyenlőséget a liberális államota liberális államot a kiforrott polgári eszme- és ízlésvilágota kiforrott polgári eszme- és ízlésvilágot  a polgárság eszméinek Európa többi államára való átterjedése  új államforma: köztársaság

40 Felvilágosult abszolutizmus  A Közép - Kelet => felülről próbálták megreformálni államaikat  Poroszo., Ausztria-Magyarország, Oroszo.  Reformok területei: oktatás, vallás, közoktatás, közlekedés, gazdaság stb.  De! a feudalizmus mesterséges fenntartása  A reformok mégis előmozdítják a kapitalizmusba való átmenetet

41 Szent Szövetség  Az átalakulások, forradalmak a kontinensen való továbbterjedését próbálta megakadályozni forradalmak leverése forradalmak leverése feudalizmus fenntartása feudalizmus fenntartása  a változások iránya visszafordíthatatlan ~> a tőkés viszonyok behatoltak a feudális monarchiák gazdaságába is  terjed a liberalizmus és a nacionalizmus  A Szent Szövetség látszólag győzedelmeskedik a forradalmakon és szabadságharcokon, de a polgári átalakulás és az ipari forradalom lassan végbemegy a többi európai országban is

42 Közép-Európa a polgárosodás útján  Gyenge polgárság => a nemesség kezdeményezi a polgári átalakulást  a kezdeményezés hátterében: liberalizmus és nacionalizmus áll  egyetemes cél:  torlódott társadalom  a Szent Szövetség felbomlása

43 Polgárság és nemesség  Polgárság: Hatalmának alapja a szabad tulajdon Hatalmának alapja a szabad tulajdon a XIX. szd. közepére valamennyi európai országban a legerősebb társadalmi réteg, a gazdasági élet irányítói a XIX. szd. közepére valamennyi európai országban a legerősebb társadalmi réteg, a gazdasági élet irányítói igyekeznek egyre nagyobb befolyást gyakorolni a politikában sok területen igyekeznek átvenni a nemesi szokásokat igyekeznek egyre nagyobb befolyást gyakorolni a politikában sok területen igyekeznek átvenni a nemesi szokásokat  Nemesség: Hatalmának alapját a feudális jogok képezik Hatalmának alapját a feudális jogok képezik gazdasági hatalmának alapja a mezőgazdaság, mely veszít jelentőségéből gazdasági hatalmának alapja a mezőgazdaság, mely veszít jelentőségéből hosszú időn keresztül sikerült megőriznie hatalmának és befolyásának nagyobb részét (hadsereg, diplomácia) hosszú időn keresztül sikerült megőriznie hatalmának és befolyásának nagyobb részét (hadsereg, diplomácia) tudatos viselkedéssel próbálta elhatárolni magát a népesség többi részétől tudatos viselkedéssel próbálta elhatárolni magát a népesség többi részétől

44 Összefoglalás

45 Összefoglalás  RENDI TÁRSADALOM A lakosság legnagyobb része a mezőgazdaságban dolgozik A lakosság legnagyobb része a mezőgazdaságban dolgozik Elmaradott gazdasági keretek Elmaradott gazdasági keretek Közösségi kapcsolatok fontossága (háztartás, falu) Közösségi kapcsolatok fontossága (háztartás, falu) Politikai hatalom főként személyi függőség alapján (feudalizmus) Politikai hatalom főként személyi függőség alapján (feudalizmus) Tradicionális típusú hatalom (öröklődés) – a három hatalmi ág összefonódik csak monarchia Tradicionális típusú hatalom (öröklődés) – a három hatalmi ág összefonódik csak monarchia Nincs a társadalmi rétegek között átjárás, merev hierarchia Nincs a társadalmi rétegek között átjárás, merev hierarchia Nagyarányú analfabétizmus Nagyarányú analfabétizmus

46 Összefoglalás  POLGÁRI TÁRSADALOM A munkaképes lakosság túlnyomó többségét a kézművesség és az ipar foglalkoztatta A munkaképes lakosság túlnyomó többségét a kézművesség és az ipar foglalkoztatta A mg. termelékenysége sokkal nagyobb, nagy piaci választék A mg. termelékenysége sokkal nagyobb, nagy piaci választék Megszűntek a szoros közösségi kapcsolatok, az emberek a városba költöztek Megszűntek a szoros közösségi kapcsolatok, az emberek a városba költöztek Az állampolgárok törvény előtti egyenlősége Az állampolgárok törvény előtti egyenlősége A kormányzat hatalmának racionális alapja van: a nép választás útján legitimálja a hatalmat, a három hatalmi ág szétválasztása (különböző államformákat hoz létre) A kormányzat hatalmának racionális alapja van: a nép választás útján legitimálja a hatalmat, a három hatalmi ág szétválasztása (különböző államformákat hoz létre) Osztálytársadalom - van lehetőség a kitörésre Osztálytársadalom - van lehetőség a kitörésre Csaknem mindenki tud írni-olvasni Csaknem mindenki tud írni-olvasni

47

48 VÉGE! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A rendi és a polgári társadalom összehasonlítása Készítette: Borbély Renáta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések