Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 MVHAVOP 2004. november Előadó : Tóthné dr. Pásztor Zsuzsa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 MVHAVOP 2004. november Előadó : Tóthné dr. Pásztor Zsuzsa."— Előadás másolata:

1 1 MVHAVOP 2004. november Előadó : Tóthné dr. Pásztor Zsuzsa

2 2 MI VOLT SAPARD? Különleges Előcsatlakozási Program a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés támogatására (Special Accession Program for Agriculture and Rural Development) A csatlakozást előkészítő intézkedések közösségi támogatása a felkészülési időszakban.

3 3 Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Kohéziós alap Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz ELŐCSATLAKOZÁSI ALAPOK Phare ISPA SAPARD 1. 1.Intézményfejlesztés A közigazgatás fejlesztését célzó jogalkotási, ismeretátadó képzési programok (30%) 2. Beruházások Az intézményfejlesztéshez szükséges eszközbeszerzések és építkezések (70%) 1. 1.Közlekedési és infrastrukturális beruházások 2. 2.Környezetvédelm i beruházások 1. 1.Agrárstruktúra fejlesztés és szerkezetátalakítás   Mg-i beruházások   Mg-i termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése   Szakképzés   Agrárkörnyezetvédelem   Termelői csoportok 2. 2.Integrált vidékfejlesztés   Falufejlesztés   Alternatív jövedelemszerző tevékenységek   Vidéki infrastruktúra 3. 3.Szakmai segítségnyújtás TERÜLETFEJLESZTÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

4 4 A SAPARD PROGRAM KERETÉBEN MEGHIRDETETT INTÉZKEDÉSEK  Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése  Mezőgazdaági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése  Vidéki infrastruktúra fejlesztése  Falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése  A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése

5 5 SAPARD program forrásai • •EU- tól: 10 milliárd Ft / év 38 millió euro / év Magyar költségvetésből: 3,0 milliárd Ft / év Összesen 54 milliárd Ft (árfolyam-változásokkal 4 évre) fentieken túlmenően: 5,9 milliárd Ft NVT garancia terhére 6,0 milliárd Ft over commitment

6 6 SAPARD Program A 2004. április 30-ig beérkezett 8,827 darab pályázat százalékos megoszlása

7 7 A SAPARD pályázatok adatai 2004. szeptember 30-i feldolgozottsági szint mellett  Beérkezett pályázatok száma 8.827 darab  Beérkezett pályázatok projektértéke416.620 milliárd Ft  Ezek támogatási igénye217.487 milliárd Ft  Megkötött szerződések száma 2.761 darab és támogatási értéke 65,5 milliárd Ft  Kifizetett támogatások összege 11,3 milliárd Ft

8 8 Beérkezett SAPARD pályázatok régiónkénti megoszlása a pályázatok száma szerint

9 9 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Igazgatósága Az agrár- és vidékfejlesztési célok támogatása a csatlakozás után Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Igazgatósága Az agrár- és vidékfejlesztési célok támogatása a csatlakozás után

10 10 Nemzeti Fejlesztési Terv A Strukturális Alapok felhasználására Magyarország elkészítette a Nemzeti Fejlesztési Tervet Célkitűzései:  versenyképesebb gazdaság,  a humán erőforrások jobb kihasználása,  jobb környezet és alapinfrastruktúra,  kiegyensúlyozottabb területi fejlődés.

11 11 5 operatív program  Gazdasági Versenyképességi operatív program Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter  Humánerőforrás-fejlesztési operatív program Felelős: foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter  Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter  Regionális fejlesztési operatív program Felelős: európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter  Agrár- és vidékfejlesztési operatív program Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

12 12 A Nemzeti Fejlesztési Terv részprogramjai  GVOP Az Európa terv „A versenyképes gazdaságért” részprogramja  HEFOP Az Európa terv „A munkahelyek megőrzéséért” részprogramja  KIOP Az Európa terv „Az egészséges környezetért” részprogramja  AVOP Az Európa terv „A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért” részprogramja  ROP Az Európa terv „A helyi közösségekért” részprogramja

13 13 2004-re előirányzott pályázati felhívások  Gazdasági versenyképesség (GVOP)22 jogcím  Humánerőforrás-fejlesztés (HEFOP)18 jogcím  Regionális fejlesztések (ROP) 9 jogcím  Agrár- és vidékfejlesztés (AVOP) 8 jogcím  Környezetvédelem és infrastruktúra (KIOP) 5 jogcím Összesen62 jogcím

14 14 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Megvalósítás időszaka: 2004-2006.

15 15 A 2006. végéig benyújtható pályázatok esetében összesen 105 milliárd Ft köthető le ( 2004.24,5 milliárd Ft 2005.35,0 milliárd Ft 2006. 45,4 milliárd Ft Összesen : 104,9 milliárd Ft )

16 16 AVOP célkitűzések I. A mezőgazdaság versenyképes alapanyag- termelésének megalapozása II. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése III.A vidéki térségek fejlesztése

17 17 Intézkedések 1.Mezőgazdasági beruházások támogatása  Az állattenyésztést szolgáló építési beruházások  A növénytermelést és kertészetet szolgáló beruházások  Minden ágazatot érintő új erő- és munkagépek, technológiai és informatikai beszerzések  Ültetvény-telepítési beruházások  Meliorációs beruházások

18 18 Jogosultsági kritériumok Általános kritériumok:  A pályázó nettó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon,  Kötelezettséget kell vállalni arra, hogy az előírt bevételi arányt a támogatási jogviszony időtartama alatt is megtartja,  A „jó mezőgazdasági gyakorlat„ és a minimális környezetvédelmi előírásokat betartja,  Épületfejlesztési beruházások esetén saját földtulajdon, vagy tartós bérlemény szükséges,  Új gép-, és eszközbeszerzés valamint öntözésfejlesztési és meliorációs beruházás esetében saját tulajdonú föld, vagy földhivatal által igazolt földhasználat szükséges.

19 19 A támogatás mértékének felső határa Közpénzek aránya: Általános esetben:  Legfeljebb 50% Kedvezőtlen adottságú területeken:  Minden tevékenység esetében: + 10% Fiatal gazdálkodók esetében:  Minden tevékenység esetében + 5 % Fiatal gazdálkodók, kedvezőtlen adottságú területeken:  Minden tevékenység esetében + 15 % A támogatás maximális összege projektenként: 90 millió Ft.

20 20 2. A halászati ágazat strukturális támogatása  Tógazdaságok és iparszerű haltermelő rendszerek építése, felújítása, halkeltetők korszerűsítése és a halgazdálkodással kapcsolatos korszerű technológiák bevezetése  Hagyományos természetes vízi halászat eszközeinek beszerzése  Halfeldolgozók építése, felújítása  Termelői szervezetek és más termelői csoportosulások kollektíven megvalósított akcióinak támogatás

21 21 A támogatás mértéke A támogatás formája: vissza nem térítendő fejlesztési támogatás Közpénzek aránya legfeljebb 50% Maximális támogatási összeg kedvezményezettenként: 150 Millió Ft

22 22 3. Fiatal gazdálkodók induló támogatása Az intézkedés célja  Nők bevonása, korai nyugdíjazás könnyítése  Alapanyagok és indító eszközök beszerzése  Szolgáltatások igénybevételének támogatása  Földterület és létesítmények beszerzése  A mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása,  Munkahelyek megőrzése és létrehozása,  Gazdaságilag életképes üzemek létrehozása  Kezdő fiatal gazdálkodók (különösen nők) számának növelése,  A korai nyugdíjazás intézkedésével való összhang megteremtése.

23 23 A támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás egyösszegű tőkejuttatás felső határa 6, 38 millió Ft kamattámogatás (tőkésített érték) max: 6,38 millió Ft A támogatás mértéke:  Közpénzek aránya 100 %

24 24 Jogosultsági kritériumok  A vállalkozó nagykorú (20-40 év közötti)  Legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik  Vállalkozó igazolvány megléte  Szakmai alkalmasságát legalább 1 éves mezőgazdasági gyakorlattal bizonyította  A beindított üzem a támogatás első részletének igénybevételét követően legfeljebb 3 éven belül megfelel a gazdaságilag életképes üzem kritériumainak  Saját tulajdonú földterület, vagy érvényes - legalább 5 évre szóló - földhasználati (bérleti) szerződés  Köztartozás mentesség  A megvalósítandó fejlesztés nem járhat a meghatározott termékek esetében olyan termelés bővítéssel, amely az előírt kvóták túllépését eredményezné  Környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés  Értékesítési lehetőségek bemutatása

25 25 4. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása Az intézkedés két alintézkedése: Mezőgazdasági jellegű szakképzés Erdőgazdasági és halászati szakképzés A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás, teljes mértékben nemzeti forrásból (a számlával igazolható, indokoltan ráfordított költségek legalább 10%-át a képzésben résztvevő fizeti). A támogatás mértéke: A támogatás felső határa, egy-egy projekt résztvevőire: 100.000 Ft/fő.

26 26 Az intézkedés céljai  Mezőgazdálkodásra-, erdőgazdálkodásra-, halászati tevékenységekre irányuló szakmai továbbképzés. Farm menedzsment.  A mezőgazdaságban tevékenykedő egyes (hátrányos helyzetű) társadalmi rétegek (vidéken gazdálkodó nők, agrár termelésben részt vevő romák, tartós munkanélküliek) speciális agrár- és gazdálkodási képzése.  A gazdálkodók, ill. családtagjaik által végezhető - és kiegészítő (alternatív) jövedelemszerzést lehetővé tevő - tevékenységek megismertetése.  Agrár- és erdészképzést végző szaktanárok képzése.

27 27 Jogosultsági kritériumok  A képzést végző intézmény a munkaerő-piaci felkészítés, oktatás folytatására jogosult, a magyar jogszabályoknak megfelelően akkreditált képzési hely legyen.  A tananyag EU agrárgazdasági ismereteket és KAP szabályozásokat, valamint speciális, a regionális sajátosságokat és a vidékfejlesztési kapcsolódásokat is tartalmazó ismereteket is tartalmazzon és ezek átadására irányuljon a képzés.  A képzés időtartama az 1 évet nem haladhatja meg, valamint szintje a középfokúnál magasabb nem lehet.

28 28 5. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése A vállalkozások versenyképességének és munkahely-teremtő képességének javítása, technológiai fejlesztés az elsődleges feldolgozó kapacitások növelése nélkül  A feldolgozottsági szint emelése  A környezetterhelés csökkentése  A munka feltételeinek javítása

29 29 Az intézkedés keretében támogatható fejlesztések  Ingatlan építése és megszerzése a földvásárlás kivételével; ingatlan korszerűsítése, bővítése, átalakítása,  Új gépek és berendezések beszerzése és üzembeállítása, beleértve a számítógép szoftvert is,  Általános költségek, mint építészek, mérnökök, tanácsadók díjai, megvalósíthatósági tanulmányok, legfeljebb a beruházás 12%-ának erejéig.

30 30 A támogatás mértékének felső határa  A versenyképesség javítására irányuló tevékenységek esetén Közpénzek aránya 40%, amely helyi támogatásból (önkormányzat) további 10%-kal kiegészülhet  Az ember és környezete jólétének és biztonságának növelését célzó tevékenységeknél Közpénzek aránya 50% Maximális támogatási összeg 500 millió forint

31 31 6. Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése  Agrártevékenységek diverzifikációja, tájjellegű termékek, marketing, kézműipar és falusi turizmus  Kisállat- és vadtenyésztés, valamint gyógy-, fűszer- és aromanövények, hagyományos ültetvények, gyombagyűjtés, csigatenyésztés, erdei melléktermékek és gyümölcsök, energia- ültetvények  Minőség-ellenőrzési és -tanúsítási rendszerek  Közvetlen promóció  Falusi magánszálláshelyek, tradicionális gasztronómiai, horgász- és borturizmus  Kézműipari eszköz- és termékfejlesztés, piacra-jutás, bemutató üzemek és műhelyek (turisztikai eszközként is)

32 32  A támogatás mértéke: általános eset: 50%  Nem jövedelemtermelő tevékenység esetén: 75%  Projektenként nyújtható maximális támogatás: 15 Millió Ft

33 33 7. Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra – fejlesztések  Öntözőberendezések  Vízkárelhárítás  Mezőgazdasági és erdészeti utak építése  Telephelyi energia-előállítás és –szétosztás, hálózatok telephelyre juttatása  Helyi piacok és felvásárló helyek építése, felújítása  Meliorációs földterület- útfejlesztés

34 34 Az intézkedés céljai  mezőgazdasági utak és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények építése, javítása  mezőgazdasági telephelyek energiaellátásának kiépítése, javítása, a megújuló energiaforrások használatának elősegítése  helyi piacok és nagybani piacra jutási lehetőségek fejlesztése  öntöző és csatornarendszerek fejlesztése  a termőföld termőképességének megőrzése, javítása (melioráció)  a közcélú vízgazdálkodási művek fejlesztésével a belvízkárok megelőzése, csökkentése, elhárítása, a felesleges vizek kezelése és a vízhiányos időszakok csökkentése

35 35 Támogatás Támogatás maximális összege: 80 millió Ft Korszerű energiaellátás fejlesztése esetén: 60 millió Ft Helyi piacok és elárusítóhelyek esetén: 25 millió Ft

36 36 8. Falufejlesztés és –megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése  Településszerkezeti főelemek felújítása, műemlékek hasznosítása, tájképmegőrzés, egységes településkép  Közterületi építmények, információs elemek  Parkok, vízpartok  Utcabútorok  Csatornák, ösvények, sétautak

37 37 Az intézkedés céljai A vidéki térségekből történő elvándorlás csökkentése  A vidéki életkörülmények javítása  A vidéki települések és környezet javítása  Az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása  Faluképet és a közvetlenépített és természeti környezetet javító beruházások támogatása, eredeti közösségi és gazdasági funkciók megtartásával, újak betelepítésével,  Természeti és történelmi tájkép és az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, megőrzése,  Közösségi terek kialakítása, fejlesztése.

38 38 Támogatás A támogatás mértékének felső határa: Közcélú (nem vállalkozás) fejlesztés esetén 75% Hátrányos helyzetű önkormányzat esetén 85% Vállalkozás esetén 50% Maximálisan adható támogatás 60 millió Ft.

39 39 AVOP pályázatok Eddig beérkezett AVOP pályázatok adatai : Mezőgazdasági beruházások támogatása 1711 darab Halászati ágazat strukturális támogatása 5 darab Fiatal gazdálkodók induló támogatása 50 darab Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása 8 darab Mg. termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése 67 darab Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése 99 darab Mg.hez kötődő infrastruktúra fejlesztése 175 darab Falufejlesztés- és megújítás 464 darab Összesen : 2.516darab

40 40 Az eddig beérkezett 2.516 AVOP pályázat támogatás igénye 52,4 milliárd Ft

41 41 Részletes információk www.mvh.gov.hu www.fvm.hu www.europaterv.hu www.nfh.hu

42 42 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "1 MVHAVOP 2004. november Előadó : Tóthné dr. Pásztor Zsuzsa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések