Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtárak a tudás és a kultúra támogatásáért Sörény Edina vezető tanácsos NEFMI, Könyvtári Osztály Baja, 2012. február 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtárak a tudás és a kultúra támogatásáért Sörény Edina vezető tanácsos NEFMI, Könyvtári Osztály Baja, 2012. február 21."— Előadás másolata:

1 Könyvtárak a tudás és a kultúra támogatásáért Sörény Edina vezető tanácsos NEFMI, Könyvtári Osztály Baja, 2012. február 21.

2 TARTALOM  A tudás és a könyvtár  A könyvtári terület fejlesztési céljai  EU-s forrású pályázati konstrukciók  A konstrukciók eredményei  A jövő lehetőségei és a könyvtárak szerepe

3 Tudásbázis és közösségi tér • A tanul á s, a k é pz é s és a kutatás t á mogat á sa - A tudás versenytényező  Gyűjtem é nyek é s terek  Adatb á zisok – digitális tartalmak, full textes elérhetőség..  IKT- IKR, szerverpark, wifi, RFID, e-book reader..  Szolg á ltat á s (helyben é s t á volr ó l) - 24/7, web 2.0..  Felk é sz ü lt hum á nerőforr á s (korszerű szakismeret é s idegennyelv ismeret) C é l: Haszn á l ó k el é gedetts é ge • LLL t á mogat á sa - nem form á lis é s inform á lis k é pz é sek • A szabadidő hasznos elt ö lt é s é nek helye - K ö z ö ss é gi tal á lkoz ó hely a K Ö NYVT Á R

4 Országos könyvtári stratégiai és fejlesztési célok  Az információ biztosítása érdekében IKT és szolgáltatás fejlesztés –  Az országos szolgáltatások kiemelt kezelése  24 órás szolgáltatás, tértől és időtől függetlenül  Olvasáskultúra fejlesztés  Közösségi szolgáltatások fejlesztése  Magas fokú szakismeretekkel és megfelelő kompetenciákkal rendelkező könyvtárosok

5 Országos fejlesztések rendszere

6 TIOP 1.2.3. „KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE”  Felhasznált forrás: 2,710,312,743,- Ft  89 nyertes projekt, 318 nyertes intézmény

7 TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó- Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében  Felhasznált forrás: 5,466,192,621,- Ft  106 nyertes projekt, 325 nyertes intézmény

8 A TÁMOP és a felsőoktatási könyvtárak  21 nyertes projekt  704.646.316 millió elnyert támogatás

9

10

11 Az Új Széchényi Terv lehetőségei • T Á MOP 3.2.3. A é s B r é sze - „É p í tő k ö z ö ss é gek ” - Kreatív iparok és IKSZT 1,5 Mrd Ft • T Á MOP 3.2.4. A é s B r é sze – „ Tud á sdep ó - Expressz ” - 1,91 Mrd Ft • T Á MOP 3.2.8. ” M ú zeumok mindenkinek ” • T Á MOP 3.2.13. Tan ó r á n k í v ü li nevel é si feladatok t á mogat á sa- 11,62 Mrd Ft • T Á MOP 3.2.12. Kultur á lis szakemberk é pz é s – 2,1 Mrd Ft • TIOP 1.2.2. M ú zeumok iskolabar á t fejleszt é se – lev é lt á raknak is • TIOP 1.2.3. K ö nyvt á ri szolg á ltat á sok ö sszehangolt infrastrukt ú ra-fejleszt é se – 1,610 m • ROP-ok: turisztikai attrakci ó k, v á ros é s t é rs é gfejleszt é s

12 2014-2020 Nemzeti Reform Program  28. A k ö zoktat á s c é ljainak megval ó sul á s á t t á mogat ó, a kultur á lis int é zm é nyek á ltal ny ú jtott nem form á lis é s inform á lis tanul á si form á k é s programok biztos í t á sa, k ü l ö n ö sen a korai iskolaelhagy á s megelőz é se é rdek é ben  29. A legh á tr á nyosabb helyzetű csoportok t á rsadalmi felz á rk ó z á s á nak t á mogat á s á ra ir á nyul ó int é zked é sek  30. A t á rsadalmi h á tr á nyok á t ö r ö k í t é s é t akad á lyoz ó int é zked é sek- a t á rsadalmi h á tr á nyok á t ö r ö k í t é s é nek cs ö kkent é se az oktat á s eszk ö zeivel

13 Hol tartunk, merre megyünk… • A 3. k ö nyvt á ri strat é gia megval ó s í t á sa – é s az eredm é nyek felm é r é se • K ö nyvt á ri rendszer á talakul á sa- az ö nkorm á nyzati t ö rv é ny f ü ggv é ny é ben • Jogszab á lyi h á tt é r v á ltoz á sa: Ö tv, Szakt ö rv é ny fel ü lvizsg á lata, PLR, k é pz é s, szakmai munkak ö r ö k, OKK • K ö nyvt á ri minős é g m é r é se - Minős í tett k ö nyvt á ri c í m p á ly á zat • Szakfel ü gyeleti rendszer • A kultur á lis é rt é kek digitaliz á l á sa – MANDA program, DC-NET projekt • Orsz á gos k ö nyvt á ri rendszerek é s adatb á zisok ö sszekapcsol á sa A k ö nyvt á rak- mint k ö z ö ss é gi sz í nterek

14 A „Tudásdepó - Expressz” várható hatásai  Szakmai hatás  A egységes minőségi szolgáltatások  Kapcsolódás a tudáshoz és a tanuláshoz  A könyvtárak részvétele K+F+I folyamataiban  A felsőoktatás és a közoktatás megkerülhetetlen helyei a könyvtárak  A szerzői jogilag védett elektronikus dokumentumok elérhetősége  Az ODR továbbfejlesztése, országos adatbázisok összekapcsolódása  Nő az olvasást és az olvasási kompetencia fejlesztését támogató programok száma  A könyvtárak közötti együttműködések növekedése és a rendszerek közötti átjárhatóság  A könyvtári szakemberek tudásának megújulása a minőségi szolgáltatások érdekében  Társadalmi és gazdasági hatás  Gazdaságélénkítő hatás  Társadalmi kohézió erősítése  Esélyegyenlőség növelése

15 A könyvtár és a fejlesztés célja • Port á l Program 2008-2013 C é l: a k ö nyvt á ri rendszer eg é sze alkalmas legyen a 21. sz á zadi k ö nyvt á rhaszn á l ó ig é nyeinek kiel é g í t é s é re, • a nyilv á noss á gra hozott inform á ci ó knak, felhalmozott tud á snak é s művelts é gnek mindenki sz á m á ra hozz á f é rhetőv é t é tele, • az es é lyegyenlős é g biztos í t á sa, • minős é gi k ö zszolg á ltat á st megval ó s í t ó rendszer l é trehoz á sa.

16 Köszönöm a figyelmet! Sörény Edina edina.soreny@nefmi.gov.hu


Letölteni ppt "Könyvtárak a tudás és a kultúra támogatásáért Sörény Edina vezető tanácsos NEFMI, Könyvtári Osztály Baja, 2012. február 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések