Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Vandlik Erika OEFI - Országos Addiktológiai Centrum Ifjúsági addiktológiai ellátás feltételeinek kialakítása a Norvég finanszírozási mechanizmus keretein.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Vandlik Erika OEFI - Országos Addiktológiai Centrum Ifjúsági addiktológiai ellátás feltételeinek kialakítása a Norvég finanszírozási mechanizmus keretein."— Előadás másolata:

1 Dr. Vandlik Erika OEFI - Országos Addiktológiai Centrum Ifjúsági addiktológiai ellátás feltételeinek kialakítása a Norvég finanszírozási mechanizmus keretein belül

2 gyermekpszichiátria nevelési tanácsadók iskola-egészségügy gyermekvédelem egészségügyi alapellátás felnőtt addiktológia Ifjúsági addiktológia gyermekgyógyászat Gyermekjóléti szolgálat

3 Ifjúsági addiktológiai ellátás szakmai fejlesztése Képzési anyagok és módszertan kialakítása az ifjúság- addiktológiai ellátásban közvetlenül résztvevő szakemberek számára Gyermekpszichiáterek képzési programjai Képzési programok az ifjúság- addiktológiai egészségügyi ellátásban dolgozó - szakdolgozók (szakápoló, gondozó, szociális munkás) számára Serdülő addiktológiai betegek ellátási dokumentációjának kialakítása, esetkövetési rendszer kialakítása gyermek- és ifjúsági addiktológiai ellátás szakmai feltételeit biztosító dokumentumok (szakmai irányelvek) megalkotása

4 A gyermek- és ifjúsági addiktológiai ellátás együttműködési feltétel-rendszerének fejlesztése Együttműködési formák és technikák dokumentálása Kapcsolati gyermek- és ifjúsági addiktológia eszköztárának fejlesztése Beutalási algoritmusok és kritériumrendszer kialakítása Korai észlelés eszköztárának fejlesztése

5 A rendszerszintű fenntarthatóság támogatása Szükséglet-becslés országos szinten Hozzáférési követelmények megfogalmazása a beutalási kritériumrendszer alapján a finanszírozási szabályozókhoz Szakmai minimum-feltételek létrehozása a szolgáltatók működési engedélyeinek kiadásához és ellenőrzéséhez Finanszírozási fenntarthatósági vizsgálat elvégzése, mikro- és makroszintű költségbecslések

6 Feladat Eredm é ny db K é pz é si programok a ifjúság- addiktológiai eg é szs é g ü gyi ell á t á sban dolgoz ó gyermekpszichi á terek sz á m á ra k é pz é si anyag 1 K é pz é st á mogat á s gyermekpszichi á terek sz á m á ra fő30 K é pz é si programok a ifjúság- addiktológiai eg é szs é g ü gyi ell á t á sban dolgoz ó - szakdolgoz ó k (szak á pol ó, gondoz ó, szoci á lis munk á s) sz á m á ra k é pz é si anyag 3 K é pz é st á mogat á s szakdolgoz ó k sz á m á ra fő40 K é pz é si programok a ifjúság- addiktológiai ell á t á s k ö rnyezet é ben dolgoz ó szakemberek sz á m á ra - nevel é si tan á csad ó k é pz é si anyag 2 K é pz é st á mogat á s nevel é si tan á csad ó, iskolapszichol ó gusok sz á m á ra fő600

7 Feladat Eredm é ny db Szakmai protokollok, m ó dszertani anyagok kialak í t á sa - gyermekpszichi á tria, pszichi á tria ter ü let é n protokoll4 Szakmai protokollok, m ó dszertani anyagok kialak í t á sa - nevel é si tan á csad ó k, iskolapszichol ó gusok protokoll2 Beutal á si algoritmusok é s krit é riumrendszer kialak í t á sa dokumentum1 Dokument á lt egy ü ttműk ö d é si form á k é s technik á k, a szervezetek hat á rain á tl é pő betegforgalom hat é kony megval ó s í t á s á ra (háziorvos- gondozó-nevelési tan á csad ó ) dokumentum5 Liaison gyermek addiktológiai eszk ö zt á r (telefonos/elektronikus kapcsolattart á s szakemberek k ö z ö tt dokumentum4 Korai diagnosztika é s korai é szlel é s m ó dszertani anyagainak fejleszt é se (v é dőnő, h á ziorvos, gyermekv é delem, iskola) dokumentum/ ir á nyelv 4

8 Feladat Eredm é ny db Finansz í roz á si-m ó dszertan, é s szab á lyoz ó anyagok elk é sz í t é s dokumentum1 Szakmai minimumfelt é telek fel ü lvizsg á lat dokumentum1 Ell á t ó rendszer sz ü ks é glet é s ter ü leti alap ú tervez é se int é zm é nyi é s nemzeti szintű k ö lts é gbecsl é sek alapj á n tanulm á ny 1 A gyermek- addiktológiai ell á t á sok rendszer é nek szakmai monitoroz á si é s é rt é kel é si rendszer é nek kialak í t á sa dokumentum protokollok k é zik ö nyvek 3 Ell á t á st v é gző szolg á ltat ó k adatb á zis á nak é s betegfogad á si elj á r á sainak internet alap ú k ö zz é t é tele dokumentum elektronikus form á ban k ö zz é t é ve 1

9 Köszönöm a figyelmet! E-mail cím OEFI honlapja: http://www.oefi.hu


Letölteni ppt "Dr. Vandlik Erika OEFI - Országos Addiktológiai Centrum Ifjúsági addiktológiai ellátás feltételeinek kialakítása a Norvég finanszírozási mechanizmus keretein."

Hasonló előadás


Google Hirdetések