Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 22.

2 2 I. Európai Szociális Alapból tervezett foglalkoztatási és képzési intézkedések szabályozási keretei

3 3 Európa 2020 stratégia számszerű célkitűzéseinek teljesítése EU 2020 célkitűzések: • a 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; • az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; • energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése; Energiahatékonyság 20%-os növelése; Megújuló energia részarányának 20%-os növelése. • Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni, • az ifjabb generáció 40 %-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel; • 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát. Hazai célkitűzések a Nemzeti Reform Programban (NRP): • Foglalkoztatási ráta 75% (20-64 korosztály) • K+F ráfordítások a GDP 1,8%-ra nőnek • Szegénységben élők száma 450 000 fővel csökken • Korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken • 30-34 éves korosztályban a felsőfokú végzettségűek aránya 30,3 • Megújuló energiaforrások aránya 16,4%-ra nő • Energiahatékonyság 10%-kal nő • ÜHG kibocsátás 2005-höz képest legfeljebb 10%-kal nő

4 4 GINOP 5. - tematikus célkitűzések Uniós források felhasználási területe: EU 2020 célokból levezethető, uniós jogszabály- tervezetben rögzített 11 tematikus célkitűzések közül: • A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása (8.) • A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem (9.) • Beruházások az oktatás, a készségfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás terén (10.)

5 5 GINOP 5. beruházási prioritások  I. Munkaerő-piaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára  II. A nem dolgozó és nem tanuló fiatalok fenntartható munkaerő- piaci integrációja • III. A szociális gazdaság és társadalmi vállalkozások ösztönzése • IV. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása • V. A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez

6 6 GINOP prioritásokForrásallokáció (2013. Ősz) Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése 28,31% Tudásgazdaság fejlesztése28,31% Infokommunikációs fejlesztések9,89% Innovatív és kreatív szolgáltatások, kiemelt vonzerők, termékek és hálózatok fejlesztése 8,35% Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése 17,84% Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 14,84%

7 7 Foglalkoztatáspolitikai intézkedések helye az Operatív programokban • GINOP 5. prioritás (ESZA) – foglalkoztatási és képzési intézkedések • GINOP 6. prioritás (ERFA) – szociális gazdasághoz kapcsolódó pénzügyi eszközök • VEKOP 7. prioritás – foglalkoztatási és képzési intézkedések a KMR területén – szűkülő források • TOP – foglalkoztatási együttműködések támogatása, helyi és megyei szintű egyedi beruházásokhoz kapcsolódó foglakoztatási és képzési támogatások támogatása

8 8 Főbb munkaerő-piaci kihívások • Alacsony aktivitás és foglalkoztatás (különösen fiatalok, idősek, alacsonyan képzettek, kisgyermekes nők), foglalkoztathatóság • Alacsony munkaerő-kereslet • Munkabéreket terhelő relatív magas adóék • Egyszerre munkaerőhiány és túlkínálat • Fiatalok munkanélkülisége, NEET ráta • Rugalmas foglalkoztatási formák alacsony elterjedtsége • Munka és magánélet összehangolásának nehézségei • Egész életen át tartó tanulásban való részvétel alacsony • Be nem jelentett munkavégzés számottevő

9 9

10 10 A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai tervezett intézkedései

11 11 I. Munkaerő-piaci hozzáférés beruházási prioritás alatt tervezett intézkedések IntézkedésekCélcsoportKedvezményezettek típusai: 1.1.A munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának támogatása 1.1: munkanélküliek és inaktívak 1.1: NFSZ-en keresztül, a tényleges kedvezményezettek a vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak. 1.2.Munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások 1.2 – 1.3: hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak 1.2: Nemzeti Foglalkoztatási Alapon (NFA) keresztül a munkáltatók 1.3.Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 1.3: Nemzeti Foglalkoztatási Alapon (NFA) keresztül az egyének és az őket foglalkoztató vállalkozások 1.4. Munkaerő piaci szolgáltatások fejlesztése 1.4: NFSZ munkavállalói, álláskeresők, munkáltatók, kkv-k 1.4: Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH), munkaügyi központok, NFSZ-szel együttműködő szervezetek

12 12 II. Fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának segítése beruházási prioritás intézkedései: Ifjúsági garancia „ valamennyi 25 év alatti fiatal a munkahelye elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapos időszakon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön” (tanácsi ajánlás, 2013. április 22.) Európai Tanács, ország-specifikus ajánlások (2013.jún.)

13 13 15-24 éves fiatalok 20122013 Aktivitási ráta Fogl. ráta Munka- nélküliség NEET arány Fogl. ráta Munka- nélküliség Magyarország 25,9 18,6 28,1 14,7 19,8 27,2 EU 28 átlag 42,6 32,9 22,8 13,2 32,3 23,3

14 14

15 15 Ifjúsági garancia – hazai bevezetés 2014-2020 Támogatások köre: • Álláslehetőség • Gyakornoki program (ösztöndíjas foglalkoztatás) • Munkatapasztalat-szerzés támogatása • Bértámogatás • Mobilitási támogatás • Vállalkozóvá válás támogatása • Szakképzési lehetőség • Tranzitfoglalkoztatás • Nonprofit szervezetek fiatalokat célzó munkaerő-piaci programjai • „Második esély iskola”, HÍD program • Kompetencia-fejlesztés bizonyos formái • Felzárkóztató képzés +Munkaerő-piaci szolgáltatások

16 16 •Egy belépési pont: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat •Komplex munkaerő-piaci programokhoz hasonlóan előfinanszírozás, központi koordináció •Hátrányos helyzetűek, alacsony iskolai végzettségűek fókuszban •Fokozatos bevezetés •Heterogén célcsoport – differenciálás – támogatás tartalma, intenzitása, tartama eltérő lehet alcsoportonként •Egyéni fejlesztési terv, együttműködési kötelezettség •Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat regiszterében nem szereplők elérése Ifjúsági garancia – hazai bevezetés

17 17 III. Szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése beruházási prioritás IntézkedésCélcsoportKedvezményezettek típusai: szociális gazdaság fejlesztése, társadalmi vállalkozások támogatása hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak, a szociális gazdaság szereplői, társadalmi vállalkozások társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság egyéb szereplői (szervezeti formától függetlenül) Társadalmi vállalkozások ösztönzése és támogatása: „Tranzit” foglalkoztatás a hátrányos helyzetűek számára: Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai foglalkoztatási célú nem állami non-profit szervezetek és a velük együttműködő vállalkozások

18 18 Szociális gazdaság és a non-profit foglalkoztatási programok támogatása Specifikus cél: Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása és a szociális gazdaság fejlesztése A szociális gazdaság hosszabb távon átvezessen a nyílt munkaerő- piaci foglalkoztatásba, és fenntartható munkalehetőségeket teremtsen, valamint hogy a hátrányos helyzetű csoportok elhelyezkedését segítő helyi és innovatív kezdeményezések valósuljanak meg. Elvárt eredmények: A fejlesztések eredményeként nő a fenntartható munkalehetőségek száma a szociális gazdaságban, és javul a hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatósága.

19 19 IV. A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez beruházási prioritás tervezett intézkedései A munkahelyi rugalmasság ösztönzése, a munka és a magánélet összehangolásának elősegítése • Rugalmas foglalkoztatás elterjesztésének ösztönzése • Munka és magánélet összehangolásának fejlesztése A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése • A be nem jelentett munkavállalás elleni küzdelem • A munkaegészségügy és a munkabiztonság fejlesztése • A szociális partnerek programjainak támogatása

20 20 A munka és a magánélet összehangolásának fejlesztése - javaslatok Napközbeni gyermekellátási szolgáltatások további fejlesztése 3 éven aluli gyermekek részére • Elsősorban munkahelyeken • Közszféra példamutatása • Támogatás: a szolgáltatás infrastrukturális és tárgyi feltételeinek biztosítása, gyermekgondozók képzése és foglalkoztatása – hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez is Egyéb intézkedések: rugalmasabb szolgáltatások érdekében, pilot programok, tájékoztató kampányok

21 21 GINOP 5-höz kapcsolódó, a foglalkoztatás ösztönzését elősegítő egyéb intézkedések (GINOP 1.) Cél: vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése, munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása. Intézkedések:  Vállalkozások foglalkoztatás-orientált fejlesztései: - Komplex munkahelyteremtő fejlesztések - Munkavállalók készségeinek fejlesztése, képzése - Gyakornoki helyek infrastrukturális kialakítását célzó fejlesztések (GINOP 5. ESZA forrásait egészíti ki) - Rugalmas, családbarát foglalkoztatási formák alkalmazását elősegítő fejlesztések - Esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő fejlesztések - Társadalmi vállalkozások beruházásainak támogatása (GINOP 5. ESZA forrásait egészíti ki)

22 22 Köszönöm figyelmüket! További információ: www.kormany.hu,www.kormany.hu 2014-20 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása http://www.kormany.hu/download/0/99/3100 0/Fogl_Strat_14-20_elfogadott.pdf


Letölteni ppt "Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések