Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A ZÖLD FŐISKOLA. 2 A PROJEKT CÉLJAI ÉS HATÁSAI Dr. Gergely Sándor CSc. projektvezető TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0047 – „Kutatási eredmények és innovációk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A ZÖLD FŐISKOLA. 2 A PROJEKT CÉLJAI ÉS HATÁSAI Dr. Gergely Sándor CSc. projektvezető TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0047 – „Kutatási eredmények és innovációk."— Előadás másolata:

1 1 A ZÖLD FŐISKOLA

2 2 A PROJEKT CÉLJAI ÉS HATÁSAI Dr. Gergely Sándor CSc. projektvezető TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0047 – „Kutatási eredmények és innovációk disszeminációja az energetikai biomassza (zöldenergia) termelés, átalakítás, hasznosítás, a vidékfejlesztés és a környezeti fenntarthatóság terén a zöld Magyarországért” projekt nyitó rendezvény és sajtótájékoztató Gyöngyös, 2013. február 21.

3 3 A Projekt címe: „Kutatási eredmények és innovációk disszeminációja az energetikai biomassza (zöldenergia) termelés, átalakítás, hasznosítás, a vidékfejlesztés és a környezeti fenntarthatóság terén a zöld Magyarországért” Azonosító száma: TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0047

4 4 A projekt Konzorciumi partnerei: Károly Róbert Főiskola, mint konzorcium vezető; Konzorciumi tagok: NORDA Kft. Heves Megyei Agrárkamara Nógrád Megyei Agrárkamara

5 5 A Projekt megvalósításának kezdete: 2012. november 30. A Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2015. január 31. A Projekt összköltsége: 147.500.000 Ft

6 6 A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A HAZAI ÉS TÉRSÉGI FEJLESZTÉSPOLITIKÁHOZ - Kitörési lehetőség a kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodóknak, élőknek is. - Új munkahelyek, foglalkoztatás növekszik - Lakosság megtartó-képesség növekszik - Helyi adóbevétel növekszik - A régió, kistérség és település versenyképesség növekszik - Innovációk alkalmazása - Helyi szaktudás felhasználása, képzés és továbbképzés - Életszínvonal növekszik - életminőség javul. - Talajminőség javul, talajerózió csökken - Növekszik az O 2 termelés - Növekszik a CO 2 megkötés - Növekszik a pormegkötés - Levegő és vízminőség javul - Növekszik a rekreációs potenciál - Javul az életminőség - Alternatív és fenntartható földhasználati lehetőségek - Tőkebeáramlás, beruházás növekszik - A megnövekedett keresletre új ipar, szolgáltatási rendszer és kereskedelem települ - Infrastruktúra-fejlesztés - A helyi energia-önellátás szintje növekszik A projekt társadalmi, gazdasági, környezeti hatásai Társadalmi hatások Gazdasági hatások Környezeti hatások

7 7 PROBLÉMAFA Az Észak-Magyarországi régióban az elszegényedési folyamat nem mérséklődik A régió lakosságának életminősége romlik A vidéki térségek leszakadása növekszikHelyi gazdaság fejletlen volta Alacsony kutatási, fejlesztési és innovációs képesség Alacsony hatásfokú gyakorlati alkalmazás 1. probléma Határrégió centrum periféria viszony 2. probléma Elöregedő népesség; fiatalok elvándor- lása 6. probléma: Zöld beruházás okban a vállalkozói aktivitás alacsony 7. problé- ma: Foglal- koztatá- si ráta igen a- lacsony szintű 8. problé- ma: Vállal- kozások tőke- ereje csekély 12. probléma: A kutatás-, fejlesztés, innováció eredmé- nyeinek gyakorlati- üzleti hasznosí- tása alacsony színvonal ú 11. probléma: Kihaszná- latlan emberi és természeti potenci- álok 3. probléma Alternatív jövedelem szerzési lehetősé- gek isme- retének hiánya 4. probléma A régióban keletkező innovációk terjeszté- sének hiányossá -gai 5. probléma A helyi energia és élelmiszer termelés- hez kapcso- lódó gyakorlati ismeretek hiányosak 9. probléma: A vállalko- zók ismeretei hiányosak a zöld gazdaság- ról, ezért is fejletlen az A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége alacsony 13. probléma : A helyi energia és élelmisze r termelés- hez kapcsoló- dó kor- szerű és gyakorlati ismerete k hiányosa k 10. probléma: A helyi zöldener- gia és a helyi élelmiszer termelés-, átalakítás-, hasznosí- tás elmara- dottsága a lehetősé- gekhez képest

8 8 PROBLÉMAFA 1. Az Észak-Magyarországi régióban az elszegényedési folyamat nem mérséklődik A régió lakosságának életminősége romlik A vidéki térségek leszakadása növekszik 1. probléma Határrégió centrum periféria viszony 2. probléma Elöregedő népesség; fiatalok elvándorlása 3. probléma Alternatív jövedelem szerzési lehetősé-gek ismeretének hiánya 4. probléma A régióban keletkező innovációk terjesztésének hiányosságai 5. probléma A helyi energia és élelmiszer termeléshez kapcsolódó gyakorlati ismeretek hiányosak A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége alacsony

9 9 PROBLÉMAFA 2. Az Észak-Magyarországi régióban az elszegényedési folyamat nem mérséklődik A régió lakosságának életminősége romlik Helyi gazdaság fejletlen volta 6. probléma Zöld beruházásokban a vállalkozói aktivitás alacsony 7. probléma Foglalkoztatási ráta igen alacsony szintű 8. probléma Vállalkozások tőke- ereje csekély 9. probléma A vállalkozók ismeretei hiányosak a zöld gazdaságról, ezért is fejletlen az A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége alacsony 10. probléma A helyi zöldenergia és a helyi élelmiszer termelés-, átalakítás-, hasznosítás elmaradottsága a lehetőségekhez képest

10 10 PROBLÉMAFA 3. Az Észak-Magyarországi régióban az elszegényedési folyamat nem mérséklődik A régió lakosságának életminősége romlik Alacsony kutatási, fejlesztési és innovációs képesség Alacsony hatásfokú gyakorlati alkalmazás 11. probléma Kihasználatlan emberi és természeti potenciálok 12. probléma A kutatás-, fejlesztés, innováció eredményeinek gyakorlati-üzleti hasznosítása alacsony színvonalú 13. probléma A helyi energia és élelmiszer termeléshez kapcsolódó korszerű és gyakorlati ismeretek hiányosak A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége alacsony

11 11 ZÖLD GAZDASÁG Megújuló energiaforrások Geotermikus energiaVízi energia BiomasszaNapenergia EnergianövényekSzélenergia Biokertészet és a bio- élelmiszeripar Biotechnológiai kutatások Az épületek energia- hatékonyságának javítása Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás Természet- és vízvédelem Energia felhasználás hatékonyságának javítása Helyi gazdaság

12 12 ZÖLD GAZDASÁG ═► ZÖLD ENERGIA TÖBBLET TUDÁS IGÉNYE/KÉSZLETE BiológiaiTechnikaiSzervezési Erőforrás felhasználási

13 13 MEGÚJULÓ ENERGIA STRATÉGIA ALAPJAI 1. Energiatakarékosság5. Társadalmi vetület 2. Energiahatékonyság6. Környezeti vetület 3. Energiabiztonság7. Növekvő kereslet 4. Hozzáférhető ár 8. Fogyó, dráguló fosszilis energiahordozók

14 14 A PROJEKT CÉLJAI A KRF innovációs tevékenységének ismertetése, TTT tevékenységének disszeminációja Hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása K+F+I eszközeivel Hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása K+F+I eszközeivel Kutatási- fejlesztési-innovációs tevékenységek eredményei gyakorlati hasznosításának elősegítése Átfogó cél Fő cél Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a társadalom és a gazdaság szereplői felé a szegénység leküzdése érdekében A fiatal kutató életpálya népszerűsítése a régióban Rész célok Rész célok

15 15 CÉLFA 1. A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége javul A lakosság életminősége és jól-léte növekszik Felzárkózó vidéki térségek az Észak-Magyarországi régióban 1. Alternatív jövedelem- szerzési források bemutatása 2. Kutatási- fejlesztési és innovációs eredmények bemutatása hozzájárul a helyi gazdaság fejlesztéséhe z 3. Technológiai bemutatók és más tudomá- nyos ered- mény disszemi- nációk elősegítik a helyi gazdaság magára találását és fejlesztését 4. Növekszik a helyi élelmi- szer termelés feldolgozás és fogyasztás 5. A régió zöld gazdaságá- ban növekszik a vállalkozói aktivitás 6. A régió zöld gazda- ságában növekszik a foglal- koztatás 7. Növekszik a hátrányos helyzetű lakossági cso- portok foglal- koztatása Az Észak-Magyarországi régió elszegényedési folyamata mérséklődik, majd megáll és elindul a fenntartható fejlődés útján

16 16 CÉLFA 2. A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége javul A lakosság életminősége és jól-léte növekszik Felzárkózó vidéki térségek az Észak-Magyarországi régióban 8. Zöld beruházások; környezetipari minta-térségek kialakítása 9. Margináis területek energetikai célú kihasználása 10. Vállalkozói tudás készlet és kooperációs attitűd javul 11. A helyi élelmiszer és energia ökociklus lehetőségek integráltan és hosszú távon fenntartható módon való hasznosítása Az Észak-Magyarországi régió elszegényedési folyamata mérséklődik, majd megáll és elindul a fenntartható fejlődés útján

17 17 CÉLFA 3. A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége javul A lakosság életminősége és jól-léte növekszik Felzárkózó vidéki térségek az Észak-Magyarországi régióban 12. 10-18 éves és a 19-40 éves korosztály számára jövőkép és a fenn- tartható fejlődés feltételeinek tudatosítása 13. Fiatal kutatók alkalmazása 14. A tudás, és technológia transzfer szín- vonala és hatékonysága növekszik 15. A kutatás, fejlesztés-, innováció eredményeinek gyakorlati-üzleti hasznosítási színvonala emelkedik Az Észak-Magyarországi régió elszegényedési folyamata mérséklődik, majd megáll és elindul a fenntartható fejlődés útján

18 18 TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV 1. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS2. SZAKMAI FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉG3. KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉG 1.1. Megvalósíthatósági tanulmány 1.2. Igényfelmérés, piackutatás 1.3. Egyéb szükséges háttértanulmány 3.1. Tájékoztatás, nyilvánosság 3.2. Könyvvizsgálat 3.3. Esélyegyenlőség 3.4. Fenntarthatóság A Tudományos eredmények és tevékenységek népszerűsítése a felsőoktatási intézmények kutatásainak társadalmi megismertetése különös tekintettel a fiatalabb korosztály részére B Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása C A tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés eredményeinek és tevékenységeinek népszerűsítése a felsőoktatásban és a tudományos kutatásokban lévő trendek és eredmények közvetítése a társadalom, különös tekintettel a fiatal korosztályok irányába HEMAK 2.A.2. Zöld szabadegyetem, nemcsak főiskolásoknak (téli időszakban) HEMAK HEVES 2.A.3. Helyszíni bemutatók szervezése NORDA 2.A.4. Dokumentumfilm-készítés 2.A.5. Flash animációk 2.C.2. Két nemzetközi és egy magyar konferencia – két évente német- magyar, két évente távérzékelési konferencia 2.C.3. Fiatal kutatók éjszakája 2.C.4. Állandó kiállítás Tass-pusztán 2.C.5. „Kutatások a KRF-en” – c. műsor a Gyöngyösi TV-ben (kéthetente 10 perc) 2.C.6. Károly Róbert Napok (kapcsolódás a városi Szüreti Napok programsorozathoz) 2.A.1. Nyári egyetem szervezése angol és/vagy német nyelven 2.B.1. Regionális verseny főiskolásoknak 2.C.1. Elektronikus szakmai lap alapítása 2.A.6. Angol, ill. magyar nyelvű brosúrák készítése – népszerűsítő kiadvány 2.C.7. Honlap készítése 2.C.8. A XX. századi magyar tudós nők kiállítása 2.C.9. Kiválósági díjak alapítása – Zöld Magyarországért-díj 2.C.10. Könyvek kiadása - Zöldláng fűtőmű (önkormányzatok, nem mezőgazdasági vállalkozók részére) - Zöldenergia és élelmiszer helyből a helyieknek (hátrányos helyzetűek és romák részére) - Termőföld hasznosítás zöldenergiával (mezőgazdasági vállalkozók részére) NORDA BAZ 2.A.3. Helyszíni bemutatók szervezése NMAK NÓGRÁD 2.A.3. Helyszíni bemutatók szervezése 2.A.2. Zöld szabadegyetem, nemcsak főiskolásoknak (téli időszakban) NMAK 2.A.2. Zöld szabadegyetem, nemcsak főiskolásoknak (téli időszakban)

19 19 A projekt célcsoportok tagjai Közvetlen célcsoport •főiskolai hallgatók, •fiatal kutatók, •regisztrált gazdálkodók, •önkormányzatok, •vállalkozások, •civil szervezetek. Közvetett célcsoport •Családtagok, •gazdálkodók foglalkoztatottjai, •a régió lakossága, •hátrányos helyzetű munkanélküliek.

20 20 A szakmai tevékenység mellé rendelt disszeminációs eszközök és az általuk elérni kívánt célcsoportok 1. Szakmai fejlesztő tevékenység Disszeminációs eszközök Elért célcsoport/célközönség Nyári Egyetemek szervezésebrosúra30 fő Zöld szabadegyetem nemcsak FőiskolásoknakElőadás+ brosúra90 fő+ 90 Helyszíni bemutatók szervezése Bemutató+ brosúra 125 fő+125 Ismeretterjesztő film készítésfilm340 000 fő Flash Animációk készítéseInteraktív média1800 Angol, illetve magyar nyelvű brosúrák készítésebrosúra50 fő Regionális verseny főiskolásoknakVerseny20 fő

21 21 A szakmai tevékenység mellé rendelt disszeminációs eszközök és az általuk elérni kívánt célcsoportok Szakmai fejlesztő tevékenység Disszeminációs eszközök Elért célcsoport/célközönség Elektronikus szakmai lap alapítása és működtetése /olvasótábor/ Szakmai lap1800 főx8=14 400 Elektronikus szakmai lap alapítása és működtetése publikáló hallgatók száma:10 Két nemzetközi és 1 magyar nyelvű konferencia szervezése Konferencia+ brosúra+kiadvány 160 fő Fiatal Kutatók éjszakájaKutatói nap160fő Állandó kiállítás Tass-pusztánKiállítás150 főx8=14 400 Kutatások a KRF-en Gyöngyös városi TVRiportműsor52x20 000”1 040 000 fő Károly Róbert NapokRendezvény300 fő Honlap aloldal készítése, működtetéseInteraktív média1800 főx8=14 400

22 22 A szakmai tevékenység mellé rendelt disszeminációs eszközök és az általuk elérni kívánt célcsoportok Szakmai fejlesztő tevékenység Disszeminációs eszközök Elért célcsoport/célközönség XX. századi magyar tudós nők kiállításkiállítás150 fő Kiválósági díjak alapítása - Zöld Magyarországért-díj 6 Könyvek kiadásakönyv2500 brosúra9975 Rádió megjelenésriport3x80 000=240 000 Rendezvények látogatóirendezvény520 fő Összesen közvetlen célcsoport1316 Összesen közvetett célcsoport1 079 920

23 23 A jövő azé a nemzeté, amely erőit egyesítve állítja elő élelmiszerét, energia szükségletét és megóvja édesvíz kincsét. Hazánk gazdag jövő elé néz.

24 24 „Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve.” /Zsoltárok könyve 126.6/

25 25 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "1 A ZÖLD FŐISKOLA. 2 A PROJEKT CÉLJAI ÉS HATÁSAI Dr. Gergely Sándor CSc. projektvezető TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0047 – „Kutatási eredmények és innovációk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések